Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0365

Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis

OJ L 131, 1.6.2000, p. 43–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 178 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 178 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 178 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 178 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 178 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 178 - 182
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 178 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 178 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 178 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 130 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 130 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 004 P. 170 - 174

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/365/oj

32000D0365Úřední věstník L 131 , 01/06/2000 S. 0043 - 0047


Rozhodnutí Rady

ze dne 29. května 2000

o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis

(2000/365/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na článek 4 Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství (dále jen "schengenský protokol"),

s ohledem na žádost vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska vyjádřenou v dopisech zaslaných předsedovi Rady dne 20. května 1999, 9. července 1999 a 6. října 1999, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis upřesněná ve zmíněných dopisech,

s ohledem na stanovisko Komise Evropských společenství ze dne 20. července 1999 k této žádosti,

vzhledem k tomu, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska má v oblasti upravené v hlavě IV třetí části Smlouvy o založení Evropského společenství zvláštní postavení, které je uznáno v Protokolu o postavení Spojeného království a Irska a v Protokolu o použití některých hledisek článku 14 Smlouvy o založení Evropského společenství na Spojené království a Irsko připojených Amsterodamskou smlouvou ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství;

vzhledem k tomu, že schengenské acquis bylo vytvořeno a funguje jako soudržný celek, který musí být plně přijímán a uplatňován všemi státy, které podporují zásadu zrušení kontrol osob na společných hranicích;

vzhledem k tomu, že schengenský protokol stanoví, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska může s ohledem na své zvláštní postavení požádat, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis;

vzhledem k tomu, že Spojené království přijme povinnosti členského státu vyplývající z článků Schengenské úmluvy z roku 1990 vyjmenované v tomto rozhodnutí;

vzhledem k tomu, že s ohledem na výše zmíněné zvláštní postavení Spojeného království se na Spojené království ani na území uvedená v článku 5 nevztahují na základě tohoto rozhodnutí ustanovení Schengenské úmluvy z roku 1990 týkající se hranic;

vzhledem k tomu, že s ohledem na citlivé skutečnosti upravené v článcích 26 a 27 Schengenské úmluvy z roku 1990 budou Spojené království a Gibraltar tyto články uplatňovat;

vzhledem k tomu, že Spojené království žádalo, aby se ně vztahoval soubor ustanovení schengenského acquis, která se týkají zřízení a fungování Schengenského informačního systému (dále jen "SIS") vyjma ustanovení týkajících se záznamů uvedených v článku 96 Schengenské úmluvy z roku 1990 a ostatních ustanovení týkající se těchto záznamů;

vzhledem k tomu, že podle stanoviska Rady musí účast Spojeného království na části schengenském acquis respektovat soudržnost oblastí, které tvoří celé acquis;

vzhledem k tomu, že Rada tedy uznává právo Spojeného království podle článku 4 schengenského protokolu požádat, aby se na ně vztahovala některá ustanovení, a zároveň bere na vědomí, že je nezbytné přihlédnout k dopadu této účasti Spojeného království na ustanovení o zřízení a fungování SIS na výklad ostatních relevantních ustanovení schengenského acquis a na finanční důsledky;

vzhledem k tomu, že smíšený výbor zřízený podle článku 3 dohody uzavřené Radou Evropské unie, Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis [1] byl uvědomen o přípravě tohoto rozhodnutí v souladu s článkem 5 zmíněné dohody,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Na Spojené království Velké Británie a Severního Irska se vztahují následující ustanovení schengenského acquis:

a) pokud jde o ustanovení úmluvy z roku 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985, její závěrečný akt a společná prohlášení:

i) články 26 a 27;

články 39 a 40;

články 42 a 43, pokud souvisejí s článkem 40;

článek 44;

články 46 a 47, vyjma čl. 47 odst. 2 písm. c);

články 48 až 51;

články 52 a 53;

články 54 až 58;

článek 59;

články 61 až 66;

články 67 až 69;

články 71 až 73;

články 75 a 76;

články 126 až 130, pokud souvisejí s ustanoveními, která se na Spojené království vztahují na základě tohoto písmene;

prohlášení 3 připojené k závěrečnému aktu týkající se čl. 71 odst. 2;

ii) následující ustanovení týkající se SIS, pokud nesouvisejí s článkem 96:

