EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0623

Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 1993, kterým se stanoví identifikační doklad (průvodní list) doprovázející evidované koňovité

Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 053 P. 219 - 229
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 053 P. 219 - 229
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 94 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 94 - 104

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; Zrušeno 32008R0504 . Latest consolidated version: 23/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/623/oj

31993D0623Úřední věstník L 298 , 03/12/1993 S. 0045 - 0055
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 53 S. 0219
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 53 S. 0219


Rozhodnutí Komise

ze dne 20. října 1993,

kterým se stanoví identifikační doklad (průvodní list) doprovázející evidované koňovité

(93/623/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/427/EHS ze dne 26. června 1990 o zootechnických a genealogických předpisech pro obchod s koňovitými uvnitř Společenství [1], a zejména na čl. 8 odst. 1 bod 1) uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že identifikační doklad evidovaných koňovitých musí umožnit zjištění původu zvířat a musí obsahovat všechny informace, které se týkají rodokmenu koňovitých;

vzhledem k tomu, že Rada dne 26. června 1990 přijala směrnici 90/426/EHS o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí [2], naposledy pozměněnou směrnicí 92/36/EHS [3]; že v souladu s výše uvedenou směrnicí byla stanovena samostatná veterinární osvědčení pro dovozy evidovaných koní; že tato osvědčení se odvolávají na identifikační doklad (průvodní list);

vzhledem k tomu, že identifikační doklad musí být v souladu se směrnicí 90/426/EHS vydán chovatelským orgánem nebo nějakým jiným příslušným orgánem země původu koňovitého, spravujícím rodokmenovou knihu nebo plemennou evidenci koňovitého, nebo nějakým mezinárodním sdružením nebo mezinárodní organizací, které jsou odpovědné za dostihové a závodní koně; že identifikační doklad musí obsahovat některé zdravotní informace umožňující zaručit nákazový status koňovitého;

vzhledem k tomu, že k zaručování identifikace evidovaných koňovitých a k získávání všech nezbytných zdravotních informací, zvláště s ohledem na očkování a laboratorní vyšetření, je vhodné stanovit identifikační doklad;

vzhledem k tomu, že opatření uvedená v tomto rozhodnutí jsou v souladu s názorem Stálého zootechnického výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Identifikační doklad evidovaných koňovitých musí být v souladu s ustanoveními uvedenými v příloze.

Článek 2

Identifikační doklad:

- může doprovázet evidované koňovité narozené před 1. lednem 1998,

- musí doprovázet evidované koňovité narozené po 31. prosinci 1997.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. října 1993.

Za Komisi

René Steichen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 55.

[2] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 42.

[3] Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 28.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

IDENTIFIKAČNÍ DOKLAD EVIDOVANÝCH KOŇOVITÝCH

PRŮVODNÍ LIST

Obecné údaje – poučení

I. Průvodní list musí obsahovat všechna poučení nezbytná k jeho používání, jakož i údaj o příslušném orgánu, který tento průvodní list vydal.

II. Obsah průvodního listu

A. Průvodní list musí obsahovat tyto informace:

1. Kapitola první:

Majitel koňovitého

Musí být uvedeno jméno majitele nebo jeho zástupce.

2. Kapitola II a III:

Identifikace koňovitého

Koňovitý musí být identifikován příslušným orgánem.

3. Kapitola IV:

Záznam o kontrole totožnosti

Totožnost koňovitého musí být předmětem ověření, zaznamenaného příslušným orgánem vždy, když to vyžadují právní a správní předpisy.

4. Kapitola V a VI:

Záznam o očkování

V kapitole V (pouze influenza koní) a v kapitole VI (všechna ostatní očkování) musí být zapsána všechna očkování.

5. Kapitola VII:

Zdravotní vyšetření provedená laboratořemi

Musí být zapsány výsledky všech vyšetření provedených k odhalení přenosné choroby.

B. Průvodní list může obsahovat následující informace:

Kapitola VIII:

Základní zdravotní požadavky

Kapitola VIII je doklad, ve kterém jsou uvedeny základní zdravotní požadavky.

Stanoví seznam chorob, které se musí brát v úvahu při zařazování do veterinárního osvědčení.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Maladies dont l'inclusion dans le certificat zoo sanitaire joint au passeport doit être envisagéeDiseases for which an endorsement must be made on the health certificate attached to the passportChoroby, jejich zaųazenķ do veterinįrnķho osvģdčenķ pųiloeného k prłvodnķmu listu se musí brát v úvahu

1. Peste équineAfrican horse sicknessmor koní

2. Stomatite vésiculeusevesicular stomatitisvezikulární stomatitida

3. DourineDourinehųebčķ nįkaza

4. Morveglandersvozhųivka

5. Encéphalomyélites équines (tous types)equine encephalomyelitis (all types)encefalomyelitida koní (všechny typy)

6. Anémie infectieuseinfectious anaemianakalivá chudokrevnost koní

7. Ragerabiesvzteklina

8. Fièvre charbonneuseanthraxsněť slezinná

--------------------------------------------------

Top