EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0687

Směrnice Rady ze dne 25. července 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činností zubních lékařů

OJ L 233, 24.8.1978, p. 10–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 003 P. 21 - 25
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 40 - 43
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 40 - 43
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 6 - 9
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 6 - 9
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 70 - 74
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 70 - 74

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007; Zrušeno 32005L0036 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/687/oj

31978L0687Úřední věstník L 233 , 24/08/1978 S. 0010 - 0014
Finské zvláštní vydání: Kapitola 6 Svazek 2 S. 0006
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 05 Svazek 3 S. 0021
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 6 Svazek 2 S. 0006
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 06 Svazek 2 S. 0040
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 06 Svazek 2 S. 0040


Směrnice Rady

ze dne 25. července 1978

o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činností zubních lékařů

(78/687/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 49, 57, 66 a 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že pro dosažení vzájemného uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů, stanoveného směrnicí Rady 78/686/EHS ze dne 25. července 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb [3], umožňuje srovnatelnost vzdělávání v členských státech omezit koordinaci v této oblasti na požadavek dodržování minimální pravidel a v ostatním ponechává členským státům volnost v organizování výuky;

vzhledem k tomu, že s ohledem na vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci odborných zubních lékařů a s cílem zajistit pro všechny odborníky, kteří jsou státními příslušníky členských států, stejné postavení uvnitř Společenství, se jeví nezbytná určitá koordinace podmínek vzdělání odborných zubních lékařů; že je vhodné pro tyto účely stanovit určitá minimální kritéria týkající se přístupu k odbornému vzdělání, jeho minimální délky, způsobu výuky a místa jeho poskytování a rovněž kontroly, které podléhá; že tato kritéria se týkají pouze odborností, které jsou společné pro několik členských států;

vzhledem k tomu, že je vhodné z důvodu veřejného zdraví vytvořit ve Společenství společnou definici oblasti činnosti dotyčných osob; že tato směrnice v tomto stadiu neumožňuje dosažení celkové koordinace oblasti působnosti zubních lékařů v jednotlivých členských státech;

vzhledem k tomu, že členské státy zajistí, aby zubnímu lékaři od provedení této směrnice poskytlo jeho vzdělání dovednosti nezbytné pro veškeré činnosti prevence, diagnostiky a léčby anomálií a nemocí zubů, úst, čelistí a souvisejících tkání;

vzhledem k tomu, že koordinace podmínek výkonu stanovená touto směrnicí nevylučuje pozdější koordinaci;

vzhledem k tomu, že koordinace stanovená touto směrnicí se týká odborného vzdělání zubních lékařů; že pokud jde o vzdělávání, většina členských států v současnosti nerozlišuje mezi zubními lékaři, kteří vykonávají svou činnost v pracovním poměru, a těmi, kteří ji vykonávají jako samostatnou výdělečnou činnost; že z toho důvodu a ve snaze plně podpořit volný pohyb příslušníků různých profesí uvnitř Společenství se zdá být nezbytné rozšířit působnost této směrnice i na zubní lékaře činné v pracovním poměru;

vzhledem k tomu, že v okamžiku oznámení této směrnice vykonávají činnosti zubních lékařů v Itálii pouze lékaři specializovaní či nespecializovaní na odontostomatologii; že podle této směrnice je Itálii uložena povinnost vytvořit novou kategorii odborníků oprávněných vykonávat činnosti zubních lékařů pod jiným označením než lékař; že vytváření nové profese v Itálii vyžaduje nejen zavedení zvláštního vzdělávání, ale rovněž vytvoření struktury nové profese, například profesní řád; že s ohledem na rozsah opatření, která mají být přijata, je vhodné poskytnout Itálii dodatečnou lhůtu, která jí umožní uvést její předpisy do souladu s touto směrnicí,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

