Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0725

Rozhodnutí Komise ze dne 20. listopadu 2000 o nezařazení teknazenu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K(2000) 3354)Text s významem pro EHP

OJ L 292, 21.11.2000, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 135 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 135 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 61 - 62

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/725/oj

32000D0725Úřední věstník L 292 , 21/11/2000 S. 0030 - 0031


Rozhodnutí Komise

ze dne 20. listopadu 2000

o nezařazení teknazenu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku

(oznámeno pod číslem K(2000) 3354)

(Text s významem pro EHP)

(2000/725/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2000/10/ES [2],

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1972/99 [4], a zejména na čl. 7 odst. 3a písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V nařízení Komise (ES) č. 933/94 [5] naposledy pozměněném nařízením (ES) č. 2230/95 [6] byly stanoveny účinné látky přípravků na ochranu rostlin, byly jmenovány členské státy zpravodajové pro provádění nařízení (EHS) č. 3600/92 a byli uvedeni oznamovatelé pro každou účinnou látku.

(2) Teknazen je jednou z devadesáti účinných látek, kterých se týká první etapa pracovního programu stanoveného v čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS.

(3) V souladu s čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 3600/92 předložilo Spojené království jako jmenovaný členský stát zpravodaj dne 15. května 1996 Komisi zprávu o svém hodnocení informací předložených jediným oznamovatelem v souladu s čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení.

(4) Po obdržení zprávy členského státu zpravodaje vedla Komise podle čl. 7 odst. 3 nařízení (EHS) č. 3600/92 konzultace s odborníky z členských států i s jediným zbývajícím oznamovatelem (Hickson & Welch).

(5) Předložená zpráva byla přezkoumána členskými státy a Komisí v rámci Stálého rostlinolékařského výboru. Toto přezkoumání bylo dokončeno dne 12. dubna 2000 formou zprávy Komise o přezkoumání teknazenu v souladu s čl. 7 odst. 6 nařízení (ES) č. 3600/92.

(6) Z provedených hodnocení vyplývá, že předložené informace dostatečně neprokazují, že přípravky na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku vyhovují požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) a v čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice 91/414/EHS.

(7) Jediný oznamovatel informoval Komisi a členský stát zpravodaje o tom, že si nadále nepřeje účastnit se pracovního programu pro tuto účinnou látku. Další informace potřebné pro dosažení úplného souladu s požadavky směrnice 91/414/EHS tedy nebudou předloženy.

(8) Tuto účinnou látku není tudíž možné zařadit do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(9) V souladu s čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být poskytnuta lhůta pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob.

(10) Tímto rozhodnutím není dotčeno žádné opatření, které Komise může v pozdější etapě přijmout pro tuto účinnou látku v rámci směrnice Rady 79/117/EHS [7].

(11) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Teknazen se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby:

1. povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících teknazen byla odňata do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí;

2. ode dne přijetí tohoto rozhodnutí nebyla na základě odchylky stanovené v čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS udělována nebo obnovována žádná povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících teknazen.

Článek 3

Členské státy poskytnou lhůtu pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob v souladu s čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS, která je pokud možno co nejkratší a nepřesáhne dobu 20 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. listopadu 2000.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Úř. věst. L 57, 2.3.2000, s. 28.

[3] Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10.

[4] Úř. věst. L 244, 16.9.1999, s. 41.

[5] Úř. věst. L 107, 28.4.1994, s. 8.

[6] Úř. věst. L 225, 22.9.1995, s. 1.

[7] Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 36.

--------------------------------------------------

Top