Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0103

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/103/ES ze dne 24. ledna 2000, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřicích jednotek

OJ L 34, 9.2.2000, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 147 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 147 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 155 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/103/oj

31999L0103Úřední věstník L 034 , 09/02/2000 S. 0017 - 0019


Směrnice Evropského Parlamentu A Rady 1999/103/ES

ze dne 24. ledna 2000,

kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřicích jednotek

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Na mezinárodní úrovni byl 19. Všeobecnou konferencí pro míry a váhy (1991) rozšířen seznam předpon SI používaných pro násobky a díly jednotek SI.

(2) Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) zrevidovala zásady a pravidla týkající se veličin a jednotek stanovených v mezinárodní normě ISO 31; pravidla pro praktické používání systému jednotek SI jsou stanovena v mezinárodní normě ISO 1000.

(3) Znění směrnice Rady 80/181/EHS [4] musí být uvedeno do souladu s těmito mezinárodními dohodami a normami.

(4) Některé třetí země nepřijímají na svůj trh výrobky označené výhradně legálními jednotkami stanovenými směrnicí 80/181/EHS; společnosti vyvážející výrobky do těchto zemí budou znevýhodněny, pokud nebude po 31. prosinci 1999 i nadále uznáváno doplňkové označení; proto by doplňkové označení v nelegální jednotkách mělo být povoleno v dalším období.

(5) Používání směrnice 80/181/EHS by mělo být přezkoumáno a měla by být přijata vhodná opatření směřující k zavedení celosvětového systému; v případě potřeby se použije postup podle článku 18 směrnice Rady 71/316/EHS [5],

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 80/181/EHS se mění takto:

1. V čl. 3 odst. 2 se datum "31. prosince 1999" nahrazuje datem "31. prosince 2009".

2. Doplňuje se tento článek:

"Článek 6a

Otázky týkající se provádění této směrnice a zejména otázka doplňkového označení budou dále přezkoumány a v případě potřeby budou přijata vhodná opatření přijatá postupem podle článku 18 směrnice Rady 71/316/EHS [6]."

3. Příloha se mění takto:

a) v kapitole 1 se text pod tabulkou v bodu 1.1.1 mění takto:

"Teplota vyjádřená ve stupních Celsia t je definována jako rozdíl t = T — T0 mezi dvěma termodynamickými teplotami T a T0, kde T0 = 273,15 kelvinů. Interval nebo rozdíl teploty může být vyjádřen buď v kelvinech, nebo ve stupních Celsia. Velikost jednotky "stupeň Celsia"; je rovna velikosti jednotky "kelvin";.";

b) definice doplňkových jednotek SI uvedených pod tabulkou v bodu 2.1.1 se nahrazují těmito definicemi:

"Jednotka rovinného úhlu

Radián je úhel sevřený mezi dvěma poloměry kružnice, které na obvodě vytínají oblouk stejné délky, jakou má poloměr.

(Mezinárodní norma ISO 31-1:1992)

Jednotka prostorového úhlu

Steradián je prostorový úhel kužele, který má svůj vrchol ve středu koule a který vytíná na povrchu koule plochu rovnou ploše čtverce o stranách rovných poloměru koule.

(Mezinárodní norma ISO 31-1:1992).";

c) tabulka v bodu 1.3 se nahrazuje touto tabulkou:

"Faktor | Předpona | Značka | Faktor | Předpona | Značka |

1024 | yotta | Y | 10-1 | deci | d |

1021 | zetta | Z | 10-2 | centi | c |

1018 | exa | E | 10-3 | mili | m |

1015 | peta | P | 10-6 | mikro | μ |

1012 | tera | T | 10-9 | nano | n |

109 | giga | G | 10-12 | piko | p |

106 | mega | M | 10-15 | femto | a |

103 | kilo | K | 10-18 | atto | f |

102 | hekto | h | 10-21 | zepto | z |

101 | deka | da | 10-24 | yocto | y" |

d) bod 3 se nahrazuje tímto:

"3. JEDNOTKY POUŽÍVANÉ V SI, JEJICHŽ HODNOTY BYLY STANOVENY EXPERIMENTÁLNĚ

Veličina | Jednotka |

Název | Značka | Definice |

Energie | elektronvolt | eV | Elektronvolt je kinetická energie, kterou získá elektron při průchodu rozdílem potenciálů 1 voltu ve vakuu |

Hmotnost | unifikovaná atomová hmotnostní jednotka | u | Unifikovaná atomová hmotnostní jednotka se rovná 1/12 hmotnosti atomu 12C |

Poznámka:

Předpony a jejich značky uvedené v bodu 1.3 lze používat ve spojení s těmito dvěma jednotkami a jejich značkami."

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 9. února 2001. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Aniž je dotčena směrnice 80/181/EHS, členské státy po 31. prosinci 1999 povolí nebo budou dále povolovat používání doplňkového označení uvedeného v článku 3 této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 24. ledna 2000.

Za Evropský parlament

předsedkyně

N. Fontaine

Za Radu

předseda

J. Gama

[1] Úř. věst. C 89, 30.3.1999, s. 8.

[2] Úř. věst. C 169, 16.6.1999, s. 1.

[3] Stanovisko ze dne 15. prosince 1999 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1999.

[4] Úř. věst. L 39, 15.2.1980, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 89/617/EHS (Úř. věst. L 357, 7.12.1989, s. 28).

[5] Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1.

[6] Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1.

--------------------------------------------------

Top