PODMÍNKY VZDĚLÁNÍ

Článek 1

1. Členské státy podmíní přístup k činnosti zubního lékaře pod označeními uvedenými v článku 1 směrnice 78/686/EHS a výkon těchto činností získáním diplomu, osvědčení nebo jiného dokladu o dosažené kvalifikaci uvedeného v článku 3 dotyčné směrnice, které zaručují, že daná osoba během své odborné přípravy získala:

a) přiměřené znalosti z oborů, na nichž je založena činnost zubních lékařů, a řádné pochopení vědeckých metod, zejména zásad měření biologických funkcí, hodnocení vědecky prokázaných skutečností a analýzy údajů;

b) přiměřené znalosti o anatomii, fyziologii a chování zdravých a nemocných jedinců a o vlivu přírodního a sociálního prostřední na zdravotní stav lidí, pokud mají tyto znalosti vztah k zubnímu lékařství;

c) přiměřené znalosti o stavbě a funkci zubů, úst, čelistí a souvisejících tkání, zdravých i nemocných, a o jejich vztahu k obecnému zdravotnímu stavu a fyzické a sociální pohodě pacienta;

d) přiměřené znalosti klinických oborů a metod, které poskytují komplexní přehled o anomáliích, kazech a nemocích zubů, úst, čelistí a souvisejících tkání a o preventivní, diagnostické a terapeutické stomatologii;

e) přiměřené klinické zkušenosti získané pod vhodným dohledem.

Toto vzdělání jí musí poskytnout dovednosti nezbytné pro veškeré činnosti prevence, diagnostiky a léčby anomálií a nemocí zubů, úst, čelistí a souvisejících tkání.

2. Celková doba lékařské odborné přípravy v oboru zubního lékařství zahrnuje nejméně pět let řádné teoretické a praktické výuky předmětů vyjmenovaných v příloze na vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím zařízení s uznávanou vysokoškolskou úrovní nebo pod dohledem vysoké školy.

3. Přijetí na tuto odbornou přípravu předpokládá získání diplomu nebo osvědčení, které opravňuje k dotyčnému studiu na vysokých školách a vyšších vzdělávacích zařízeních s uznanou vysokoškolskou úrovní v členském státě.

4. Touto směrnicí není dotčena možnost členských států umožnit na svém území v souladu se svou právní úpravou přístup k činnostem zubních lékařů a jejich výkon držitelům diplomů, osvědčení nebo jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, které nezískali v členském státě.

Článek 2

1. Členské státy dbají, aby odborná příprava vedoucí k získání diplomu, osvědčení nebo jiného dokladu o dosažené kvalifikaci odborného zubního lékaře splňovala alespoň tyto podmínky:

a) zahrnuje řádné ukončení a potvrzení pětiletého teoretického a praktického řádného denního studia v rámci oboru vzdělání podle článku 1 nebo získání dokladů uvedených v čl. 7 odst. 1 směrnice 78/686/EHS;

b) zahrnuje teoretickou i praktickou výuku;

c) jedná se o řádné denní studium po dobu alespoň tří let pod kontrolou příslušných orgánů nebo subjektů;

d) probíhá ve vysokoškolském středisku, v léčebném, výukovém nebo výzkumném středisku nebo popřípadě v zařízení zdravotní péče schváleném k tomuto účelu příslušnými orgány nebo subjekty;

e) zahrnuje osobní účast zubního lékaře uchazeče o odborné vzdělání na činnosti a povinnostech dotyčných zařízení.

2. Členské státy podmíní vydání diplomu, osvědčení nebo jiného dokladu o dosažené kvalifikaci odborného zubního lékaře získáním některého diplomu, osvědčení nebo jiného dokladu o dosažené kvalifikaci zubního lékaře uvedených v článku 1 nebo dokladů uvedených v čl. 7 odst. 1 směrnice 78/686/EHS.

3. Členské státy určí ve lhůtě stanovené v článku 8 orgány a subjekty příslušné pro vydávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci uvedených v odstavci 1.

4. Členské státy se mohou odchýlit od odst. 1 písm. a). Osoby, na které se vztahuje tato odchylka, se nemohou odvolávat na článek 4 směrnice 78/686/EHS.

Článek 3

1. Aniž je dotčena zásada řádného denního studia stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. c) a dokud Rada nepřijme rozhodnutí podle odstavce 3, mohou členské státy povolit rozvolněnou odbornou přípravu za podmínek schválených příslušnými vnitrostátními orgány, není-li možné z doložených individuálních důvodů řádnou denní odbornou přípravu zajistit.

2. Celková délka odborné přípravy nesmí být na základě odstavce 1 zkrácena. Úroveň vzdělání nesmí být narušena ani rozvolněnou povahou odborné přípravy, ani výkonem výdělečné soukromé profesionální činnosti.

3. Nejpozději čtyři roky po oznámení této směrnice na základě přezkoumání daného stavu, na návrh Komise a s ohledem na možnost zachování externího studia za určitých okolností, které přezkoumá pro každou odbornost zvlášť, rozhodne Rada, mají-li být odstavce 1 a 2 zachovány, nebo změněny.

