EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0014

Směrnice Komise 98/14/ES ze dne 6. února 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidelText s významem pro EHP.

OJ L 91, 25.3.1998, p. 1–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 023 P. 149 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 023 P. 149 - 155

No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; Implicitně zrušeno 32007L0046

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/14/oj

31998L0014Úřední věstník L 091 , 25/03/1998 S. 0001 - 0061


Směrnice Komise 98/14/ES

ze dne 6. února 1998,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [1], naposledy pozměněnou směrnicí Rady 97/27/ES [2], a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/53/EHS ze dne 18. června 1992, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [3], a zejména na článek 3 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že směrnice 92/53/EHS vyzývá Komisi, aby na základě zprávy, která měla být sepsána do 31. prosince 1994, navrhla změny potřebné pro zdokonalení postupu schvalování typu a pro usnadnění uvádění vozidel do provozu v členských státech;

vzhledem k tomu, že podle článku 9 směrnice 70/156/EHS má být uznávána rovnocennost mezinárodních předpisů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) uvedených v části II přílohy IV zmíněné směrnice s odpovídajícími zvláštními směrnicemi; že je třeba odpovídající přílohu a tabulku rovnocenností změnit a aktualizovat, aby byla zachována průhlednost vztahů mezi předpisy a směrnicemi;

vzhledem k tomu, že na členských státech, které udělí schválení typu, požaduje článek 10 směrnice 70/156/EHS, aby ověřil, že byla přijata nezbytná opatření stanovená v příloze X k zajištění shody vyráběných vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem;

vzhledem k tomu, že je důležité, aby byly harmonizovány požadavky na kontrolu shodnosti výroby vykonávanou schvalovacími orgány; že je proto nezbytné stanovit zvláštní návod pro postup k zajištění jednotného používání a výkladu;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 70/156/EHS se mění takto:

1. V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Žádost o schválení typu vozidla podává výrobce schvalovacímu orgánu členského státu. K žádosti musí být přiložena dokumentace výrobce, která obsahuje informace požadované přílohou III, a certifikáty schválení typu podle každé použitelné zvláštní směrnice v souladu s přílohou IV nebo XI. Schvalovací orgán musí mít rovněž do dne udělení nebo zamítnutí schválení typu k dispozici schvalovací dokumentaci pro schvalování typu systémů a samostatných technických celků pro každou zvláštní směrnici."

2. Ustanovení čl. 4 odst. 1 se mění takto:

a) v písmenu c) se slova "odpovídající zvláštní směrnice" nahrazují slovy "odpovídající zvláštní směrnice uvedené v příloze IV nebo XI";

b) v písmenu d) se slova "odpovídající zvláštní směrnicí" nahrazují slovy "odpovídající zvláštní směrnicí uvedené v příloze IV nebo XI";

c) doplňují se nové pododstavce, které znějí:

"Při schvalování typu vozidla podle přílohy XI nebo podle čl. 8 odst. 2 písm. c) nebo při schvalování typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku podle přílohy XI nebo podle čl. 8 odst. 2 písm. c), kdy existují omezení nebo odchylky od některých ustanovení odpovídající zvláštní směrnice, je třeba v certifikátu schválení typu zaznamenat tato omezení jeho platnosti i udělené odchylky a certifikátu je třeba přidělit zvláštní číslo schválení typu podle přílohy VII.

Jestliže údaje v dokumentaci výrobce, které se vztahují k písmenům a), b), c) a d), obsahují ustanovení pro vozidla zvláštního určení podle odpovídajících sloupců přílohy XI a jejích dodatků, musí být tato ustanovení a odchylky rovněž uvedeny v certifikátu schválení typu."

3. Článek 5 se nahrazuje tímto:

"Článek 5

Změny schválení typu vozidla

1. Členský stát, který udělí schválení typu, přijme nezbytná opatření, aby byl informován o každé změně údajů uváděných ve schvalovací dokumentaci.

