EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0357

Směrnice Rady ze dne 25. června 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů

OJ L 192, 11.7.1987, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 244 - 245
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 244 - 245
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 246 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 246 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 22 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/357/oj

31987L0357

Směrnice Rady ze dne 25. června 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů

Úřední věstník L 192 , 11/07/1987 S. 0049 - 0050
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 7 S. 0244
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 7 S. 0244
CS.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 283
ET.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 283
HU.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 283
LT.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 283
LV.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 283
MT.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 283
PL.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 283
SK.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 283
SL.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 283


Směrnice Rady

ze dne 25. června 1987

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů

(87/357/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že v řadě členských států jsou v platnosti právní předpisy týkající se některých výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují bezpečnost nebo zdraví spotřebitelů; že se však tyto předpisy liší obsahem, dosahem a oblastí působnosti; že se tyto předpisy v některých členských státech týkají zejména všech výrobků, které se podobají potravinám, ač nejsou potravinami, zatímco v jiných členských státech se vztahují pouze na výrobky, které lze zaměnit s potravinami, zejména s cukrářským zbožím;

vzhledem k tomu, že tato situace vytváří závažná narušení volného pohybu zboží a nerovné podmínky hospodářské soutěže uvnitř Společenství, aniž by byla zajištěna účinná ochrana spotřebitelů, zejména dětí;

vzhledem k tomu, že tyto překážky vytvoření a fungování společného trhu musí být odstraněny a spotřebitelům musí být zajištěna náležitá ochrana v souladu s usneseními Rady ze dne 14. dubna 1975 a 19. května 1981 o prvním [3] a druhém [4] programu Evropského hospodářského společenství o politice ochrany a informování spotřebitele a s usnesením Rady ze dne 23. června 1986 o novém podnětu pro politiku ochrany spotřebitele [5];

vzhledem k tomu, že zdraví a bezpečnost spotřebitelů by měla požívat rovnocenný stupeň ochrany v různých členských státech;

vzhledem k tomu, že je proto nezbytné zakázat uvádění na trh, dovoz a výrobu i vývoz výrobků, které mohou být zaměněny za potraviny a tím ohrozit zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů;

vzhledem k tomu, že by měly být upraveny kontroly, které by prováděly příslušné orgány členských států;

vzhledem k tomu, že v souladu se zásadami o ochraně spotřebitelů obsaženými v usneseních Rady musí být nebezpečné výrobky staženy z trhu;

vzhledem k tomu, že by měla být stanovena možnost výměny názorů a přezkoumání opatření přijatých členskými státy, která se týkají zákazu těchto výrobků nebo jejich stažení z trhu, aby se v celém Společenství zajistilo jednotné uplatňování zásad obsažených v této směrnici; že toto přezkoumávání a výměna názorů mohou být vedeny v rámci poradního výboru zřízeného rozhodnutím 84/133/EHS [6];

vzhledem k tomu, že by při možné potřebě rozšířit oblast působnosti na nebezpečné napodobeniny jiné než napodobeniny potravin a při potřebě zhodnotit a přezkoumat postupy stanovené v této směrnici měla Rada po dvou letech po provedení této směrnice na základě zprávy Komise o získaných zkušenostech rozhodnout o případné změně ustanovení této směrnice,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na výrobky uvedené v odstavci 2, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.

2. Výrobky uvedené v odstavci 1 jsou výrobky, které nejsou potravinami, mají však tvar, vůni, barvu, vzhled, obal, označení, objem nebo rozměry, které mohou způsobit, že spotřebitelé, zejména děti, je zamění s potravinami a v důsledku toho je mohou vložit do úst, cucat nebo spolknout, což by mohlo být nebezpečné a způsobit například dušení, otravu nebo perforaci či zablokování zažívacího ústrojí.

Článek 2

Členské státy učiní veškerá opatření nezbytná pro zákaz uvádění na trh, dovozu a výroby i vývozu výrobků uvedených v této směrnici.

Článek 3

Členské státy zejména zajistí, aby byly prováděny kontroly výrobků na trhu k ověření, že na trh není uváděn žádný výrobek, na který se vztahuje tato směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby jejich příslušné orgány stáhly z trhu jakýkoli výrobek, na který se vztahuje tato směrnice, nebo zařídily jeho stažení.

Článek 4

1. Pokud členský stát přijme zvláštní opatření podle článků 2 a 3, uvědomí o tom Komisi. Uvede popis výrobku a důvody svého rozhodnutí.

Pokud jsou již požadovány informace o výrobku podle rozhodnutí 84/133/EHS, nepožaduje se další oznámení podle této směrnice.

Komise předá informace co nejdříve ostatním členským státům.

2. Komise nebo členský stát mohou požádat výbor zřízený rozhodnutím 84/133/EHS, aby se podílel na výměně názorů na otázky týkající se uplatňování této směrnice.

Článek 5

Dva roky po dni uvedeném v článku 6 rozhodne Rada na základě zprávy Komise o získaných zkušenostech, provázené vhodnými návrhy, o případné změně této směrnice, zejména s ohledem na rozšíření její působnosti na nebezpečné napodobeniny jiné než napodobeniny potravin, a o případném přezkoumání postupů stanovených v článku 4.

Článek 6

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 26. června 1989. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 25. června 1987.

Za Radu

předseda

H. De Croo

[1] Úř. věst. C 156, 15.6.1987.

[2] Úř. věst. C 150, 9.6.1987, s. 1.

[3] Úř. věst. C 92, 25.4.1975, s. 1.

[4] Úř. věst. C 133, 3.6.1981, s. 1.

[5] Úř. věst. C 167, 5.7.1986, s. 1.

[6] Úř. věst. L 70, 13.3.1984, s. 16.

--------------------------------------------------

Top