EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0391

Rozhodnutí Komise ze dne 31. května 1999 o dotazníku ke směrnici Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) (provádění směrnice Rady 91/692/EHS) (oznámeno pod číslem dokumentu K(1999) 1395)Text s významem pro EHP.

OJ L 148, 15.6.1999, p. 39–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/391/oj

31999D0391Úřední věstník L 148 , 15/06/1999 S. 0039 - 0043


Rozhodnutí Komise

ze dne 31. května 1999

o dotazníku ke směrnici Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) (provádění směrnice Rady 91/692/EHS)

(oznámeno pod číslem dokumentu K(1999) 1395)

(Text s významem pro EHP)

(1999/391/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenstvi,

s ohledem na směrnici Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění [1], a zejména na čl. 16 odst. 3 této směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí [2],

(1) vzhledem k tomu, že čl. 16 odst. 3 směrnice 96/61/ES vyžaduje, aby zprávy o provádění této směrnice a o její účinnosti v porovnání s jinými nástroji, které využívá Společenství k ochraně životního prostředí byly vypracovány v souladu s postupem stanoveným články 5 a 6 směrnice 91/692/EHS;

(2) vzhledem k tomu, že článek 5 směrnice 91/692/EHS vyžaduje, aby zprávy byly vypracovány buď na základě dotazníku, nebo na základě osnovy navržené Komisí za pomoci výboru zřízeného podle článku 6 směrnice;

(3) vzhledem k tomu, že první zpráva má zahrnovat období od roku 2000 do roku 2002 včetně;

(4) vzhledem k tomu, že opatření zamýšlená v rámci tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem uvedeného výboru, které vyjádřil v souladu s článkem 6 směrnice 91/692/EHS,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijímá se dotazník přiložený k tomuto rozhodnutí, které se vztahuje ke směrnici Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění.

Článek 2

Členské státy budou používat tento dotazník jako základ pro vypracování zprávy, která má být předložena Komisi podle článku 5 směrnice 91/692/EHS a čl. 16 odst. 3 směrnice 96/61/ES.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 31. května 1999.

Za Komisi

Ritt Bjerregaard

členka Komise

[1] Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26.

[2] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

DOTAZNÍK K PROVÁDĚNÍ SMĚRNICE 96/61/ES O INTEGROVANÉ PREVENCI A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ (IPPC)

1. Obecný popis

1.1 Jaké hlavní změny ve vnitrostátních právních předpisech a v povolovacím systému bylo nutno učinit, aby bylo možné dosáhnout obecného cíle spočívajícího v integrovaném přístupu k prevenci a omezování znečištění vznikajícího z činností uvedených v příloze I této směrnice?

2. Rozsah zařízení

2.1 Pro každý z šesti oddílů přílohy I: Kolik zařízení spadá pod níže uvedené kategorie?

- všechna stávající zařízení ve smyslu čl. 2 odst. 4, která jsou v provozu na konci období, jehož se tato zpráva týká,

- stávající zařízení, u nichž došlo k podstatné změně, která byla oznámena příslušným orgánům, a jimž bylo uděleno povolení během období, jehož se tato zpráva týká,

- nová zařízení (včetně těch, která ještě nejsou v provozu (jimž bylo uděleno povolení v průběhu období, jehož se tato zpráva týká)).

3. Základní povinnosti provozovatele

3.1 Jaká opatření byla přijata k tomu, aby příslušné orgány zajistily, že zařízení jsou provozována ve shodě s obecnými zásadami stanovenými v článku 3?

4. Stávající zařízení

4.1 Předpokládá se, že bude možné použít požadavky uvedené v čl. 5 odst. 1 pro určité kategorie stávajících zařízení před koncem přechodného období stanoveného tímto článkem?

4.2 Do kdy bude u stávajících zařízení vyžadována nová žádost o povolení či dodatečné informace, aby bylo zajištěno, že požadavky uvedené v čl. 5 odst. 1 budou splněny před koncem přechodného období stanoveného tímto článkem?

5. Žádosti o povolení

5.1 Pomocí jakých vnitrostátních právních předpisů bude zajištěno, že žádosti o povolení budou obsahovat všechny informace požadované článkem 6?

6. Koordinace postupu a podmínek pro vydání povolení

6.1 Který příslušný orgán nebo orgány se účastní řízení o vydání povolení provozu zařízení spadajících do působnosti směrnice IPPC?

