EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1400

Nařízení Komise (ES) č. 1400/2002 ze dne 31. července 2002 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel

OJ L 203, 1.8.2002, p. 30–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 002 P. 158 - 169
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 002 P. 158 - 169
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 002 P. 158 - 169
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 002 P. 158 - 169
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 002 P. 158 - 169
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 002 P. 158 - 169
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 002 P. 158 - 169
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 002 P. 158 - 169
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 002 P. 158 - 169
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 112 - 123
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 112 - 123

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1400/oj

32002R1400Úřední věstník L 203 , 01/08/2002 S. 0030 - 0041


Nařízení Komise (ES) č. 1400/2002

ze dne 31. července 2002

o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady č. 19/65/EHS ze dne 2. března 1965 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě [1], naposledy pozměněné nařízením Rady (EHS) č. 1215/1999 ze dne 10. června 1999 [2], a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,

po zveřejnění návrhu tohoto nařízení [3],

po konzultaci Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dosavadní zkušenosti v odvětví motorových vozidel ohledně prodeje nových motorových vozidel, náhradních dílů a poprodejního servisu umožňují definovat kategorie vertikálních dohod o kterých je možné se domnívat, že zpravidla splňují podmínky uvedené v článku 81 odst. 3.

(2) Tyto zkušenosti vedou k závěru, že v tomto odvětví jsou nutná přísnější pravidla než pravidla stanovená nařízením Komise (ES) č. 2790/1999 ze dne 22. prosince 1999 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě [4].

(3) Tato přísnější pravidla pro blokovou výjimku (dále jen "výjimka") se mají používat na vertikální dohody o koupi a prodeji nových motorových vozidel, vertikální dohody o koupi a prodeji náhradních dílů pro motorová vozidla a vertikální dohody o koupi a prodeji servisu oprav a údržby pro tato vozidla, pokud jsou tyto dohody uzavřeny mezi podniky, které mezi sebou nesoutěží, mezi určitými soutěžiteli nebo mezi určitými sdruženími maloobchodníků nebo servisních pracovníků. Zahrnuty jsou také vertikální dohody uzavírané mezi distributorem působícím na maloobchodní úrovni nebo schváleným servisním pracovníkem a druhotným distributorem nebo servisním pracovníkem. Toto nařízení zahrnuje i vertikální dohody, které obsahují dodatečná ustanovení o postoupení nebo užívání práv duševního vlastnictví. "Vertikální dohody" by měly být definovány tak, aby zahrnovaly jak tyto dohody, tak odpovídající jednání ve vzájemné shodě.

(4) Výhoda výjimky by měla být omezena na vertikální dohody, u kterých se lze s dostatečnou jistotou domnívat, že splňují podmínky čl. 81 odst. 3 Smlouvy.

(5) Vertikální dohody spadající do kategorií definovaných v tomto nařízení mohou zlepšit hospodářskou účinnost uvnitř výrobního nebo distribučního řetězce tím, že usnadní koordinaci mezi zúčastněnými podniky. Zejména mohou vést ke snížení obchodních a distribučních nákladů stran a zajistit optimální úroveň jejich prodejů a investic.

(6) Pravděpodobnost, že dosažená účinnost převáží případné účinky poškozující hospodářskou soutěž omezeními obsaženými ve vertikálních dohodách, závisí na velikosti tržní síly dotyčných podniků a tedy i na konkurenceschopnosti vůči dalším dodavatelům zboží a poskytovatelům služeb, které kupující považuje za navzájem zaměnitelné nebo nahraditelné z důvodu jejich vlastností, cen nebo zamýšleného použití.

(7) Jako ukazatel určení tržní síly dodavatelů je třeba stanovit prahy založené na podílu na trhu. Dále by toto nařízení specifické pro toto odvětví mělo obsahovat přísnější pravidla než jsou pravidla stanovená nařízením (ES) č. 2790/1999, zejména pro selektivní distribuci. Prahy, pod kterými se dá předpokládat, že výhody zajišťované vertikálními dohodami převáží jejich omezující účinky, by se měly lišit podle vlastností různých druhů vertikálních dohod. Dá se proto předpokládat, že obecně mají vertikální dohody tyto výhody tam, kde dotyčný dodavatel má na trhu distribuce nových motorových vozidel nebo náhradních dílů podíl do 30 %, nebo do 40 % tam, kde se pro distribuci nových motorových vozidel používá kvantitativní selektivní distribuce. U poprodejního servisu se obecně předpokládá, že vertikální dohody, kterými dodavatel stanovuje kritéria podle kterých jím schválení servisní pracovníci musí poskytovat servis oprav a údržby pro motorová vozidla dotyčné značky a poskytuje jim zařízení a školení nezbytná pro poskytování tohoto servisu, mají tyto výhody tam, kde síť schválených servisních pracovníků dotyčného dodavatele má podíl na trhu do 30 %. V případě vertikálních dohod, které obsahují povinnosti výhradní dodávky, je však pro celkový dopad těchto vertikálních dohod na trh relevantní podíl kupujícího na trhu.

(8) Nad uvedenými prahy podílů na trhu nelze předpokládat, že vertikální dohody spadající do oblasti působnosti čl. 81 odst. 1 obvykle přinesou objektivní výhody takového charakteru a velikosti, že vynahradí nevýhody, které vytvářejí pro hospodářskou soutěž. Tyto výhody však lze předpokládat v případě kvalitativní selektivní distribuce, bez ohledu na podíl dodavatele na trhu.

(9) Aby se dodavateli zabránilo vypovědět dohodu proto, že distributor nebo servisní pracovník se chovají tak, že podporují hospodářskou soutěž, např. provádějí aktivní nebo pasivní prodeje cizím zákazníkům, obchodují s více značkami nebo si najímají subdodavatele na servis oprav a údržby, každá výpověď musí jasně písemně uvádět důvody, které musí být objektivní a transparentní. Aby se také posílila nezávislost distributorů a servisních pracovníků na jejich dodavatelích, je třeba navíc stanovit minimální výpovědní lhůty v případě neobnovení dohod uzavíraných na dobu určitou a pro vypovězení dohod uzavíraných na dobu neurčitou.

(10) Aby se podpořila integrace trhu a umožnilo se distributorům nebo schváleným servisním pracovníkům získat další obchodní příležitosti, musí tito být oprávněni kupovat jiné podniky stejného typu, které prodávají nebo opravují stejnou značku motorových vozidel v rámci distribučního systému. Za tímto účelem každá vertikální dohoda mezi dodavatelem a distributorem nebo schváleným servisním pracovníkem musí distributorovi nebo schválenému servisnímu pracovníku poskytovat právo převést všechna svá práva a povinnosti na jakýkoliv jiný podnik stejného typu podle vlastního výběru, který prodává nebo opravuje stejnou značku motorových vozidel v rámci distribučního systému.

(11) Aby se podpořilo rychlé řešení sporů vznikajících mezi stranami dohody o distribuci, které by jinak mohly narušovat účinnou hospodářskou soutěž, dohody by měly mít výhodu výjimky pouze pokud dávají každé straně právo odvolat se k nezávislému odborníkovi nebo rozhodci, zejména v případě oznámení výpovědi dohody.

