Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013A1207(01)

Protokol mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu

OJ L 328, 7.12.2013, p. 2–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2013/720/oj

7.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/2


PROTOKOL

mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu


Článek 1

Obecné zásady

Protokol tvoří, spolu se svojí přílohou a svými dodatky, nedílnou součást Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu ze dne 28. února 2007 (dále jen „dohoda o rybolovu“) uzavřené v rámci evropsko-středomořské dohody ze dne 26. února 1996 zakládající přidružení mezi Evropskou unií a Marockým královstvím (dále jen „dohoda o přidružení“). Přispívá k naplnění obecných cílů dohody o přidružení a směřuje k zajištění udržitelnosti rybolovných zdrojů z ekologického, hospodářského a společenského hlediska.

Provádění tohoto protokolu probíhá v souladu s článkem 1 dohody o přidružení, týkajícím se rozvoje dialogu a spolupráce, a článkem 2 téže dohody, týkajícím se dodržování demokratických principů a základních lidských práv.

Článek 2

Doba použitelnosti, platnost a rybolovná práva

Od okamžiku použitelnosti jsou rybolovná práva udělená na období čtyř let podle článku 5 dohody stanovena v tabulce připojené k tomuto protokolu.

Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 4 a 5 tohoto protokolu.

Podle článku 6 dohody o rybolovu mohou plavidla plující pod vlajkou členského státu Evropské unie (EU) provozovat rybolovné činnosti v marocké rybolovné oblasti pouze v případě, že disponují licencí k rybolovu vydanou podle tohoto protokolu a pravidel uvedených v jeho příloze.

Článek 3

Finanční příspěvek

1.   Celková roční hodnota vyplývající z protokolu je odhadována na 40 000 000 EUR po období uvedené v článku 2. Tuto částku tvoří:

a)

30 000 000 EUR představujících finanční příspěvek uvedený v článku 7 dohody o rybolovu, rozdělených následovně:

i)

16 000 000 EUR jako finanční příspěvek za přístup ke zdrojům,

ii)

14 000 000 EUR jako podpora marocké politiky v odvětví rybolovu;

b)

10 000 000 EUR odpovídajících odhadované hodnotě poplatků placených majiteli plavidel za licence k rybolovu vydané podle článku 6 dohody o rybolovu a způsobem stanoveným v kapitole I oddílech D a E přílohy k tomuto protokolu.

2.   Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 4, 5, 6 a 8 tohoto protokolu.

3.   S výhradou ustanovení čl. 6 odst. 9 vyplatí EU finanční příspěvek uvedený v odst. 1 písm. a) první rok nejpozději tři měsíce po prvním dni použitelnosti tohoto protokolu a následující roky nejpozději ve výročním datu tohoto protokolu.

4.   Finanční příspěvek uvedený v odst. 1 písm. a) se vyplatí správci státní pokladny Marockého království na účet vedený u státní pokladny této země, jehož údaje sdělí marocké orgány.

5.   S výjimkou ustanovení článku 6 tohoto protokolu spadá rozdělení tohoto příspěvku do výhradní pravomoci marockých orgánů.

Článek 4

Koordinace ve vědecké oblasti a experimentální rybolov

1.   V souladu s čl. 4 odst. 1 dohody se strany zavazují pořádat pravidelná a v případě potřeby i ad hoc vědecká zasedání za účelem projednání vědeckých otázek vznesených smíšeným výborem pro řízení a technické monitorování tohoto protokolu. Mandát, složení a průběh vědeckých zasedání určí smíšený výbor uvedený v článku 10 dohody o rybolovu.

2.   Obě strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov v marocké rybolovné oblasti, a to na základě zásady nediskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí.

3.   V souladu s čl. 4 odst. 2 dohody o rybolovu se na základě závěrů zasedání vědeckého výboru obě strany navzájem konzultují v rámci smíšeného výboru uvedeného v článku 10 dohody o rybolovu, aby případně po vzájemné dohodě přijaly opatření k zajištění udržitelného řízení rybolovných zdrojů.

4.   Za účelem výzkumu a zlepšení vědeckých znalostí může na žádost smíšeného výboru proběhnout v marocké rybolovné oblasti experimentální rybolov. Způsoby provozování experimentálního rybolovu budou stanoveny podle kapitoly IV přílohy k tomuto protokolu.

Článek 5

Přezkum rybolovných práv

1.   Rybolovná práva podle článku 2 může na základě společné dohody smíšený výbor upravit, pokud tato úprava směřuje k udržitelnosti marockých rybolovných zdrojů.

2.   V případě zvýšení se finanční příspěvek uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodě i) zvýší úměrně k rybolovným právům a pro rata temporis. Zvýšení však bude upraveno tak, aby celková částka finančního příspěvku vyplácená EU nepřesáhla dvojnásobek částky uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodě i). Pokud se strany dohodnou na omezení rybolovných práv uvedených v článku 2, finanční příspěvek se sníží úměrně k rybolovným právům a pro rata temporis.

3.   Na základě společné dohody obou stran je rovněž možné přezkoumat rozdělení rybolovných práv mezi jednotlivé kategorie plavidel v rámci podmínek udržitelnosti populací, kterých by se toto přerozdělení týkalo. Strany se dohodnou na odpovídající úpravě finančního příspěvku, pokud to přerozdělení rybolovných práv odůvodňuje.

Článek 6

Podpora marocké politiky v odvětví rybolovu

1.   Finanční příspěvek podle čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu ii) tohoto protokolu přispívá k rozvoji a provádění marocké politiky v odvětví rybolovu v rámci strategie „Halieutis“ pro rozvoj tohoto odvětví.

2.   Přidělování tohoto příspěvku a jeho správa ze strany Maroka vychází z cílů, které je třeba uskutečnit, a ročního a víceletého programu, jež se k nim vztahuje, které obě strany stanoví společnou dohodou v rámci smíšeného výboru, a to v souladu se strategií „Halieutis“ a na základě odhadovaného dopadu realizovaných projektů.

3.   Pokud jde o první rok platnosti protokolu, rozdělení příspěvku uvedeného v odstavci 1 sdělí Maroko EU hned poté, kdy dojde v rámci smíšeného výboru ke schválení pokynů, cílů, kritérií a hodnotících ukazatelů. Pro každý další rok předloží Maroko EU rozdělení tohoto příspěvku do 30. září předchozího roku.