Článek 4

Přechodně a odchylně od čl. 2 odst. 1 písm. c) a článku 3 mohou členské státy, jejichž právní a správní předpisy stanoví ke dni oznámení této směrnice možnost rozvolněné odborné přípravy, zachovat použitelnost těchto předpisů pro uchazeče, kteří zahájí odbornou přípravu nejpozději čtyři roky po oznámení této směrnice. Toto období může být prodlouženo, nepřijme-li Rada rozhodnutí podle čl. 3 odst. 3.

KAPITOLA II

OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 5

Členské státy zajistí, aby zubní lékaři byli oprávněni přistupovat k činnostem prevence, diagnózy a léčby anomálií a nemocí zubů, úst, čelistí a souvisejících tkání a k výkonu těchto činností v souladu s předpisy a pravidly profesní etiky, které se ke dni oznámení této směrnice vztahují na toto povolání.

Členské státy, které nemají tyto předpisy nebo pravidla, mohou upřesnit nebo omezit výkon některých činností uvedených v prvním pododstavci v rozsahu srovnatelném s rozsahem v ostatních členských státech.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 6

Osoby, na které se vztahuje článek 19 směrnice 78/686/EHS, se považují za osoby, které splňují podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. a).

Pro účely čl. 2 odst. 2 se osoby, na které se vztahuje článek 19 směrnice 78/686/EHS, považují za držitele některého z diplomů, osvědčení nebo jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů uvedených v článku 1.

Článek 7

Tato směrnice se rovněž vztahuje na příslušníky členských států, kteří v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství [4] vykonávají nebo budou vykonávat některou z činností uvedených v článku 1 směrnice 78/686/EHS v pracovním poměru.

Článek 8

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí od osmnácti měsíců od jejího oznámení a neprodleně o nich uvědomí Komisi. Itálie přijme tato opatření ve lhůtě nejvýše šesti let.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 9

Setká-li se členský stát v určitých oblastech při provádění této směrnice s vážnými obtížemi, prověří Komise tyto obtíže společně s dotyčným státem a vyžádá si stanovisko Výboru vyšších úředníků pro veřejnézdraví, zřízeného rozhodnutím 75/365/EHS [5] naposledy pozměněným rozhodnutím 78/689/EHS [6].

Komise případně předloží Radě vhodné návrhy.

Článek 10

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 25. července 1978.

Za Radu

předseda

K. von Dohnanyi

[1] Úř. věst. C 101, 4.8.1970, s. 19.

[2] Úř. věst. C 36, 28.3.1970, s. 19.

[3] Úř. věst. L 233, 24.8.1978, s. 1.

[4] Úř. věst. L 257, 19.10.1968, s. 2.

[5] Úř. věst. L 167, 30.6.1975, s. 19.

[6] Úř. věst. L 233, 24.8.1978, s. 17.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Studijní program pro zubní lékaře

Studijní program, který vede k získání diplomů, osvědčení nebo jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v zubním lékařství, zahrnuje alespoň dále uvedené předměty. Výuka jednoho nebo několika těchto předmětů může být poskytnuta v rámci jiných oborů nebo v souvislosti s nimi.

a) Základní předměty

chemie,

fyzika,

biologie.

b) Lékařsko-biologické předměty a předměty z všeobecného lékařství

anatomie,

embryologie,

histologie, včetně cytologie,

fyziologie,

biochemie (nebo fyziologická chemie),

patologická anatomie,

všeobecná patologie,

farmakologie,

mikrobiologie,

hygiena,

preventivní lékařství a epidemiologie,

radiologie,

rehabilitační lékařství,

všeobecná chirurgie,

vnitřní lékařství, včetně dětského lékařství,

otorinolaryngologie,

dermatovenerologie,

obecná psychologie — psychopatologie — neuropatologie,

anesteziologie.

c) Předměty z odontostomatologie

zubní náhrady,

stomatologický materiál,

konzervační zubní lékařství,

preventivní zubní lékařství,

anesteziologie a sedativa v zubním lékařství,

speciální chirurgie,

speciální patologie,

klinická odontostomatologie,

dětská stomatologie,

ortodoncie,

parodontologie,

odontologická radiologie,

funkce čelistí,

profesní sdružení, profesní etika a právní úprava profese,

sociálni aspekty odontologické praxe.

--------------------------------------------------

Top