Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0478

Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2002 o nezařazení fentinacetátu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K(2002) 2199)Text s významem pro EHP

OJ L 164, 22.6.2002, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 120 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 120 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 129 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/478/oj

32002D0478Official Journal L 164 , 22/06/2002 P. 0041 - 0042


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. června 2002

o nezařazení fentinacetátu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku

(oznámeno pod číslem K(2002) 2199)

(Text s významem pro EHP)

(2002/478/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh[1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2002/18/ES[2], a zejména na čl. 8 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh[3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2266/2000[4], a zejména na čl. 7 odst. 3a písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS Komise provádí pracovní program zaměřený na zkoumání účinných látek používaných v přípravcích na ochranu rostlin, které byly ke dni 15. července 1993 již na trhu. Prováděcí pravidla pro tento program byla stanovena nařízením Komise (EHS) č. 3600/92.

(2) V nařízení Komise (ES) č. 933/94, ze dne 27. dubna 1994, kterým se stanoví účinné látky přípravků na ochranu rostlin a jmenují členské státy zpravodajové pro provádění nařízení Komise (EHS) č. 3600/92[5], naposledy pozměněném nařízením (ES) č. 2230/95[6], byly stanoveny účinné látky, které by měly být zhodnoceny v rámci nařízení (EHS) č. 3600/92, byly jmenovány členské státy zpravodajové pro hodnocení každé účinné látky a byli uvedeni producenti každé účinné látky, kteří ve stanovené lhůtě předložili oznámení.

(3) Fentinacetát je jednou z 90 účinných látek stanovených v nařízení (ES) č. 933/94.

(4) V souladu s čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 3600/92 Spojené království jako jmenovaný členský stát zpravodaj předložilo dne 11. listopadu 1996 Komisi zprávu o svém hodnocení informací předložených oznamovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení.

(5) Po obdržení zprávy členského státu zpravodaje vedla Komise podle čl. 7 odst. 3 nařízení (EHS) č. 3600/92 konzultace s odborníky z členských států i s hlavním oznamovatelem (Agrevo, nyní Aventis).

(6) Hodnotící zpráva vypracovaná Spojeným královstvím byla přezkoumána členskými státy a Komisí v rámci Stálého rostlinolékařského výboru. Toto přezkoumání bylo dokončeno dne 7. prosince 2001 formou zprávy Komise o přezkoumání fentinacetátu v souladu s čl. 7 odst. 6 nařízení (EHS) č. 3600/92.

(7) Hodnocení provedená na základě předložených informací neprokázala, že by přípravky na ochranu rostlin obsahující fentinacetát mohly za navržených podmínek použití obecně vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o bezpečnost uživatelů potenciálně vystavených fentinacetátu a o možný dopad této látky na necílové organismy.

(8) Fentinacetát by tudíž neměl být zařazen do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(9) Měla by být přijata opatření, která zajistí, aby stávající povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících fentinacetát byla v určité lhůtě odňata a nebyla obnovena a aby nebyla udělena žádná nová povolení.

(10) Lhůta pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob přípravků na ochranu rostlin obsahujících fentinacetát, kterou poskytují členské státy v souladu s čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS, by neměla přesáhnout 12 měsíců, aby stávající zásoby směly být použity během nejvýše jednoho dalšího vegetačního období.

(11) Tímto rozhodnutím není dotčeno žádné opatření, které Komise může v pozdější etapě přijmout pro tuto účinnou látku v rámci směrnice Rady 79/117/EHS ze dne 21. prosince 1978, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky[7], naposledy pozměněné aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska.

(12) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Fentinacetát se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby:

1. povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících fentinacetát byla odňata do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí;

2. ode dne přijetí tohoto rozhodnutí nebyla na základě odchylky stanovené v čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS udělována nebo obnovována žádná povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících fentinacetát.

Článek 3

Lhůta poskytnutá členskými státy v souladu s čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být co možná nejkratší a nesmí přesáhnout 18 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. června 2002.

Za Komisi

David BYRNE

člen Komise

[1] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 29.

[3] Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10.

[4] Úř. věst. L 259, 13.10.2000, s. 27.

[5] Úř. věst. L 107, 28.4.1994, s. 8.

[6] Úř. věst. L 225, 22.9.1995, s. 1.

[7] Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 36.

Top