Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0486

Rozhodnutí Komise ze dne 2. července 1999, kterým se mění rozhodnutí 94/269/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Kolumbie (oznámeno pod číslem K(1999) 1826)Text s významem pro EHP

OJ L 190, 23.7.1999, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 11 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 11 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Implicitně zrušeno 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/486/oj

31999D0486Úřední věstník L 190 , 23/07/1999 S. 0032 - 0035


Rozhodnutí Komise

ze dne 2. července 1999,

kterým se mění rozhodnutí 94/269/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Kolumbie

(oznámeno pod číslem K(1999) 1826)

(Text s významem pro EHP)

(1999/486/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [1], naposledy pozměněnou směrnicí 97/79/ES [2], a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

(1) vzhledem k tomu, že článek 1 rozhodnutí Komise 94/269/ES ze dne 8. dubna 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Kolumbie [3], naposledy pozměněného rozhodnutím 96/31/ES [4], stanoví, že "Ministerio de Salud – División de Alimentos" je příslušným úřadem v Kolumbii pro ověřování a potvrzování shody produktů rybolovu a akvakultury s požadavky směrnice 91/493/EHS;

(2) vzhledem k tomu, že po restrukturalizaci kolumbijského vlády byly pravomoci v oblasti osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro produkty rybolovu převedeny z "Ministerio de Salud – División de Alimentos" na "Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimenos (Invima)"; že tento nový úřad je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů; že je proto nezbytné v souladu s tím změnit název příslušného úřadu v rozhodnutí 94/269/ES;

(3) vzhledem k tomu, že je vhodné harmonizovat znění rozhodnutí 94/269/ES se zněním nedávno přijatých rozhodnutí Komise, která stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z některých třetích zemí;

(4) vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 94/269/ES se mění takto:

1. Článek 1 se nahrazuje tímto:

"Článek 1

Příslušným úřadem v Kolumbii, který ověřuje a potvrzuje, že produkty rybolovu a akvakultury splňují požadavky směrnice 91/493/EHS, je Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)."

2. Článek 2 se nahrazuje tímto:

"Článek 2

Produkty rybolovu a akvakultury pocházející z Kolumbie musejí splňovat tyto podmínky:

1. ke každé zásilce musí být přiložen očíslovaný originál osvědčení o zdravotní nezávadnosti, který je řádně vyplněn, podepsán, opatřen datem a vyhotoven na jednom listu v souladu se vzorem uvedeným v příloze A tohoto rozhodnutí;

2. produkty musejí pocházet ze schválených provozoven, výrobních plavidel, chladírenských skladů nebo mrazírenských plavidel uvedených v příloze B tohoto rozhodnutí;

3. s výjimkou volně ložených zmrazených produktů rybolovu určených ke konzervaci, musejí být všechna balení nesmazatelně označena slovem "KOLUMBIE" a schvalovacím/registračním číslem provozovny, výrobního plavidla, chladírenského skladu nebo mrazírenského plavidla, z nichž produkty pocházejí."

3. Příloha A se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 2. července 1999.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15.

[2] Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 31.

[3] Úř. věst. L 115, 6.5.1994, s. 38.

[4] Úř. věst. L 9, 12.1.1996, s. 6.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

Top