2. Žádost o změnu schválení typu musí být podána výlučně členskému státu, který udělil původní schválení typu.

3. Pokud se v případě schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku změní údaje uvedené ve schvalovací dokumentaci, vydá schvalovací orgán dotyčného členského státu podle potřeby revidované stránky schvalovací dokumentace a na každé revidované stránce zřetelně vyznačí povahu změny a datum jejího nového vydání; za splnění tohoto požadavku se také považuje vydání sjednocené a aktualizované verze schvalovací dokumentace spolu s podrobným popisem změny.

Při každém vydání revidovaných stránek nebo sjednocené a aktualizované verze musí být současně upraven i seznam schvalovací dokumentace (který se přikládá k certifikátu schválení typu) tak, aby uváděl datum posledních změn nebo datum vydání sjednocené a aktualizované verze.

Byl-li kromě toho změněn jakýkoli údaj na certifikátu schválení typu (s výjimkou jeho příloh) nebo se ode dne uvedeného ve schválení typu změnily požadavky směrnice, považuje se tato změna za "rozšíření"; a schvalovací orgán daného členského státu vydá revidovaný certifikát schválení typu označený číslem rozšíření, který zřetelně uvede důvod rozšíření a datum svého vydání.

Pokud schvalovací orgán příslušného členského státu shledá, že změna schvalovací dokumentace vyžaduje nové zkoušky nebo nová ověření, informuje o tom výrobce a dokumenty uvedené v prvním, druhém a třetím pododstavci vydá, pouze pokud nové zkoušky nebo ověření proběhnou s vyhovujícími výsledky.

4. Pokud se v případě vozidla schváleného jako typ změní údaje, které jsou uváděny ve schvalovací dokumentaci, vydá schvalovací orgán dotyčného členského státu podle potřeby revidované stránky schvalovací dokumentace a na každé revidované stránce zřetelně vyznačí povahu změny a datum jejího nového vydání; za splnění tohoto požadavku se také považuje vydání sjednocené a aktualizované verze schvalovací dokumentace spolu s podrobným popisem změny.

Při každém vydání revidovaných stránek nebo sjednocené a aktualizované verze musí být současně upraven i seznam schvalovací dokumentace (který se přikládá k certifikátu schválení typu) tak, aby uváděl datum posledních změn nebo datum vydání sjednocené a aktualizované verze.

Je-li kromě toho potřebné jakékoli nové přezkoušení nebo byl-li změněn jakýkoli údaj na certifikátu schválení typu (s výjimkou jeho příloh) nebo pokud se ode dne uvedeného ve schválení typu změnily požadavky kterékoli zvláštní směrnice použitelné ke dni, od kterého je zakázáno první uvedení do provozu, považuje se tato změna za "rozšíření"; a schvalovací orgán příslušného členského státu vydá revidovaný certifikát schválení typu označený číslem rozšíření, který zřetelně uvede důvod rozšíření a datum svého vydání.

Pokud schvalovací orgán příslušného členského státu shledá, že změna schvalovací dokumentace vyžaduje nové kontroly, informuje o tom výrobce a dokumenty uvedené v prvním, druhém a třetím pododstavci vydá pouze po vykonání nových kontrol s vyhovujícími výsledky. Všechny revidované dokumenty musí být zaslány všem ostatním schvalovacím orgánům do jednoho měsíce.

5. Je-li zřejmé, že schválení typu vozidla brzy pozbude platnosti, protože jedna nebo více zvláštních směrnic uvedených ve schvalovací dokumentaci pozbývají platnosti nebo protože do části I přílohy IV byla včleněna nová zvláštní směrnice, sdělí to schvalovací orgán členského státu, který schválení typu udělil, nejpozději jeden měsíc před koncem platnosti schválení typu vozidla schvalovacím orgánům ostatních členských států spolu s uvedením data nebo identifikačního čísla posledního vozidla vyrobeného ve shodě se starým certifikátem schválení typu.

