EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0603

Nařízení Rady (ES) č. 603/95 ze dne 21. února 1995 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy

OJ L 63, 21.3.1995, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005; Zrušeno 32003R1786

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/603/oj

31995R0603Úřední věstník L 063 , 21/03/1995 S. 0001 - 0006


Nařízení Rady (ES) č. 603/95

ze dne 21. února 1995

o společné organizaci trhu se sušenými krmivy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 42 a 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 1117/78 [3] zřídilo společnou organizaci trhu v oblasti sušených krmiv; že nařízení (EHS) č. 1417/78 [4] zavedlo režim podpor pro sušená krmiva;

vzhledem k tomu, že by měla být stanovena jednotná paušální podpora pro sušená krmiva; že sazba podpory na krmiva, která jsou sušena umělým teplem, by měla být vyšší než sazba podpory na krmiva sušená na slunci, aby se tak zohlednily další vzniklé náklady;

vzhledem k tomu, že k omezení produkce sušených krmiv ve Společenství by množství, pro které lze poskytnout podporu, mělo podléhat určitým omezením;

vzhledem k tomu, že by měla být stanovena dvě různá maximální zaručená množství, jedno pro uměle sušené krmivo a druhé pro krmivo sušené na slunci;

vzhledem k tomu, že tato maximální zaručená množství by měla být spravedlivě rozdělena mezi členské státy zejména s ohledem na průměrnou výši jejich produkce, pro kterou získali podporu podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1117/78 v hospodářských letech 1992/93 a 1993/94 podle údajů, jež měla Komise k dispozici v červenci 1994;

vzhledem k tomu, že podpora pro sušená krmiva by v případě překročení maximálního zaručeného množství měla být snížena, aby se zajistilo dodržování těchto maximálních zaručených množství a zabránilo nadměrné produkci v rámci celého Společenství; že toto snížení by mělo být uplatňováno stejně ve všech členských státech pro prvních 5 %, o které bude maximální zaručené množství překročeno; že v případě vyššího překročení by členské státy, které toto množství překročí, měly být postiženy doplňkovým snížením podpory;

vzhledem k tomu, že celková částka podpory může být vyplacena až poté, kdy bylo zjištěno, že nebylo překročeno maximální zaručené množství; že je tudíž nezbytné, aby zálohové platby byly provedeny poté, co sušené krmivo opustí zpracovatelský podnik;

vzhledem k tomu, že Evropský parlament se vyslovil pro zálohu mnohem vyšší než je 50 % uvedených v návrhu Komise; že Komise se k tomuto stanovisku připojila a v důsledku toho jsou částky uvedené v článku 6 pouze prozatímní; že Rada, aby vyhověla této žádosti, neprodleně přezkoumá na základě návrhu Komise otázku výše záloh tak, aby nařízení upravující s konečnou platností tuto problematiku bylo přijato co nejdříve;

vzhledem k tomu, že hospodářský rok u sušených krmiv, na něž je vyplácena podpora, by měl začínat vždy 1. dubna a trvat do 31. března následujícího kalendářního roku, neboť produkce v jižních členských státech začíná již v dubnu;

vzhledem k tomu, že je třeba určit kritéria pro minimální množství sušených krmiv, na které vzniká nárok na podporu;

vzhledem k tomu, že poskytnutí podpory by v některých případech mělo být vázáno na uzavření smlouvy mezi producenty a zpracovatelskými podniky, aby se podpořilo pravidelné zásobování zpracovatelských podniků zeleným krmivem a aby producenti mohli využít režimu podpor;

vzhledem k tomu, že smlouvy by jednak měly přispívat k pravidelným dodávkám pro zpracovatelské podniky, a jednak umožnit producentům získat podporu; že z toho důvodu by mělo být stanoveno, že smlouvy musejí obsahovat určité údaje;

vzhledem k tomu, že zpracovatelské podniky musejí splňovat určité podmínky, aby měly nárok na podporu; že tyto podniky by měly vést účetní záznamy o zásobách včetně údajů nezbytných pro ověření nároku na podporu a měly by poskytnout další nezbytné podklady;

vzhledem k tomu, že při neexistenci smlouvy mezi producentem a zpracovatelským podnikem by podnik měl poskytnout další informace umožňující ověření jeho nároku na podporu;

