Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2860

Nařízení Komise (ES) č. 2860/2000 ze dne 27. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě tak, aby se vztahovalo na len a konopí pěstované na vlákno, byla určena pravidla pro plochy vyňaté z produkce a pozměněny základní plochy pro Řecko a Portugalsko

OJ L 332, 28.12.2000, p. 63–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2860/oj

32000R2860Úřední věstník L 332 , 28/12/2000 S. 0063 - 0075


Nařízení Komise (ES) č. 2860/2000

ze dne 27. prosince 2000,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě tak, aby se vztahovalo na len a konopí pěstované na vlákno, byla určena pravidla pro plochy vyňaté z produkce a pozměněny základní plochy pro Řecko a Portugalsko

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě [1], ve znění nařízení (ES) č. 1672/2000 [2], a zejména na články 9 a 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 1672/2000 zahrnulo len a konopí pěstované na vlákno do režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě stanoveného nařízením (ES) č. 1251/1999. Nařízení Komise (ES) č. 2316/1999 [3] ve znění nařízení (ES) č. 1454/2000 [4] stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1251/1999, pokud jde o podmínky pro poskytování plateb na plochu pro některé plodiny na orné půdě. Nařízení (ES) č. 2316/1999 by proto mělo být pozměněno, aby bylo zahrnutí lnu a konopí zohledněno.

(2) Článek 5a nařízení (ES) č. 1251/1999 na jedné straně stanoví, že obsah tetrahydrokanabinolu v použitých odrůdách nesmí být vyšší než 0,2 %, na druhé straně však členské státy mají vytvořit systém pro ověřování obsahu tetrahydrokanabinolu v pěstovaném konopí. Měla by být stanovena zvláštní opatření, zejména udržování produkce konopí do určitého data, aby bylo možné taková ověřování provádět.

(3) Podle článku 5a je podmínkou pro platbu na plochu pro len a konopí pěstované na vlákno uzavření smlouvy nebo učinění závazku podle čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 ze dne 27. července 2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno [5]. Mělo by být stanoveno, že kopie smlouvy nebo závazku budou zasílány příslušným orgánům členského státu, jež jsou za správu žádostí o platbu zodpovědné.

(4) Mělo by být zaručeno, že odrůdy lnu a konopí pěstovaných na vlákno jsou odrůdy uvedené ve společném katalogu jako rostliny pěstované na vlákno a že zejména len bude uveden jako "len pěstovaný na vlákno". Kromě toho nesmí obsah tetrahydrokanabinolu u schválených odrůd konopí přesahovat 0,2 %. Měl by proto být sestaven seznam odrůd, pro něž může být platba na plochu poskytnuta. K usnadnění přechodu u konopí od stávajícího režimu k režimu stanovenému nařízením (ES) č. 1251/1999, by měl být také sestaven seznam odrůd konopí dočasně schválených pro hospodářský rok 2001/02, které musí být během hospodářského roku 2001/02 podrobeny dalším analýzám. Za účelem posílení jistoty u konopí by mělo být stanoveno, že použité osivo je certifikované.

(5) S ohledem kontroly použitého osiva by příslušným orgánům členského státu měly být předány návěsky na baleních nebo v případě lnu jakýkoliv jiný rovnocenný doklad.

(6) Pro posílení administrativních kontrol u konopí by měly být vyžádány doplňující údaje a měly by být uvedeny v žádostech o podporu "na plochu" podle článku 4 nařízení Komise (EHS) č. 3887/92 ze dne 23. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla k integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému pro některé režimy podpor Společenství [6], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2801/1999 [7].

(7) V souladu s osmou odrážkou prvního pododstavce článku 9 nařízení (ES) č. 1251/1999 musí být stanovena metoda pro zjišťování úrovní tetrahydrokanabinolu u konopí pěstovaného na vlákno a stanoveno, že budou výsledky analýz prováděných touto metodou oznámeny Komisi.

(8) Podle čl. 5a odst. 2 zkontrolují členské státy nejméně 30 % ploch s konopím pěstovaným na vlákno, pro něž byly podány žádosti o platby na plochu, a nejméně 20 % ploch, jestliže členský stát zavede systém předběžného schvalování takového pěstovaní. Pro tyto kontroly by měly být určeny přesné požadavky.