6.2 Jak vnitrostátní právní řád zajistí, že postup a podmínky pro udělení povolení budou plně koordinovány v případě, že do procesu povolování se zapojí více příslušných orgánů? Jak tato koordinace funguje prakticky?

7. Podmínky povolení

7.1 Úplnost podmínek povolení

7.1.1 Jak vnitrostátní právní řád zajistí, že povolení obsáhne všechny požadavky předepsané článkem 9? Uveďte zejména podrobnosti o tom, jak je řešena každá z následujících položek:

- mezní hodnoty emisí do ovzduší a vod,

- minimalizace dálkového a přeshraničního znečištění,

- ochrana půdy a podzemních vod;

- nakládání s odpady,

- monitorování,

- opatření při mimořádných provozních podmínkách.

7.2 Náležitost a vhodnost podmínek povolení

7.2.1 Jaké právní předpisy, postupy a kritéria existují pro určení mezních hodnot emisí a podmínek povolení, jimiž je zaručena vysoká úroveň ochrany životního prostředí jako celku?

7.2.2 Jaké druhy pokynů (závazných či nezávazných) pro určení nejlepší dostupné techniky existují v členských státech?

7.2.3 Jak jsou v obecné poloze i ve zvláštních případech rozhodování o nejlepších dostupných technikách brána v úvahu hlediska uvedená v příloze IV této směrnice?

7.2.4 Zejména jak jsou v obecné poloze i ve zvláštních případech rozhodování o nejlepších dostupných technikách brána v úvahu hlediska zveřejňovaná Komisí v souladu s čl. 16 odst. 2 anebo zveřejňovaná mezinárodními organizacemi?

7.2.5 Jaká opatření byla přijata, aby mezní hodnoty emisí a jim ekvivalentní ukazatele a technická opatření ve smyslu čl. 9 odst. 3 byla založena na nejlepších dostupných technikách, aniž by bylo předepsáno použití jakékoli konkrétní techniky či technologie, s ohledem na technické charakteristiky určitého zařízení, na jeho zeměpisnou polohu a na místní podmínky životního prostředí?

7.2.6 Jakého druhu (závazné či nezávazné) jsou pokyny, které v členských státech slouží k zajištění požadavků monitorování jako součásti povolení?

7.3 Dostupnost reprezentativních údajů

7.3.1 Uveďte dostupné reprezentativní údaje o mezních hodnotách pro jednotlivé kategorie činností podle přílohy I a případně rovněž nejlepší dostupné techniky, z nichž jsou tyto hodnoty odvozeny. Popište, jak byly tyto údaje voleny a jak byly shromážděny.

Komise může v průběhu období, jehož se tato zpráva týká, anebo před jeho počátkem doporučit pokyny pro zodpovězení této otázky, především na základě informací zveřejněných v souladu s čl. 16 odst. 2. Jestliže žádný takový návod Komise neposkytne, mohou být údaje uvedeny například ve formě určitého mezního pásma.

7.3.2 Jaké jiné podmínky kromě mezních hodnot emisí byly ještě pro povolení stanoveny? Uveďte zejména příklady:

- ekvivalentních ukazatelů a technických opatření, které doplňují mezní hodnoty emisí stanovené v povolení,

- ekvivalentních ukazatelů a technických opatření, které nahrazují mezní hodnoty emisí,

- podmínek ochrany půdy a podzemních vod, nakládání s odpady, monitorování výstupů a opatření pro mimořádné provozní podmínky.

8. Obecná závazná pravidla

8.1 Je ve vnitrostátním právním řádu zahrnuta možnost stanovit určité požadavky pro určité kategorie zařízení obecně závazným pravidlem, aniž by tyto požadavky musely být uvedeny v podmínkách jednotlivých povolení?

8.2 Pro které kategorie zařízení byla obecně platná závazná pravidla stanovena? Jakou formu tato pravidla mají?

9. Normy kvality životního prostředí

9.1 Jak vnitrostátní právní řád umožňuje potřebu uplatnění dodatečných opatření v případě, kdy použití nejlepších dostupných technik dostatečně odpovídá normám kvality životního prostředí stanoveným nebo definovaným dle právních předpisů Společenství?

9.2 Vyskytly se takové případy? Pokud ano, pak jakého druhu byla uskutečněná dodatečná opatření?

10. Rozvoj v oblasti nejlepších dostupných technik

10.1 Jaké kroky byly učiněny k zajištění toho, aby příslušné orgány byly informovány o vývoji v oblasti nejlepších dostupných technik nebo aby tento vývoj sledovaly?