(12) Bez ohledu na podíl dotyčných podniků na trhu, toto nařízení se nepoužije na vertikální dohody obsahující určité typy opatření vážně poškozujících hospodářskou soutěž (tvrdá omezení), která obecně značně omezují hospodářskou soutěž i při malých podílech na trhu a která nejsou nezbytná pro dosažení výše uvedených pozitivních účinků. Je to případ zejména vertikálních dohod obsahujících omezení jako např. určení minimální nebo pevné prodejní ceny pro další prodej a, s některými výjimkami, omezení území, na kterém distributor nebo servisní pracovník mohou prodávat smluvní zboží nebo služby nebo vymezení zákazníků, kterým mohou být smluvní zboží nebo služby prodávány. Takovéto dohody by neměly mít výhodu výjimky.

(13) Je třeba zajistit, aby nebyla omezována účinná hospodářská soutěž na společném trhu a mezi distributory sídlícími v různých členských státech, pokud dodavatel používá selektivní distribuci na některých trzích a jiné formy distribuce na jiných trzích. Zejména dohody o selektivní distribuci, které omezují pasivní prodeje jakýmkoli konečným uživatelům nebo neschváleným distributorům sídlícím na trzích, kde byla přidělena výhradní území je třeba vyjmout z výhody výjimky, a také ty dohody o selektivní distribuci, které omezují pasivní prodeje skupinám zákazníků, které byly výhradně přiděleny jiným distributorům. Výhodu výjimky je také třeba odepřít u dohod o výhradní distribuci pokud omezují aktivní nebo pasivní prodeje jakémukoli konečnému uživateli nebo neschválenému distributoru sídlícímu na trzích, kde se používá selektivní distribuce.

(14) Právo jakéhokoli distributora pasivně nebo případně aktivně prodávat nová motorová vozidla konečným uživatelům by mělo zahrnovat právo prodávat tato vozidla konečným uživatelům, kteří poskytli zprostředkovateli nebo obchodnímu zástupci oprávnění koupit, dodat, dopravovat nebo skladovat nové motorové vozidlo svým jménem.

(15) Právo jakéhokoli distributora prodávat nová motorová vozidla nebo náhradní díly nebo kteréhokoli schváleného servisního pracovníka prodávat servis oprav a údržby jakémukoli konečnému uživateli by mělo zahrnovat právo používat internet nebo internetové odkazové stránky.

(16) Omezení stanovená dodavateli na prodeje svých distributorů jakémukoli konečnému uživateli v ostatních členských státech, například tím, že odměna distributora nebo nákupní cena závisí na místě určení vozidel nebo místě pobytu konečných uživatelů, znamená nepřímé omezení prodejů. Jinými příklady nepřímého omezení prodejů jsou dodávkové kvóty založené na prodejním území jiném než je společný trh, ať jsou nebo nejsou tyto kvóty přitom spojeny s prodejními cíli. Systémy bonusů založené na místě určení vozidel nebo jakákoli forma diskriminačních dodávek prodejcům, ať už v případě nedostatku výrobku nebo i v jiném případě, také znamená nepřímé omezení prodejů.

(17) Vertikální dohody, které nezavazují schválené servisní pracovníky v rámci dodavatelova distribučního systému k dodržování záruk, provádění servisu zdarma a k provádění prací na zavolání u jakéhokoli motorového vozidla dotyčné značky prodávaného na společném trhu, znamenají nepřímé omezení prodejů a neměly by mít výhodu výjimky. Touto povinností není dotčeno právo výrobce motorového vozidla zavázat distributora, aby se u nových motorových vozidel, které prodal, přesvědčil, že jsou dodržovány záruky a je prováděn servis zdarma a práce na zavolání buď samotným distributorem nebo v případě subdodavatelů schváleným servisním pracovníkem nebo servisními pracovníky, kterým tyto práce byly svěřeny. Zákazníci by tedy měli mít v takových případech možnost obrátit se na distributora, pokud výše uvedené povinnosti nebyly řádně splněny schváleným servisním pracovníkem, kterému distributor provádění těchto služeb svěřil. Aby se také umožnily prodeje motorových vozidel konečným uživatelům prováděné distributory na celém společném trhu, výjimka by se měla použít pouze na dohody o distribuci, které požadují po servisních pracovnících v rámci dodavatelovy sítě, aby prováděli servis oprav a údržby pro smluvní zboží a odpovídající zboží bez ohledu na to, kde je toto zboží na společném trhu prodáváno.

(18) Na trzích, kde se provádí selektivní distribuce, by se výjimka měla použít na zákaz distributorovi působit z dalšího místa usazení, kde je distributorem jiných vozidel, než jsou osobní vozy nebo lehká užitková vozidla. Na tento zákaz by se však neměla vztahovat výjimka, pokud je jím omezováno rozšiřování podnikání prodejce na schváleném místě usazení, například omezováním rozvoje nebo pořizování infrastruktury nutné k umožnění růstu objemů prodejů, včetně nárůstů dosažených internetovými prodeji.

(19) Není vhodné vyjmout vertikální dohody, které omezují prodej originálních náhradních dílů nebo náhradních dílů odpovídající kvality členy distribučního systému samostatným servisním pracovníkům, kteří je používají pro zajištění servisu oprav a údržby. Bez přístupu k těmto náhradním dílům by tito samostatní servisní pracovníci nebyli schopni účinně soutěžit se schválenými servisními pracovníky, protože by nemohli poskytovat zákazníkům kvalitní servis, který přispívá k bezpečnému a spolehlivému fungování motorových vozidel.

(20) Aby koneční uživatelé měli právo kupovat si nová motorová vozidla se stejnou specifikací, jako mají nová motorová vozidla prodávaná v kterémkoli jiném členském státě od distributora dle svého výběru, který distribuuje odpovídající modely a je usazen na společném trhu, má se výjimka uplatňovat pouze na vertikální dohody umožňující distributorovi objednávat, skladovat a prodávat jakékoli takovéto vozidlo, které odpovídá modelu v rámci jeho smluvní řady. Diskriminační nebo objektivně neoprávněné dodací podmínky, zvláště podmínky týkající se dodacích lhůt nebo cen, se považují za omezení schopnosti prodejce prodávat tato vozidla.

(21) Motorová vozidla jsou drahý a technicky složitý movitý majetek, který vyžaduje pravidelné i nepravidelné opravy a údržbu. Není však nezbytné, aby distributoři nových motorových vozidel také prováděli opravy a údržbu. Oprávněné zájmy dodavatelů a konečných uživatelů mohou být plně uspokojeny, když distributor svěří provádění těchto prací, včetně záručních zákroků, oprav zdarma a prací na zavolání jednomu či více servisním pracovníkům v rámci distribučního systému dodavatele. Je však vhodné usnadnit přístup k servisu oprav a údržby. Dodavatel proto může požadovat po distributorech, kteří svěřili provádění servisu oprav a údržby jednomu či více schváleným servisním pracovníkům, aby předali konečným uživatelům jméno a adresu dotyčné opravny nebo opraven. Pokud žádný z těchto schválených servisních pracovníků nesídlí v blízkosti prodejního místa, může dodavatel také požadovat po distributorovi, aby informoval konečné uživatele, jak daleko od prodejního místa se dotyčný servisní pracovník či servisní pracovníci nachází. Dodavatel však může uložit tyto povinnosti pouze pokud uloží podobné povinnosti distributorům, jejichž vlastní opravna není ve stejných prostorách jako jejich prodejní místo.

