EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0821

Rozhodnutí Komise ze dne 21. listopadu 2003 o odpovídající ochraně osobních údajů v Guernsey (oznámeno pod číslem K(2003)4309)Text s významem pro EHP.

OJ L 308, 25.11.2003, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 304 - 305
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 304 - 305
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 304 - 305
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 304 - 305
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 304 - 305
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 304 - 305
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 304 - 305
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 304 - 305
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 304 - 305
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 001 P. 237 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 001 P. 237 - 238
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 50 - 51

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/821/oj

32003D0821Úřední věstník L 308 , 25/11/2003 S. 0027 - 0028


Rozhodnutí Komise

ze dne 21. listopadu 2003

o odpovídající ochraně osobních údajů v Guernsey

(oznámeno pod číslem K(2003)4309)

(Text s významem pro EHP)

(2003/821/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [1], a zejména na čl. 25 odst. 6 uvedené směrnice,

po konzultaci s Pracovní skupinou pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu se směrnicí 95/46/ES jsou členské státy povinny zajistit, aby k předávání osobních údajů do třetí země docházelo, pouze pokud dotyčná třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany a pokud budou před předáním údajů dodržovány právní předpisy členských států provádějící ostatní ustanovení směrnice.

(2) Komise může dospět ke zjištění, že třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů. V tomto případě lze osobní údaje z členských států předávat, aniž by bylo nezbytné poskytnutí dalších ochranných opatření.

(3) V souladu se směrnicí 95/46/ES má být úroveň ochrany údajů hodnocena s ohledem na všechny okolnosti související s předáním nebo předáváním údajů, a to se zvláštním zřetelem na celou řadu podmínek týkajících se předávání a uvedených v čl. 25 odst. 2 uvedené směrnice.

(4) S ohledem na rozdíly v přístupu třetích zemí k ochraně údajů by mělo být dbáno na to, aby hodnocení odpovídající povahy této ochrany a uplatňování všech rozhodnutí na základě čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46/ES nebyla svévolně nebo neodůvodněně diskriminační vůči třetím zemím, kde jsou obdobné podmínky, nebo mezi nimi, a aby nevytvářela skrytou překážku obchodu s ohledem na stávající mezinárodní závazky Společenství.

(5) Správní oblast Guernsey je jedním ze závislých území Britské koruny (není součástí Spojeného království ani jeho kolonií) a těší se úplné nezávislosti s výjimkou mezinárodních vztahů a obrany, za které odpovídá vláda Spojeného království. Správní oblast Guernsey by tudíž měla být považována za třetí zemi ve smyslu uvedené směrnice.

(6) S účinkem od srpna 1987 byla ratifikace Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů (Úmluva č. 108) Spojeným královstvím rozšířena na správní oblast Guernsey.

(7) Právní normy pro ochranu osobních údajů založené na normách stanovených směrnicí 95/46/ES byly pro správní oblast Guernsey stanoveny zákonem (správní oblasti Guernsey) o ochraně osobních údajů z roku 2001 [Data Protection (Bailiwick of Guernsey) Law, 2001], který vstoupil v platnost dne 1. srpna 2002.

(8) V roce 2002 bylo v Guernsey rovněž přijato šestnáct právních aktů (nařízení), které stanoví zvláštní pravidla týkající se otázek, jako jsou přístup subjektů, zpracování citlivých údajů a oznamování orgánům pro ochranu osobních údajů. Tyto nástroje doplňují zákon.

(9) Právní normy platné v Guernsey obsahují všechny základní zásady nezbytné pro zajištění odpovídající úrovně ochrany fyzických osob. Uplatnění těchto norem je zaručeno zákonnými opravnými prostředky a nezávislým dozorem prováděným orgány, jakým je například Úřad komisaře pro ochranu údajů pověřený vyšetřovacími pravomocemi a pravomocemi zasáhnout.

(10) Guernsey je proto třeba považovat za zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podle směrnice 95/46/ES.