(9) Příloha X nařízení (ES) č. 2316/1999 stanoví v určitých případech 15. červen jako nejpozdější datum pro výsev. Vzhledem k tomu, že je výsev konopí někdy proveden do 15. června, mělo by být konopí pěstované na vlákno do této přílohy také zahrnuto.

(10) Nařízení (ES) č. 2316/1999 stanoví, že minimální velikost pozemků vyňatých z produkce se může z důvodů životního prostředí snížit. Měla by být stanovena možnost následně přizpůsobit i minimální plochu vyňatou z produkce.

(11) Podle nařízení Rady (ES) č. 1017/94 ze dne 26. dubna 1994 o přeměně půdy, na které se v současnosti pěstují plodiny na orné půdě, na půdu pro extenzívní chov hospodářských zvířat v Portugalsku [8], ve znění nařízení (ES) č. 1461/95 [9], byly podány žádosti o přeměnu plochy o rozloze 7 052 hektarů. Základní plocha uvedená v příloze VI nařízení (ES) č. 2316/1999 by proto měla být pozměněna.

(12) Na základě žádosti Řecka by měly být podle řeckého regionalizačního plánu stanoveny nové základní plochy, aniž by byla jakkoliv změněna celková základní plocha.

(13) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2316/1999 se mění takto:

1. V čl. 3 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

"c) na nichž je plodina udržována za obvyklých podmínek pro růst a v souladu s místními normami nejméně do počátku květu. Olejnatá semena, bílkovinné plodiny, lněná semena, len pěstovaný na vlákno a pšenice tvrdá musí být rovněž udržovány za obvyklých podmínek pro růst a v souladu s místními normami nejméně do 30. června předcházejícího dotčenému hospodářskému roku. Bílkovinné plodiny mohou být sklízeny až po stádiu mléčné zralosti. U konopí pěstovaného na vlákno musí být plodina rovněž udržována za obvyklých podmínek pro růst a v souladu s místními normami nejméně 10 dnů po skončení květu, aby bylo možné provádět kontroly podle čl. 5a odst. 2 nařízení (ES) č. 1251/1999. Členské státy však mohou sklizeň konopí pěstovaného na vlákno schválit po počátku květu, avšak do 10 dnů po skončení květu, pokud byly u daných producentů provedeny kontroly podle čl. 5a nařízení (ES) č. 1251/1999, případně pokud byly provedeny všechny kontroly podle čl. 5a odst. 2 nařízení (ES) č. 1251/1999."

2. Vkládá se nový článek 7a, který zní:

"Článek 7a

1. Pro účely čl. 5a odst. 1 nařízení (ES) č. 1251/1999 je podmínkou pro platbu na plochu pro len a konopí pěstované na vlákno:

a) předložení kopie smlouvy nebo závazku podle čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 [10] nejpozději do 15. září po podání žádosti o platbu podle čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1251/1999 nebo do dřívějšího data stanoveného členským státem a

b) použití osiva odrůd uvedených v příloze XII dne 15. května v roce předcházejícím roku, pro nějž byla žádost o platbu na plochu podána. U konopí pěstovaného na vlákno musí být osivo certifikováno v souladu se směrnicí Rady 69/208/EHS [11].

2. S ohledem na kontroly použitého osiva lnu pěstovaného na vlákno a certifikovaného osiva konopí pěstovaného na vlákno musí být žádost o podporu "na plochu" podle článku 4 nařízení (EHS) č. 3887/92 opatřena úřední návěskou zavedenou směrnicí 69/208/EHS, a zejména článkem 10 uvedené směrnice nebo ustanoveními přijatými na základě uvedeného článku, na baleních použitých osiv nebo u konopí pěstovaného na vlákno opatřených jakýmkoliv jiným dokladem, který dotčený členský stát uznal za rovnocenný, včetně osvědčení podle článku 14 uvedené směrnice. Pokud je výsev proveden po konečném termínu pro podání žádostí o podporu "na plochu", návěsky nebo doklady uznané za rovnocenné budou předloženy nejpozději do 30. června po podání žádosti.

Pokud mají být návěsky pro semena konopí pěstovaného na vlákno předložena také jiným vnitrostátním orgánům, členské státy mohou stanovit, že budou tyto návěsky zemědělci vráceny poté, co byly předloženy příslušným orgánům pro žádosti o podporu "na plochu".