4.   Každou změnu těchto pokynů, cílů, kritérií a hodnotících ukazatelů schválí obě strany v rámci smíšeného výboru.

5.   Maroko předloží zprávu o pokroku v projektech prováděných v rámci podpory odvětví stanovené tímto protokolem smíšenému výboru, který ji projedná.

6.   V závislosti na povaze projektů a době nutné pro jejich uskutečnění předloží Maroko smíšenému výboru zprávu o projektech dokončených v rámci odvětvové podpory stanovené tímto protokolem, jež bude zahrnovat jejich očekávané hospodářské a sociální dopady, zejména účinky na zaměstnanost a investice, veškeré vyčíslitelné dopady provedených opatření, jakož i jejich zeměpisné rozložení. Tyto údaje budou vypracovány na základě ukazatelů, které budou podrobněji stanoveny smíšeným výborem.

7.   Mimoto Maroko předloží před uplynutím platnosti protokolu závěrečnou zprávu o provádění odvětvové podpory stanovené tímto protokolem, obsahující mj. údaje uvedené v předchozím odstavci.

8.   Obě strany budou dále sledovat provádění odvětvové podpory v případě potřeby i po uplynutí platnosti tohoto protokolu, jakož i případně při pozastavení jeho platnosti způsobem stanoveným v tomto protokolu.

9.   Platba zvláštního finančního příspěvku uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu ii) tohoto protokolu probíhá po částech a vychází z analýzy výsledků provádění odvětvové podpory a potřeb určených v jejích programech.

10.   Rámec pro operativní provádění stanoví smíšený výbor.

Článek 7

Ekonomická integrace hospodářských subjektů EU do odvětví rybolovu v Maroku

Obě strany podporují v souladu s právními a správními předpisy a nařízeními vzájemné styky a přispívají ke spolupráci hospodářských subjektů v následujících oblastech:

rozvoj průmyslu závislého na rybolovu, zejména stavby a oprav lodí a výroby materiálu a zařízení určených k rybolovu,

rozvoj výměny v oblasti odborných znalostí a vzdělávání vedoucích pracovníků pro odvětví mořského rybolovu,

uvádění produktů rybolovu na trh,

marketing,

akvakultura.

Článek 8

Pozastavení používání protokolu v případě sporů o jeho výklad nebo použití

1.   Veškeré spory mezi stranami ohledně výkladu ustanovení tohoto protokolu a jeho použití musí být předmětem jednání mezi stranami v rámci smíšeného výboru podle článku 10 dohody o rybolovu, který je v případě nutnosti svolán k mimořádnému zasedání.

2.   Používání tohoto protokolu může být pozastaveno na základě podnětu některé ze stran, pokud je spor mezi stranami považován za vážný a pokud konzultace vedené v rámci smíšeného výboru v souladu s odstavcem 1 neumožnily smírné řešení tohoto sporu.

3.   Pozastavení používání protokolu je podmíněno písemným oznámením stany, která o něj usiluje, o jejím úmyslu nejméně tři měsíce přede dnem, ke kterému by toto pozastavení nabylo účinnosti.

4.   V případě pozastavení pokračují strany v jednání s cílem najít smírné řešení sporu, který mezi sebou mají. Po vyřešení sporu je používání protokolu obnoveno. Výše finančního příspěvku se úměrně a pro rata temporis sníží dle doby, během které bylo používání protokolu pozastaveno.

Článek 9

Neplnění technických povinností vyplývajících z protokolu

V souladu s ustanoveními tohoto protokolu a platných právních předpisů si Maroko vyhrazuje v případě nedodržování ustanovení a povinností vyplývajících z uplatňování tohoto protokolu právo uplatňovat sankce stanovené v přílohách.

Článek 10

Elektronická výměna údajů

Maroko a EU se zavazují zavést co nejdříve systémy nezbytné pro elektronickou výměnu všech informací a dokumentů souvisejících s technickou správou protokolu, např. údajů o úlovcích, VMS pozic plavidel a oznámení o vplutí do oblasti a vyplutí z oblasti.

Článek 11

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

Činnosti plavidel, která provozují svou činnost podle tohoto protokolu a jeho přílohy, zejména jedná-li se o překládku, používání přístavních služeb, nákup dodávek atd., se řídí právními předpisy platnými v Maroku.

Článek 12

Vstup v platnost

Tento protokol a jeho příloha vstupují v platnost dnem, ke kterému si strany oznámí dokončení vnitrostátních postupů nezbytných k tomuto účelu.

Rybolovná práva

Drobný rybolov

Rybolov při dně

Průmyslový pelagický rybolov

Průmyslový nemrazírenský pelagický rybolov:

pelagický rybolov na severu: nevody

drobný rybolov na jihu: návnady a pruty

drobný rybolov na severu: dlouhé lovné šňůry

drobný lov tuňáků: pruty

dlouhé lovné šňůry a vlečné sítě pro lov při dně

pelagické a semipelagické vlečné sítě

pelagické a semipelagické vlečné sítě

 

 

 

 

 

populace C

kvóta:

80 000 tun

20 plavidel

10 plavidel

35 plavidel

27 plavidel

16 plavidel

18 plavidel

Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého listopadu roku dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece noiembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για τo Βασιλείου του Μαρόκου

For the Kingdom of Marocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno de Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké král'ovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


PŘÍLOHA

PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ RYBOLOVU PLAVIDLY EVROPSKÉ UNIE V MAROCKÉ RYBOLOVNÉ OBLASTI

KAPITOLA I

ŽÁDOST O LICENCE A VYDÁVÁNÍ LICENCÍ

A.   Žádost o licence

1.

Licenci k rybolovu v marocké rybolovné oblasti lze udělit pouze způsobilým plavidlům.

2.

Aby bylo plavidlo způsobilé, nesmí pro majitele plavidla, velitele a samotné plavidlo platit zákaz rybolovných činností v Maroku a plavidlo nesmí být oficiálně registrováno jako plavidlo NNN.

3.

Plavidla musí být v řádné situaci z hlediska marockých správních orgánů v tom smyslu, že musely splnit všechny dosavadní povinnosti vyplývající z jejich rybolovných činností v Maroku podle dohod o rybolovu uzavřených s Evropskou unií.

4.

Příslušné orgány Evropské unie (dále jen „Komise“) předloží ministerstvu pro zemědělství a námořní rybolov, odboru pro námořní rybolov (dále jen „odbor“) seznamy plavidel, která žádají o provozování rybolovných činností v mezích stanovených v rybolovných listech připojených k protokolu, a to nejméně dvacet dní před začátkem platnosti požadovaných licencí. Tyto seznamy budou předány elektronickou cestou ve formátu, který je kompatibilní s programovým vybavením používaným v odboru.