(22) Není nutné, aby k poskytování dostatečného servisu opravy a údržby schválení servisní pracovníci také prodávali nová motorová vozidla. Výjimka by se proto neměla týkat vertikálních dohod obsahujících jakékoli přímé nebo nepřímé povinnosti nebo pobídky vedoucí ke spojování prodejů a servisních činností nebo dohod, které činí výkon jedné z této činností závislý na výkonu druhé. Jde zejména o případ, kdy je odměňování distributorů nebo schválených servisních pracovníků, které se vztahuje k prodeji nebo koupi zboží nebo služeb nutných pro jednu činnost závislé na prodeji nebo koupi zboží nebo služeb vztahujících se k druhé činnosti nebo tam, kde jsou veškerý tento servis a zboží bez rozlišení zahrnuty do jednoho systému odměňování nebo slev.

(23) Aby se zajistila účinná hospodářská soutěž na trzích oprav a údržby a umožnilo se servisním pracovníkům nabízet konečným uživatelům konkurenční náhradní díly, jako například originální náhradní díly nebo náhradní díly odpovídající kvality, výjimka by neměla pokrývat vertikální dohody, které omezují schopnost schválených servisních pracovníků zahrnutých v distribučním systému výrobce vozidel, samostatných distributorů náhradních dílů, samostatných servisních pracovníků nebo koncových uživatelů, aby získávali náhradní díly od výrobce těchto náhradních dílů nebo od jakékoli třetí strany podle jejich výběru. Není tím dotčena odpovědnost výrobců náhradních dílů podle občanského práva.

(24) Aby také bylo umožněno schváleným i samostatným servisním pracovníkům a konečným uživatelům rozpoznat výrobce komponentů nebo náhradních dílů pro motorová vozidla a vybírat si mezi konkurenčními náhradními díly, výjimka by neměla pokrývat dohody, kterými výrobce motorových vozidel omezuje možnost výrobce komponentů nebo originálních náhradních dílů umisťovat účinně a čitelně svoji obchodní značku nebo logo na tyto díly. Také aby se usnadnil tento výběr a prodej náhradních dílů, které byly vyrobeny podle specifikací a výrobních a kvalitativních norem stanovených výrobcem vozidla pro výrobu komponentů nebo náhradních dílů, předpokládá se, že náhradní díly jsou originálními náhradními díly, pokud výrobce náhradních dílů vydá osvědčení, že díly mají stejnou kvalitu jako komponenty použité pro montáž motorového vozidla a byly vyrobeny podle uvedených specifikací a norem. Jiné náhradní díly, pro které výrobce náhradních dílů může kdykoliv vydat osvědčení, potvrzující, že odpovídají kvalitě komponentů použitých pro montáž určitého motorového vozidla, mohou být prodávány jako náhradní díly odpovídající kvality.

(25) Výjimka by neměla pokrývat vertikální dohody, které omezují právo schválených servisních pracovníků používat náhradní díly odpovídající kvality pro opravu nebo údržbu motorového vozidla. Avšak vzhledem k tomu, že výrobci vozidel mají přímou smluvní odpovědnost pro případ záručních oprav, servisu zdarma a činností na zavolání, by dohody obsahující povinnost schválených servisních pracovníků používat pro tyto opravy náhradní díly dodávané výrobcem vozidla měly být výjimkou pokryty.

(26) Aby byla zajištěna účinná hospodářská soutěž na trzích servisu oprav a údržby a zabránilo se vyloučení samostatných servisních pracovníků z trhu, výrobci motorových vozidel musí dovolit všem samostatným hospodářským subjektům plný přístup ke všem technickým informacím, diagnostickému a jinému zařízení, nástrojům, včetně veškerého odpovídajícího softwaru a školení potřebného pro opravy a údržbu motorových vozidel. Samostatné subjekty, kterým musí být tento přístup zajištěn, zahrnují zejména samostatné servisní pracovníky, výrobce opravárenských zařízení nebo nástrojů, vydavatele technických informací, automobilové kluby, provozovatele silniční pomoci, subjekty nabízející kontrolní a zkušební služby a subjekty zajišťující školení pro servisní pracovníky. Podmínky přístupu nesmí zejména rozlišovat mezi schválenými a samostatnými subjekty. Přístup musí být umožněn na žádost a bez neospravedlnitelného zpoždění a ceny požadované za informace nesmí odrazovat od přístupu těmto informacím tím, že není brán v úvahu rozsah, ve kterém je samostatný subjekt používá. Na dodavateli motorových vozidel by mělo být požadováno, aby poskytl samostatným subjektům přístup k technickým informacím o nových motorových vozidlech od chvíle, kdy je tento přístup poskytován jeho schváleným servisním pracovníkům, a nesmí nutit samostatné subjekty, aby si kupovali více informací, než je nutné k vykonávání dotyčné práce. Dodavatelé by měli mít povinnost umožnit přístup k technickým informacím nutným pro přeprogramování elektronických zařízení v motorovém vozidle. Je však oprávněné a vhodné, aby odepřeli přístup k technickým informacím, které by mohly umožnit třetí straně obejít nebo odzbrojit palubní zařízení proti krádeži, změnit kalibraci elektronických zařízení nebo zasahovat do zařízení, která například omezují rychlost motorového vozidla, pokud se ochrana proti krádeži, změně kalibrace nebo uvedeným zásahům nedá docílit méně omezujícím způsobem. Práva duševního vlastnictví a práva k know-how a zejména ta, která se vztahují k výše uvedeným zařízením musí být uplatňována způsobem vylučujícím jakékoli zneužití.

(27) Za účelem zajištění přístupu na relevantní trhy a zabránění tajným dohodám na těchto trzích a aby byla dána distributorům příležitost prodávat vozidla dvou nebo více značek různých výrobců, kteří nejsou spojenými podniky, vážou se k výjimce určité podmínky. Proto by výjimka neměla vztahovat na zákazy soutěžit. Aniž je dotčeno právo dodavatele vyžadovat po distributorovi, aby v předváděcí místnosti vystavoval vozidla různých značek v prostorách vyhrazených pro značku a zabránilo se tak záměně jednotlivých značek, jakýkoli zákaz prodejů konkurenčních značek by neměl být vyjmut. Totéž platí na povinnost vystavovat celou modelovou řadu motorových vozidel, pokud to způsobuje, že prodej nebo vystavování vozidel vyráběných podniky, které nejsou spojeny, je nemožný nebo nadmíru obtížný. Také povinnost mít zvláštní zaměstnance pro prodej každé značky se považuje za nepřímý zákaz soutěžit, a proto by neměla být pokryta výjimkou, ledaže se distributor rozhodne mít zvláštní zaměstnance pro prodej každé značky a dodavatel zaplatí všechny z toho vyplývající zvýšené náklady.

(28) Aby bylo zajištěno, že servisní pracovníci mohou vykonávat opravy nebo údržbu všech motorových vozidel, výjimka by se neměla vztahovat na jakýkoli závazek omezující schopnost servisních pracovníků motorových vozidel poskytovat servis oprav a údržby značek konkurenčních výrobců.