3. Pro účely poskytování platby na plochu pro konopí pěstované na vlákno musí žádost o podporu "na plochu" podle článku 4 nařízení Komise (EHS) č. 3887/92 obsahovat:

a) všechny údaje o jednotlivých odrůdách zasetého konopí nutné pro identifikaci pozemků osetých konopím a

b) údaje o množství použitého osiva (kilogram na hektar).

Členské státy mohou určit minimální výsevek slučitelný s dobrou pěstitelskou praxí. Tyto údaje budou zaslány Komisi nejpozději do 15. května 2001."

3. Vkládá se nový článek 7b, který zní:

"Článek 7b

1. Pro účely čl. 5a odst. 2 nařízení (ES) č. 1251/1999 je metoda, kterou příslušné orgány členského státu použijí pro určení úrovní tetrahydrokanabinolu (THC) v procentním podílu ploch osetých konopím pěstovaným na vlákno, pro něž byly podány žádosti o platbu, popsána v příloze XIII.

Členské státy zašlou Komisi nejpozději do 15. listopadu daného hospodářského roku zprávu o zjištěných výsledcích obsahu THC. Zpráva u jednotlivých odrůd uvede:

a) pro postup A okamžik, v němž byl vzorek odebrán;

b) počet provedených testů;

c) získané výsledky úrovně obsahu THC jednotlivě pro každou 0,1 %;

d) opatření učiněná na vnitrostátní úrovni.

Pokud kontroly prokážou, že obsah THC u značného počtu vzorků dané odrůdy přesahuje obsah podle druhého pododstavce čl. 5a odst. 1 nařízení (ES) č. 1251/1999, Komise může, aniž jsou dotčena jakákoliv jiná opatření, rozhodnout postupem podle článku 23 nařízení (EHS) č. 1766/92, že bude pro dané odrůdy v průběhu následujícího hospodářského roku použit postup B.

Odrůdy konopí pěstovaného na vlákno podle bodu 2 písm. b) přílohy XII tohoto nařízení podléhají během hospodářského roku 2001/02 ve všech členských státech, kde jsou pěstovány, postupu B.

2. Kontroly obsahu THC u plodin pěstovaných na nejméně 30 % ploch osetých konopím pěstovaným na vlákno, pro něž byly podány žádosti o podporu na plochu, se musí vztahovat nejméně na 30 % daných žádostí a na všechny odrůdy použitého osiva.

Členské státy oznámí Komisi nejpozději do 15. května 2001 podrobná pravidla a podmínky týkající se systému předběžného schvalování plodin, který umožňuje, aby se minimální procentní podíl ploch osetých konopím pěstovaným na vlákno, pro něž byly podány žádosti o platbu a na nichž byla provedena kontrola obsahu THC, snížilo ze 30 % na 20 %. Jakékoliv změny těchto podrobných pravidel nebo podmínek musí být oznámeny Komisi. Pokud je takový systém používán, kontroly musí být provedeny pro nejméně 20 % daných žádostí a pro všechny použité odrůdy osiva.

3. Žádosti o zahrnutí odrůdy konopí do seznamu uvedeného v příloze XII musí být doplněny zprávou o výsledcích analýz provedených v souladu s postupem B metody popsané v příloze XIII a popisem dotčené odrůdy."

4. V druhém pododstavci čl. 19 odst. 1 písm. c) se doplňuje nová věta, která zní:

"V takovém případě může být minimální plocha uvedená ve zmíněném pododstavci stanovena na 0,1 ha."

5. Příloha VI se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

6. Příloha VII se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.

7. Příloha X se nahrazuje přílohou III tohoto nařízení.

8. Příloha XI se nahrazuje přílohou IV tohoto nařízení.

9. Vkládá se nová příloha XII, jejíž znění je uvedeno v příloze V tohoto nařízení.

10. Vkládá se nová příloha XIII, jejíž znění je uvedeno v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se od hospodářského roku 2001/02.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. prosince 2000.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 1.

[2] Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 13.

[3] Úř. věst. L 280, 30.10.1999, s. 43.

[4] Úř. věst. L 163, 4.7.2000, s. 28.

[5] Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 16.