vzhledem k tomu, že součástí smluv o dílo týkajících se zpracování krmiva dodaného producentem by měla být ustanovení, která zajistí, že podpora bude převedena ve prospěch producenta;

vzhledem k tomu, že pro snadnější zavedení zamýšlených opatření by měl být upraven postup zavádějící úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí v rámci řídícího výboru;

vzhledem k tomu, že během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání Společenství uzavřelo různé dohody (dále jen "dohody GATT"); že některé z nich se týkají zemědělství, zejména Dohoda o zemědělství (dále jen "dohoda");

vzhledem k tomu, že Dohoda o ochranných opatřeních stanoví jasná pravidla pro uplatňování ochranných doložek začleněných do organizace trhů, měla by být ochranná doložka vztahující se na sušená krmiva doplněna odkazem na povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod;

vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit, aby nová pravidla pro obchod se třetími zeměmi vstoupila v platnost ve stejný den, kdy se povinnosti plynoucí pro Společenství z Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání stanou účinnými;

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 1117/78 a (EHS) č. 1417/78 by měla být zrušena s výjimkou některých článků prvně uvedeného nařízení, které zůstanou v platnosti až do data použitelnosti právních předpisů, kterými se provádí výsledky jednání Uruguayského kola,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zřizuje se společná organizace trhu se sušenými krmivy, která zahrnuje tyto produkty:

Kód KN | Popis zboží |

a)ex12141000 | —Moučka a pelety z vojtěšky sušené umělým teplem |

| —Moučka a pelety z vojtěšky sušené jinak a mleté |

ex12149091 a ex12149099 | —Vojtěška, kopyšník, jetel, vlčí bob, vikev a podobné krmivové produkty sušené umělým teplem, kromě sena, kapusty zimní a produktů obsahujících seno |

| —Vojtěška, kopyšník, jetel, vlčí bob, vikev, komonice, hrachor a štírovník sušené jinak a mleté |

b)ex23099098 | —Proteinové koncentráty získané ze šťávy vojtěšky a travin |

| —Dehydratované výrobky získané výlučně z pevných zbytků a šťáv po přípravě koncentrátů uvedených v první odrážce |

Článek 2

Hospodářský rok u produktů uvedených v článku 1 začíná vždy 1. dubna a končí 31. března následujícího roku.

HLAVA I

Režim podpor

Článek 3

1. Podpora je poskytována na produkty uvedené v článku 1.

2. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 5, podpora na produkty uvedené v čl. 1 písm. a) první a třetí odrážce a v čl. 1 písm. b) činí 68,83 ECU za tunu.

3. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 5, podpora na produkty uvedené v čl. 1 písm. a) druhé a čtvrté odrážce činí 38,64 ECU za tunu.

Článek 4

1. Pro každý hospodářský rok je stanoveno maximální zaručené množství ve výši 4394 milionů tun dehydratovaného krmiva, nakteré může být poskytnuta podpora podle čl. 3 odst. 2.

2. Maximální zaručené množství uvedené v odstavci 1 je rozděleno mezi členské státy následovně:

Národní zaručené množství

| (v tunách) |

Hospodářská unie belgicko-lucemburská | 8000 |

Dánsko | 334000 |

Německo | 421000 |

Řecko | 32000 |

Španělsko | 1224000 |

Francie | 1455000 |

Irsko | 5000 |

Itálie | 523000 |

Nizozemsko | 285000 |

Portugalsko | 5000 |

Spojené království | 102000 |

3. Pro každý hospodářský rok je stanoveno maximální zaručené množství ve výši 443500 tun krmiva sušeného na slunci, na které může být poskytnuta podpora podle čl. 3 odst. 3.

4. Maximální zaručené množství uvedené v odstavci 3 je rozděleno mezi členské státy následovně:

Národní zaručené množství

| (v tunách) |

Hospodářská unie belgicko-lucemburská | — |

Dánsko | — |

Německo | — |

Řecko | 5500 |

Španělsko | 101000 |

Francie | 150000 |

Irsko | — |

Itálie | 162000 |

Nizozemsko | — |

Portugalsko | 25000 |

Spojené království | — |

Článek 5

Pokud množství sušeného krmiva, pro které je požadována podpora podle čl. 3 odst. 2 nebo čl. 3 odst. 3, přesáhne v určitém hospodářském roce maximální zaručené množství uvedené v čl. 4 odst. 1 nebo čl. 4 odst. 3, vypočte se podpora, jež má být vyplacena v daném hospodářském roce, takto:

- u prvních 5 % nad zaručené maximální množství je podpora snížena ve všech členských státech o částku úměrnou tomuto překročení,

- u překročení o více než 5 % je provedeno další snížení podpory v těch členských státech, ve kterých produkce překročila národní zaručené množství zvýšené o 5 %, úměrně tomuto překročení.