(29) Kromě toho jsou nezbytné zvláštní podmínky k vyloučení určitých omezení, která jsou někdy ukládána v rámci systému selektivní distribuce, z oblasti působnosti výjimky. Jedná se zejména o závazky, jejichž účinkem je zabraňování členům systému selektivní distribuce prodávat značky konkrétních konkurenčních dodavatelů, což by snadno mohlo vést k vyloučení určitých značek z trhu. Další podmínky jsou nutné k posílení soutěže v rámci značky a integrace trhu do společného trhu, k vytvoření nových příležitostí pro distributory a schválené servisní pracovníky, kteří chtějí využít obchodní příležitosti mimo jejich místo usazení a k vytvoření podmínek umožňujících rozvoj distributorů prodávajících více značek. Zejména nesmí být vyňato omezení podnikání v prodeji osobních vozů a lehkých užitkových vozidel a v poskytování servisu oprav a údržby z neschváleného místa usazení. Dodavatel může požadovat aby další prodejní nebo dodávková místa pro osobní vozy a lehká užitková vozidla nebo opravny vyhovovala odpovídajícím kvalitativním kritériím používaným pro podobná prodejní místa umístěná ve stejné zeměpisné oblasti.

(30) Výjimka by se neměla uplatňovat na omezení omezující schopnost distributora prodávat leasingové služby pro motorová vozidla.

(31) Omezení podílu na trhu, skutečnost, že některé vertikální dohody nejsou pokryty a podmínky stanovené v tomto nařízení by měly normálně zajišťovat, že dohody, na které se výjimka uplatňuje, neumožňují zúčastněným podnikům vyloučit hospodářskou soutěž pro podstatnou část daného zboží nebo služeb.

(32) V konkrétních případech, ve kterých by dohody, které by jinak těžily z výjimky, však měly účinky neslučitelné s čl. 81 odst. 3, má Komise pravomoc odejmout výhodu z výjimky. Může k tomu dojít zejména tehdy, když kupující má značnou tržní sílu na relevantním trhu, na kterém znovu prodává zboží nebo poskytuje služby, nebo kde paralelní sítě vertikálních dohod mají podobné účinky, které značně omezují přístup na dotyčný trh nebo hospodářskou soutěž na něm. Tyto kumulativní účinky mohou například vzniknout v případě selektivní distribuce. Komise může také odejmout výhodu z výjimky; pokud je hospodářská soutěž na trhu podstatně omezena z důvodu přítomnosti dodavatele s určitou tržní silou nebo když ceny nebo dodací podmínky distributorům motorových vozidel se mezi zeměpisnými trhy značně liší. Komise může také odejmout výhodu z výjimky, když se při dodávkách zboží odpovídajícího smluvní řadě používají diskriminační ceny nebo prodejní podmínky nebo neoprávněně vysoké příplatky, jako např. příplatky účtované za vozidla s řízením na pravé straně.

(33) Nařízení Rady č. 19/65/EHS zmocňuje vnitrostátní úřady členských států k odejmutí výhody z výjimky u vertikálních dohod které mají určité účinky neslučitelné s podmínkami stanovenými v čl. 81 odst. 3 tam, kde tyto účinky jsou pociťovány na jejich území nebo na jeho části a tam, kde toto území má všechny vlastnosti samostatného zeměpisného trhu. Výkon této vnitrostátní pravomoci odejmutí by se neměl dotýkat jednotného uplatňování pravidel o hospodářské soutěži na celém společném trhu Společenství nebo plného účinku opatření přijímaných při provádění uvedených pravidel

(34) Pro zlepšení dohledu nad paralelními sítěmi vertikálních dohod, které mají podobné omezující účinky nebo pokrývají více než 50 % daného trhu, by měla Komise mít právo prohlásit výjimku za nepoužitelnou pro vertikální dohody obsahující specifická omezení vztahující se k dotyčnému trhu, a tak obnovit úplné použití čl. 81 odst. 1 na tyto dohody.

(35) Poskytnutím výjimky by nemělo být dotčeno používání ustanovení článku 82 Smlouvy o zneužití dominantního postavení.

(36) Nařízení Komise (ES) č. 1475/95 ze dne 28. června 1995 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod o prodeji a servisu motorových vozidel [5] je použitelné do dne 30. září 2002. Aby byl všem hospodářským subjektům poskytnut čas k přizpůsobení vertikálních dohod, které jsou slučitelné s uvedeným nařízením a které stále platí v době, kdy výjimka v nich stanovená pozbude účinnosti, je vhodné, aby pro tyto dohody bylo stanoveno přechodné období do dne 1. října 2003, během kterého by podle tohoto nařízení měly být vyjmuty ze zákazu stanoveného ve čl. 81 odst. 1.

(37) Aby mohly všechny subjekty v kvantitativním systému selektivní distribuce pro nové osobní vozy a lehká užitková vozidla přizpůsobit svoje obchodní strategie na neuplatňování výjimky na klauzule o umístění, je vhodné stanovit, že podmínka stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. b) vstoupí v platnost dne 1. října 2005.

(38) Komise by měla pravidelně dohlížet na uplatňování tohoto nařízení se zvláštním ohledem na jeho účinky na hospodářskou soutěž v oblasti maloobchodu s motorovými vozidly a poprodejního servisu na společném trhu nebo na jeho relevantní části. Zahrnut by měl být dohled nad účinky tohoto nařízení na strukturu a stupeň koncentrace distribuce motorových vozidel a nad jakýmikoli účinky na hospodářskou soutěž z toho vyplývajícími. Komise by také měla provést hodnocení provádění tohoto nařízení a nejpozději do dne 31. května 2008 připravit zprávu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) "konkurenčními podniky" skuteční nebo potencionální dodavatelé na trhu stejného výrobku; trh výrobku zahrnuje zboží nebo služby, které kupující podle jejich vlastností, ceny a zamýšleného použití považuje za nahraditelné nebo zaměnitelné se smluvním zbožím nebo službami;

b) "zákazem soutěžit" jakékoli přímé nebo nepřímé závazky bránící kupujícímu vyrábět, nakupovat, prodávat nebo dále prodávat zboží nebo služby, které soutěží se smluvním zbožím nebo službami, nebo jakékoli přímé nebo nepřímé závazky kupujícího nakupovat od dodavatele nebo od jiného podniku určeného dodavatelem více než 30 % svých celkových nákupů smluvního zboží, odpovídajícího zboží nebo služeb nebo jejich náhrad na relevantním trhu, přičemž tento výpočet celkových nákupů se provede na základě hodnoty nákupů kupujícího v předchozím kalendářním roce. Závazek distributora prodávat motorová vozidla od jiných dodavatelů v oddělených částech předváděcí místnosti, aby se tak zabránilo záměně značek, nepředstavuje pro účely tohoto nařízení zákazem soutěžit. Závazek distributora mít zvláštní zaměstnance pro prodej rozdílných značek motorových vozidel představuje pro účely tohoto nařízení zákaz soutěžit, ledaže se distributor rozhodne mít zvláštní zaměstnance pro prodej rozdílných značek motorových vozidel a dodavatel zaplatí všechny z toho vyplývající zvýšené náklady;

c) "vertikálními dohodami" dohody nebo jednání ve vzájemné shodě uzavřené mezi dvěma nebo více podniky, z nichž každý jedná pro účely dohody, na různé úrovni výrobního nebo distribučního řetězce;

d) "vertikálními omezeními" omezení hospodářské soutěže spadající do oblasti působnosti čl. 81 odst. 1 Smlouvy, pokud jsou obsažena ve vertikální dohodě;

e) "závazkem výhradních dodávek" jakýkoliv přímý nebo nepřímý závazek dodavatele prodávat smluvní zboží nebo služby pouze jednomu kupujícímu na společném trhu za účelem stanoveného použití nebo dalšího prodeje;

