Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0542

Rozhodnutí Komise ze dne 4. září 1998 o společném technickém předpisu pro požadavky na telefonní aplikace pohyblivých stanic určených pro veřejné digitální buňkové telekomunikační sítě fáze II pracující v pásmu DCS 1800 (2. vydání) (oznámeno pod číslem K(1998) 2561)Text s významem pro EHP.

OJ L 254, 16.9.1998, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 20 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/542/oj

31998D0542Úřední věstník L 254 , 16/09/1998 S. 0028 - 0031


Rozhodnutí Komise

ze dne 4. září 1998

o společném technickém předpisu pro požadavky na telefonní aplikace pohyblivých stanic určených pro veřejné digitální buňkové telekomunikační sítě fáze II pracující v pásmu DCS 1800 (2. vydání)

(oznámeno pod číslem K(1998) 2561)

(Text s významem pro EHP)

(98/542/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/13/ES ze dne 12. února 1998 o telekomunikačních koncových zařízeních a zařízeních družicových pozemských stanic, včetně vzájemného uznávání jejich shody [1], a zejména na čl. 7 odst. 2 druhou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že Komise podle čl. 7 odst. 2 první odrážky uvedené směrnice přijala opatření k určení typu koncových zařízení, pro která je nutný společný technický předpis, a vymezila oblast působnosti tohoto předpisu;

vzhledem k tomu, že je třeba přijmout odpovídající harmonizované normy, popřípadě části těchto norem s cílem uplatňovat základní požadavky, které mají být uvedeny ve společných technických předpisech;

vzhledem k tomu, že k zachování přístupu výrobců na trh jsou nutná přechodná ustanovení týkající se zařízení schválených podle rozhodnutí Komise 97/629/ES [2];

vzhledem k tomu, že rozhodnutí 97/629/ES by mělo být zrušeno dnem uplynutí přechodného období;

vzhledem k tomu, že rozhodnutí 97/527/ES [3] by mělo být ke dni 24. října 1998 zrušeno;

vzhledem k tomu, že byl Výboru pro schvalování telekomunikačních koncových zařízení (ACTE) předložen návrh podle čl. 29 odst. 2 uvedené směrnice;

vzhledem k tomu, že společný technický předpis přijatý tímto rozhodnutím je v souladu se stanoviskem ACTE,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Toto rozhodnutí se vztahuje na koncová zařízení určená k připojení k veřejné telekomunikační síti, která spadají do oblasti působnosti harmonizované normy uvedené v čl. 2 odst. 1.

2. Tímto rozhodnutím se zavádí společný technický předpis týkající se požadavků na telefonní aplikace pro koncová zařízení celoevropské buňkové digitální pozemní sítě mobilních telekomunikací s modulací s konstantní obálkou, pracující v pásmu 1800 MHz s odstupem kanálů 200 kHz a používající provozní kanály podle principu TDMA. Rozhodnutí se rovněž vztahuje na koncová zařízení, která mohou pracovat ve frekvenčních pásmech GSM 900 i DCS 1800 MHz.

Článek 2

1. Společný technický předpis zahrnuje harmonizovanou normu vypracovanou příslušným normalizačním orgánem s cílem v co nejvyšší míře uplatňovat základní požadavky uvedené v čl. 5 písm. g) směrnice 98/13/ES. Odkaz na tuto normu je uveden v příloze I. Použitelné části této normy jsou uvedeny v příloze II.

2. Koncová zařízení, na která se vztahuje toto rozhodnutí, musí být v souladu se společným technickým předpisem uvedeným v odstavci 1 a musí splňovat základní požadavky uvedené v čl. 5 písm. a) a b) směrnice 98/13/ES, jakož i požadavky všech ostatních použitelných směrnic, zejména směrnic Rady 73/23/EHS [4] a 89/336/EHS [5].

Článek 3

Oznámené subjekty určené k provádění postupů uvedených v článku 10 směrnice 98/13/ES po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost použijí u koncových zařízení podle čl. 1 odst. 1 tohoto rozhodnutí použitelné části harmonizované normy uvedené v čl. 2 odst. 1 nebo zajistí jejich používání.

Článek 4

1. Rozhodnutí 96/629/ES se zrušuje s účinkem od 4. prosince 1998.

2. Koncová zařízení schválená podle rozhodnutí 96/629/ES mohou být nadále uváděna na trh a do provozu.

3. Rozhodnutí 97/527/ES se zrušuje od 24. října 1998.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. září 1998.

Za Komisi

Martin Bangemann

člen Komise

[1] Úř. věst. L 74, 12.3.1998, s. 1.

[2] Úř. věst. L 282, 1.11.1996, s. 75.

[3] Úř. věst. L 215, 7.8.1997, s. 57.

[4] Úř. věst. L 77, 26.3.1973, s. 29.

[5] Úř. věst. L 139, 23.5.1989, s. 19.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Odkaz na použitelnou harmonizovanou normu

Harmonizovaná norma uvedená v článku 2 tohoto rozhodnutí:

Digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 2);

Připojovací požadavky pro pohyblivé stanice v pásmu DCS 1800 a v přídavném pásmu GSM 900;

Telefonie ETSI

Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích

Sekretariát ETSI

TBR 32, 2. vydání: březen 1998

(s výjimkou úvodu)

Doplňkové informace

Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích je uznán podle směrnice Rady 83/189/EHS [1].

Výše uvedená harmonizovaná norma byla vypracována na základě pověření uděleného v souladu s příslušnými postupy podle směrnice Rady 83/189/EHS.

Úplné znění výše uvedené harmonizované normy je možno získat na adrese:

Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích 650, Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex | Evropská komise DG XIII/A/2 – (BU 31 1/7) Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles/Brussel |

nebo u kterékoli jiné organizace odpovědné za šíření norem ETSI; seznam těchto organizací je uveden na internetové adrese www.ispo.cec.be.

[1] Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Použitelné části TBR 20

Požadavek TBR 20 | Požadavek TBR 20 | Požadavek TBR 20 | Požadavek TBR 20 | Požadavek TBR 20 | Požadavek TBR 20 |

14.4.3 | 30.1 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 30.5.1 |

30.6.2 | 30.7.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.7 |

32.8 | 32.9 | | | | |

--------------------------------------------------

Top