Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0362

Směrnice Komise ze dne 26. května 1989 o obecných hygienických podmínkách zemědělských podniků určených k produkci mléka

OJ L 156, 8.6.1989, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 029 P. 112 - 114
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 029 P. 112 - 114
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 55 - 57
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 55 - 57
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 55 - 57
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 55 - 57
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 55 - 57
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 55 - 57
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 55 - 57
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 55 - 57
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 55 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; Zrušeno 32004L0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/362/oj

31989L0362Úřední věstník L 156 , 08/06/1989 S. 0030 - 0032
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 29 S. 0112
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 29 S. 0112


Směrnice Komise

ze dne 26. května 1989

o obecných hygienických podmínkách zemědělských podniků určených k produkci mléka

(89/362/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 85/397/EHS ze dne 5. srpna 1985 o hygienických a veterinárních otázkách obchodu s tepelně ošetřeným mlékem uvnitř Společenství [1], ve znění nařízení (EHS) č. 3768/85 [2], a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že neošetřené mléko musí pocházet z produkčních podniků, které splňují obecné hygienické podmínky stanovené v příloze A kapitole VI směrnice 85/397/EHS;

vzhledem k tomu, že členské státy musí zaručit, aby byly produkční podniky podrobeny pravidelným kontrolám, které mají zajistit plnění hygienických požadavků;

vzhledem k tomu, že pro účely kontrol produkčních podniků je nutné vypracovat obecný hygienický kodex, který by stanovil obecné hygienické podmínky, které mají splňovat produkční podniky, a zejména podmínky pro údržbu hospodářských budov a podmínky pro činnosti související s dojením;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Členské státy zajistí, aby podniky produkující mléko splňovaly obecný hygienický kodex uvedený v příloze.

Článek 2

1. Komise může formulovat doporučení týkající se vysvětlujících poznámek k obecnému hygienickému kodexu.

2. Komise zveřejní doporučení uvedená v odstavci 1.

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1990. Uvědomí o nich neprodleně Komisi.

Opatření přijatá na základě prvního odstavce musí obsahovat odkaz na tuto směrnici.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. května 1989.

Za Komisi

Ray Mac Scharry

člen Komise

[1] Úř. věst. L 226, 24.8.1985, s. 13.

[2] Úř. věst. L 362, 31.12.1985, s. 8.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

OBECNÝ HYGIENICKÝ KODEX, KTERÝ MUSÍ SPLŇOVAT PRODUKČNÍ PODNIKY

KAPITOLA I Obecné podmínky pro udržování budov

1. Kravín, kde jsou krávy umístěny, a přilehlé budovy musí být vždy dostatečně čisté, uklizené a v dobrém stavu.

2. Přístup do kravína a do přilehlých budov musí být udržován bez jakéhokoli nahromaděného hnoje nebo jiných nečistot.

3. Hnůj musí být odstraňován z výkalových žlabů tak často, jak je to jen nutné.

4. Vazná stání musí být udržována suchá, případně s použitím podestýlky.

5. Dojírny, mléčnice, čistící a skladovací prostory a jejich vybavení musí být udržovány ve stálé čistotě, uklizené a v dobrém stavu.

6. Dezinfekce kravína a přilehlých budov musí být prováděna tak, aby se zabránilo riziku přimíšení dezinfekčních prostředků do mléka nebo znečištění mléka.

7. Prasata a drůbež nesmí být umístěny v kravínech nebo v budovách, kde jsou dojeny krávy.

8. Mouchy, hlodavci a jiní škůdci musí být hubeni.

9. Chemické látky, léčiva a podobné látky musí být uchovávány na bezpečném místě.

10. Krmiva, která by mohla mít nepříznivý vliv na mléko, nesmí být skladována v kravíně.

KAPITOLA II Obecné podmínky pro udržování zařízení a nástrojů pro dojení a zacházení s mlékem

1. Zařízení a nástroje pro dojení a všechny jejich součásti musí být vždy dostatečně čisté a dobře udržované.

2. Po vyčištění a dezinfekci musí být zařízení a nástroje pro dojení, ošetření, skladování a přepravu mléka omyty pitnou vodou. Nástroje a kartáče musí být hygienicky skladovány.

3. Nádrže, které jsou po vyčištění a dezinfekci vyprázdněné, musí být ponechány zcela otevřené až do doby jejich dalšího použití.

KAPITOLA III Obecné hygienické podmínky pro dojení

1. Jednotlivé krávy ve stádě musí být pro příslušný úřad identifikovatelné. Krávy musí být čisté a dobře udržované.

2. Před dojením a v průběhu dojení nesmí být vykonávána žádná činnost, která by mohla mít nepříznivý účinek na mléko.

3. Před zahájením dojení krávy musí být struky, vemeno a případně i přilehlé části slabiny, stehna a břicho krávy čisté.

4. Před dojením každé jednotlivé krávy musí dojič posoudit vzhled mléka. Pokud je zjištěna jakákoli fyzikální odchylka, mléko příslušné krávy musí být vyřazeno z dodávky.

Krávy s klinickými znaky onemocnění vemene musí být dojeny jako poslední nebo pomocí zvláštního dojícího stroje nebo musí být dojeny ručně a jejich mléko musí být vyřazeno z dodávky.

5. Koupele nebo postřiky struku musí být provedeny zásadně ihned po dojení, pokud úřední orgány nestanoví jinak. Složení koupelí nebo postřiků struku musí být schváleno úředními orgány.

6. Osoby provádějící dojení a následné ošetření mléka musí nosit vhodný a čistý pracovní oděv.

7. Dojiči si musí bezprostředně pře dojením umýt ruce a udržovat je pokud možno čisté po celou dobu dojení. Proto se vyžaduje, aby v blízkosti místa dojení bylo k dispozici vhodné zařízení umožňující osobám provádějícím dojení a ošetření mléka mytí rukou a paží.

Otevřené rány nebo odřeniny musí zakryty nepropustným obvazem.

8. Mléko musí být skladováno až do odběru v mléčnici nebo místnosti pro jeho skladování.

9. Mléčnice musí být používány pouze pro činnosti související s ošetřením mléka a s dojícím zařízením.

10. Nádoby obsahující mléko musí být zakryty, pokud jsou umístěny v kravíně nebo vynášeny ven a přepravovány do mléčnice.

11. Pokud je mléko filtrováno, musí být použitý filtr, v závislosti na příslušném typu, vyměněn nebo vyčištěn před vyčerpáním jeho absorpční schopnosti. V každém případě musí být filtr vyměněn nebo vyčištěn před každým dojením. K filtraci nesmí být použity tkané textilie.

--------------------------------------------------

Top