f) "systémem selektivní distribuce" distribuční systém, ve kterém se dodavatel zavazuje prodávat smluvní zboží nebo služby přímo nebo nepřímo pouze distributorům nebo servisním pracovníkům vybraným na základě specifikovaných kritérií a ve kterém se tito distributoři nebo servisní pracovníci zavazují neprodávat toto zboží nebo služby neschváleným distributorům nebo samostatným servisním pracovníkům, aniž je dotčena možnost prodávat náhradní díly samostatným servisním pracovníkům nebo povinnost poskytovat samostatným subjektům všechny technické informace, diagnostická zařízení, nástroje a školení vyžadované pro opravy a údržbu motorových vozidel nebo pro provádění opatření na ochranu životního prostředí;

g) "kvantitativním systémem selektivní distribuce" systém selektivní distribuce, ve kterém dodavatel pro výběr distributorů nebo servisních pracovníků používá kritéria, která přímo omezují jejich počet;

h) "kvalitativním systémem selektivní distribuce" systém selektivní distribuce, ve kterém dodavatel pro výběr distributorů nebo servisních pracovníků používá kritéria, která se týkají pouze kvality vyžadované druhem smluvního zboží nebo služeb a jsou stanovena jednotně pro všechny distributory nebo servisní pracovníky, kteří se chtějí do prodejního systému zapojit, neuplatňují se přitom diskriminačně a přímo neomezují počet distributorů nebo servisních pracovníků;

i) "právy duševního vlastnictví" práva zahrnující práva průmyslového vlastnictví, autorská práva a práva příbuzná;

j) "know-how" soubor nepatentovaných praktických informací získaných zkušenostmi nebo zkouškami dodavatelem, které jsou tajné, podstatné a identifikované; v tomto kontextu "tajný" znamená, že know-how jako celek nebo v přesné konfiguraci a montáži jeho komponentů není obecně známé nebo snadno dostupné; "podstatné", že know-how obsahuje informace nepostradatelné pro kupujícího za účelem použití, prodeje nebo dalšího prodeje smluvního zboží nebo služeb, které jsou nepostradatelné pro kupujícího; "identifikované", že know-how musí být popsáno dostatečně srozumitelným způsobem, aby bylo možné ověřit, že splňuje kritéria tajnosti a podstatnosti;

k) "kupujícím", ať už se jedná o distributora nebo servisního pracovníka, zejména podnik, který prodává zboží nebo služby na účet jiného podniku;

l) "schváleným servisním pracovníkem" poskytovatel servisu oprav a údržby motorových vozidel, který působí v rámci distribučního systému vytvořeného dodavatelem motorových vozidel;

m) "samostatným servisním pracovníkem" poskytovatel servisu oprav a údržby motorových vozidel nezačleněný do distribučního systému vytvořeného dodavatelem motorových vozidel, pro která poskytuje opravy nebo údržbu. Schválený servisní pracovník v rámci distribučního systému dotyčného dodavatele se pro účely tohoto nařízení považuje za samostatného servisního pracovníka v tom rozsahu, ve kterém poskytuje servis oprav a údržby pro motorová vozidla jiného dodavatele do jehož distribučního systému nenáleží;

n) "motorovým vozidlem" vozidlo s vlastním pohonem a třemi či více koly určené pro použití na veřejných komunikacích;

o) "osobním vozem" motorové vozidlo určené pro dopravu cestujících a mající kromě místa pro řidiče ne více než osm míst;

p) "lehkým užitkovým vozidlem" motorové vozidlo určené pro dopravu zboží nebo osob s maximální hmotností do 3,5 tuny; pokud se nějaké lehké užitkové vozidlo prodává také ve verzi s maximální hmotností nad 3,5 tuny, považují se za lehká užitková vozidla všechny verze uvedeného vozidla;

q) "smluvní řadou" všechny různé modely motorových vozidel, které jsou nabídnuty dodavatelem k prodeji distributorovi;

r) "motorovým vozidlem odpovídajícím modelu v rámci smluvní řady" vozidlo, které je předmětem dohody o prodeji s jiným podnikem v rámci distribučního systému vytvořeného výrobcem nebo s jeho souhlasem a které je:

- výrobcem sériově vyráběno nebo montováno a

- jehož karosérie, řízení, podvozek a typ motoru jsou stejné jako u vozidel ve smluvní řadě;

s) "náhradními díly" zboží, které je určené k instalaci do motorového vozidla nebo na něj, aby se nahradily komponenty uvedeného vozidla, včetně zboží, jako jsou maziva nutná pro použití motorového vozidla, s výjimkou paliva;

t) "originálními náhradními díly" náhradní díly mající stejnou kvalitu jako komponenty použité pro montáž motorového vozidla a které jsou vyrobeny podle specifikací a výrobních norem stanovených výrobcem vozidla pro výrobu komponentů nebo náhradních dílů pro dotyčné motorové vozidlo. Zahrnuty jsou náhradní díly, které jsou vyráběny na stejné výrobní lince jako tyto komponenty. Pokud není prokázán opak, předpokládá se, že náhradní díly jsou originálními náhradními díly, pokud výrobce dílů potvrdí, že náhradní díly odpovídají kvalitě komponentů používaných pro montáž dotyčného vozidla a byly vyrobeny podle specifikací a výrobních norem výrobce vozidla;

u) "náhradními díly odpovídající kvality" výhradně náhradní díly vyráběné jakýmkoli podnikem, který může kdykoliv potvrdit, že dané náhradní díly odpovídají kvalitě komponentů, které se používají nebo používaly k montáži dotyčných motorových vozidel;

v) "podniky v rámci distribučního systému" výrobce a podniky jím pověřené nebo mající jeho souhlas k distribuci nebo opravám nebo údržbě smluvního zboží nebo zboží odpovídajícího;

w) "konečným uživatelem" také leasingové společnosti, ledaže použité leasingové smlouvy stanovují převod vlastnictví nebo možnost koupě motorového vozidla před uplynutím platnosti smlouvy.

2. Termíny "podnik", "dodavatel", "kupující", "distributor" a "servisní pracovník" zahrnují jejich příslušné spojené podniky.

"Spojenými podniky" jsou:

a) podniky, ve kterých jedna strana dohody přímo nebo nepřímo:

i) může vykonávat více než polovinu hlasovacích práv, nebo

ii) může jmenovat více než polovinu členů dozorčí rady, představenstva nebo orgánů právně zastupujících podnik, nebo

iii) má právo spravovat záležitosti podniku;

b) podniky, které mohou přímo nebo nepřímo v podniku, který je stranou dohody, vykonávat práva nebo pravomoci uvedené v písmenu a);

c) podniky, ve kterých podnik uvedený v písmenu b) může přímo nebo nepřímo vykonávat práva nebo pravomoci uvedené v písmenu a);

d) podniky, ve kterých může smluvní strana spolu s jedním nebo více podniky uvedenými v písmenech a), b) nebo c) nebo ve kterých dva nebo více posledně uvedených podniků mohou společně vykonávat práva nebo pravomoci uvedené v písmenu a);

e) podniky, ve kterých vykonávají práva nebo pravomoci uvedené v písmenu a) společně:

i) smluvní strany nebo jejich spojené podniky uvedené v písmenech a) až d), nebo

ii) jedna nebo více smluvních stran nebo jeden nebo více spojených podniků uvedených v písmenech a) až d) a jedna nebo více třetích stran.