článek 92;

články 93 až 95;

články 97 až 100;

článek 101, vyjma odstavce 2;

články 102 až 108;

články 109 až 111, pokud jde o osobní údaje zaznamenané ve vnitrostátní součásti SIS Spojeného království;

články 112 a 113;

článek 114, pokud jde o osobní údaje zaznamenané ve vnitrostátní součásti SIS Spojeného království;

články 115 až 118;

iii) ostatní ustanovení týkající se SIS:

článek 119;

b) pokud jde o ustanovení dohod o přistoupení k úmluvě z roku 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985, jejich závěrečné akty a společná prohlášení:

i) dohoda o přistoupení Italské republiky podepsaná dne 27. listopadu 1990: články 2 a 4 a společné prohlášení k článkům 2 a 3, pokud souvisí s článkem 2;

ii) dohoda o přistoupení Španělského království podepsaná dne 25. června 1991: články 2 a 4 a závěrečný akt, část III, prohlášení 2;

iii) dohoda o přistoupení Portugalské republiky podepsaná dne 25. června 1991: články 2, 4, 5 a 6;

iv) dohoda o přistoupení Řecké republiky podepsaná dne 6. listopadu 1992: články 2, 3, 4, a 5 a závěrečný akt, část III, prohlášení 2;

v) dohoda o přistoupení Rakouské republiky podepsaná dne 28. dubna 1995: články 2 a 4;

vi) dohoda o přistoupení Dánského království podepsaná dne 19. prosince 1996: články 2, 4, a 6 a závěrečný akt, část II, společné prohlášení 3;

vii) dohoda o přistoupení Finské republiky podepsaná dne 19. prosince 1996: články 2, 4, a 5 a závěrečný akt, část II, společné prohlášení 3;

viii) dohoda o přistoupení Švédského království podepsaná dne 19. prosince 1996: články 2, 4 a 5 a závěrečný akt, část II, společné prohlášení 3;

c) pokud jde o ustanovení následujících rozhodnutí výkonného výboru zřízeného úmluvou z roku 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985, souvisejí-li s ustanoveními, která se vztahují na Spojené království v souladu s písmenem a):

i) SCH/Com-ex (93) 14 (zlepšení praktické spolupráce mezi soudními orgány v boji proti nedovolenému obchodu s drogami);

SCH/Com-ex (94) 28 rev. (potvrzení pro převoz omamných nebo psychotropních látek stanovené v článku 75);

SCH/Com-ex (98) 26 def (zřízení stálého výboru pro provádění Schengenské úmluvy), s výhradou vnitrostátních úprav upřesňujících způsoby účasti odborníků Spojeného království na úkolech prováděných pod záštitou příslušné pracovní skupiny Rady;

SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 (přeshraniční policejní spolupráce v oblasti předcházení a odhalování trestné činnosti, pokud je požadována);

SCH/Com-ex (98) 52 (příručka o přeshraniční policejní spolupráci);

SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 (drogová situace);

SCH/Com-ex (99) 6 (situace v odvětví telekomunikací);

SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 (platby informátorům);

SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 (Dohoda o spolupráci při řízení o dopravních přestupcích);

SCH/Com-ex (99) 18 (zlepšení policejní spolupráce při předcházení trestným činům a jejich odhalování);

ii) SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2 (udělení veřejné zakázky pro předběžnou studii SIS II);

SCH/Com-ex (97) 18 (příspěvky Norska a Islandu na provozní náklady C. SIS);

SCH/Com-ex (97) 24 (budoucnost SIS);

SCH/Com-ex (97) 35 (finanční nařízení k C. SIS);

SCH/Com-ex (98) 11 (C. SIS s 15/18 spojeními);

SCH/Com-ex (99) 5 (příručka SIRENE);

d) pokud jde o ustanovení následujících prohlášení výkonného výboru zřízeného úmluvou z roku 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985, pokud souvisejí s ustanoveními, která se vztahují na Spojené království v souladu s písmenem a):

i) SCH/Com-ex (96) prohl. 6 rev. 2 (prohlášení o vydávání osob);

ii) SCH/Com-ex (97) prohl. 13 rev. 2 (únos nezletilých);

SCH/Com-ex (99) prohl. 2 rev. (struktura SIS).

