Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0422

Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Tanzanie (oznámeno pod číslem K(1998) 1855)Text s významem pro EHP

OJ L 190, 4.7.1998, p. 71–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 216 - 220
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 216 - 220

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Zrušeno 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/422/oj

31998D0422Úřední věstník L 190 , 04/07/1998 S. 0071 - 0075


Rozhodnutí Komise

ze dne 30. června 1998,

kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Tanzanie

(oznámeno pod číslem K(1998) 1855)

(Text s významem pro EHP)

(98/422/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [1], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že odborník z Komise provedl inspekční návštěvu Tanzanie, aby ověřil podmínky, za nichž se produkují, skladují a expedují do Společenství produkty rybolovu;

vzhledem k tomu, že právní předpisy Tanzanie v oblasti hygienických kontrol a sledování produktů rybolovu lze považovat za rovnocenné ustanovením směrnice 91/493/EHS;

vzhledem k tomu, že úřad "Fisheries Division (FD) of the Ministry of Natural Resources and Tourism" v Tanzanii je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů;

vzhledem k tomu, že pravidla pro získání osvědčení o zdravotní nezávadnosti podle čl. 11 odst. 4 písm. a) směrnice 91/493/EHS musejí také stanovit vzor osvědčení, minimální požadavky na jazyk nebo jazyky, v nichž musí být vypracováno, a funkci osoby, která je zmocněná jej podepsat;

vzhledem k tomu, že podle čl. 11 odst. 4 písm. b) směrnice 91/493/EHS je nutné připevnit na balení produktů rybolovu značku udávající jméno třetí země a schvalovací/registrační číslo provozovny, výrobního plavidla, chladírenského skladu nebo mrazírenského plavidla, z nichž produkty pocházejí;

vzhledem k tomu, že podle čl. 11 odst. 4 písm. c) směrnice 91/493/EHS musí být vypracován seznam schválených provozoven, výrobních plavidel nebo chladírenských skladů; že musí být vypracován seznam mrazírenských plavidel registrovaných v souladu se směrnicí 92/48/EHS [2]; že tyto seznamy musejí být vypracovány na základě sdělení FD Komisi; že za zajištění souladu s ustanoveními stanovenými k tomuto účelu v čl. 11 odst. 4 směrnice 91/493/EHS proto odpovídá FD;

vzhledem k tomu, že FD vydal oficiální ujištění, že budou dodržována pravidla uvedená v kapitole V přílohy směrnice 91/493/EHS a splněny požadavky na schválení nebo registraci provozoven, výrobních plavidel, chladírenských skladů nebo mrazírenských plavidel, které jsou rovnocenné požadavkům stanoveným uvedenou směrnicí;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příslušným úřadem v Tanzanii, který ověřuje a potvrzuje, že produkty rybolovu splňují požadavky směrnice 91/493/EHS, je "Fisheries Division (FD) of the Ministry of Natural Resources and Tourism".

Článek 2

Produkty rybolovu a akvakultury pocházející z Tanzanie musejí splňovat tyto podmínky:

1. ke každé zásilce musí být přiložen očíslovaný originál osvědčení o zdravotní nezávadnosti, který je řádně vyplněn, podepsán, opatřen datem a vyhotoven na jednom listu v souladu se vzorem uvedeným v příloze A tohoto rozhodnutí;

2. produkty musejí pocházet ze schválených provozoven, výrobních plavidel, chladírenských skladů nebo registrovaných mrazírenských plavidel uvedených v příloze B tohoto rozhodnutí;

3. s výjimkou volně ložených zmrazených produktů rybolovu určených ke konzervaci, musejí být všechna balení nesmazatelně označena slovem "TANZANIE" a schvalovacím/registračním číslem provozovny, výrobního plavidla, chladírenského skladu nebo mrazírenského plavidla, z nichž produkty pocházejí.

Článek 3

1. Osvědčení uvedené v čl. 2 odst. 1 musí být vypracováno nejméně v jednom úředním jazyce členského státu, v němž se kontroly provádí.

2. V osvědčení musí být uvedeno jméno, funkce a podpis zástupce FD a úřední razítko FD v barvě odlišné od barvy ostatních údajů uvedených na osvědčení.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. června 1998.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15.

[2] Úř. věst. L 187, 7.7.1992, s. 41.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

I. SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROVOZOVEN

Číslo | Název | Adresa |

A-PP-200 | Hellas Tanzania Mafia Fish. Processing Plant Ltd | Mafia Island |

A-PP-203 | Fruits De la Mer Ltd | Dar es Salaam |

A-PP-205 | Vickfish Ltd | Mwanza |

A-PP-206 | Fish Pak Tanzania Ltd | Musoma |

A-PP-207 | Tan Perch Ltd | Mwanza |

A-PP-208 | Nile Perch Fisheries Ltd | Mwanza |

A-PP-209 | Tanzania Fish Processors Ltd | Mwanza |

A-PP-210 | Mwanza Fishing Industries Ltd | Mwanza |

A-PP-211 | Victoria Fisheries Ltd | Mwanza |

A-PP-214 | Selthmar Ocean Products Ltd | Kilwa Masoko |

A-PP-215 | Omega Fish Ltd | Mwanza |

A-PP-217 | M/S Lucia Abdulle Omari | Dar es Salaam |

II. SEZNAM MRAZÍRENSKÝCH PLAVIDEL

Číslo | Název (vlastník) | Přístav |

A-102 | MFV ARUSHA (Heltanco Ltd) | Dar es Salaam |

A-103 | MFV ODYSSEAS (Heltanco Ltd) | Dar es Salaam |

A-106 | MFV BANUSO II (Den-Tan Resources Ltd) | Dar es Salaam |

A-110 | MFV MAMA LEDA (Tramico Investment Company Ltd) | Dar es Salaam |

A-111 | MFV MARIETTA (African Fishing Co. Ltd) | Dar es Salaam |

A-112 | MFV MTONI (Ocean Fisheries (T) Ltd) | Dar es Salaam |

A-113 | MFV MAENDELBEO (African Fishing Company Ltd) | Dar es Salaam |

A-114 | MFV CONNIE (African Fishing Company Ltd) | Dar es Salaam |

A-115 | MFV CANADA (African Fishing Company Ltd) | Dar es Salaam |

A-116 | MFV DEBBIE (African Fishing Company Ltd) | Dar es Salaam |

B-110 | MFV ALWALY | Dar es Salaam |

B-111 | MFV SEASHORE I | Dar es Salaam |

B-112 | MFV SEASHORE II | Dar es Salaam |

--------------------------------------------------

Top