Snížení, jež má být uplatněno, stanoví Komise v souladu s postupem podle článku 17 tak, že výdaje vyjádřené v zemědělských ECU nepřekročí částku, které by bylo dosaženo, kdyby maximální zaručené množství nebylo překročeno.

Článek 6

1. Podniky zpracovávající sušené krmivo, které žádají o podporu na základě tohoto nařízení, mají nárok na zálohu ve výši:

- 34,41 ECU za tunu v případě sušených krmiv, na která je požadována podpora podle čl. 3 odst. 2,

- 19,32 ECU za tunu v případě sušených krmiv, na která je požadována podpora podle čl. 3 odst. 3.

Členské státy provádějí nezbytné kontroly za účelem ověření nároku na podporu. Pokud je nárok oprávněný, záloha je vyplacena.

2. Záloha může být vyplacena jen v případě, že sušené krmivo opustilo zpracovatelský podnik.

3. Pokud byla vyplacena záloha, bude zůstatek rovnající se rozdílu mezi zálohou a celkovou výší podpory vyplacen zpracovatelskému podniku s přihlédnutím k ustanovením článku 5.

Článek 7

Členské státy sdělí Komisi nejpozději do 31. května každého roku množství sušeného krmiva, na které lze požadovat podporu podle čl. 3 odst. 2 a čl. 3 odst. 3 za předchozí rok.

Článek 8

Podpora uvedená v článku 3 se poskytuje na žádost dotyčné strany na sušená krmiva, která opustila zpracovatelský podnik a splňují tyto podmínky:

a) maximální obsah vlhkosti musí být v rozmezí mezi 11 a 14 % a v závislosti na způsobu obchodní úpravy produktu se může lišit;

b) minimální obsah hrubých proteinů v sušině nesmí být nižší než:

- 15 % u výrobků uvedených v čl. 1 písm. a) a písm. b) druhé odrážce,

- 45 % u výrobků uvedených v čl. 1 písm. b) první odrážce;

c) sušená krmiva musejí být nezávadná a v přiměřené tržní jakosti.

Další podmínky, zejména pokud jde o obsah karotenu a vláknin, mohou být stanoveny postupem podle článku 17.

Článek 9

Podpora uvedená v článku 3 je poskytována podnikům zpracovávajícím produkty uvedené v článku1, které

a) vedou účetní záznamy o zásobách alespoň v rozsahu:

- použitého množství zeleného krmiva a popřípadě krmiva sušeného na slunci; připouští se však, pokud to vyžadují zvláštní okolnosti podniku, aby množství bylo odhadnuto na základě výměry osetých ploch,

- množství vyprodukovaného sušeného krmiva a množství a jakosti tohoto krmiva, které opouští podnik;

b) předloží ostatní doklady nezbytné pro ověření nároku na podporu;

c) patří alespoň do jedné z následujících kategorií:

- podniky, které uzavřely smlouvy s producenty krmiv na sušení,

- podniky, které zpracovávají svou vlastní produkci anebo, v případě skupiny podniků, produkci členů této skupiny,

- podniky, které odebraly krmivo od fyzických nebo právnických osob poskytujících určité záruky, jež musejí být stanoveny, a uzavřely smlouvy s producenty krmiv na sušení; tyto fyzické nebo právnické osoby musejí být nákupčími schválenými za podmínek stanovených postupem podle článku 17 příslušnými orgány členských států, v nichž bylo krmivo sklizeno.

Článek 10

Podniky, které zpracovávají svou vlastní produkci nebo, v případě skupiny podniků, produkci členů této skupiny, předloží každým rokem do určitého data příslušnému orgánu členského státu prohlášení o rozloze plochy s krmivem, které je určeno ke zpracování.

