Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1447

Nařízení Rady (ES) č. 1447/1999 ze dne 24. června 1999 o vytvoření seznamu chování, která vážně porušují pravidla společné rybářské politiky

OJ L 167, 2.7.1999, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 76 - 77
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 76 - 77

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Zrušeno 32008R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1447/oj

31999R1447Úřední věstník L 167 , 02/07/1999 S. 0005 - 0006


Nařízení Rady (ES) č. 1447/1999

ze dne 24. června 1999

o vytvoření seznamu chování, která vážně porušují pravidla společné rybářské politiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) podle čl. 31 odst. 2a nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [3] může Rada na základě ustanovení čl. 37 Smlouvy vytvořit seznam chování, která vážně porušují pravidla společné rybářské politiky;

(2) s cílem zlepšit průhlednost společné rybářské politiky by členské státy měly poskytovat Komisi informace o příkladech takového chování a o opatřeních, která přijaly;

(3) článek 37 nařízení (EHS) č. 2847/93 stanoví ochranu některých osobních údajů v rámci kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku;

(4) uvedený seznam musí být v souladu s podobnými ustanoveními, která přijaly mezinárodní rybářské organizace;

(5) pro některá opatření tohoto nařízení je vhodné stanovit prováděcí pravidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Chování, která vážně porušují pravidla společné rybářské politiky uvedené v článku 1 nařízení (EHS) č. 2847/93, jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

1. Členské státy pravidelně oznamují Komisi případy chování uvedených v článku 1 a poskytují jí veškeré informace o krocích, které podnikly správní a/nebo soudní orgány.

2. Komise zpřístupní Evropskému parlamentu, Radě a Poradnímu výboru pro rybolov informace, které získala na základě článku 1.

3. S informacemi oznámenými podle odstavce 1 a zpřístupněnými podle odstavce 2 se nakládá v souladu s článkem 37 nařízení (EHS) č. 2847/93.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 36 nařízení (EHS) č. 2847/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. června 1999.

Za Radu

předseda

J. Trittin

[1] Úř. věst. C 105, 15.4.1999, s. 3.

[2] Stanovisko ze dne 4. května 1999 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2846/98 (Úř. věst. L 358, 31.12.1998, s. 5).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

SEZNAM CHOVÁNÍ, KTERÁ VÁŽNĚ PORUŠUJÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉ RYBÁŘSKÉ POLITIKY

A. Nespolupracování s kontrolními orgány

- Bránění rybářským inspektorům ve vykonávání jejich povinností při kontrole dodržování předpisů Společenství.

- Falšování, zatajování, ničení nebo manipulace s důkazy, které by se mohly využít při vyšetřování nebo soudním řízení.

B. Nespolupracování s pozorovateli

- Bránění pozorovatelům ve vykonávání jejich pozorovacích povinností stanovených právními předpisy Společenství a zaměřených na dodržování předpisů Společenství.

C. Nedodržování podmínek předepsaných pro vykonávání rybolovu

- Rybolov bez licence k rybolovu, povolení k rybolovu nebo jakéhokoli jiného povolení potřebného pro rybolov a vydaného členským státem vlajky nebo Komisí.

- Rybolov na základě jednoho z uvedených dokladů, který byl zfalšován.

- Falšování, odstraňování nebo skrývání identifikačních znaků rybářských plavidel.

D. Nedodržování podmínek pro rybolovné činností

- Používání nebo držení na palubě zakázaných lovných zařízení nebo zařízení, která ovlivňují možnost výběru lovného zařízení.

- Používání zakázaných metod rybolovu.

- Nepřivázání nebo neuložení lovných zařízení, jejichž používání je v některých oblastech rybolovu zakázáno.

- Cílený rybolov nebo uchovávání druhů na palubě, jejichž zásoby podléhají moratoriu nebo jejichž lov je zakázán.

- Nepovolený rybolov v dané oblasti a/nebo během stanoveného období.

- Nedodržování pravidel minimální velikosti.

- Nedodržování pravidel a postupů pro překládky a rybolovné činnosti, které vyžadují společnou činnost dvou nebo více plavidel.

E. Nedodržování kontrolního režimu

- Falšování nebo nezaznamenávání údajů do lodních deníků, prohlášení o vykládce, záznamů o prodeji, prohlášení o převzetí a přepravních dokladů nebo nevedení či nepředkládání uvedených dokladů.

- Zasahování do systému satelitního sledování rybářských plavidel.

- Úmyslné nedodržování předpisů Společenství pro dálkový přenos pohybů rybářských plavidel a pro údaje o produktech rybolovu držených na palubě.

- Nedodržování platných kontrolních předpisů ve vodách Společenství ze strany velitele rybářského plavidla třetí země nebo jeho zástupce.

F. Nedodržování vykládky a uvádění produktů rybolovu na trh

- Vykládka produktů rybolovu proti předpisům Společenství pro kontrolu a boj proti podvodům.

- Skladování, zpracovávání, uvádění do prodeje a přepravování produktů rybolovu, které nesplňují platné obchodní normy, zejména normy týkající se minimální velikosti.

--------------------------------------------------

Top