Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0012

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/12/ES ze dne 23. března 1994 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS

OJ L 100, 19.4.1994, p. 42–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 026 P. 44 - 54
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 026 P. 44 - 54
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 178 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 61 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 61 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; Zrušeno 32007R0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/12/oj

31994L0012Úřední věstník L 100 , 19/04/1994 S. 0042 - 0052
Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 26 S. 0044
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 26 S. 0044


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/12/ES

ze dne 23. března 1994

o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy,

vzhledem k tomu, že je třeba přijmout opatření v rámci vnitřního trhu; že vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu;

vzhledem k tomu, že první akční program Evropského společenství pro ochranu životního prostředí [3] schválený Radou dne 22. listopadu 1973 vyzval k využití nejnovějších vědeckých poznatků v boji proti znečišťování ovzduší plyny emitovanými z motorových vozidel a tomu odpovídajícím změnám dříve přijatých směrnic; že pátý akční program, jehož celkové zaměření schválila Rada usnesením ze dne 1. února 1993 [4], stanoví další úsilí, které je nutné vynaložit k podstatnému snížení stávající úrovně emisí znečišťujících látek z motorových vozidel;

vzhledem k tomu, že cíle snížení úrovně hladiny emisí znečišťujících látek z motorových vozidel a fungování vnitřního trhu s vozidly nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale lze jej lépe dosáhnout sblížením právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší motorovými vozidly;

vzhledem k tomu, že se uznává, že rozvoj dopravy ve Společenství vedl k závažnému zatížení životního prostředí; že dosavadní oficiální předpovědi růstu hustoty provozu byly skutečným vývojem překonány; že je z tohoto důvodu nutné stanovit velmi přísně mezní hodnoty emisí znečišťujících látek pro všechna motorová vozidla;

vzhledem k tomu, že Komise přijala Evropský program o emisích, palivech a technikách motorů (EPEFE); že tento program byl vytvořen proto, aby se zajistilo, aby návrhy směrnic pro emise znečisťujících látek dospěly k nejlepšímu řešení jak pro spotřebitele, tak pro hospodářství; že v rámci tohoto programu k tomu mohou přispět jak vozidla, tak paliva užívaná k pohonu těchto vozidel;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 70/220/EHS [5], která se zabývá opatřeními proti znečišťování ovzduší emisemi znečišťujících látek z motorových vozidel, je jednou ze zvláštních směrnic týkajících se postupu schvalování typu zavedeného směrnicí Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [6];

vzhledem k tomu, že směrnice 70/220/EHS stanoví mezní hodnoty emisí oxidu uhelnatého a nespálených uhlovodíků z motorů těchto vozidel; že tyto mezní hodnoty byly poprvé sníženy směrnicí 74/290/EHS [7] a dále doplněny směrnicí Komise 77/102/EHS [8] o mezní hodnoty pro přípustné emise oxidů dusíku; že mezní hodnoty těchto tří znečišťujících látek byly následně postupně sníženy směrnicemi 78/665/EHS [9], 83/351/EHS [10] a 88/76/EHS [11]; že směrnicí 88/436/EHS [12] byly zavedeny mezní hodnoty pro emise znečišťujících částic ze vznětových motorů a že přísnější evropské normy pro emise plynných znečisťujících látek z motorových vozidel se zdvihovým objemem motoru menším než 1400 cm3 byly zavedeny směrnicí 89/458/EHS [13]; že tyto normy byly rozšířeny na všechny osobní automobily nezávisle na jejich zdvihovém objemu na základě zdokonalené evropské metodiky zkoušek zahrnující mimoměstský jízdní cyklus; že požadavky na snížení emisí způsobených vypařováním a na životnost konstrukčních částí vozidla snižujících emise a dále přísnější normy emisí znečisťujících částic z motorových vozidel se vznětovými motory byly zavedeny směrnicí 91/441/EHS [14]; že se na osobní automobily určené k dopravě více než šesti cestujících nebo s maximální hmotností přesahující 2500 kg, lehká nákladní vozidla a terénní automobily, na něž se vztahuje směrnice 70/220/EHS a pro které do té doby platily méně přísné mezní hodnoty, nyní vztahuje směrnice 93/59/EHS s mezními hodnotami stejně přísnými jako pro osobní automobily, s přihlédnutím ke specifickým podmínkám těchto vozidel;

vzhledem k tomu, že práce Komise na tomto poli ukázaly, že nejlepší technická řešení, která má průmysl ve Společenství v současné době k dispozici, se mohou dále zdokonalovat tak, aby umožnila vyhovovat podstatně sníženým mezním hodnotám emisí pro osobní automobily; že navrhované mezní hodnoty budou platit jak pro schvalování nových typů vozidel, tak pro kontroly shodnosti výroby, neboť změněná metoda odběru vzorků a statistického vyhodnocování umožňuje zrušit dovolené odchylky mezních hodnot z dřívějších znění směrnice 70/220/EHS;

