Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0099

Směrnice Rady 96/99/ES ze dne 30. prosince 1996, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani

OJ L 8, 11.1.1997, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 28 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 28 - 29

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/99/oj

31996L0099Úřední věstník L 008 , 11/01/1997 S. 0012 - 0013


Směrnice Rady 96/99/ES

ze dne 30. prosince 1996,

kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 99 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlame ntu [1],

vzhledem k tomu, že Hospodářský a sociální výbor poté, co byl konzultován o návrhu Komise, nepředložil své stanovisko ve lhůtě stanovené Radou podle článku 198 Smlouvy; že je proto možné nepřihlédnout ke skutečnosti, že uvedený výbor nepodal stanovisko;

vzhledem k tomu, že směrnice 92/12/EHS [2] stanoví obecnou úpravu držení, pohybu a kontroly výrobků podléhajících spotřební dani;

vzhledem k tomu, že článek 26 zmíněné směrnice obsahuje odchylku, jež umožňuje Dánsku uplatňovat spotřební daň na alkoholické nápoje a tabákové výrobky dovážené na území Dánska jednotlivci pro jejich osobní spotřebu, přesahuje-li množství těchto výrobků určitá omezení;

vzhledem k tomu, že akt o přistoupení z roku 1994 odkazem na článek 26 směrnice 92/12/EHS stanoví, že Švédsko a Finsko mohou za stejných podmínek uplatňovat spotřební daň na rozšířený seznam alkoholických nápojů a tabákových výrobků;

vzhledem k tomu, že tyto odchylky byly přiznány, protože v Evropě bez hranic, kde se sazby spotřební daně značně liší, by okamžité úplné odstranění omezení v oblasti spotřebních daní vedlo k nepřijatelnému odklonu obchodu a příjmů a k narušení hospodářské soutěže v uvedených členských státech, které tradičně uplatňovaly vysoké sazby spotřební daně na zmíněné výrobky jednak jako důležitý zdroj příjmů, jednak ze zdravotních a sociálních příčin;

vzhledem k tomu, že odchylka byla udělena do 31. prosince 1996 s výhradou obdobného přezkumného mechanismu, jaký upravuje článek 28l směrnice 77/388/EHS [3];

vzhledem k tomu, že k 31. prosinci 1996 budou nicméně minimální sazby spotřební daně používané ve Společenství nižší, než se očekávalo v době, kdy byly odchylky od této směrnice přiznány, takže jejich zrušení k tomuto dni způsobí větší obtíže, než se předpokládalo;

vzhledem k tomu, že je proto vhodné poskytnout Dánsku, Finsku a Švédsku další lhůtu pro přizpůsobení prodloužením lhůty uvedené v článku 26 směrnice 92/12/EHS;

vzhledem k tomu, že článek 26 nicméně představuje odchylku od základní zásady vnitřního trhu, totiž práva jeho občanů přepravovat zboží zakoupené pro osobní potřebu uvnitř Společenství, aniž by jim vznikla povinnost hradit nové daně, takže je nezbytné její dopady co nejvíce omezit;

vzhledem k tomu, že je proto vhodné v případě Dánska a Finska na jedné straně zajistit postupné uvolňování množstevních omezení, která budou uplatňována, ještě před jejich úplným odstraněním k 31. prosinci 2003 a na druhé straně snížit minimální dobu pobytu mimo území daného členského státu vyžadovanou k tomu, aby osoby s trvalým pobytem na území uvedených členských států mohly požívat osvobození od daně, z 36 hodin na 24 hodin;

vzhledem k tomu, že dotčené členské státy mohou rozhodnout o přesných podrobnostech liberalizačního procesu s ohledem na všechna příslušná hlediska;

vzhledem k tomu, že by však tento proces měl být nejpozději od 30. června 2000 sledován;

vzhledem k tomu, že v případě Švédska je vhodné schválit pokračování stávajících omezení do 30. června 2000, s výhradou obdobného přezkumného mechanismu, jaký upravuje článek 28l směrnice 77/388/EHS;

vzhledem k tomu, že čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3925/91 ze dne 19. prosince 1991 o vyloučení kontrol a formalit u příručních a zapsaných zavazadel osob uskutečňujících lety a námořní cesty uvnitř Společenství [4] stanoví, že jeho použitím nejsou dotčeny kontroly vyplývající ze zákazů nebo omezení uložených členskými státy, jsou-li slučitelné se třemi smlouvami zakládajícími Evropská společenství; že v souladu s tím je prověřování nezbytné k uplatňování množstevních omezení zmíněných v článku 26 nutno považovat za takto vymezené kontroly, a proto za slučitelné s právem Společenství,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

"Článek 26

1. Aniž je dotčen článek 8, jsou Dánsko a Finsko oprávněny do 31. prosince 2003 uplatňovat na určité alkoholické nápoje a tabákové výrobky, které na jejich území dovážejí jednotlivci pro svou osobní spotřebu, zvláštní úpravu podle druhého a třetího pododstavce.

Od 1. ledna 1997 jsou Dánsko a Finsko oprávněny i nadále omezovat množství zboží, které může být dovezeno na jejich území bez další platby spotřební daně, v souladu s předpisy platnými k 31. prosinci 1996. Tyto členské státy svá omezení postupně odstraní.

Dovážejí-li takové zboží osoby s trvalým pobytem na jejich územích, jsou Dánsko a Finsko oprávněny omezit umožnění dovozu s osvobozením od daně pro osoby, které se nacházely mimo jejich území po dobu kratší než 24 hodin.

2. Komise podá do 30. června 2000 zprávu Evropskému parlamentu a Radě o používání odstavce 1.

3. Aniž je dotčen článek 8, je Švédsko oprávněno od 1. ledna 1997 do 30. června 2000 a s výhradou obdobného přezkumného mechanismu, jaký upravuje článek 28l směrnice 77/388/EHS, i nadále omezovat množství alkoholických nápojů a tabákových výrobků, které mohou na švédské území dovážet jednotlivci pro svou osobní spotřebu bez další platby spotřební daně.

4. Dánsko, Finsko a Švédsko mohou vybírat spotřební daně a provádět nezbytné kontroly v souvislosti s výrobky, na něž se vztahuje tento článek."

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1997. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1997.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. prosince 1996.

Za Radu

předseda

S. Barrett

[1] Stanovisko ze dne 13. prosince 1996 dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

[2] Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 94/74/ES Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 46.

[3] Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 95/7/ES Úř. věst. L 102, 9.5.1995, s. 18.

[4] Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 4.

--------------------------------------------------

Top