Článek 2

Oblast působnosti

1. Podle čl. 81 odst. 3 Smlouvy a s výhradou ustanovení tohoto nařízení, se čl. 81 odst. 1 Smlouvy prohlašuje za nepoužitelný pro vertikální dohody tam, kde se vztahují k podmínkám, za kterých mohou strany kupovat, prodávat nebo dále prodávat motorová vozidla, náhradní díly na motorová vozidla nebo servis opravy a údržby motorových vozidel.

První pododstavec se použije, pokud uvedené vertikální dohody obsahují vertikální omezení.

Výjimka podle tohoto odstavce se pro účely tohoto nařízení označuje jako "výjimka".

2. Výjimka se použije také na následující kategorie vertikálních dohod:

a) vertikální dohody uzavřené mezi sdružením podniků a jeho členy, nebo mezi tímto sdružením a jeho dodavateli, pouze pokud jsou všichni jeho členové distributoři motorových vozidel nebo náhradních dílů pro motorová vozidla nebo servisní pracovníci a pokud žádný z jednotlivých členů tohoto sdružení spolu se spojenými podniky nemá celkový roční obrat vyšší než 50 miliónů EUR; toto nařízení se vztahuje na vertikální dohody těchto sdružení, aniž je dotčeno použití článku 81 na horizontální dohody uzavřené mezi členy sdružení nebo na rozhodnutí přijatá tímto sdružením;

b) vertikální dohody obsahující ustanovení týkající se postoupení práv duševního vlastnictví kupujícímu nebo k jejich využívání kupujícím, za předpokladu že tato ustanovení nejsou hlavním předmětem těchto dohod a že jsou přímo spojená s užíváním, prodejem nebo dalším prodejem zboží nebo služeb kupujícím nebo jeho zákazníky. Výjimka se použije pouze za podmínky, že uvedená ustanovení neobsahují omezení hospodářské soutěže vztahující se ke smluvnímu zboží nebo službám, která mají stejný předmět nebo účinek jako vertikální omezení, která nejsou podle tohoto nařízení vyňata.

3. Výjimka se nevztahuje na vertikální dohody uzavřené mezi soutěžícími podniky.

Použije se však v případě, kdy soutěžící podniky mezi sebou uzavřou nereciproční vertikální dohodu a:

a) kupující má celkový roční obrat nepřevyšující 100 miliónů EUR, nebo

b) dodavatel je výrobce a distributor zboží, zatímco kupující je distributor nevyrábějící zboží, které soutěží se smluvním zbožím, nebo

c) dodavatel je poskytovatel služeb na několika obchodních úrovních, zatímco kupující neposkytuje soutěžící služby na obchodní úrovni, kde nakupuje smluvní služby.

Článek 3

Všeobecné podmínky

1. S výhradou odstavců 2, 3, 4, 5, 6 a 7 se výjimka použije za podmínky, že podíl dodavatele na relevantním trhu, na kterém prodává nová motorová vozidla, náhradní díly pro motorová vozidla nebo servis oprav a údržby, nepřevyšuje 30 %.

Práh podílu na trhu pro uplatňování výjimky je však 40 % pro dohody vytvářející kvantitativní systémy selektivní distribuce pro prodej nových motorových vozidel.

Uvedené prahy se neuplatňují na dohody vytvářející kvalitativní systémy selektivní distribuce.

2. V případě vertikálních dohod obsahujících závazky výhradní dodávky se výjimka použije za podmínky, že podíl kupujícího na trhu nepřesahuje 30 % relevantního trhu, na kterém nakupuje smluvní zboží nebo služby.

3. Výjimka se použije pod podmínkou, že vertikální dohoda uzavřená s distributorem nebo servisním pracovníkem stanovuje, že dodavatel souhlasí s převodem práv a povinností vyplývajících z vertikální dohody na jiného distributora nebo servisního pracovníka v rámci distribučního systému a vybraného původním distributorem nebo servisním pracovníkem.

4. Výjimka se použije za podmínky, že vertikální dohoda uzavřená s distributorem nebo servisním pracovníkem stanovuje, že dodavatel, který chce podat výpověď smlouvy, musí tuto výpověď podat písemně a musí uvést podrobné, objektivní a transparentní důvody výpovědi, aby se zabránilo dodavateli ukončit vertikální dohodu s distributorem nebo servisním pracovníkem kvůli činnostem, které nesmí být podle tohoto nařízení omezeny.

5. Výjimka se použije za podmínky, že vertikální dohoda uzavřená dodavatelem nových motorových vozidel s distributorem nebo schváleným servisním pracovníkem stanovuje:

a) že uvedená dohoda je uzavřena na období alespoň pěti let; v tomto případě se musí každá strana zavázat, že druhé straně alespoň šest měsíců předem oznámí svůj úmysl dohodu neobnovit;

b) nebo že dohoda je uzavřena na dobu neurčitou, v tomto případě musí být výpovědní lhůta pro řádné ukončení dohody pro obě strany alespoň dva roky; tato lhůta se zkrátí na alespoň jeden rok tam, kde

i) má dodavatel ze zákona nebo na základě zvláštní dohody při ukončení dohody zaplatit přiměřenou náhradu, nebo

ii) dodavatel dohodu ukončí, když je nutné provést reorganizaci celé sítě nebo její podstatné části.

6. Výjimka se použije za podmínky, že vertikální dohoda poskytuje každé straně právo předložit sporo plnění jejich smluvních závazků nezávislému znalci nebo rozhodci. Tyto spory se mohou mimo jiné vztahovat k:

a) dodacím závazkům;

b) stanovení nebo dosažení prodejních cílů;

c) provádění skladových požadavků;

d) provádění závazku poskytovat nebo používat předváděcí vozidla;

e) podmínkám pro prodej různých značek;

f) otázce, zda zákaz působit z neschváleného místa usazení omezuje schopnost distributora jiných motorových vozidel, než jsou osobní vozy nebo lehká užitková vozidla rozšiřovat jeho podnikání, nebo

g) otázky, zda ukončení dohody je ospravedlněno důvody uvedenými ve výpovědi.

Právo uvedené v první větě se nedotýká práva každé strany obrátit se na vnitrostátní soud.

7. Pro účely tohoto článku se podíl na trhu podniků uvedených ve čl. 1 odst. 2 písm. e) přidělí stejným dílem každému podniku majícímu práva nebo pravomoci uvedené ve čl. 1 odst. 2 písm. a).

Článek 4

Tvrdá omezení(Tvrdá omezení týkající se prodeje nových motorových vozidel, servisu oprav a údržby nebo náhradních dílů)