Článek 2

1. Pokud jde o Spojené království, jsou policisty podle čl. 40 odst. 4 úmluvy z roku 1990 policisté policejních sil Spojeného království a celníci (Her Majesty's Customs and Excise).

3. Pokud jde o Spojené království, je orgánem podle čl. 40 odst. 5 úmluvy z roku 1990 National Criminal Intelligence Service (Národní informační služba v kriminální oblasti).

Článek 3

Příslušným ministerstvem podle čl. 65 odst. 2 úmluvy z roku 1990 je pro Anglii, Wales a Severní Irsko Ministerstvo vnitra a pro Skotsko Scottish Executive (Skotská autonomní vláda).

Článek 4

Delegace, která v rámci Společného kontrolního orgánu zřízeného podle článku 115 úmluvy z roku 1990 zastupuje vnitrostátní kontrolní orgán Spojeného království, není zmocněna hlasovat v rámci Společného kontrolního orgánu o věcech týkajících se uplatňování nebo rozvoje schengenského acquis, kterých se Spojené království neúčastní.

Článek 5

1. Spojené království písemně oznámí předsedovi Rady ustanovení uvedená v článku 1, která si přeje uplatňovat pro Normanské ostrovy a ostrov Man. O této žádosti rozhodnou jednomyslně všichni členové Rady uvedení v článku 1 schengenského protokolu a zástupci vlády Spojeného království.

2. Na Gibraltar se vztahují tato ustanovení článku 1:

a) pokud jde o ustanovení úmluvy z roku 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985, její závěrečný akt a společná prohlášení:

články 26 a 27;

Článek 39;

Článek 44, pokud se nevztahuje na přeshraniční sledování ani pronásledování;

články 46 a 47, vyjma čl. 47 odst. 2 písm. c);

články 48 až 51;

články 52 a 53;

články 54 až 58;

Článek 59;

články 61 až 63;

články 65 až 66;

články 67 až 69;

články 71 až 73;

články 75 až 76;

články 126 až 130, pokud souvisejí s ustanoveními, která se vztahují podle písmene a) na Gibraltar;

prohlášení 3 připojené k závěrečnému aktu týkající se čl. 71 odst. 2;

b) pokud jde o ustanovení dohod o přistoupení k úmluvě z roku 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985, jejich závěrečné akty a společná prohlášení:

i) dohoda o přistoupení Italské republiky podepsaná dne 27. listopadu 1990: článek 4;

ii) dohoda o přistoupení Španělského království podepsaná dne 25. června 1991: článek 4 a závěrečný akt, část III, prohlášení 2.

iii) dohoda o přistoupení Portugalské republiky podepsaná dne 25. června 1991: články 4, 5 a 6;

iv) dohoda o přistoupení Řecké republiky podepsaná dne 6. listopadu 1992: články 3, 4, a 5 a závěrečný akt, část III, prohlášení 2;

v) dohoda o přistoupení Rakouské republiky podepsaná dne 28. dubna 1995: článek 4;

vi) dohoda o přistoupení Dánského království podepsaná dne 19. prosince 1996: články 4 a 6 a závěrečný akt, část II, společné prohlášení 3;

vii) dohoda o přistoupení Finské republiky podepsaná dne 19. prosince 1996: články 4 a 5 a závěrečný akt, část II, společné prohlášení 3;

viii) dohoda o přistoupení Švédského království podepsaná dne 19. prosince 1996: články 4 a 5 a závěrečný akt, část II, společné prohlášení 3;

c) pokud jde o ustanovení rozhodnutí výkonného výboru zřízeného úmluvou z roku 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985:

SCH/Com-ex (93) 14 (zlepšení praktické spolupráce mezi soudními orgány v boji proti nedovolenému obchodu s drogami);

SCH/Com-ex (94) 28 rev. (potvrzení pro převoz omamných nebo psychotropních látek stanovené v článku 75);

SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 (přeshraniční policejní spolupráce v oblasti předcházení a odhalování trestné činnosti, pokud je požadována);

SCH/Com-ex (98) 52 (příručka o přeshraniční policejní spolupráci);

SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 (drogová situace);

SCH/Com-ex (99) 6 (situace v odvětví telekomunikací);

SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 (platby informátorům);

SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 (Dohoda o spolupráci při řízení o dopravních přestupcích);

SCH/Com-ex (99) 18 (zlepšení policejní spolupráce při předcházení trestným činům a jejich odhalování);

d) pokud jde o ustanovení následujícího prohlášení výkonného výboru zřízeného úmluvou z roku 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985:

SCH/Com-ex (96) prohl. 6 rev. 2 (prohlášení o vydávání osob).