Seznamy uvádějí pro každou kategorii rybolovu, pro každou oblast, jakož i pro každé plavidlo hlavní charakteristiky, částky plateb rozdělené do jednotlivých okruhů a zařízení, která budou používána během období, které je předmětem žádostí.

Pro kategorii „průmyslový pelagický rybolov“ uvede seznam rovněž kvótu v tunách úlovků požadovanou pro každé plavidlo ve formě měsíčních předpovědí. Pokud během daného měsíce dosáhnou úlovky před jeho koncem předběžné měsíční kvóty plavidla, bude moci jeho majitel předat odboru prostřednictvím Komise úpravu svých měsíčních předpovědí úlovků a žádost o zvýšení předběžné měsíční kvóty.

Pokud během daného měsíce zůstanou úlovky pod hodnotou předběžné měsíční kvóty plavidla, odpovídající část kvóty a poplatku budou využity a zaplaceny následující měsíc.

5.

Individuální žádosti o licence, seřazené podle kategorie rybolovu, jsou odboru podávány společně s předáním seznamů uvedených v odstavcích 4 a 5 a s využitím vzorového formuláře uvedeného v dodatku 1.

6.

Ke každé žádosti o licenci jsou připojeny tyto doklady:

kopie osvědčení o prostornosti, řádně ověřená členským státem vlajky,

novější ověřená barevná fotografie ukazující boční pohled na plavidlo v jeho současném stavu. Rozměry této fotografie jsou 15 cm × 10 cm,

doklad o zaplacení licenčních poplatků, dalších poplatků a výdajů za pozorovatele. V případě kategorie „průmyslový pelagický rybolov“ musí být doklad o zaplacení dalších poplatků předán před začátkem měsíce, v němž se počítá s činností v povolené rybolovné oblasti uvedené v příslušném rybolovném listě,

veškeré další doklady nebo potvrzení požadovaná na základě zvláštních ustanovení použitelných podle typu plavidla na základě tohoto protokolu.

7.

Při každoročním obnovování licence podle tohoto protokolu bude v případě plavidla, jehož technické charakteristiky se nezměnily, k žádosti o obnovení připojen pouze důkaz o zaplacení licenčních poplatků, dalších poplatků a výdajů za pozorovatele.

8.

Formuláře žádosti o licenci, jakož i veškeré doklady uvedené v odstavci 6 obsahující informace nezbytné pro vystavení licencí k rybolovu mohou být předány elektronickou cestou ve formátu, který je kompatibilní s programovým vybavením používaným v odboru.

B.   Vydávání licencí

1.

Licence k rybolovu pro všechna plavidla předá odbor Komisi prostřednictvím Delegace Evropské unie v Maroku (dále jen „delegace“) ve lhůtě patnácti dnů od doručení všech dokladů uvedených v bodě 6 výše. Odbor Komisi sdělí důvody, pro které bylo případně vydání licence odmítnuto.

2.

Licence k rybolovu jsou vystavovány v souladu s údaji uvedenými v rybolovných listech připojených k protokolu, označujícími zejména rybolovnou oblast, vzdálenosti od pobřeží, údaje související se satelitními systémy nepřetržité navigace a lokalizace (sériové číslo transpondéru VMS), povolená zařízení, hlavní lovené druhy, povolenou velikost ok sítí, toleranci vedlejších úlovků, jakož i, v případě plavidel v kategorii „průmyslový pelagický rybolov“, povolené předběžné měsíční kvóty odlovů. Předběžná měsíční kvóta plavidla může být zvýšena v mezích odlovů stanovených v příslušném rybolovném listě.

3.

Licence k rybolovu mohou být vydány pouze pro plavidla, která splnila všechny požadované administrativní náležitosti.

4.

Obě strany se dohodnou, že podpoří zavedení elektronického systému licencí.

C.   Platnost a používání licencí

1.

Období platnosti licencí odpovídají kalendářnímu roku, s výjimkou prvního období, které začíná první den použitelnosti protokolu a končí 31. prosince, a posledního období, které začíná 1. ledna a končí poslední den použitelnosti protokolu.

2.

Licence k rybolovu je platná pouze pro období, na které byl zaplacen poplatek, jakož i pro rybolovnou oblast, typy zařízení a kategorii upřesněné v uvedené licenci.

3.

Každá licence k rybolovu se vydává pro konkrétní plavidlo a je nepřenosná. Nicméně, v případě prokázané vyšší moci, jakou je například ztráta nebo dlouhodobá nečinnost plavidla z důvodu závažné technické závady, kterou řádně potvrdí příslušné orgány státu vlajky, se na žádost Evropské unie licence pro plavidlo co nejdříve nahradí licencí pro jiné plavidlo určené pro tutéž kategorii rybolovu, jehož prostornost nepřekračuje prostornost poškozeného plavidla.

4.

Majitel poškozeného plavidla nebo jeho zástupce vrátí zrušenou licenci k rybolovu odboru.

5.

Licence k rybolovu musí být neustále přítomna na palubě plavidla, pro které byla vydána, a musí být při každé kontrole předložena zmocněným orgánům.

6.

Platnost licencí k rybolovu je kalendářní rok, pololetí nebo čtvrtletí. Pololetí odpovídá šestiměsíčnímu období, které začíná 1. ledna nebo 1. července, s výjimkou prvního a posledního období platnosti protokolu. Čtvrtletí odpovídá tříměsíčnímu období, které začíná 1. ledna, 1. dubna, 1. července nebo 1. října, s výjimkou prvního a posledního období platnosti protokolu.

D.   Licenční a další poplatky

1.

Roční licenční poplatky jsou stanoveny platnými marockými právními předpisy.

2.

Licenční poplatky pokrývají kalendářní rok, během něhož je licence vydána, a jsou splatné v okamžiku první žádosti o licenci v právě probíhajícím roce. Částky za licence zahrnují veškeré další související poplatky a daně, s výjimkou přístavních poplatků nebo poplatků za poskytované služby.

3.

Kromě licenčních poplatků se pro každé plavidlo vypočítají další poplatky na základě sazeb stanovených v rybolovných listech připojených k protokolu.

4.

Tyto poplatky budou stanoveny v poměru ke skutečné době platnosti licence k rybolovu, zohledňující případná období biologického klidu.

5.