(11) V zájmu průhlednosti a aby příslušné orgány v členských státech zajistily ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů, je nezbytné uvést výjimečné okolnosti, za nichž může být odůvodněno pozastavení určitých toků údajů, bez ohledu na zjištění odpovídající úrovně ochrany.

(12) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 31 odst. 1 směrnice 95/46/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely čl. 25 odst. 2 směrnice 95/46/ES se správní oblast Guernsey považuje za zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných ze Společenství.

Článek 2

Toto rozhodnutí se vztahuje na odpovídající úroveň ochrany zajišťovanou v Guernsey s cílem splnit požadavky čl. 25 odst. 1 směrnice 95/46/ES a nedotýká se ostatních podmínek nebo omezení provádějících ostatní ustanovení zmíněné směrnice, které se vztahují na zpracování osobních údajů v členských státech.

Článek 3

1. Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů členských států přijímat opatření, která zajišťují, aby byly dodržovány vnitrostátní předpisy přijaté na základě jiných ustanovení než článku 25 směrnice 95/46/ES, mohou tyto orgány vykonávat své stávající pravomoci, aby pozastavily předávání údajů příjemci v Guernsey s cílem chránit fyzické osoby v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů v těchto případech:

a) pokud příslušný orgán správní oblasti Guernsey zjistí, že příjemce nedodržuje standardy uplatňované v oblasti ochrany, nebo

b) pokud je velmi pravděpodobné, že nebyly dodržovány standardy týkající se ochrany; pokud se lze důvodně domnívat, že příslušný orgán správní oblasti Guernsey včas nepřijal nebo nepřijme odpovídající opatření nezbytná pro vyřešení sporné věci; pokud by pokračování v předávání údajů vyvolalo bezprostřední riziko vzniku vážné újmy subjektům údajů a pokud příslušné orgány členského státu za daných okolností přiměřeně usilují o informování strany odpovědné za zpracování údajů usazené v Guernsey a poskytly jí příležitost zaujmout stanovisko.

2. Pozastavení předávání údajů skončí, jakmile je zajištěno dodržování standardů ochrany a jakmile je o této skutečnosti informován příslušný orgán členského státu.

Článek 4

1. Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o přijetí opatření podle článku 3.

2. Členské státy a Komise se vzájemně informují o případech, kdy opatření přijatá subjekty pověřenými, aby zajistily dodržování standardů ochrany v Guernsey, nejsou dostatečná.

3. Pokud informace shromážděné podle článku 3 a podle odstavců 1 a 2 tohoto článku prokážou, že kterýkoli subjekt pověřený, aby zajistil dodržování standardů ochrany v Guernsey, neplní účinně svou úlohu, uvědomí o tom Komise příslušný orgán správní oblasti Guernsey a bude-li třeba, předloží návrh opatření postupem podle čl. 31 odst. 2 směrnice 95/46/ES s cílem zrušit toto rozhodnutí, pozastavit je nebo omezit jeho oblast působnosti.

Článek 5

Komise sleduje provádění tohoto rozhodnutí a jakékoli předmětné poznatky sdělí výboru zřízenému podle článku 31 směrnice 95/46/ES, včetně jakýchkoliv důkazů, které by mohly mít vliv na hodnocení prováděné podle článku 1 tohoto rozhodnutí, zda je úroveň ochrany v Guernsey odpovídající ve smyslu článku 25 směrnice 95/46/ES, a jakýchkoliv důkazů, že se toto rozhodnutí uplatňuje diskriminačním způsobem.

Článek 6

Členské státy přijmou všechna opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím nejpozději do čtyř měsíců ode dne jeho oznámení.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 21. listopadu 2003.

Za Komisi

Frederik Bolkestein

člen Komise

[1] Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

[2] Stanovisko 5/2003 o úrovni ochrany osobních údajů v Guernsey přijaté Pracovní skupinou dne 13. června 2003, dostupné na htttp://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/workingroup/wp2003/wpdocs03_en.htm

--------------------------------------------------

Top