EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0634

Rozhodnutí Komise ze dne 16. srpna 2001, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Guineje (oznámeno pod číslem K(2001) 2525)Text s významem pro EHP

OJ L 221, 17.8.2001, p. 50–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 27 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 27 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Zrušeno 32006R1664 . Latest consolidated version: 25/02/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/634/oj

32001D0634Úřední věstník L 221 , 17/08/2001 S. 0050 - 0055


Rozhodnutí Komise

ze dne 16. srpna 2001,

kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Guineje

(oznámeno pod číslem K(2001) 2525)

(Text s významem pro EHP)

(2001/634/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [1], naposledy pozměněnou směrnicí 97/79/ES [2], a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Odborník Komise provedl inspekční návštěvu Guineje, aby ověřil podmínky, za nichž se produkují, skladují a expedují do Společenství produkty rybolovu.

(2) Požadavky guinejských právních předpisů na hygienickou kontrolu a sledování produktů rybolovu lze považovat za rovnocenné požadavkům stanoveným směrnicí 91/493/EHS.

(3) Zejména úřad "Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) du Ministère de la pêche et de l’aquaculture" je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů.

(4) Inspekční návštěva Guineje však ohalila některé nedostatky v hygienických podmínkách provozoven, v nichž se zpracovávají a upravují produkty rybolovu. Návštěva rovněž odhalila nedostatky v hygienických kontrolách zpracování a připravování produktů rybolovu. Z toho důvodu je do Evropského společenství povolen pouze dovoz produktů, které nebyly podrobeny jiným postupům připravování nebo zpracování, než jsou chlazení nebo mrazení.

(5) Pravidla pro získání osvědčení o zdravotní nezávadnosti uvedeného v čl. 11 odst. 4 písm. a) směrnice 91/493/EHS by rovněž měla obsahovat definici vzoru osvědčení, minimální požadavky na jazyk nebo jazyky, v nichž musí být vypracováno, a status osoby zmocněné je podepsat.

(6) Podle čl. 11 odst. 4 písm. b) směrnice 91/493/EHS je nutné na balení produktů rybolovu, s výjimkou některých zmrazených produktů, připevnit značku, která uvádí název třetí země a schvalovací/registrační číslo provozovny, výrobního plavidla, chladírenského skladu nebo mrazírenského plavidla, z nichž produkty pocházejí.

(7) Podle čl. 11 odst. 4 písm. c) směrnice 91/493/EHS je nezbytné vypracovat seznam schválených provozoven, výrobních plavidel nebo chladírenských skladů; že by měl být rovněž vypracován seznam mrazírenských plavidel registrovaných podle bodů 1–7 přílohy II směrnice 92/48/EHS [3]; že tyto seznamy je třeba vypracovat na základě sdělení DNPM Komisi; že za zajištění shody s ustanoveními, která jsou za tímto účelem stanovena v čl. 11 odst. 4 směrnice 91/493/EHS, proto odpovídá DNPM.

(8) Úřad DNPM vydal oficiální ujištění, že budou dodržena pravidla stanovená v kapitole V přílohy směrnice 91/493/EHS pro kontrolu produktů rybolovu a splněny hygienické požadavky, které jsou rovnocenné požadavkům stanoveným uvedenou směrnicí.

(9) Kontrolní návštěva však odhalila některá slabá místa v postupu, který DNPM používá při schvalování/rušení provozoven a plavidel. Z toho důvodu je za účelem změny seznamu provozoven a plavidel nutné, aby odborníci Komise provedli novou inspekční návštěvu na místě.

(10) S ohledem na výsledky inspekční návštěvy se snížení frekvence fyzických kontrol, které se stanoví v rozhodnutí Komise 94/360/ES ze dne 20. května 1994 o snížené frekvenci fyzických kontrol zásilek některých produktů při dovozu ze třetích zemí podle směrnice Rady 90/675/EHS [4], pro produkty rybolovu dovážené z Guineje nepoužije.

(11) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příslušným úřadem v Guineji, který ověřuje a potvrzuje, že produkty rybolovu splňují požadavky směrnice 91/493/EHS, je "Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) du Ministère de la pêche et de l’aquaculture".