[6] Úř. věst. L 391, 31.12.1992, s. 36.

[7] Úř. věst. L 340, 31.12.1999, s. 29.

[8] Úř. věst. L 112, 3.5.1994, s. 2.

[9] Úř. věst. L 144, 28.6.1995, s. 4.

[10] Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 16.

[11] Úř. věst. L 169, 10.7.1969, s. 3.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"

„PŘÍLOHA VI

(Článek 8)

ZÁKLADNÍ PLOCHY

(1000 ha) |

Region | Všechny plodiny | Z toho kukuřice | Z toho silážní píce |

BELGIE

Celkem | 489,5 | | |

Oblast I | | 97,0 | |

DÁNSKO | 2018,6 | | |

NĚMECKO | 10159,4 | 540,3 | |

Schleswig-Holstein | 506,2 | | |

Hamburg | 5,1 | | |

Niedersachsen | 1424,7 | | |

Bremen | 1,8 | | |

Nordrhein-Westfalen | 948,5 | | |

Rheinland-Pfalz | 368,6 | | |

Hessen | 461,4 | | |

Baden-Württemberg | 735,5 | 122,1 | |

Bayern | 1776,0 | 418,2 | |

Saarland | 36,6 | | |

Berlin | 2,9 | | |

Brandenburg | 889,6 | | |

Mecklenburg-Vorpommern | 968,2 | | |

Sachsen | 599,0 | | |

Sachsen-Anhalt | 880,9 | | |

Thüringen | 554,4 | | |

ŘECKO | 1491,7 | 222,1 | |

ŠPANĚLSKO

Regadío | 1371,1 | 403,4 | |

Secano | 7849,0 | | |

FRANCIE

Celkem | 13582,1 | | |

Základní plocha pro kukuřici | | 613,8 | |

Zavlažovaná základní plocha | 1209,7 | | |

IRSKO | 345,6 | 0,2 | |

ITÁLIE | 5801,2 | 1200,0 | |

LUCEMBURSKO | 42,8 | | |

NIZOZEMSKO

Regio I | 226,5 | 44,4 | |

Regio II | 215,2 | 163,9 | |

RAKOUSKO | 1203,5 | | |

PORTUGALSKO

Açores | 9,7 | | |

Madeira

—Regadío | 0,31 | 0,29 | |

—Ostatní | 0,30 | | |

Kontinentální

—Regadío | 293,4 | 221,4 | |

—Ostatní | 704,1 | | |

FINSKO | 1591,5 | | 200,0 |

ŠVÉDSKO | 1737,1 | | 130,0 |

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Anglie | 3794,6 | 33,2 | |

Skotsko | 551,6 | | |

Severní Irsko | 52,9 | 1,2 | |

Wales | 61,4 | | |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

"

„PŘÍLOHA VII

(Čl. 10 odst. 4)

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

"

„PŘÍLOHA X

(Článek 24, první odstavec)

Nejpozdější datum pro výsev: 15. červen

Plodina | Členský stát | Region |

Všechny plodiny | Finsko | Celé území |

Švédsko | Celé území |

Kukuřice cukrová Konopí pěstované na vlákno | Všechny členské státy | Celé území |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

"

„PŘÍLOHA XI

(Čl. 26 odst. 1)

ÚDAJE, KTERÉ MAJÍ BÝT SDĚLENY KOMISI

Údaje se uvedou v podobě řady tabulek sestavených podle níže popsaného modelu:

- první soubor tabulek s údaji na úrovni produkčního regionu ve smyslu článku 3 nařízení (ES) č. 1251/1999,

- druhý soubor tabulek s údaji o každém regionu, pro který je stanovena základní plocha ve smyslu přílohy VI tohoto nařízení,

- tabulka se souhrnnými údaji pro jednotlivé členské státy.

Tabulky se zasílají v tištěné a elektronické podobě.

Vzorce pro plochy: | 5 = 1 + 2 + 3 + 4 |

| 10 = 7 + 8 + 9 |

| 16 = 17 + 18 |

| 21 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20 |

Poznámky:

V každé tabulce musí být uveden příslušný region.

Výnosem je výnos použitý pro výpočet plateb na plochu podle nařízení (ES) č. 1251/1999.

