Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0199

Rozhodnutí Rady ze dne 18. března 2003 o nezařazení aldikarbu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku

OJ L 76, 22.3.2003, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 333 - 336
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 333 - 336
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 333 - 336
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 333 - 336
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 333 - 336
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 333 - 336
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 333 - 336
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 333 - 336
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 333 - 336
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 227 - 230
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 227 - 230
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 159 - 162

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/199/oj

32003D0199Úřední věstník L 076 , 22/03/2003 S. 0021 - 0024


Rozhodnutí Rady

ze dne 18. března 2003

o nezařazení aldikarbu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku

(2003/199/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [1], a zejména na čl. 8 odst. 2 třetí a čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [2], a zejména na čl. 7 odst. 3A písm. b) uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS Komise provádí pracovní program zaměřený na zkoumání účinných látek používaných v přípravcích na ochranu rostlin, které byly ke dni 25. července 1993 již na trhu. Prováděcí pravidla pro tento program byla stanovena nařízením (EHS) č. 3600/92.

(2) V nařízení Komise (ES) č. 933/94 ze dne 27. dubna 1994, kterým se stanoví účinné látky přípravků na ochranu rostlin a jmenují členské státy zpravodajové pro provádění nařízení Komise (EHS) č. 3600/92, byly stanoveny účinné látky, které by měly být zhodnoceny v rámci nařízení (EHS) č. 3600/92 [3], byly jmenovány členské státy zpravodajové pro hodnocení každé účinné látky a byli uvedeni producenti každé účinné látky, kteří ve stanovené lhůtě předložili oznámení.

(3) Aldikarb je jednou z 89 účinných látek stanovených v nařízení (ES) č. 933/94.

(4) V souladu s čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 3600/92 předložilo Spojené království jako jmenovaný členský stát zpravodaj dne 30. dubna 1996 Komisi zprávu o svém hodnocení informací předložených oznamovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení.

(5) Po obdržení zprávy členského státu zpravodaje vedla Komise podle čl. 7 odst. 3 nařízení (EHS) č. 3600/92 konzultace s odborníky z členských států i s hlavním oznamovatelem Rhône-Poulenc (nyní Bayer CropScience).

(6) Hodnotící zpráva vypracovaná Spojeným královstvím byla přezkoumána členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Ukázalo se, že předložené informace nedostačují ke stanovení toho, zda přípravky na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku za navržených podmínek použití obecně vyhovují požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/ES nebo nikoli. Dokumentace a informace z přezkoumání byly rovněž předloženy Vědeckému výboru pro rostliny. Výbor byl požádán, aby předložil připomínky k posouzení ekotoxikologického rizika včetně rizika pro drobné ptactvo. Výbor poznamenal, že hodnocení rizika expozice drobného ptactva granulím rozhodujícím způsobem závisí na předpokladu, že více než 99 % granulí je zapraveno do půdy. Ačkoli toho lze za ideálních podmínek dosáhnout, výbor měl za to, že tak vysokého stupně zapravení do půdy nelze za běžných podmínek použití v zemědělství trvale dosahovat, a doporučil tedy přehodnocení. Pokud jde o jiné necílové organismy, není výbor schopen z dostupných údajů posoudit, zda by měl být aldikarb nadále používán do doby, než budou získány, předloženy a zhodnoceny další údaje. Komise tedy vyzvala oznamovatele, aby nejpozději do 31. prosince 2001 doplnil dokumentaci pro omezený rozsah reprezentativních použití. Po obdržení dodatečných informací bylo přezkoumání dokončeno dne 18. října 2002 formou zprávy Komise o přezkoumání aldikarbu v souladu s čl. 7 odst. 6 nařízení (EHS) č. 3600/92.

(7) Hodnocení provedená na základě předložených informací neprokázala, že by přípravky na ochranu rostlin obsahující aldikarb mohly za navržených podmínek použití obecně vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o jeho možný dopad na necílové organismy. Je vhodné přijmout toto rozhodnutí vzhledem k vysokému riziku, které představuje současná granulovaná úprava aldikarbu především pro drobné ptactvo. Z údajů předložených oznamovatelem pro navržená reprezentativní použití vyplývá, že po ošetření zůstanou granule na půdě. Možnost letálního příjmu granulí drobným ptactvem nelze vyloučit. Členský stát zpravodaj zhodnotil posouzení pravděpodobnosti rizika vypracované oznamovatelem a dospěl k závěru, že přes možný místní dopad se neočekávají žádné účinky na populaci v celostátním měřítku. Je třeba vzít v úvahu, že dohodnutá kritéria pro výklad takového posouzení pravděpodobnosti rizika dosud nejsou konsolidována, a s ohledem na možná rizika by nebylo vhodné odkládat rozhodnutí do doby, než budou taková kritéria schválena. Kromě toho bylo při přezkoumání zjištěno riziko pro žížaly a dostupné informace z polních studií stále nejsou dostatečné, aby tyto obavy rozptýlily.