Jakákoli změna právních předpisů o licencích k rybolovu bude sdělena Komisi nejpozději dva měsíce před její účinností.

E.   Platební podmínky

Platba licenčních poplatků, dalších poplatků a výdajů za pozorovatele se uskuteční před vydáním licencí k rybolovu na jméno správce pokladny ministerstva pro zemědělství a námořní rybolov na bankovní účet číslo 0018100078000 20110750201 založený u banky Bank Al Maghrib v Maroku.

Platba poplatku za kvóty přiznané plavidlům lovícím vlečnými sítěmi v kategorii „průmyslový pelagický rybolov“ je uskutečňována následovně:

poplatek za předběžnou měsíční kvótu plavidla požadovanou jeho majitelem bude zaplacen před zahájením rybolovu, tzn. k prvnímu dni každého měsíce,

v případě zvýšení předběžné měsíční kvóty podle kapitoly I oddílu A bodu 4 musí být poplatek za toto zvýšení zaplacen marockým orgánům před pokračováním v rybolovu,

v případě překročení předběžné měsíční kvóty a jejího případného zvýšení bude výše poplatku za toto překročení vynásobena třemi. Měsíční saldo, stanovené podle skutečného odlovu, bude zaplaceno během dvou měsíců následujících po měsíci, kdy k tomuto odlovu došlo.

KAPITOLA II

USTANOVENÍ POUŽITELNÁ NA PLAVIDLA PRO LOV TUŇÁKŮ

1.

Poplatky jsou stanoveny na 35 EUR za tunu úlovků v marocké rybolovné oblasti.

2.

Licence se vydávají na jeden kalendářní rok po zaplacení paušální zálohy ve výši 7 000 EUR za plavidlo.

3.

Záloha se vypočítá v poměru k době trvání platnosti licence.

4.

Velitelé plavidel, pro která byly vydány licence pro vysoce stěhovavé druhy, musí aktualizovat lodní deník podle vzoru uvedeného v dodatku 6 k této příloze.

5.

Rovněž jsou povinni předat kopii uvedeného lodního deníku svým příslušným orgánům nejpozději patnáct dní po vykládce úlovků. Tyto orgány uvedené kopie bezodkladně předají Komisi, která zajistí jejich předání odboru.

6.

Do 30. dubna předloží Komise odboru vyúčtování poplatků, které je třeba zaplatit za přecházející hospodářský rok, a to na základě prohlášení o úlovcích vypracovaných každým majitelem plavidla a ověřených příslušnými vědeckými institucemi členských států a Maroka, např. IRD (Institut de Recherche pour le Développement – Výzkumný ústav pro rozvoj), IEO (Instituto Español de Oceanografia – Španělský oceánografický institut), IPMA (Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e das Pescas – Národní ústav pro šetření v oblasti zemědělství a rybolovu) a INRH (Institut National de Recherche Halieutique – Národní ústav pro výzkum v oblasti rybolovu).

7.

Pro poslední rok používání protokolu se vyúčtování poplatků, které je třeba zaplatit za předcházející hospodářský rok, předloží do čtyř měsíců od konce platnosti protokolu.

8.

Konečné vyúčtování se předá dotčeným majitelům plavidel, kteří mají od doby, kdy odbor oznámí schválení údajů, lhůtu 30 dnů na vyrovnání svých finančních závazků. Doklad o platbě v eurech, která byla majitelem provedena správci marocké státní pokladny na účet uvedený v oddílu E kapitoly I, předá Komise odboru nejpozději měsíc a půl po uvedeném oznámení.

9.

Pokud je však vyúčtovaná částka nižší než výše uvedená záloha, odpovídající rozdíl se nevrací.

10.

Majitelé plavidel přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby kopie lodního deníku byly předány a případné dodatečné platby uskutečněny ve lhůtách uvedených v bodech 5 a 8.

11.

V případě nesplnění povinností podle bodů 5 a 8 je licence k rybolovu automaticky pozastavena až do té doby, než majitel tyto povinnosti splní.

KAPITOLA III

RYBOLOVNÉ OBLASTI

Maroko před započetím používání protokolu sdělí Evropské unii zeměpisné souřadnice základních linií a své rybolovné oblasti, jakož i všech zón v rámci této rybolovné oblasti, v kterých je rybolov zakázaný. To se netýká středomořské oblasti Maroka, která se nachází východně od 35°47′18″ severní šířky – 5°55′33″ západní délky (mys Spartel), která je z působnosti tohoto protokolu vyloučena.

Rybolovné oblasti pro každou kategorii rybolovu v atlantické oblasti Maroka jsou vymezeny v rybolovných listech (dodatek 2).

KAPITOLA IV

ZPŮSOBY PROVOZOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍHO RYBOLOVU

Obě strany společně rozhodnou o i) evropských hospodářských subjektech, které budou provozovat experimentální rybolov, ii) období, které je pro tento typ rybolovu nejpříznivější, jakož i iii) podmínkách tohoto rybolovu. Aby se usnadnila výzkumná činnost plavidel, předá jim odbor vědecké poznatky a další dostupné základní údaje. Obě strany sjednají vědecký protokol, který bude vypracován na podporu experimentálního rybolovu a který bude předán dotyčným subjektům.

Marocké odvětví rybolovu s těmito subjekty úzce spolupracuje (koordinace a dialog o podmínkách provozování experimentálního rybolovu).

Doba trvání experimentálního rybolovu činí minimálně tři a maximálně šest měsíců, nedohodnou-li se strany jinak.

Komise předá marockým orgánům žádosti o licence k experimentálnímu rybolovu. Poskytne jim technickou dokumentaci, která uvádí:

technické charakteristiky plavidla,

odborné zkušenosti důstojníků na plavidle s danou oblastí rybolovu,

návrh technických parametrů experimentálního rybolovu (doba trvání, zařízení, oblasti výzkumu atd.),

způsob financování.

V případě potřeby odbor naváže s Komisí a případně i dotčenými majiteli plavidel dialog zaměřený na technické a finanční aspekty.

Před zahájením experimentálního rybolovu se musí plavidla Evropské unie dostavit do některého marockého přístavu, aby se podrobily inspekcím stanoveným v kapitole IX bodech 1.1 a 1.2 této přílohy.

Před začátkem experimentálního rybolovu dodají majitelé plavidel odboru a Komisi:

prohlášení o úlovcích, které již mají na palubě,

údaje o technických vlastnostech zařízení, které se bude během experimentálního rybolovu používat,

záruku, že splní požadavky marockých právních předpisů v odvětví rybolovu.