Mezi "nezavlažovanou" a "zavlažovanou" půdou by se mělo rozlišovat pouze v regionech s oběma typy. V tom případě:

d = e + f

j = k + l

Řádek 1 se týká pouze pšenice tvrdé, pro kterou lze poskytovat příplatek k platbě na plochu podle prvního pododstavce článku 5 nařízení (ES) č. 1251/1999.

Řádek 2 se týká pouze pšenice tvrdé, pro kterou lze poskytovat zvláštní podporu podle čtvrtého pododstavce článku 5 nařízení (ES) č. 1251/1999.

Řádek 19 se týká pouze ploch vyňatých z produkce nebo ploch zalesněných podle článku 22, 23, 24 a 31 nařízení (ES) č. 1257/1999 a zaúčtovaných jako půda pro plodiny na orné půdě vyňaté z produkce podle čl. 6 odst. 8 nařízení (ES) č. 1251/1999.

Řádek 20 odpovídá plochám uvedeným ve druhém pododstavci čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1251/1999.

Rovněž musí být zasílány údaje o producentech, kteří o podporu na hektar podle režimu podpor pro některé plodiny na orné půde [nařízení (ES) č. 1251/1999] nežádají. Tyto údaje se uvedou pod názvem "Ostatní" ve sloupcích "m" a "n" a týkají se převážne plodin na orné půdě prohlášených za krmné plochy, pro než lze obdržet prémii pro hovězí a skopové maso.

Řádek 23 se týká půdy vyňaté z produkce a používané pro plodiny pro nepotravinářské užití, pro niž nelze poskytovat platby podle prováděcích pravidel k čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 1251/1999 (např. řepa cukrová, topinambury a kořeny čekanky).“

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

"

„PŘÍLOHA XII

(Čl. 7a odst. 1)

ODRŮDY LNU A KONOPÍ PĚSTOVANÝCH NA VLÁKNO, KTERÉ LZE ZAHRNOUT DO REŽIMU PODPOR

1. Odrůdy lnu pěstovaného na vlákno

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Odrůdy konopí pěstovaného na vlákno

Carmagnola

Cs

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Fédrina 74

Felina 32

Felina 34 — Félina 34

Ferimon — Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Fibrimon 56

Futura

Futura 75

Santhica 23

2b. Konopí pěstované na vlákno, schválené v hospodářském roce 2001/02

Beniko

Bialobrzeskie

Delta - 405

Fasamo

Fedora 19

Juso 14

Kompolti

Uso 31“

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

"

„PŘÍLOHA XIII

(Čl. 7b odst. 1)

METODA SPOLEČENSTVÍ PRO KVANTITATIVNÍ URČENÍ OBSAHU Δ9 –THC (TETRAHYDROKANABINOLU) V ODRŮDÁCH KONOPÍ

1. Rozsah a oblast použití

Tato metoda určuje obsah Δ9 - tetrahydrokanabinolu (THC) v odrůdách konopí (Cannabis sativa L.). Metoda podle potřeby používá postup A nebo B, které jsou zde popsány.

Metoda je založena na kvantitativním určení Δ9 - THC plynovou chromatografií (PCh) po extrakci vhodným rozpouštědlem.

1.1. Postup A

Postup A se používá pro stanovení úrovně produkce podle čl. 5a odst. 2 nařízení (ES) č. 1251/1999.

1.2. Postup B

Postup B se používá v případech podle třetího pododstavce čl. 7b odst. 1 tohoto nařízení a při ověřování, zda jsou podmínky podle druhého pododstavce čl. 5a odst. 1 nařízení (ES) č. 1251/1999 dodrženy, aby mohlo být počínaje hospodářským rokem 2001/02 do seznamu odrůd zahrnuto konopí, pro které lze poskytovat platbu na plochu.

2. Vzorkování

2.1. Odběr vzorků

- Postup A: z porostu dané odrůdy konopí odeberte z každé vybrané rostliny část dlouhou 30 cm, která obsahuje nejméně jedno samičí květenství. Odběr vzorků se provede v období trvajícím od 20 dnů po počátku květu až do 10 dnů po skončení květu, za dne a systematickým způsobem, aby bylo zajištěno, že je vzorek pro daný pozemek reprezentativní, avšak s výjimkou okrajů. Členské státy mohou schválit vzorkování v období od počátku květu až do 20 dnů po počátku květu, pokud jsou v období od 20 dnů po počátku květu do 10 dnů po skončení květu od každé pěstované odrůdy v souladu s výše uvedenými pravidly odebrány další reprezentativní vzorky.