1. Výjimka se nepoužije na vertikální dohody, které přímo nebo nepřímo, samostatně nebo ve spojení s jinými faktory pod kontrolou stran, mají za předmět:

a) omezení schopnosti distributora nebo servisního pracovníka určovat svou prodejní cenu, aniž je dotčena možnost dodavatele ukládat maximální prodejní cenu nebo doporučovat prodejní cenu, pokud se tato nerovná pevné nebo minimální prodejní ceně z důvodu tlaku jakékoli ze stran nebo z jejich popudu;

b) omezení území, na kterém, nebo zákazníků, kterým, distributor nebo servisní pracovník mohou prodávat smluvní zboží nebo služby; výjimka se však použije na:

i) omezení aktivních prodejů na výhradním území nebo výhradní skupině zákazníků vyhrazených dodavateli nebo přidělených dodavatelem jinému distributorovi nebo servisnímu pracovníku tam, kde toto omezení neomezuje prodeje uskutečňované zákazníky distributora nebo servisního pracovníka;

ii) omezení prodejů konečným uživatelům distributorem působícím na velkoobchodní úrovni;

iii) omezení prodejů nových motorových vozidel a náhradních dílů neschváleným distributorům členy selektivního distribučního systému na trzích, kde se uplatňuje selektivní distribuční systém, s výhradou ustanovení bodu i);

iv) omezení schopnosti kupujícího prodávat komponenty určené k začlenění do jiných výrobků zákazníkům, kteří by je používali k výrobě stejného typu zboží jako je vyráběno dodavatelem;

c) omezení křížových dodávek mezi distributory nebo servisními pracovníky v selektivním distribučním systému, včetně mezi distributory nebo servisními pracovníky působícími na různých obchodních úrovních;

d) omezení aktivních nebo pasivních prodejů nových osobních vozů nebo lehkých užitkových vozidel, náhradních dílů pro jakákoli motorová vozidla nebo servisu oprav a údržby pro jakákoli motorová vozidla konečným uživatelům členy selektivního distribučního systému působícími na maloobchodní úrovni na trzích, kde se používá selektivní distribuce. Výjimka se použije na dohody zakazující členům selektivního distribučního systému působit na neschváleném místě usazení. Použití výjimky na tento zákaz však podléhá čl. 5 odst. 2 písm. b);

e) omezení aktivních nebo pasivních prodejů nových motorových vozidel jiných než osobní vozy nebo lehká užitková vozidla konečným uživatelům členy selektivního distribučního systému působícími na maloobchodní úrovni na trzích, kde je selektivní distribuce používána aniž je dotčena schopnost dodavatele zakázat členu uvedeného systému působit z neschváleného místa usazení;

(Tvrdá omezení týkající se pouze prodeje nových motorových vozidel)

f) omezení schopnosti distributora prodávat jakékoli nové motorové vozidlo, které odpovídá modelu v dotyčné smluvní řadě;

g) omezení schopnosti distributora uzavírat smlouvy o subdodávkách na poskytování servisu oprav a údržby se schválenými servisními pracovníky, aniž je dotčena schopnost dodavatele požadovat po distributorovi, aby sdělil konečným uživatelům jméno a adresu dotčeného servisního pracovníka nebo pracovníků před uzavřením kupní smlouvy a v případě, že se žádný schválený servisní pracovník nenalézá v blízkosti prodejního místa, sdělit také konečným uživatelům, jak daleko je dotyčná opravna nebo opravny od prodejního místa; tyto závazky však mohou být uloženy pouze pokud podobné závazky jsou uloženy prodejcům, jejichž opravna není ve stejných prostorách jako jejich prodejní místo;

(Tvrdá omezení týkající se pouze prodeje servisu oprav a údržby a náhradních dílů)

h) omezení schopnosti schváleného servisního pracovníka omezit svou činnost na poskytování servisu oprav a údržby a distribuci náhradních dílů;

i) omezení prodejů náhradních dílů pro motorová vozidla členy selektivního distribučního systému samostatným servisním pracovníkům, kteří používají tyto díly k opravám a údržbě motorových vozidel;

j) omezení dohodnuté mezi dodavatelem originálních náhradních dílů nebo náhradních dílů odpovídající kvality, nástrojů pro opravy nebo diagnostického nebo jiného zařízení a výrobcem motorových vozidel, které omezuje možnost dodavatele prodávat toto zboží nebo služby schváleným nebo samostatným distributorům nebo schváleným nebo samostatným servisním pracovníkům nebo konečným uživatelům;

k) omezení schopnosti distributora nebo schváleného servisního pracovníka získávat originální náhradní díly nebo náhradní díly odpovídající kvality od třetího podniku podle svého výběru a používat je k opravě nebo údržbě motorových vozidel, aniž je dotčena možnost dodavatele nových motorových vozidel požadovat použití jím dodávaných originálních náhradních dílů pro opravy prováděné v rámci záruky, servisu zdarma a prací na zavolání;

l) omezení dohodnuté mezi výrobcem motorových vozidel, který používá komponenty pro první montáž motorových vozidel, a dodavatelem těchto komponentů, které omezuje schopnost dodavatele účinným a dobře viditelným způsobem umisťovat svoji obchodní značku nebo logo na dodávané komponenty nebo na náhradní díly.

2. Výjimka se nepoužije tam, kde dodavatel motorových vozidel odmítne umožnit samostatným subjektům přístup k jakýmkoli technickým informacím, diagnostickým nebo jiným zařízením, nástrojům, včetně odpovídajícího softwaru, nebo ke školení, požadovaným pro opravy a údržbu těchto motorových vozidel nebo pro provádění opatření na ochranu životního prostředí.

Tento přístup musí zejména zahrnovat neomezené použití elektronických kontrolních a diagnostických systémů motorového vozidla, programování těchto systémů v souladu se standardními postupy dodavatele, pokyny pro opravy a školení a informace nezbytné pro použití diagnostických a servisních nástrojů a zařízení.

Samostatným subjektům musí být poskytnut přístup nediskriminačně, rychle a přiměřeným způsobem a informace musí být poskytnuty v použitelné formě. Pokud odpovídající položka spadá pod práva duševního vlastnictví nebo představuje know-how, přístup nesmí být odepřen zneužitím tohoto práva.

Pro účely tohoto odstavce se "samostatným subjektem" rozumí podniky přímo nebo nepřímo zapojené do oprav a údržby motorových vozidel, zejména samostatní servisní pracovníci, výrobci opravárenských zařízení nebo nástrojů, samostatní distributoři náhradních dílů, vydavatelé technických informací, automobilové kluby, provozovatelé silniční pomoci, subjekty nabízející inspekční a zkušební služby a subjekty zajišťující školení pro servisní pracovníky.

Článek 5

Zvláštní podmínky

1. U prodeje nových motorových vozidel, servisu oprav a údržby nebo náhradních dílů se výjimka nepoužije na žádný z následujících závazků obsažených ve vertikálních dohodách:

a) jakýkoli přímý nebo nepřímý zákaz soutěžit;

b) jakýkoli přímý nebo nepřímý závazek omezující schopnost schváleného servisního pracovníka poskytovat servis oprav nebo údržby pro vozidla od konkurenčních dodavatelů;

c) jakýkoli přímý nebo nepřímý závazek zabraňující členům distribučního systému prodávat motorová vozidla nebo náhradní díly konkrétních konkurenčních dodavatelů nebo poskytovat servis oprav a údržby pro motorová vozidla konkrétních konkurenčních dodavatelů;

d) jakýkoli přímý nebo nepřímý závazek zabraňující distributorovi nebo schválenému servisnímu pracovníkovi po skončení dohody vyrábět, kupovat, prodávat nebo dále prodávat motorová vozidla nebo poskytovat servis oprav a údržby.

2. U prodeje nových motorových vozidel se výjimka nepoužije na žádný z následujících závazků obsažených ve vertikálních dohodách:

a) jakýkoli přímý nebo nepřímý závazek zabraňující maloobchodníkovi prodávat leasingové služby vztahující se ke smluvnímu zboží nebo odpovídajícímu zboží;

b) jakýkoli přímý nebo nepřímý závazek distributora osobních vozů nebo lehkých užitkových vozidel v rámci selektivního distribučního systému, který omezuje jeho možnosti zřizovat další prodejní nebo dodávková místa na jiných místech na společném trhu, kde se uplatňuje selektivní distribuce.