vzhledem k tomu, že z důvodu zneklidňující míry znečištění prostředí emisemi z motorových vozidel a vzhledem k podílu těchto emisí na vytváření plynů vyvolávajících skleníkový efekt je nezbytné snížit emise, zejména emise CO2, podle závazku přijatého Rámcovou úmluvou o změně klimatu podepsanou v Riu v červnu 1992; že CO2 vzniká spalováním fosilních paliv; že emise CO2 je možno snížit především menší spotřebou paliv; že to vyžaduje pokrok v konstrukci motorů a vozidel a v jakosti paliv; že další návrh Komise vezme všechny tyto faktory v úvahu;

vzhledem k tomu, že členským státům by mělo být umožněno prostřednictvím daňových pobídek podpořit uvedení na trh vozidel, která splňují požadavky přijaté na úrovni Společenství, přičemž tyto pobídky musí vyhovovat ustanovením Smlouvy a splňovat určité podmínky umožňující vyhnout se narušení vnitřního trhu; že touto směrnicí není dotčeno právo členských států zahrnout emise znečisťujících látek a jiných látek do základu pro stanovení silniční daně pro motorová vozidla;

vzhledem k tomu, že požadavek na předchozí oznámení podle této směrnice neodporuje požadavkům na oznámení podle jiných právních předpisů Společenství, zejména podle čl. 93 odst. 3 Smlouvy;

vzhledem k tomu, že Rada by měla do 30. června 1996 přijmout požadavky pro etapu počínající rokem 2000 na základě návrhu, který předloží Komise do 31. prosince 1994, a že cílem tohoto návrhu bude podstatné snížení emisí z motorových vozidel;

vzhledem k tomu, že Komise vedla rozsáhlé konzultace se zúčastněnými osobami a tyto konzultace vyvrcholily sympoziem "Emise automobilů 2000" ve dnech 21. a 22. září 1992, které ukázalo, že nynější přístup, zaměřený na emise z výfuku, musí být jedním z prvků pro další etapu následující po zavedení požadavků této směrnice, v rámci mnohostranného přístupu zahrnujícího všechna opatření, která umožní snížení znečišťování ovzduší provozem po pozemních komunikacích; že všechny parametry, o nichž bylo zjištěno, že mají významný vliv na takové znečištění ovzduší, mohou být udány v současné době pouze v podobě seznamu; že Komise provede analýzu hledisek životního prostředí, techniky a efektivnosti nákladů tak, aby do konce prosince 1994 předložila kvantifikované cíle pro opatření Společenství pro rok 2000;

vzhledem k tomu, že uskutečnění cíle snížit hladinu emisí z motorových vozidel předpokládá, že Komise při vypracování návrhů opatření, která budou použitelná po roce 2000, a mimo jiné vzhledem k přípravě doplňujících technických opatření podle článku 4 navrhne, pokud to bude nutné, cílové hodnoty, které povedou k dalšímu podstatnému snížení emisí,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 70/220/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Od 1. července 1994 nebo, pokud nebude tato směrnice vyhlášena v Úředním věstníku Evropských společenství nejpozději do 31. prosince 1993, od šesti měsíců po jejím vyhlášení použijí členské státy požadavky směrnice 70/220/EHS ve znění této směrnice pro účely čl. 4 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 směrnice 70/156/EHS.

2. Od 1. ledna 1996 nesmějí členské státy již udělit

- ES schválení typu podle čl. 4 odst. 1 směrnice 70/156/EHS, ani

- vnitrostátní schválení typu, pokud se nepoužije čl. 8 odst. 2 směrnice 70/156/EHS,

pro typ vozidla z hlediska znečišťování ovzduší emisemi, pokud nejsou splněny požadavky směrnice 70/220/EHS ve znění této směrnice.

3. Od 1. ledna 1977 členské státy

- považují prohlášení o shodě doprovázející podle směrnice 70/156/EHS nová vozidla za neplatná pro účely čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice a

- odmítnou registraci, prodej a uvedení do provozu nových vozidel, která nejsou doprovázena prohlášením o shodě podle směrnice 70/156/EHS, pokud se nepoužije čl. 8 odst. 2 směrnice 70/156/EHS,

z hlediska znečišťování ovzduší emisemi, pokud nejsou splněny požadavky směrnice 70/220/EHS ve znění této směrnice.

Článek 3

Členské státy mohou stanovit daňové pobídky pouze pro motorová vozidla, která splňují požadavky směrnice 70/220/EHS ve znění této směrnice. Tyto pobídky musí být v souladu se Smlouvou a musí dále splňovat tyto podmínky:

- musí se vztahovat na všechna nová vozidla, která jsou uváděna na trh členského státu a která splňují v předstihu požadavky směrnice 70/220/EHS ve znění této směrnice,

- musí skončit ke dni stanovenému v čl. 2 odst. 3, od kterého vstupují v platnost povinné mezní hodnoty emisí pro nová motorová vozidla,

- ve vztahu ke každému typu vozidla musí představovat hodnotu výrazně nižší, než jsou skutečné náklady na zařízení potřebná pro dosažení stanovených hodnot a na jejich montáž do vozidla.

Komise musí být včas informována o záměrech zavést nebo změnit daňové pobídky podle prvního pododstavce, aby mohla předložit své připomínky.

