EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0077

Směrnice Komise 1999/77/ES ze dne 26. července 1999, kterou se pošesté přizpůsobuje technickému pokroku příloha I směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (azbest)Text s významem pro EHP

OJ L 207, 6.8.1999, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 83 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 83 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/77/oj

31999L0077Úřední věstník L 207 , 06/08/1999 S. 0018 - 0020


Směrnice Komise 1999/77/ES

ze dne 26. července 1999,

kterou se pošesté přizpůsobuje technickému pokroku příloha I směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (azbest)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků [1], naposledy pozměněnou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/43/ES [2], a zejména na článek 2a této směrnice vložený směrnicí Rady 89/678/EHS [3];

(1) vzhledem k tomu, že používání azbestu a výrobků, které jej obsahují, může na základě uvolňování vláken vyvolat azbestosu, mesothelioma a rakovinu plic; že uvádění na trh a používání má být proto podrobeno nejpřísnějším možným omezením;

(2) vzhledem k tomu, že směrnice Rady 83/478/EHS [4], kterou se popáté mění směrnice 79/769/EHS, stanovila, že azbestová vlákna typu krocidolitu a výrobky, které je obsahují, nesmí být nadále s třemi možnými výjimkami uváděny na trh a používány; že tato směrnice stanovila povinné označování pro všechny výrobky obsahující azbestová vlákna;

(3) vzhledem k tomu, že směrnice Rady 85/610/EHS [5], kterou se posedmé mění směrnice 79/769/EHS, stanovila, že azbestová vlákna nesmí být nadále uváděna na trh a používána v hračkách, materiálech a přípravcích k použití rozprašováním, ve výrobcích prodávaných v malém balení v práškové formě, v kuřáckých potřebách, v tepelných ohřívačích, v barvách a lacích;

(4) vzhledem k tomu, že směrnice Komise 91/659/EHS [6], kterou se přizpůsobuje příloha I směrnice 76/769/EHS technickému pokroku, stanovila, že všechna azbestová vlákna typu amfibolu a výrobky, které je obsahují, nesmí být nadále uváděny na trh a používány; že tato směrnice stanovila, že azbestová vlákna typu chrysotilu a výrobky, které je obsahují, nesmí být nadále uváděny na trh a používány pro čtrnáct kategorií výrobků;

(5) vzhledem k tomu, že Vědecký výbor pro toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí byl konzultován ohledně zdravotních účinků chrysotilového azbestu a jeho náhrad;

(6) vzhledem k tomu, že v současnosti existují pro většinu zbývajících použití chrysotilového azbestu náhrady nebo alternativy, které nejsou klasifikovány jako karcinogeny a považují se za méně nebezpečné;

(7) vzhledem k tomu, že dosud nebyla stanovena žádná úroveň expozice, pod níž chrysotilový azbest nevykazuje karcinogenní riziko;

(8) vzhledem k tomu, že je velmi obtížné kontrolovat expozici zaměstnanců a jiných uživatelů výrobků obsahujících azbest a tato expozice může značně přesahovat současné mezní hodnoty pro přerušovanou expozici a že tato kategorie expozice nyní představuje největší riziko pro vznik nemocí, které souvisí s azbestem;

(9) vzhledem k tomu, že účinný způsob ochrany lidského zdraví je zákaz používání vláken chrysotilového azbestu a výrobků, které je obsahují;

(10) vzhledem k tomu, že vědecké znalosti o azbestu a jeho náhradách se neustále vyvíjejí; že Komise proto požádá Vědecký výbor pro toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí, aby do 1. ledna 2003 zpracoval další přehled všech nových relevantních vědeckých údajů o zdravotním riziku chrysotilového azbestu a jeho náhrad; že tento přehled zváží rovněž další aspekty této směrnice, zejména stanovení odchylek, z hlediska technického pokroku; že Komise v případě potřeby navrhne vhodné změny právních předpisů;