6. U kategorií vozidel, kterých se změna požadavků zvláštních směrnic nebo této směrnice netýká, se změna schválení typu nepožaduje.";

4. V čl. 6 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Prohlášení o shodě musí být vyhotoveno tak, aby byla vyloučena jakákoli možnost jeho padělání. Z tohoto důvodu musí být tištěno na papíru chráněném barevnou grafikou nebo vodotiskem s identifikačním označením výrobce."

5. Ustanovení čl. 8 odst. 2 se mění takto:

a) písmeno b) se mění takto:

i) v bodě 1 se zrušuje slovo "početních";

ii) bod 2 se nahrazuje tímto:

"2. Aby mohl být bod 1 použit na jeden nebo více typů dané kategorie, musí výrobce podat při uvádění takových typů vozidel do provozu žádost příslušnému orgánu každého členského státu, kterého se to týká. Žádost musí uvádět technické nebo ekonomické důvody, na kterých je založena.

Tyto členské státy rozhodnou do tří měsíců, zda a jaký počet celků daného typu vozidla povolí k registraci na svém území.

Každý členský stát, kterého se uvádění do provozu takového typu týká, zajistí, aby výrobce dodržoval přílohu XII část B.

Členské státy sdělí každý rok Komisi seznam udělených výjimek.";

b) písmeno c) se nahrazuje tímto:

"c) Vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které vzhledem ke zvláštním použitým technickým řešením nebo koncepcím nemohou plnit jeden nebo více požadavků jedné nebo více zvláštních směrnic

V tomto případě může členský stát udělit schválení typu s platností omezenou na své vlastní území; do jednoho měsíce od takového rozhodnutí musí zaslat kopii certifikátu schválení typu a jeho příloh schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi. Současně podá Komisi žádost o oprávnění udělit schválení typu podle této směrnice. Tato žádost musí být doložena dokumentací obsahující tyto údaje:

- důvody, proč dotyčná technická řešení nebo koncepce brání vozidlu, konstrukční části nebo samostatnému technickému celku ve splnění požadavků jedné nebo více odpovídajících zvláštních směrnic,

- popis oblastí ochrany bezpečnosti a životního prostředí, kterých se neplnění požadavků týká, a přijatých opatření,

- popis zkoušek a jejich výsledků, které dokládají, že je zajištěna alespoň minimální úroveň ochrany bezpečnosti a životního prostředí, která je dána požadavky jedné nebo více odpovídajících zvláštních směrnic,

- návrhy změn odpovídajících zvláštních směrnic nebo popřípadě návrhy nových zvláštních směrnic.

Komise předloží do tří měsíců ode dne, kdy celou dokumentaci obdrží, návrh rozhodnutí výboru uvedeného v článku 13. Komise rozhodne postupem podle článku 13, zda členskému státu povolí nebo nepovolí, aby udělil schválení typu podle této směrnice.

Pouze žádost o udělení schválení typu a návrh rozhodnutí se členským státům předávají v jejich jazyce nebo jazycích, avšak členské státy mohou požadovat všechny části dokumentace v původním jazyce jako nezbytný předpoklad k tomu, aby bylo přijato rozhodnutí postupem podle článku 13.

Je-li přijato rozhodnutí, kterým se žádost schvaluje, může členský stát udělit schválení typu podle této směrnice. V tom případě musí rozhodnutí také stanovit případná omezení jeho platnosti (např. na dobu určitou). V žádném případě nesmí být doba platnosti schválení typu kratší než 36 měsíců.

Pokud byly určité zvláštní směrnice přizpůsobeny technickému pokroku tak, že vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky, kterým byla udělena schválení typu podle tohoto písmene, jsou v souladu s pozměňovacími směrnicemi, přemění členské státy taková schválení typu na běžná schválení typu s tím, že poskytnou potřebné úlevy na potřebnou dobu, např. k tomu, aby výrobci změnili označení schválení typu na konstrukčních částech. Tento postup zahrne vypuštění veškerých odkazů na omezení nebo na odchylky a nahrazení zvláštních čísel schválení typu běžnými čísly schválení typu.