Během pobytu na moři dotčení majitelé plavidel:

předávají odboru a Komisi týdenní zprávu o úlovcích za každý den a výlov, přičemž upřesní technické parametry experimentálního rybolovu (poloha, hloubka, datum a hodina, úlovky a další poznámky či komentáře),

udávají prostřednictvím VMS polohu, rychlost a směr plavidla,

dbají na to, aby byl na palubě přítomen vědecký pozorovatel marocké státní příslušnosti nebo pozorovatel, kterého vybraly orgány této země. Úkolem pozorovatele je shromáždit na základě úlovků vědecké informace a odebrat z úlovků vzorky. S pozorovatelem se během pobytu na palubě plavidla jedná jako s důstojníkem a majitel plavidla nese náklady na jeho ubytování a stravu během pobytu na palubě plavidla. Rozhodnutí o době, kterou pozorovatel stráví na palubě, délce jeho pobytu a přístavu nalodění a vylodění je přijato se souhlasem marockých orgánů. Nerozhodnou-li strany jinak, není plavidlo povinno vracet se do přístavu častěji než jednou za dva měsíce,

nechají své plavidlo, než opustí marockou rybolovnou oblast, podrobit inspekci, pokud o to marocké orgány požádají,

dodržují marocké právní předpisy v oblasti rybolovu.

Úlovky včetně vedlejších odlovů získané během vědeckého rybolovu zůstávají vlastnictvím majitele plavidla, jsou-li v souladu s podmínkami, které v tomto ohledu přijal smíšený výbor, a ustanoveními vědeckého protokolu.

Odbor jmenuje kontaktní osobu, která je pověřena řešit všechny nenadálé problémy, které by mohly rozvoj experimentálního rybolovu brzdit.

KAPITOLA V

USTANOVENÍ O SATELITNÍM SLEDOVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL EU, KTERÁ JSOU ČINNÁ V MAROCKÉ RYBOLOVNÉ OBLASTI NA ZÁKLADĚ TÉTO DOHODY

Obecná ustanovení

1.

Marocká právní úprava fungování zařízení pro satelitní navigaci a lokalizaci se uplatní na plavidla Evropské unie provozující nebo mající úmysl provozovat činnosti v marocké rybolovné oblasti v rámci tohoto protokolu. Státy budou dbát na to, aby se plavidla plující pod jejich vlajkou této právní úpravě podřídila.

2.

Pro účely satelitního sledování sdělí marocké orgány evropské straně souřadnice (zeměpisné šířky a délky) marocké rybolovné oblasti, jakož i všech oblastí, kde je rybolov zakázán.

i)

Odbor předá tyto informace Komisi před započetím používání tohoto protokolu.

ii)

Tyto informace budou předány v elektronické podobě a vyjádřeny v desetinném formátu S/J SS.sss (WGS84).

iii)

Veškeré změny těchto souřadnic musí být ihned oznámeny.

3.

Stát vlajky a Maroko určí každý osobu odpovědnou za VMS, která bude působit jako kontaktní osoba.

i)

Střediska monitorování a kontroly rybolovu (dále jen „středisko“) státu vlajky a Maroka si před započetím používání protokolu předají údaje (jméno, adresa, telefon, dálnopis, e-mail) o svých osobách odpovědných za VMS.

ii)

Veškeré změny údajů osob odpovědných za VMS se neprodleně sdělují.

Údaje z VMS

4.

Poloha plavidel se určí s mezní odchylkou menší než 100 m a s intervalem spolehlivosti 99 %.

5.

Pokud plavidlo lovící v rámci dohody, které je podle tohoto protokolu předmětem satelitního sledování, vpluje do marocké rybolovné oblasti, středisko státu vlajky neprodleně předá středisku Maroka hlášení o následných polohách plavidla. Tato hlášení se předávají:

i)

elektronickou cestou prostřednictvím zabezpečeného protokolu,

ii)

v časových intervalech nepřesahujících dvě hodiny,

iii)

ve formátu uvedeném v dodatku 3,

iv)

jakožto hlášení o poloze.

6.

Mimoto budou VMS polohy označeny následovně:

i)

první poloha zaznamenaná po vplutí do marocké rybolovné oblasti se označí kódem „ENT“,

ii)

všechny následující polohy se označí kódem „POS“,

iii)

první poloha zaznamenaná po vyplutí z marocké rybolovné oblasti se označí kódem „EXI“,

iv)

polohy předané manuálně podle bodu 13 se označí kódem „MAN“.

7.

Programové a hmotné složky systému satelitního sledování musí být:

i)

spolehlivé, jelikož nesmí umožnit falšování poloh a nesmí být možné s nimi manipulovat manuálně,

ii)

zcela automatické, kdykoli použitelné a nezávislé na okolních a klimatických podmínkách.

8.

Je zakázáno přemisťovat, odpojovat, ničit, poškozovat nebo vyřazovat z provozu na palubě umístěný systém nepřetržité lokalizace využívající pro předávání údajů satelitní komunikaci nebo vědomě upravovat, měnit či falšovat údaje vysílané nebo zaznamenávané tímto systémem.

9.

Velitelé plavidel trvale zajistí, že:

i)

údaje nejsou pozměňovány,

ii)

anténa nebo antény napojené na zařízení satelitního sledování nejsou blokovány jinými předměty,

iii)

napájení zařízení satelitního sledování elektrickou energií není přerušeno,

iv)

zařízení satelitního sledování není odmontováno.

10.

Strany se dohodly, že si na požádání vymění informace o zařízení používaném pro satelitní sledování, aby byla pro účely těchto ustanovení v plném rozsahu zajištěna slučitelnost každého zařízení s požadavky druhé strany a aby mohly zavést případné protokoly pro výměnu údajů, dojde-li k včlenění funkcí umožňujících předávání údajů o úlovcích.

Technická závada nebo porucha na zařízení pro sledování instalovaném na palubě plavidla

11.

Pokud se na zařízení pro průběžné satelitní sledování instalovaném na palubě rybářského plavidla vyskytne technická závada nebo porucha, stát vlajky musí ihned informovat odbor a Komisi.

12.

Vadné zařízení bude vyměněno ve lhůtě deseti pracovních dní po potvrzení závady. Po uplynutí této lhůty musí dotyčné plavidlo vyplout z marocké rybolovné oblasti nebo se odebrat do některého marockého přístavu, kde bude provedena oprava.

13.