Článek 11

1. Ve smlouvách podle čl. 9 písm. c) je uvedena nejen cena, která má být zaplacena producentům za zelené krmivo a popřípadě za krmivo sušené na slunci, ale též alespoň:

- plocha, z níž má být dodána sklizeň do zpracovatelského podniku,

- dodací a platební podmínky.

2. Pokud smlouvy uvedené v čl. 9 písm. c) první odrážce jsou smlouvami o dílo týkajícími se zpracování krmiv dodaných producenty, musí v nich být upřesněna alespoň plocha, ze které má být dodána sklizeň, a musí obsahovat ustanovení o povinnosti zpracovatelských podniků převést na producenta podporu uvedenou v článku 3, kterou obdrží za množství zpracované v rámci těchto smluv.

Článek 12

1. Členské státy zavedou režim kontrol, na jehož základě bude možné ověřit u každého zpracovatelského podniku, zda:

- dodržuje podmínky uvedené v předchozích článcích,

- množství krmiv, na které je požadována podpora, odpovídá množství krmiv minimální jakosti, které opustilo tento podnik.

2. V okamžiku, kdy sušené krmivo opouští podnik, musí být zjištěna jeho hmotnost a odebrány vzorky.

3. Členské státy sdělí Komisi, jaké předpisy hodlají používat k provedení článku 1, a to před jejich přijetím.

HLAVA II

Obchod s třetími zeměmi

Článek 13

S výhradou odchylných ustanovení tohoto nařízení se na produkty uvedené v článku 1 vztahují celní sazby uvedené ve společném celním sazebníku.

Článek 14

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do kombinované nomenklatury.

2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá na jeho základě nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání jakýkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 15

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v čl. 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoliv členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky plynoucími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy.

HLAVA III

Obecná ustanovení

Článek 16

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, vztahují se na produkci produktů uvedených v článku 1 a na obchod s nimi články 92, 93 a 94 Smlouvy.

Článek 17

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce členského státu.

3. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

4. Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V takovém případě:

- Komise může nejvýše o jeden měsíc ode dne tohoto sdělení odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla,

- Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě stanovené v předchozí odrážce přijmout jiné rozhodnutí.

5. Výbor se může zabývat jakoukoliv jinou otázkou, kterou mu k posouzení předloží jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

Článek 18

V souladu s postupem stanoveným v článku 17 se přijmou:

a) prováděcí pravidla k tomuto nařízení, zejména pokud jde o:

- poskytování podpory uvedené v článku 3 a zálohy uvedené v článku 6,

- ověření a potvrzení nároku na podporu, včetně všech nezbytných kontrolních opatření, při nichž mohou být využity některé prvky integrovaného systému,

- kritéria pro stanovení minimální jakosti,

- podmínky, jež musí splňovat podniky uvedené v čl. 9 písm. c) druhé odrážce, a podmínky uvedené v článku 10,

- zavedení kontrolních opatření uvedených v čl. 12 odst. 2,

- podmínky pro uzavírání smluv uvedených v článku 9 včetně povinných obsahových náležitostí a podmínky uvedené v článku 11,

- uplatňování maximálního zaručeného množství;

b) přechodná opatření, která se ukážou jako nezbytná pro usnadnění přechodu z režimu podpor definovaného nařízením (EHS) č. 1117/78 na režim podpor upravený tímto nařízením.

Článek 19

Členské státy sdělí Komisi, jaká opatření přijaly k provedení tohoto nařízení.

Článek 20

1. Nařízení (EHS) č. 1117/78 se zrušuje s výjimkou článků 7 a 8, které zůstávají v platnosti do 30. června 1995.

2. Nařízení (EHS) č. 1417/78 se zrušuje.

Článek 21

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení se použije ode dne 1. dubna 1995 s výjimkou hlavy II, která se použije ode dne 1. července 1995.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. února 1995.

Za Radu

předseda

J. Puech

[1] Úř. věst. C 365, 21.12.1994, s. 8.

[2] Úř. věst. C 56, 6.3.1995.

[3] Úř. věst. L 142, 30.5.1978, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3496/93 (Úř. věst. L 319, 21.12.1993, s. 17).

[4] Úř. věst. L 171, 28.6.1978, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1110/89 (Úř. věst. L 118, 29.4.1989, s. 1).

--------------------------------------------------

Top