Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0021

Směrnice Komise 98/21/ES ze dne 8. dubna 1998, kterou se mění směrnice 93/16/EHS o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci (Text s význmesn pro EHP)

OJ L 119, 22.4.1998, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 003 P. 32 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 003 P. 32 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/21/oj

31998L0021Úřední věstník L 119 , 22/04/1998 S. 0015 - 0015


Směrnice Komise 98/21/ES

ze dne 8. dubna 1998,

kterou se mění směrnice 93/16/EHS o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 49, čl. 57 odst. 1 a 2 první a druhou větu a článek 66 této smlouvy,

s ohledem na směrnici Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci [1], naposledy pozměněnou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/50/EHS [2], a zejména na článek 44a uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že Nizozemsko podalo odůvodněnou žádost o změnu označení pracovního lékařství v seznamu lékařských odborností společných dvěma a více členským státům pro tento členský stát;

vzhledem k tomu, že Belgie a Lucembursko podaly odůvodněnou žádost o zařazení pracovního lékařství na seznam lékařských odborností společných dvěma a více členským státům pro tyto členské státy;

vzhledem k tomu, že Švédsko podalo odůvodněnou žádost o zařazení hygieny a epidemiologie na seznam lékařských odborností společných dvěma a více členským státům pro tento členský stát;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru vyšších úředníků pro veřejné zdraví, zřízeného rozhodnutím Rady 75/365/EHS [3],

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Ustanovení čl. 7 odst. 2 směrnice 93/16/EHS se mění takto:

a) V odrážce

"pracovní lékařství"

se doplňují tyto údaje:

"Belgie: médecine du travail/arbeidsgeneeskunde

Lucembursko: médecine du travail".

b) V odrážce "médecine du travail" se označení "arbeids- en bedrijfsgeneeskunde" uvedené v záhlaví "Nizozemsko" nahrazuje označením "arbeid en gezondheid".

c) V odrážce

"hygiena a epidemiologie"

se doplňuje tento údaj:

"Švédsko: Socialmedicin".

Článek 2

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1998. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 8. dubna 1998.

Za Komisi

Mario Monti

člen Komise

[1] Úř. věst. L 165, 7.7.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. L 291, 24.10.1997, s. 35.

[3] Úř. věst. L 167, 30.6.1975, s. 19.

--------------------------------------------------

Top