EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0149

Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 26. ledna 1998 o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

OJ L 49, 19.2.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 016 P. 183 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 016 P. 183 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/149/oj

31998D0149Úřední věstník L 049 , 19/02/1998 S. 0001 - 0002


Rozhodnutí Rady a Komise

ze dne 26. ledna 1998

o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé [1]

(98/149/ES, ESUO, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 54 odst. 2, čl. 57 odst. 2 poslední větu a článek 66, čl. 73c odst. 2, článek 75, čl. 84 odst. 2, články 99, 100, 113 a 235, ve spojení s čl. 228 odst. 2 druhou větou a čl. 228 odst. 3 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli, a zejména článek 95 této Smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na druhý odstavec článku 101 této smlouvy,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu [2],

po konzultaci s Poradním výborem ESUO a se souhlasem Rady,

s ohledem na schválení Rady v souladu s článkem 101 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

vzhledem k tomu, že uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, která byla podepsána dne 14. června 1994 v Lucemburku, přispěje k dosažení cílů Evropských společenství;

vzhledem k tomu, že účelem této dohody je upevnit vazby, které vznikly zejména na základě Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Svazem sovětských socialistických republik o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci, která byla podepsána dne 18. prosince 1989 a schválena rozhodnutím č. 90/116/EHS [3];

vzhledem k tomu, že určité závazky stanovené Dohodou o partnerství a spolupráci mimo rámec obchodní politiky Společenství se dotýkají nebo by se mohly dotýkat úpravy stanovené akty Společenství přijatými v oblasti práva usazování, dopravy a zacházení s podniky;

vzhledem k tomu, že uvedená dohoda stanoví pro Evropské společenství určité závazky ohledně pohybu kapitálu a plateb mezi Společenstvím a Ukrajinou;

vzhledem k tomu, že pokud se uvedená dohoda mimoto dotýká směrnice Rady 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států [4] a směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států [5], které jsou založeny na článku 100 Smlouvy o založení Evropského společenství, měl by se tento článek použít jako právní základ;

vzhledem k tomu, že určitá ustanovení uvedené dohody ukládají Společenství povinnosti v oblasti poskytování služeb, které přesahují přeshraniční rámec;

vzhledem k tomu, že pro určitá ustanovení uvedené dohody, která má Společenství provést, neurčuje Smlouva o založení Evropského společenství žádnou působnost; že je proto nezbytné uchýlit se k článku 235 Smlouvy o založení Evropského společenství,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, jakož i protokol, prohlášení a výměna dopisů se schvalují jménem Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii.

Znění uvedených aktů se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

1. Postoj, který má zaujmout Společenství v Radě a výbor pro spolupráci, určuje Rada na návrh Komise, nebo v případě potřeby Komise sama v souladu s příslušnými ustanoveními smluv o založení Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii.

2. V souladu s článkem 86 Dohody o partnerství a spolupráci předseda Rady předsedá Radě pro spolupráci a předkládá postoj Společenství. Výboru pro spolupráci v souladu s jeho jednacím řádem předsedá zástupce Komise a předkládá postoj Společenství.

3. Rozhodnutí zveřejnit doporučení Rady pro spolupráci a Výboru pro spolupráci v Úředním věstníku Evropských společenství přijme Rada a Komise pro jednotlivý případ.

Článek 3

Předseda Rady provede jménem Evropského společenství oznámení stanovené v článku 108 dohody [6]. Předseda Komise provede toto oznámení jménem Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii.

V Bruselu dne 26. ledna 1998.

Za Komisi

J. Santer

předseda

Za Radu

předseda

R. Cook

[1] Tato Dohoda o partnerství a spolupráci byla podepsána dne 14. června 1994 Evropskými společenstvími a tehdejšími dvanácti členskými státy a Ukrajinou. Po rozšíření Unie byl s Ukrajinou podepsán Dodatečný protokol, na jehož základě se mohly stát (dodatečně k ostatním dvanácti členským státům (členy Dohody Rakousko, Finsko a Švédsko a švédská a finská jazyková verze obdržela úřední charakter.Společenství a jejich členské státy se po ukončení nezbytných postupů při uzavírání této Dohody o partnerství dále rozhodly prozatímně provádět Dodatečný protokol (až do jeho vstupu v platnost v souladu s článkem 4. Na základě toho obdrží text Dohody o partnerství obsažený ve finském a švédském vydání Úředního věstníku úřední charakter, který mu byl propůjčen Dodatečným protokolem.Dohoda o partnerství a spolupráci s Ukrajinou vstupuje v platnost dne 1. března 1998, protože smluvní strany Dohody uzavření postupů stanovených v čl. 108 odst. 2 Dohody úplně oznámily dne 29. ledna 1998.

[2] Úř. věst. C 339, 18.12.1995, s. 42.

[3] Úř. věst. L 68, 15.3.1990, s. 1.

[4] Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 1.

[5] Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 6.

[6] Datum vstupu v platnost protokolu bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství na podnět generálního sekretariátu Rady.

--------------------------------------------------

Top