Článek 4

Rada v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě rozhodne do 30. června 1996 o návrzích na další etapu opatření Společenství proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel, které jí předloží Komise do 31. prosince 1994. Tato opatření budou použitelná od roku 2000.

Komise se v těchto návrzích řídí následujícím přístupem:

- opatření budou navržena tak, aby svými účinky splňovala požadavky Společenství na kritéria kvality ovzduší a na cíle s tím spojené,

- vyhodnotí se poměr nákladů a účinků pro každé opatření; v tomto celkovém vyhodnocení se mimo jiné uváží, jak může přispět ke zlepšení kvality ovzduší

- řízení provozu, např. rozdělením nákladů na tvorbu životního prostředí,

- rozšíření městské veřejné dopravy,

- užití nových technik pohonu (například elektrický pohon) a

- užití alternativních paliv (např. biopaliv),

- opatření budou odpovídat cílům, o jejichž dosažení se usiluje, a budou pro ně přiměřená.

Návrhy, které se budou řídit výše popsaným postupem a jejichž cílem bude podstatné snížení emisí znečišťujících látek z vozidel podle této směrnice, budou obsahovat zejména následující prvky:

1. Další zdokonalení požadavků této směrnice:

založené na posouzení

- potenciálu tradičního motoru a techniky zpracování spalin,

- možných zdokonalení zkušební metody, např. pro studený start, startování za nízkých nebo zimních teplot, trvanlivost protiemisních zařízení (např. ve zkouškách shodnosti výroby), emisí způsobených vypařováním,

- opatření v oblasti schvalování typu, kterými se podpoří zpřísněné požadavky na kontrolu a údržbu, včetně např. palubních diagnostických systémů,

- možností kontrol shody vozidel v provozu,

- přiměřené potřeby pro

i) specifické mezní hodnoty pro HC a NOx jako doplněk k mezní hodnotě součtu jejich hmotností a

ii) opatření vztahující se na znečišťující látky, které nebyly dosud předmětem omezení.

2. Doplňková technická opatření v rámci jednotlivých směrnic, včetně:

- zdokonalení jakosti paliva z hlediska emisí nebezpečných látek z vozidel (zejména benzenu),

- zpřísnění požadavků na program kontrol a údržby.

Snížené mezní hodnoty, které budou předmětem uvedené nové směrnice, nebudou platit pro nová schválení typu před 1. lednem 2000. Rada rozhodne o podmínkách pro udělování daňových pobídek na základě těchto mezních hodnot.

Článek 5

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července 1994, nebo pokud nebude tato směrnice vyhlášena v Úředním věstníku Evropských společenství do 31. prosince 1993, do šesti měsíců od jejího vyhlášení. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. března 1994.

Za Evropský parlament

předseda

E. Klepsch

Za Radu

předseda

Th. Pangalos

[1] Úř. věst. C 56, 26.2.1993, s. 34.

[2] Úř. věst. C 201, 26.7.1993, s. 9.

[3] Úř. věst. C 112, 20.12.1973, s. 1.

[4] Úř. věst. C 138, 17.5.1993, s. 1.

[5] Úř. věst. L 76, 6.4.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/59/EHS (Úř. věst. L 186, 28.7.1993, s. 21).

[6] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/81/EHS (Úř. věst. L 264, 23.10.1993, s. 49).

[7] Úř. věst. L 159, 15.6.1974, s. 61.

[8] Úř. věst. L 32, 3.2.1977, s. 32.

[9] Úř. věst. L 223, 14.8.1978, s. 48.

[10] Úř. věst. L 197, 20.7.1983, s. 1.

[11] Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 1.

[12] Úř. věst. L 214, 6.8.1988, s. 1.

[13] Úř. věst. L 226, 3.8.1989, s. 1.

[14] Úř. věst. L 242, 30.8.1991, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

ZMĚNY PŘÍLOH SMĚRNICE 70/220/EHS VE ZNĚNÍ SMĚRNICE 93/59/EHS

PŘÍLOHA I

1.Bod 3.1 se nahrazuje tímto:

"3.1 Žádost o schválení typu vozidla podle článku 3 směrnice 70/156/EHS z hlediska emisí z výfuku, emisí způsobených vypařováním a životnosti zařízení proti znečišťujícím látkám podává výrobce vozidla."

2.Bod 4 se nahrazuje tímto:

"4. ES SCHVÁLENÍ TYPU

4.1 Jsou-li splněny odpovídající požadavky, udělí se schválení typu podle čl. 4 odst. 3 směrnice 70/156/EHS.

4.2 Vzor certifikátu ES schválení typu je uveden v příloze IX."

3.V bodě 5.3.1.4:Názvy sloupců a první řádek tabulky pro vozidla kategorie M se nahrazují tímto:

"Kategorie vozidla | Referenční hmotnost RM (kg) | Mezní hodnoty |

Hmotnost CO L (g/km) | Součet hmotností HC a NOx L2 (g/km) | Hmotnost částic L3 (g/km) |

Zážehové motory | Vznětové motory | Zážehové motory | Vznětové motory | Vznětové motory |

M | všechny | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,08 |

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top