Pokud nebyla přijata opatření nezbytná k úpravě zvláštních směrnic, je možné prodloužit platnost schválení typu udělených podle tohoto písmene dalším rozhodnutím přijatým postupem podle článku 13 na žádost členského státu, který udělil schválení typu."

6. V čl. 10 odst. 2 se druhá věta nahrazuje tímto:

"Ověřování, že se výrobky shodují se schváleným typem, se omezuje na postupy stanovené v bodech 2 a 3 přílohy X a ve zvláštních směrnicích, které takové zvláštní požadavky obsahují."

7. V článku 13 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"5. Přijme-li Komise změny některé zvláštní směrnice, přijme na základě těchto změn vhodné změny odpovídajících příloh této směrnice."

8. Přílohy se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. září 1998. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3. Členské státy použijí předpisy uvedené v odstavci 1 na nové typy vozidel od 1. října 1998. Na žádost výrobce však může být předchozí vzor prohlášení o shodě užíván ještě 12 měsíců po tomto dni pro úplná vozidla a 18 měsíců pro vozidla dokončená po vícestupňovém schválení typu.

4. Tato směrnice neruší žádná schválení typu, která byla udělena před vstupem této směrnice v platnost, ani nebrání v rozšiřování takových schválení typu v souladu se směrnicemi, podle kterých byla původně udělena. Po 12 měsících ode dne stanoveného v odstavci 3 pro úplná vozidla a po 18 měsících pro vozidla dokončená po vícestupňovém schválení typu však musí veškerá prohlášení o shodě vydávaná výrobcem odpovídat vzoru uvedenému v příloze IX směrnice 70/156/EHS ve znění této směrnice.

5. Co se týče schvalování typu vozidel, použijí členské státy tuto směrnici pouze pro vozidla kategorie M1 se spalovacím motorem, dokud nebudou přijaty změny příloh určené k rozšíření oblasti působnosti na vozidla kategorie M1 poháněná jinými než spalovacími motory a na jiné kategorie vozidel. Mezitím se na schvalování typu ostatních kategorií vozidel použije článek 10 směrnice 70/156/EHS ve znění směrnice 87/403/EHS [4].

6. Členské státy použijí čl. 4 odst. 1 směrnice 70/156/EHS ve znění této směrnice pouze na žádost výrobce pro vozidla zvláštního určení podle přílohy XI do dne nebo dnů stanovených ve změně této směrnice směřující k zahrnutí vozidel kategorií jiných, než je kategorie M1.

Mezitím udělují členské státy těmto vozidlům nebo konstrukčním částem a samostatným technickým celkům vnitrostátní schválení typu a povolují jejich registraci, prodej a uvádění do provozu podle článku 10 směrnice 70/156/EHS.

7. Do 31. prosince 1997 pro úplná vozidla, do 31. prosince 1999 pro vozidla dokončená po vícestupňovém schválení typu a do dnů uvedených v odstavci 6 pro vozidla zvláštního určení podle přílohy XI se nepoužije čl. 7 odst. 1 a 2 směrnice 70/156/EHS ve znění této směrnice na vozidla, konstrukční části a samostatné technické celky typu, kterým bylo uděleno vnitrostátní schválení typu před 1. lednem 1996 v případě úplných vozidel nebo před 1. lednem 1998 v případě vozidel dokončených po vícestupňovém schválení typu, ani na vozidla zvláštního určení přede dnem uvedeným v odstavci 6, ani na vozidla typu, který členský stát povolil registrovat, prodávat nebo uvádět do provozu před 1. lednem 1996 v případě úplných vozidel nebo před 1. lednem 1998 v případě vozidel dokončovaných po vícestupňovém schválení typu nebo přede dny uvedenými v odstavci 6.