(11) vzhledem k tomu, že ukončení uvádění na trh a používání chrysotilového azbestu a výrobků, které jej obsahují, vyžaduje období na přizpůsobení; že toto období má být delší pro membrány používané ve stávajících zařízeních pro elektrolýzu, kde je riziko expozice velmi nízké a vyvinutí vhodných náhrad v tomto použití kritickém z hlediska bezpečnosti vyžaduje více času; že Komise přezkoumá tuto odchylku po konzultaci s Vědeckým výborem pro toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí do 1. ledna 2008;

(12) vzhledem k tomu, že tato směrnice se použije, aniž je dotčena směrnice Rady 89/391/EHS [7] stanovující minimální požadavky na ochranu zaměstnanců, a jednotlivé směrnice, které z ní vychází podle čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice, zejména směrnice Rady 90/394/EHS ze dne 28. června 1990 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům při práci [8], ve znění směrnice 97/42/ES [9];

(13) vzhledem k tomu, že směrnice Rady 91/382/EHS [10], kterou se mění směrnice 83/477/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci, poskytuje rámec pro kontrolu činností, při nichž mohou být zaměstnanci vystaveni azbestovému prachu;

(14) vzhledem k tomu, že tato směrnice se použije, aniž je dotčena směrnice Komise 98/12/ES [11], kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel;

(15) vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování směrnic týkajících se odstraňování technických překážek obchodu s nebezpečnými látkami a přípravky technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 76/769/EHS se přizpůsobuje technickému pokroku v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 2005 a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí takový odkaz být učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy oznámí Komisi znění základních vnitrostátních právních předpisů, které přijaly v oblasti působnosti této směrnice.

3. Ode dne vstupu v platnost této směrnice do 1. ledna 2005 nesmí členské státy na svém území povolit zavedení nového použití chrysotilového azbestu.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. července 1999.

Za Komisi

Karel van Miert

člen Komise

[1] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 24.

[2] Úř. Věst. L 166, 1.7.1999, s. 87.

[3] Úř. věst. L 398, 30.12.1989, s. 24.

[4] Úř. věst. L 263, 24.9.1983, s. 33.

[5] Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 1.

[6] Úř. věst. L 363, 31.12.1991, s. 36.

[7] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

[8] Úř. věst. L 196, 26.7.1990, s. 1.

[9] Úř. věst. L 179, 8.7.1997, s. 4.

[10] Úř. věst. L 206, 29.7.1991, s. 16.

[11] Úř. věst. L 81, 18.3.1998, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 76/769/EHS se bod 6 nahrazuje tímto:

"6.1Krocidolit, č. CAS 12001-28-4Amosit, č. CAS 12172-73-5Anthofyllitové azbesty, č. CAS 77536-67-5Aktinolitové azbesty, č. CAS 77536-66-4Tremolitové azbesty, č. CAS 77536-68-6 | 6.1Zakazuje se uvádět na trh a používat tato vlákna a výrobky, které je obsahují, pokud do nich byla tato vlákna přidána záměrně. |

6.2Chrysotil, č. CAS 12001-29-5 | 6.2Zakazuje se uvádět na trh a používat toto vlákno a výrobky, které jej obsahují, pokud do nich bylo toto vlákno přidáno záměrně.Členské státy však mohou zavést výjimku pro membrány stávajících zařízení pro elektrolýzu do ukončení jejich životnosti nebo dokud nebude k dispozici vhodná náhrada neobsahující azbest, podle toho která možnost nastane dříve. Komise přezkoumá tuto výjimku do 1. ledna 2008.Používání výrobků obsahujících azbestová vlákna uvedená v bodech 6.1 a 6.2, které již byly použity nebo byly v činnosti před datem zavedení směrnice 1999/77/ES členskými státy, může pokračovat nadále až do doby jejich zneškodnění nebo ukončení jejich životnosti. Členské státy však mohou z důvodů ochrany zdraví zakázat na svém území používání takových výrobků před jejich zneškodněním nebo ukončením jejich životnosti.Aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, může být uvádění na trh a používání těchto vláken a výrobků, které je obsahují, povoleno v souladu s předcházejícími odchylkami, pouze pokud jsou tyto výrobky označeny v souladu s ustanoveními přílohy II směrnice 76/769/EHS." |

--------------------------------------------------

Top