Do doby, než dojde k výměně zařízení, předává velitel plavidla manuálně elektronickou cestou, rádiem nebo faxem každé čtyři hodiny celkové hlášení o poloze, zahrnující hlášení o poloze zaznamenaná velitelem plavidla za podmínek stanovených v bodě 5.

14.

Tato manuálně prováděná hlášení budou předávána středisku státu vlajky, které je neprodleně předá marockému středisku.

Nepřijetí údajů VMS marockým střediskem

15.

Pokud marocké středisko zjistí, že stát vlajky nepředává informace stanovené v bodě 5, budou o tom Komise a dotčený stát vlajky neprodleně informovány.

16.

Středisko státu vlajky nepředávající informace nebo marocké středisko musí okamžitě ohlásit jakékoliv funkční anomálie při předávání nebo přijímání hlášení o poloze jednotlivými středisky, aby mohlo být co nejdříve nalezeno technické řešení. O řešení nalezeném oběma středisky je třeba informovat Komisi.

17.

Všechna hlášení nepředaná z důvodu přerušení komunikace mezi střediskem státu vlajky a marockým střediskem musí být předána po jejím obnovení.

18.

Středisko státu vlajky a marocké středisko se před vstupem tohoto protokolu v platnost dohodnou na alternativních způsobech elektronické komunikace, které budou používat pro přenos údajů VMS v případě poruchy středisek, a bezodkladně se informují o jakékoli jejich změně.

19.

Poruchy v komunikaci mezi středisky Maroka a států vlajky z EU nesmějí narušit běžný chod rybolovných činností plavidel. Je však třeba ihned použít typ předání údajů dohodnutý v rámci bodu 18.

20.

Maroko informuje své příslušné kontrolní útvary, aby nepovažovaly plavidla EU, u nichž došlo k nepředání údajů VMS z důvodu poruchy některého střediska a prostředku pro předávání údajů dohodnutém podle bodu 18, za plavidla porušující předpisy.

Ochrana údajů VMS

21.

Veškeré údaje o sledování předané v souladu s těmito ustanoveními druhé straně slouží marockým orgánům výhradně pro účely monitorování, kontroly a sledování loďstva z EU provozujícího rybolov v rámci této dohody, jakož i výzkumným studiím prováděným marockou stranou v rámci řízení a plánování oblastí rybolovu.

22.

Tyto údaje nelze v žádném případě sdělovat třetím stranám, a to z jakýchkoliv důvodů.

23.

O jakémkoli sporu týkajícím se výkladu nebo používání těchto ustanovení vedou strany konzultace v rámci smíšeného výboru podle článku 10 dohody, který také o sporu rozhodne.

24.

Strany se v případě potřeby dohodnou na přezkoumání těchto ustanovení v rámci smíšeného výboru podle článku 10 dohody.

KAPITOLA VI

PROHLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH

1)   Lodní deník

1.

Velitelé plavidel jsou povinni používat lodní deník, který byl speciálně vytvořen pro provozování rybolovu v marocké rybolovné oblasti a jehož vzor je uveden v dodatku 7 k příloze, a aktualizovat ho v souladu s vysvětlivkami k uvedenému deníku.

2.

Majitelé plavidel jsou povinni předat kopii uvedeného lodního deníku svým příslušným orgánům nejpozději patnáct dní po vykládce úlovků. Tyto orgány kopie bezodkladně předají Komisi, která zajistí jejich předání odboru.

3.

V případě, že majitelé nesplní povinnosti podle odstavců 1 a 2, je licence k rybolovu automaticky pozastavena do té doby, než tito své povinnosti splní. Komise je o takovém rozhodnutí neprodleně uvědoměna.

2)   Čtvrtletní prohlášení o úlovcích

1.

Před koncem třetího měsíce každého čtvrtletí oznámí Komise podle vzorů uvedených v dodatcích 8 a 9 k této příloze odboru množství, která ulovila všechna plavidla EU během předcházejícího čtvrtletí.

2.

Údaje oznámené za každé plavidlo a za každý druh uvedený v lodním deníku jsou rozděleny po jednotlivých měsících a podle kategorie rybolovu.

3.

Tyto údaje jsou odboru předány rovněž prostřednictvím počítačového souboru ve formátu, který je kompatibilní s programovým vybavením používaným ministerstvem.

3)   Spolehlivost údajů

Informace obsažené v dokumentech uvedených v bodech 1 a 2 výše musí zohledňovat skutečný rybolov, aby mohly tvořit jeden ze základů pro sledování vývoje populací.

4)   Přechod na elektronický systém

Strany vytvořily protokol („Electronic Reporting System“) pro elektronickou výměnu všech údajů týkajících se úlovků a prohlášení, nazývaných „údaje ERS“, který je uveden v dodatku 11. Obě strany počítají se zavedením tohoto protokolu a nahrazením papírové verze prohlášení o úlovcích údaji ERS, jakmile bude mít Maroko k dispozici potřebná zařízení a programové vybavení.

5)   Vykládky mimo Maroko

Majitelé plavidel jsou povinni předat svým příslušným orgánům prohlášení o vykládce úlovků učiněných v rámci tohoto protokolu nejpozději patnáct dní po vykládce. Tyto orgány bezodkladně předají kopie delegaci, která zajistí jejich předání odboru.

KAPITOLA VII

NAJÍMÁNÍ MAROCKÝCH NÁMOŘNÍKŮ

1.

Majitelé plavidel, kterým byla podle této dohody udělena licence k rybolovu, budou mít během celého období přítomnosti v marocké rybolovné oblasti na palubě marocké námořníky v souladu s podmínkami stanovenými v rybolovných listech uvedených v dodatku 2.

2.

Majitelé si vybírají námořníky pro své lodě z úředního seznamu absolventů námořnických škol, který předá odbor Komisi, a tato ho postoupí dotčeným státům vlajky. Seznam je aktualizován k 1. únoru každého roku. Majitelé si z absolventů svobodně vyberou uchazeče, kteří jsou nejschopnější a mají nejvhodnější praxi.

3.

Pracovní smlouvy marockých námořníků, jejichž jedna kopie bude předána signatářům, se sepisují mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky nebo jejich odbory či zástupci určenými příslušným marockým orgánem. Tyto smlouvy zaručí námořníkům uplatnění režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje, včetně pojištění pro případ smrti a zdravotního a úrazového pojištění.

4.