8. Schválení typu, která tvoří část postupu vnitrostátního schvalování typu, která jsou uvedena výše v odstavcích 6 a 7 a která byla udělena podle zvláštních směrnic, zůstanou v platnosti po dnech stanovených v odstavcích 6 a 7, pokud neplatí některá z podmínek stanovených v čl. 5 odst. 3 druhém pododstavci směrnice 70/156/EHS ve znění této směrnice.

9. Dokud v členských státech nebudou harmonizovány systémy registrace a zdanění pro vozidla podle této směrnice, mohou členské státy pro zjednodušení registrace a zdanění na svém území užívat vlastního vnitrostátního kódovacího systému. Pro tento účel mohou členské státy dále dělit verze uvedené v části II přílohy III za předpokladu, že jsou informace, kterých je k dělení užíváno, výslovně uvedeny ve schvalovací dokumentaci nebo je možné je z této dokumentace odvodit jednoduchým výpočtem. Členské státy mohou také požadovat, aby v prohlášení o shodě byl uveden vnitrostátní číselný kód nebo kódy.

10. Dokud nebude směrnice 70/156/EHS změněna tak, aby se vztahovala i na vozidla kategorií jiných než M1, mohou členské státy pro vozidla zvláštního určení uvedená v příloze XI po vícestupňovém schválení typu udělovat schválení typu vozidel na základě certifikátů schválení typu, které byly uděleny výrobci základního nebo nedokončeného vozidla pro tyto kategorie, pokud příloha XI umožňuje vozidlu splnit požadavky té kategorie, do které patří základní nebo nedokončené vozidlo.

Pro následný postup registrace musí navíc výrobce základního nebo nedokončeného vozidla jiné kategorie než M1 vydat písemné prohlášení podle přílohy XV.

11. S výhradou čl. 8 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 70/156/EHS ve znění této směrnice nejsou na základě odstavců 6 a 7 tohoto článku členské státy oprávněny odchýlit se od kteréhokoli z těch ustanovení zvláštní směrnice nebo této směrnice, která stanoví požadavky založené na úplné harmonizaci z hlediska schválení typu a prvního uvedení do provozu vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků.

12. Ustanovení čl. 8 odst. 2 písm. b), s výjimkou slov "podle čl. 5 odst. 5" a odst. 1 druhé odrážky, se vztahuje na vozidla kategorie M1 se spalovacím motorem, která byla registrována po dnech uvedených v odstavci 7 tohoto článku a která nemají platné prohlášení o shodě.

13. Platnost schválení typu udělených dříve podle čl. 8 odst. 2 písm. c) směrnice 70/156/EHS se bez dalšího prodlužuje o jednorázovou dobu 12 měsíců ode dne skončení jejich platnosti.

Článek 3

1. Na základě užitečných informací od příslušných schvalovacích orgánů vypracuje Komise nejpozději do 31. prosince 2000 zprávu o uplatňování postupů evropského schvalování typu se zvláštním ohledem, nikoli však výlučně, na jejich dopad na malé a střední podniky zapojené do vícestupňové stavby, a případně navrhne změny ke zlepšení harmonizačního procesu.

2. Nejpozději do 31. prosince 2000 vypracuje Komise zprávu o podmínkách uplatňování bodu 1 části B přílohy II směrnice 70/156/EHS ve znění této směrnice v členských státech a případně navrhne zjednodušení těchto požadavků.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 6. února 1998.

Za Komisi

Martin Bangemann

člen Komise

[1] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.

[2] Úř. věst. L 233, 25.8.1998, s. 1.

[3] Úř. věst. L 225, 10.8.1992, s. 1.

[4] Úř. věst. L 220, 8.8.1987, s. 44.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Viz směrnice Komise 2001/116/ES, Úř. věst. L 18, 21.1.2002, s. 1.

--------------------------------------------------

Top