3. Ustanovení čl. 8 odst. 3 se uplatňuje pro území uvedená v odstavcích 1 a 2.

Článek 6

1. Aniž je dotčen čl. 8 odst. 3, rozhodne Rada o uvedení ustanovení uvedených v článku 1 v platnost mezi Spojeným královstvím a členskými státy, jakož i ostatními státy, pro něž tato ustanovení již byla uvedena v platnost, jakmile budou splněny odpovídající podmínky ve všech těchto členských státech a ostatních státech. Rada může rozhodnout, že pro uvedení jednotlivých ustanovení v platnost budou stanovena rozdílná data podle oblastí.

2. Před uvedením ustanovení podle článku 1 v platnost v souladu s odstavcem 1 rozhodne Rada o právních a technických prováděcích pravidlech včetně ustanovení týkajících se ochrany údajů v souvislosti s účastí Spojeného království na ustanoveních uvedených v čl. 1 písm. a) bod ii) a iii), písm. c) bod ii) a písm. d) bod ii).

3. Odstavec 1 se použije obdobně pro uvedení ustanovení uvedených v článku 5 v platnost pro dotčená území.

4. Každé rozhodnutí podle odstavců 1, 2, a 3 přijmou jednomyslně všichni členové Rady uvedení v článku 1 schengenského protokolu a zástupci vlády Spojeného království.

5. Článek 75 úmluvy z roku 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 a rozhodnutí výkonného výboru SCH/Com-ex (94) 28 rev (potvrzení pro převoz omamných nebo psychotropních látek stanovené v článku 75) jsou přímo použitelné ve Spojeném království.

Článek 7

1. Pro Spojené království jsou závazná:

a) rozhodnutí Rady (1999/323/ES) ze dne 3. května 1999, kterým se stanoví finanční nařízení upravující rozpočtová hlediska správy prováděné generálním tajemníkem Rady pro smlouvy, které uzavírá jako zástupce některých členských států a které se týkají zřízení a fungování pomocného serveru řídící jednotky a sítě Sirene II. etapa [2], jakož i jakékoli jeho následné změny;

b) rozhodnutí Rady (2000/265/ES) ze dne 27. března 2000, kterým se stanoví finanční nařízení upravující rozpočtová hlediska správy prováděné náměstkem generálního tajemníka Rady pro smlouvy, které uzavírá jako zástupce některých členských států a které se týkají zřízení a fungování komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí ("Sisnet") [3].

2. Spojené království ponese náklady spojené s technickým zajištěním své částečné účasti na fungování SIS.

Článek 8

1. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství.

2. Ode dne přijetí tohoto rozhodnutí se má za to, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska neodvolatelně oznámilo předsedovi Rady v souladu s článkem 5 schengenského protokolu, že se chce účastnit všech návrhů a podnětů založených na schengenském acquis uvedeném v článku 1. Tato účast se vztahuje na území uvedená v čl. 5 odst. 1 a 2 v tomto pořadí, pokud jsou návrhy a podněty založeny na schengenském acquis, které se vztahuje na tato území.

3. Opatření založená na schengenském acquis uvedeném v článku 1, která byla přijata před přijetím rozhodnutí Rady uvedeného v článku 6, vstupují pro Spojené království v platnost ke dni nebo ke dnům, ke kterým Rada rozhodne v souladu s článkem 6, že pro Spojené království vstupuje v platnost acquis uvedené v článku 1, ledaže tato opatření stanoví jiné datum.

V Bruselu dne 29. května 2000.

Za Radu

předseda

A. Costa

[1] Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

[2] Úř. věst. L 123, 13.5.1999, s. 51.

[3] Úř. věst. L 85, 6.4.2000, s. 12.

--------------------------------------------------

Top