- Postup B: z porostu dané odrůdy konopí odeberte vrchní třetinu každé vybrané rostliny. Odběr vzorků se provede během 10 dnů po skončení květu, za dne a systematickým způsobem, aby bylo zajištěno, že je vzorek pro dané pole reprezentativní, avšak s výjimkou okrajů. V případě dvoudomých odrůd budou odebrány pouze samičí rostliny.

2.2. Velikost vzorku

- Postup A: vzorek obsahuje části 50 rostlin na pole.

- Postup B: vzorek obsahuje části 200 rostlin na pole.

Jednotlivé vzorky jsou umístěny do plátěného nebo papírového pytle tak, aby se nerozdrtily, a poslány do laboratoře k analýze.

Členský stát může stanovit, že druhý vzorek odebraný pro případnou kontraanalýzu bude uschován producentem nebo subjektem zodpovědným za analýzu.

2.3. Sušení a skladování vzorku

Sušení vzorku musí začít co nejdříve, v každém případě do 48 hodin za použití jakékoli metody pod 70 °C. Vzorky se usuší tak, aby měly stálou hmotnost a obsah vody mezi 8 % a 13 %.

Po sušení uskladněte vzorky tak, aby se nerozdrtily, v temnu při teplotě nižší než 25 °C.

3. Stanovení obsahu THC

3.1. Příprava zkušebního vzorku

Z usušených vzorků odstraňte stonky a semena větší než 2 mm.

Rozdrťte usušené vzorky na polojemný prášek (který projde sítem s otvory o průměru 1 mm).

Prášek můžete skladovat 10 týdnů při teplotě nižší než 25 °C v temnu a suchu.

3.2. Činidla a extrakční roztok

Činidla

- Δ9 - tetrahydrokanabinol, čistý pro chromatografické účely,

- squalen, čistý pro chromatografické účely, jako vnitřní standardní vzorek.

Extrakční roztok

- 35 mg squalenu na 100 ml hexanu.

3.3. Extrakce Δ9 - THC

Odvažte 100 mg drceného testovacího vzorku, umístěte jej do odstředivkové zkumavky a přidejte 5 ml extrakčního roztoku, který obsahuje vnitřní standardní vzorek.

Umístěte do ultrazvukové lázně a ponechejte 20 minut. Odstřeďujte 5 minut při 3000 otáčkách za minutu a poté odstraňte roztok THC, který vyplave na povrch. Vstříkněte roztok do chromatografu a proveďte kvantitativní analýzu.

3.4. Plynová chromatografie

a) Přístroj

- plynový chromatograf s plamenovým ionizačním detektorem a děleným/neděleným vstřikovačem,

- kolona umožňující dobré oddělení kanabinoidů, například skleněná kapilární kolona dlouhá 25 m a o poloměru 0,22 mm, impregnovaná 5 % nepolární fenyl-methyl-siloxanovou fází.

b) Rozsahy kalibrace

Nejméně tři body pro postup A a pět bodů pro postup B, včetně bodů 0,04 a 0,50 mg/ml Δ9 -THC v extrakčním roztoku.

c) Podmínky měření

Následující podmínky jsou příkladem pro kolonu uvedenou v bodě a):

teplota v peci: | 260 °C |

teplota vstřikovače: | 300 °C |

teploty detektoru: | 300 °C |

d) Vstříknutý objem: 1 μl.

4. Výsledky

Výsledky se vyjádří na dvě desetinná místa v gramech Δ9 -THC na 100 gramů analytického vzorku usušeného na stálou hmotnost. Použije se tolerance 0,03 g na 100 g.

- Postup A: jedno stanovení na jeden zkušební vzorek.

Pokud je však získaný výsledek nad hranicí stanovenou podle druhého pododstavce čl. 5a odst. 1 nařízení (EHS) č. 1251/1999, provede se druhé určení u analyzovaného vzorku a za výsledek bude považována střední hodnota obou měření.

- Postup B: výsledek odpovídá střední hodnotě dvou měření zkušebního vzorku.“

"

--------------------------------------------------

Top