Majitel plavidla nebo jeho zástupce musí předat prostřednictvím delegace odboru kopii uvedené smlouvy, jakmile je tato potvrzena příslušnými orgány dotčeného členského státu.

5.

Majitel plavidla nebo jeho zástupce sdělí odboru prostřednictvím delegace jména marockých námořníků, kteří byli najati na každé plavidlo, přičemž uvede i funkci, která jim byla přidělena v rámci posádky.

6.

Delegace předá k 1. únoru a 1. srpnu odboru půlroční přehled marockých námořníků najatých na palubu plavidel EU, rozdělených podle jednotlivých plavidel, přičemž uvede jejich osobní číslo.

7.

Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci se na námořníky najaté na rybářská plavidla EU plně vztahuje. Zejména se to týká svobody sdružování a faktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání, jakož i odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

8.

Mzdu marockých námořníků nesou majitelé plavidel. Tato mzda je stanovena před vydáním licencí na základě společné dohody majitelů plavidel nebo jejich zástupců a dotčených marockých námořníků nebo jejich zástupců. Podmínky odměňování marockých námořníků však nesmí být horší než podmínky marockých posádek, musí splňovat normy MOP a v žádném případě nesmí být horší, než tyto normy stanoví.

9.

Pokud se jeden či více námořníků zaměstnaných na palubě nedostaví v čase stanoveném pro vyplutí plavidla, je dotčené plavidlo oprávněno vyplout poté, co příslušné orgány přístavu nalodění byly informovány o nedostatečném počtu požadovaných námořníků, a poté, co byl aktualizován seznam posádky. Uvedené orgány o tom informují odbor.

10.

Majitel plavidla je povinen přijmout opatření nezbytná k tomu, aby zajistil, že počtu námořníků najatých na plavidlo požadovaného touto dohodou bude dosaženo nejpozději při následující plavbě.

11.

V případě nenalodění marockých námořníků z důvodů jiných, než jsou důvody uvedené v předcházejícím bodě, jsou majitelé dotčených plavidel Evropské unie povinni zaplatit nejpozději do tří měsíců paušální částku 20 EUR za nenaloděného námořníka a den rybolovu v marocké rybolovné oblasti.

12.

Tato částka bude použita na vzdělávání marockých námořních rybářů a bude vložena na bankovní účet číslo 0018100078000 20110750201 založený u banky Bank Al Maghrib v Maroku.

13.

S výjimkou případu podle bodu 9, nesplní-li opakovaně majitelé plavidel povinnost nalodit stanovený počet marockých námořníků, je licence plavidla k rybolovu automaticky pozastavena do doby, než bude tato povinnost splněna. Delegace je o takovém rozhodnutí neprodleně uvědoměna.

KAPITOLA VIII

MONITOROVÁNÍ A POZOROVÁNÍ RYBOLOVU

A.   Pozorování rybolovu

1.

Plavidla, která mají v rámci tohoto protokolu povolení k rybolovu v marocké rybolovné oblasti, nalodí pozorovatele jmenované Marokem za níže stanovených podmínek.

1.1

Každé čtvrtletí nalodí pozorovatele 25 % povolených plavidel, jejichž prostornost překračuje 100 GT.

1.2

Plavidla pro průmyslový pelagický rybolov nalodí vědeckého pozorovatele na celé období své činnosti v marocké rybolovné oblasti.

1.3

Ostatní rybolovná plavidla Evropské unie, jejichž prostornost nepřesahuje 100 GT, budou pozorována maximálně během deseti plaveb za rok a za kategorii rybolovu.

1.4

Odbor sestaví seznam plavidel určených k nalodění pozorovatele, jakož i seznam pozorovatelů určených k nalodění na palubu. Tyto seznamy jsou ihned po svém sestavení předány delegaci.

1.5

V okamžiku vydání licence nebo nejpozději patnáct dní před stanoveným dnem nalodění určeného pozorovatele na palubu plavidla sdělí odbor prostřednictvím delegace dotčeným majitelům plavidel jméno tohoto pozorovatele.

2.

Pozorovatel je trvale přítomen na palubě plavidel pro pelagický rybolov lovících s vlečnými sítěmi. Pokud jde o ostatní kategorie rybolovu, je čas přítomnosti pozorovatelů na palubě stanoven na jednu plavbu pro každé plavidlo.

3.

Podmínky nalodění pozorovatele jsou stanoveny společnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a marockými orgány.

4.

Nalodění pozorovatele proběhne v přístavu zvoleném majitelem plavidla na počátku první plavby v marocké rybolovné oblasti po oznámení seznamu určených plavidel.

5.

Dotčení majitelé plavidel sdělí nejpozději dva týdny před stanoveným naloděním pozorovatelů data a marocké přístavy, v nichž k tomuto nalodění dojde.

6.

V případě, že je pozorovatel naloděn v zahraničí, nese náklady na přepravu pozorovatele majitel plavidla. Pokud plavidlo, které má na palubě marockého pozorovatele, opustí marockou rybolovnou oblast, musí být na náklady majitele plavidla přijata veškerá opatření k zajištění co možná nejrychlejší repatriace pozorovatele.

7.

V případě zbytečného přemístění pozorovatele z důvodu nedodržení závazků majitele plavidla nese majitel náklady na dopravu, jakož i denní příspěvky za dny nečinnosti pozorovatele ve výši, kterou pobírá marocký státní úředník stejného platového stupně. Výše uvedené denní příspěvky vyplatí majitel plavidla vědeckému pozorovateli rovněž v případě zpoždění při nalodění, za které je majitel zodpovědný.

Jakákoli změna právní úpravy denních příspěvků je delegaci sdělena nejpozději dva měsíce před začátkem svého uplatňování.

8.

Pokud pozorovatel není přítomen na dohodnutém místě ve smluvenou dobu a nedostaví se ani do dvanácti hodin, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti vzít tohoto pozorovatele na palubu.

9.

S pozorovatelem se na palubě jedná jako s lodním důstojníkem. Plní tyto úkoly:

9.1

sleduje rybolovné činnosti plavidel;

9.2

ověřuje polohu plavidel provádějících rybolovné operace;

9.3

odebírá biologické vzorky v rámci vědeckých programů;

9.4

sestaví seznam používaných rybolovných zařízení;

9.5

ověřuje údaje o úlovcích v marocké rybolovné oblasti zaznamenané v lodním deníku;

9.6

ověřuje procenta vedlejších úlovků a provádí odhad objemu výmětů obchodovatelných druhů ryb, korýšů a hlavonožců;

9.7

faxem nebo rádiem sděluje údaje o rybolovu, včetně objemu hlavních a vedlejších úlovků na palubě.