Článek 2

Produkty rybolovu pocházející z Guineje musejí splňovat tyto podmínky:

1. Produkty nesměly být podrobeny jiným postupům zpracování nebo zacházení, než jsou chlazení nebo mrazení.

2. Ke každé zásilce je přiložen očíslovaný originál osvědčení o zdravotní nezávadnosti, který je řádně vyplněn, podepsán, opatřen datem a vyhotoven na jednom listu v souladu se vzorem uvedeným v příloze A.

3. Produkty musejí pocházet ze schválených provozoven, výrobních plavidel nebo chladírenských skladů nebo z registrovaných mrazírenských plavidel uvedených v příloze B.

4. S výjimkou volně ložených zmrazených produktů rybolovu určených ke konzervaci musejí být všechna balení nesmazatelně označena slovem "GUINEA" a schvalovacím/registračním číslem provozovny, výrobního plavidla, chladírenského skladu nebo mrazírenského plavidla, z nichž pocházejí.

Článek 3

1. Osvědčení uvedené v čl. 2 odst. 1 se vypracuje nejméně v jednom úředním jazyce členského státu, v němž se provádějí kontroly.

2. V osvědčení se uvede jméno, kvalifikace a podpis zástupce DNPM a úřední razítko téhož úřadu v barvě odlišné od barvy ostatních potvrzení.

Článek 4

Pokud jsou produkty rybolovu dováženy z Guineje, členské státy nepoužijí sníženou frekvenci fyzických kontrol stanovených v rozhodnutí Komise 94/360/ES.

Článek 5

Příloha B se změní pouze tehdy, jsou-li známy výsledky kontrolní návštěvy na místě.

Článek 6

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost šedesátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. srpna 2001.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15.

[2] Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 31.

[3] Úř. věst. L 187, 7.7.1992, s. 41.

[4] Úř. věst. L 158, 25.6.1994, s. 41.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

SEZNAM PROVOZOVEN A PLAVIDEL

Vysvětlivky

PP : provozovna

ZV : mrazírenské plavidlo

Schvalovací číslo | Název | MěstoRegion | Konečné datum schválení | Kategorie |

001/N/MPA/DNPM | Chaico 7 (Soguipi) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

003/N/MPA/DNPM | Elini – S (Gregui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

004/N/MPA/DNPM | Thiangui 3 (Thiangui-Peche | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

011/N/MPA/DNPM | Takamar 6 (Soguipi) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

014/N/MPA/DNPM | Ettipesca 2 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

015/N/MPA/DNPM | Ettipesca 3 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

016/N/MPA/DNPM | Ettipesca 6 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

017/N/MPA/DNPM | Albarka (Asti Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

018/N/MPA/DNPM | Figuero 14 (Alamari) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

020/N/MPA/DNPM | Espadeiro (Sopem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

021/N/MPA/DNPM | Daniaa (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

029/N/MPA/DNPM | Thiangui 1 (Thiangui-Peche | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

030/N/MPA/DNPM | Thiangui 2 | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

031/N/MPA/DNPM | Thiangui 5 (Thiangui-Peche | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

032/N/MPA/DNPM | Sea Horse 1 (Thiangui-Peche | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

033/N/MPA/DNPM | Sea Horse 2 (Thiangui-Peche | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

034/N/MPA/DNPM | Snam 1 (Thiangui-Peche | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

035/N/MPA/DNPM | Snam 2 (Thiangui-Peche | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

036/N/MPA/DNPM | Inaara (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

037/N/MPA/DNPM | Aroa Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

041/N/MPA/DNPM | Mihalis (Guinee-Enterprise) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

042/N/MPA/DNPM | Guetnar (Sip-Bourouma) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

043/N/MPA/DNPM | Grecoland (Grecoland Fishing Company) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

050/N/MPA/DNPM | Gnalen (Josemar) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

051/N/MPA/DNPM | Jeong IN No 15 (Ba-Ma Peche | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

005/E/MPA/DNPM | Nicola Peche | KIPE | | PP |

044/E/MPA/DNPM | Dauphin | ALMAMYA | | PP |

045/E/MPA/DNPM | OK – Fishing | MADINA | | PP |

046/E/MPA/DNPM | Progui | MADINA | | PP |

047/E/MPA/DNPM | Jasmin-Trading House | YENGUEMA | | PP |

048/E/MPA/DNPM | Sokaly-Peche | KAPORO | | PP |

049/E/MPA/DNPM | Safri-Peche | BONFI | | PP |

--------------------------------------------------

Top