(8) Aldikarb by tudíž neměl být zařazen do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(9) Měla by být přijata opatření, která zajistí, aby byla stávající povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících aldikarb ve stanovené lhůtě odňata a nebyla obnovena a aby nebyla pro takové přípravky udělena žádná nová povolení.

(10) Na základě informací, které byly předloženy Radě, je zřejmé, že při neexistenci účinných náhradních řešení pro určitá omezená použití v určitých členských státech existuje potřeba nadále tuto účinnou látku používat, aby byl umožněn vývoj náhradních řešení. Za současných okolností je tedy odůvodněné stanovit za přísných podmínek zaměřených na minimalizaci rizika (například za dozoru nad přípravky) delší lhůtu pro odnětí stávajících povolení pro omezená použití, která jsou považovaná za nezbytná a pro něž v současné době zřejmě nejsou k dispozici žádná účinná náhradní řešení regulace škodlivých organismů.

(11) Lhůta pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob přípravků na ochranu rostlin obsahujících aldikarb, kterou poskytnou členské státy v souladus čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS, by měla být omezena na krátké období, aby stávající zásoby směly být použity během nejvýše jednoho dalšího vegetačního období.

(12) Tímto rozhodnutím není dotčeno žádné opatření, které Komise může v pozdější etapě přijmout pro tuto účinnou látku v rámci směrnice Rady 79/117/EHS ze dne 21. prosince 1978, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky [4].

(13) Vzhledem k tomu, že Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nezaujal příznivé stanovisko, nemohla Komise postupem stanoveným v článku 19 směrnice Rady 91/414/EHS přijmout zamýšlená ustanovení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Aldikarb se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby

1. povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících aldikarb byla odňata do 18. září 2003;

2. od 18. března 2003 nebyla na základě odchylky stanovené v čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS udělována ani obnovována žádná povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících aldikarb;

3. pokud jde o použití uvedená v příloze ve sloupci B, členský stát uvedený ve sloupci A mohl ponechat v platnosti povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících aldikarb do 30. června 2007 za předpokladu, že:

a) zajistí, že tyto přípravky na ochranu rostlin, které zůstávají na trhu, budou nově označeny tak, aby označení odpovídalo omezeným podmínkám použití;

b) uloží všechna vhodná opatření ke zmírnění rizika s cílem zajistit ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat a ochranu životního prostředí; a

c) zajistí, aby byly zejména prostřednictvím akčních plánů usilovně hledány náhradní přípravky nebo postupy pro tato použití.

Dotyčný členský stát uvědomí nejpozději do 31. prosince 2004 Komisi o použití tohoto článku, a zejména o opatřeních, která přijal podle písmen a) až c), a každoročně předloží odhady množství aldikarbu použitého pro nezbytná použití podle tohoto článku.

Článek 3

Lhůta poskytnutá členskými státy v souladu s čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být co možná nejkratší a

a) pro použití, u kterých má být povolení odejmuto do 18. září 2003, skončí nejpozději dnem 18. září 2004;

b) pro použití, u kterých má být povolení odejmuto do 30. června 2007, skončí nejpozději dnem 31. prosince 2007.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. března 2003.

Za Radu

předseda

G. Drys

[1] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/5/ES (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 7).

[2] Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2266/2000 (Úř. věst. L 259, 13.10.2000, s. 27).

[3] Úř. věst. L 107, 28.4.1994, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2230/95 (Úř. věst. L 225, 22.9.1995, s. 1).

[4] Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 36. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Seznam povolení uvedených v čl. 2 odst. 3

Sloupec A | Sloupec B |

Členský stát | Použití |

Belgie | řepa |

Řecko | brambory tabák |

Španělsko | bavlník citrusové plody (mladé výsadby) školky dřevin |

Francie | cukrová řepa vinice |

Itálie | cukrová řepa tabák školky |

Nizozemsko | okrasné rostliny cukrová řepa brambory (sadbové a průmyslové) |

Portugalsko | citrusové plody pěstování květin vinice |

Spojené království | brambory mrkev (včetně pastináku) cibule okrasné rostliny |

--------------------------------------------------

Top