11. Změny zařízení

11.1 Jaké právní předpisy, postupy a praktická opatření byly přijaty pro posuzování změn provedených provozovateli na příslušných zařízeních?

11.2 Jak příslušné orgány rozhodují o tom, zda změna provozu může mít důsledky pro životní prostředí (čl. 2 odst. 10 písm. a)) a zda taková změna může mít významné negativní účinky na člověka nebo na životní prostředí (čl. 2 odst. 10 písm. b))?

12. Přezkoumání a aktualizace podmínek povolení

12.1 Jaké právní předpisy, postupy a praktická opatření se vztahují k přezkoumání a případné aktualizaci podmínek povolení příslušným orgánem?

12.2 Předepisuje právní řád, jak často mají být podmínky povolení přezkoumávány a aktualizovány, anebo je to určováno jiným způsobem?

12.3 Jakým způsobem příslušné orgány rozhodnou, že jsou kritéria podle čl. 13 odst. 2 splněna?

13. Plnění podmínek povolení

13.1 Obecně popište právní předpisy, postupy a praktická opatření, pomocí nichž je zajištěno plnění podmínek povolení.

13.2 Jakými právními předpisy, postupy a praktickými opatřeními je zaručeno, že provozovatelé pravidelně informují příslušné orgány o výsledcích monitorování všech výstupů a neprodleně je uvědomí o jakékoli události či nehodě, která má významný účinek na životní prostředí?

13.3 Dává vnitrostátní právní řád příslušným orgánům právo nebo ukládá povinnost provádět inspekce přímo v místě zařízení?

13.4 Jaké postupy a praktická opatření se týkají pravidelných inspekcí prováděných příslušnými orgány v místě zařízení? Jestliže takové pravidelné inspekce přímo na místě prováděny nejsou, jak ověřují příslušné orgány informace, které od provozovatelů dostávají?

13.5 Jaké sankce či jiná opatření hrozí v případě neplnění podmínek povolení? Byly tyto sankce či jiná opatření během období, kterého se tato zpráva týká, použity?

14. Informování a účast veřejnosti

14.1 Jakým způsobem řeší vnitrostátní právní řád poskytování informací a účast veřejnosti v procesu udělování povolení?

14.2 Jakým způsobem jsou veřejnosti dostupné informace o žádostech, rozhodnutích a výsledcích monitorování výstupů zařízení?

14.3 Jaká opatření slouží tomu, aby si veřejnost byla vědoma svého práva vyjádřit se k dokumentům uvedeným v čl. 15 odst. 1?

14.4 V jakém časovém intervalu se může veřejnost vyjádřit k žádostem o povolení dříve, než o nich příslušné orgány rozhodnou?

14.5 Jakým způsobem berou příslušné orgány při svém rozhodování zřetel na vyjádření veřejnosti?

14.6 Za jakých okolností mohou zástupci veřejnosti podávat odvolání proti rozhodnutí o povolení k jinému příslušnému orgánu nebo k soudu?

14.7 Jaký vliv mají omezení uvedená v čl. 3 odst. 2 a 3 směrnice 90/313/EHS na přístup k informacím a na účast veřejnosti v povolovacím procesu?

15. Přeshraniční spolupráce

15.1 Jsou přeshraniční spolupráce a poskytování informací upraveny vnitrostátním právním předpisem, nebo jsou tyto záležitosti ponechány k řešení v rámci dvoustranných či mnohostranných vztahů mezi členskými státy či podléhají pouze správním opatřením?

15.2 Jak je v praxi řešen případ, kdy je pravděpodobné, že provoz nějakého zařízení bude mít významné nepříznivé důsledky pro životní prostředí v jiném členském státě?

15.3 Jak vnitrostátní právní předpisy nebo praktická opatření zajistí dostatečný přístup k informacím a účast v povolovacím procesu veřejnosti členského státu, který by mohl být provozem zařízení nepříznivě ovlivněn? Je takováto účast doplněna i právem na odvolání?

15.4 Ke kolika takovým případům došlo během období, kterého se zpráva týká?

16. Vztah k jiným nástrojům Společenství

16.1 Jak členské státy hodnotí účinnost této směrnice, mimo jiné v porovnání s jinými nástroji, které využívá Společenství k ochraně životního prostředí?

16.2 Jaká opatření zaručující, že provádění této směrnice se děje v souvislosti a ve shodě s prováděním a používáním ostatních nástrojů, které využívá Společenství k ochraně životního prostředí, již byla přijata?

--------------------------------------------------

Top