3. U servisu oprav a údržby nebo u prodeje náhradních dílů se výjimka nepoužije na žádný přímý nebo nepřímý závazek týkající se místa usazení schváleného servisního pracovníka, pokud je uplatňována selektivní distribuce.

Článek 6

Odejmutí výhody z tohoto nařízení

1. Komise může odejmout výhodu z tohoto nařízení podle čl. 7 odst. 1 nařízení č. 19/65/EHS tehdy, když v jakémkoli konkrétním případě shledá, že vertikální dohody, na které se toto nařízení používá, mají účinky, které nejsou slučitelné s podmínkami stanovenými v čl. 81 odst. 3 Smlouvy, a zejména:

a) když přístup k relevantnímu trhu nebo hospodářské soutěži na něm je značně omezen kumulativním účinkem paralelních sítí podobných vertikálních omezení prováděných konkurenčními dodavateli nebo kupujícími, nebo

b) když je hospodářská soutěž omezena na trhu na kterém jeden dodavatel není vystaven účinné hospodářské soutěži ze strany jiných dodavatelů, nebo

c) když se ceny nebo dodací podmínky pro smluvní zboží nebo odpovídající zboží mezi zeměpisnými trhy podstatně liší;

d) když jsou v rámci zeměpisného trhu uplatňovány diskriminační ceny nebo prodejní podmínky.

2. Tehdy, když v konkrétním případě mají vertikální dohody, na které se výjimka vztahuje, účinky neslučitelné s podmínkami stanovenými ve čl. 81 odst. 3 Smlouvy na území členského státu nebo na jeho části, která má všechny vlastnosti odlišného zeměpisného trhu, příslušný orgán uvedeného členského státu může odejmout výhodu z uplatňování tohoto nařízení pro uvedené území podle stejných podmínek jako jsou podmínky stanovené v odstavci 1.

Článek 7

Neuplatnění nařízení

1. Podle článku 1a nařízení č. 19/65/EHS může Komise tam, kde paralelní sítě podobných vertikálních omezení pokrývají více než 50 % relevantního trhu, nařízením prohlásit, že se toto nařízení neuplatňuje na vertikální dohody obsahující specifická omezení vztahující se k uvedenému trhu.

2. Nařízení podle odstavce 1 se nepoužije dříve než jeden rok po jeho přijetí.

Článek 8

Výpočet podílu na trhu

1. Podíly na trhu stanovené v tomto nařízení se vypočítají:

a) pro distribuci nových motorových vozidel na základě objemu smluvního zboží a odpovídajícího zboží prodaného dodavatelem spolu s jakýmkoli jiným zbožím prodaným dodavatelem, které kupující považuje za zaměnitelné nebo nahraditelné z důvodu vlastností, cen a zamýšleného použití výrobků;

b) pro distribuci náhradních dílů na základě hodnoty smluvního zboží a odpovídajícího zboží prodaného dodavatelem spolu s jakýmkoli jiným zbožím prodaným dodavatelem, které kupující považuje za zaměnitelné nebo nahraditelné z důvodu vlastností, cen a zamýšleného použití výrobků;

c) pro poskytování servisu oprav a údržby na základě hodnoty smluvních služeb prodávaných členy dodavatelovy distribuční sítě spolu s jakýmikoli jinými službami prodávanými těmito členy, které kupující považuje za zaměnitelné nebo nahraditelné z důvodu vlastností, cen a zamýšleného použití.

Pokud pro tyto výpočty nejsou k dispozici požadované údaje o objemu, mohou se použít údaje o hodnotě nebo naopak. Když tyto informace nejsou k dispozici, mohou se použít odhady založené na jiných spolehlivých informacích o trhu. Pro účely čl. 3 odst. 2 se k výpočtu podílu na trhu použijí objem nákupů na trhu nebo hodnota nákupů na trhu v uvedeném pořadí nebo jejich odhady.

2. Pro účely použití prahů podílů na trhu ve výši 30 % a 40 % stanovené v tomto nařízení se uplatňují následující pravidla:

a) podíl na trhu se počítá na základě údajů vztahujících se k předchozímu kalendářnímu roku;

b) podíl na trhu zahrnuje zboží nebo služby dodávané integrovaným distributorům za účelem prodeje;

c) pokud podíl na trhu na počátku nepřesahuje 30 % nebo 40 % v uvedeném pořadí, ale následně vzroste nad uvedené prahy, ale nepřekročí 35 % a 45 % v uvedeném pořadí, výjimka zůstává v platnosti po dobu dvou následujících kalendářních let po roce, ve kterém byl práh podílu na trhu 30 % nebo 40 % v uvedeném pořadí poprvé překročen;

d) pokud podíl na trhu na počátku nepřesahuje 30 % nebo 40 % v uvedeném pořadí, ale pak vzroste nad 35 % a 45 % v uvedeném pořadí, výjimka zůstává v platnosti jeden kalendářní rok následující po roce, ve kterém byl práh podílu na trhu 30 % nebo 40 % v uvedeném pořadí poprvé překročen;

e) výhody podle písmen c) a d) nelze kombinovat tak, aby přesáhly období dvou kalendářních let.

Článek 9

Výpočet obratu

1. Pro účely výpočtu výše celkového ročního obratu uvedeného v čl. 2 odst. 2 písm. a) a čl. 2 odst. 3 písm. a) v uvedeném pořadí se obrat dosažený během předchozího účetního roku dotyčnou stranou vertikální dohody a obrat dosažený jejími spojenými podniky za všechno zboží a služby, kromě všech daní a dalších poplatků, sečte. Přitom se nebere v úvahu obrat mezi stranou vertikální dohody a jejími spojenými podniky nebo mezi jejími spojenými podniky.

2. Výjimka zůstává použitelná tam, kde pro období dvou po sobě jdoucích finančních roků není práh celkového ročního obratu překročen o více než 10 %.

Článek 10

Přechodné období

Zákaz stanovený ve čl. 81 odst. 1 se nepoužije v období ode dne 1. října 2002 do dne 30. září 2003 na dohody platné již ke dni 30. září 2002, které nesplňují podmínky pro výjimku stanovenou v tomto nařízení, ale které splňují podmínky pro výjimku stanovené v nařízení (ES) č. 1475/95.

Článek 11

Dohled a hodnotící zpráva

1. Komise pravidelně dohlíží na provádění tohoto nařízení se zvláštním zřetelem na jeho účinky na:

a) hospodářskou soutěž v odvětví maloobchodu motorových vozidel a poprodejního servisu na společném trhu nebo na jeho relevantních částech;

b) strukturu a úroveň koncentrace v oblasti prodeje motorových vozidel a jakékoli z ní vyplývající účinky na hospodářskou soutěž.

2. Komise připraví zprávu o tomto nařízení nejpozději do dne 31. května 2008 zejména s ohledem na podmínky stanovené v čl. 81 odst. 3.

Článek 12

Vstup v platnost a konec použitelnosti

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. října 2002.

2. Ustanovení čl. 5 odst. 2 písm. b) se použije ode dne 1. října 2005.

3. Použitelnost tohoto nařízení končí dnem 31. května 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2002.

Za Komisi

Mario Monti

člen Komise

[1] Úř. věst. L 36, 6.3.1965, s. 533/65.

[2] Úř. věst. L 148, 15.6.1999, s. 1.

[3] Úř. věst. C 67, 16.3.2002, s. 2.

[4] Úř. věst. L 336, 29.12.1999, s. 21.

[5] Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 25.

--------------------------------------------------

Top