10.

Velitel plavidla přijme veškerá opatření vyplývající z jeho odpovědnosti, aby pozorovateli byla během plnění úkolů zaručena fyzická bezpečnost a nebyla mu způsobena morální újma.

11.

Pozorovateli je k plnění úkolů poskytnuta veškerá nezbytná pomoc. Velitel mu umožní přístup ke komunikačním zařízením nezbytným k plnění jeho úkolů, k dokladům přímo souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla, zejména k lodnímu a plavebnímu deníku, a také do částí plavidla, které jsou nezbytné ke snadnějšímu plnění jeho úkolů.

12.

Při pobytu na palubě pozorovatel:

1.

podnikne všechny kroky vhodné k tomu, aby podmínky jeho nalodění a jeho přítomnost na palubě plavidla nerušily nebo neomezovaly rybolovné činnosti;

2.

bere ohled na materiál a zařízení na palubě a zachovává důvěrnost všech dokumentů patřících k uvedenému plavidlu.

13.

Na konci pozorování a před opuštěním plavidla vypracuje pozorovatel zprávu o činnosti, kterou předá příslušným marockým orgánům a kopii zašle delegaci. Podepíše ji za přítomnosti velitele plavidla, který do ní může doplnit nebo nechat doplnit veškeré připomínky, které považuje za vhodné, a tyto doplní svým podpisem. Při vylodění pozorovatele je jedna kopie zprávy předána veliteli plavidla.

14.

Majitel plavidla zajistí s ohledem na možnosti plavidla na své náklady ubytování a stravu pozorovatelů v podmínkách, jaké jsou poskytovány důstojníkům.

15.

Plat a sociální odvody pozorovatele nesou příslušné marocké orgány.

16.

S cílem uhradit Maroku náklady související s přítomností pozorovatelů na palubě plavidel se kromě poplatku, který mají zaplatit majitelé plavidel, počítá i s poplatkem na tzv. „náklady na pozorovatele“, který se vypočítá na základě částky 5,5 EUR/GT/čtvrtletí za každé plavidlo provozující činnost v marocké rybolovné oblasti.

Platba tohoto poplatku proběhne za podmínek stanovených v kapitole I oddílu E této přílohy.

17.

V případě nesplnění povinností podle bodu 4 je licence k rybolovu automaticky pozastavena až do doby, než majitel plavidla své povinnosti splní. Delegace je o takovém rozhodnutí neprodleně informována.

B.   Systém společného monitorování rybolovu

1.

Strany dohody zavedou systém společného monitorování a pozorování kontrol vykládek na pevnině, jehož účelem je zlepšit účinnost těchto kontrol, a zajistit tak dodržování ustanovení tohoto protokolu.

2.

Strany vypracují roční harmonogram společného monitorování zahrnující všechny kategorie rybolovu, kterých se tento protokol týká.

3.

Pro tento účel jmenují příslušné orgány každé strany dohody svého zástupce a jeho jméno oznámí druhé straně. Tento zástupce se podílí na kontrolách vykládek a pozoruje jejich průběh.

4.

Zástupce marockého orgánu se jako pozorovatel účastní inspekcí vykládek plavidel, která byla činná v marocké rybolovné oblasti, jež jsou prováděny kontrolními útvary členských států.

5.

Doprovází kontroly provádějící úředníky těchto států při jejich prohlídkách přístavů, palub plavidel, kotvišť, trhů pro prvotní prodej, obchodů s mořskými plody, chladících skladů a ostatních prostor spojených s vykládkou a skladováním ryb před prvním prodejem a má přístup k dokladům, které jsou předmětem těchto inspekcí.

6.

Zástupce marockého orgánu vypracuje a předloží zprávu týkající se kontrol, jichž se zúčastnil. Kopie této zprávy je předána delegaci.

7.

Odbor osloví měsíc předem delegaci, aby se účastnila inspekcí naplánovaných v přístavech vykládky.

8.

Na žádost Komise se mohou rybářští inspektoři Evropské unie účastnit jako pozorovatelé inspekcí, které provádějí marocké orgány a které se týkají vykládek plavidel Evropské unie v marockých přístavech.

9.

Způsoby provádění těchto vykládek budou stanoveny společnou dohodou příslušných orgánů obou stran.

KAPITOLA IX

KONTROLA

1.   Technické prohlídky

1.1

Jednou ročně, jakož i po změnách technických vlastností nebo na základě žádosti o změnu kategorie rybolovu, s nimiž souvisí použití odlišných druhů rybolovných zařízení, se plavidla Evropské unie, pro něž byly vydány licence podle ustanovení tohoto protokolu, musí dostavit do některého marockého přístavu, aby se podrobila inspekcím podle platné právní úpravy. Tyto inspekce proběhnou povinně do 48 hodin po připlutí plavidla do přístavu.

1.2

Po ukončení prohlídky, při níž nebyly shledány žádné nesrovnalosti, je veliteli plavidla vydáno potvrzení, které má stejnou dobu platnosti jako licence, případně, u plavidel, pro která bude v daném roce licence obnovována, de facto delší dobu platnosti. Maximální platnost však nemůže překročit jeden rok. Toto potvrzení musí být neustále na palubě plavidla.

1.3

Účelem technické prohlídky je kontrola souladu technických vlastností a zařízení na palubě, ověření funkce zařízení pro satelitní navigaci a lokalizaci nacházejícího se na palubě a toho, zda jsou splněna ustanovení týkající se marocké posádky.

1.4

Náklady na prohlídky nesou majitelé plavidel a jsou určeny na základě sazebníku stanoveného marockými předpisy. Nemohou být vyšší než částky, které běžně platí jiná plavidla za tytéž služby.

1.5

V případě nedodržení ustanovení podle bodů 1.1 a 1.2 je licence k rybolovu automaticky pozastavena do doby, než majitel plavidla své povinnosti splní. Delegace je o takovém rozhodnutí neprodleně uvědoměna.

2.   Vplutí do oblasti a vyplutí z oblasti

2.1

Plavidla Evropské unie, pro něž byly vydány licence podle ustanovení tohoto protokolu, musí nejméně šest hodin předem oznámit odboru svůj záměr vplout do marocké rybolovné oblasti nebo z ní vyplout, spolu s těmito informacemi:

2.1.1

dnem a hodinou předání hlášení;

2.1.2

polohou plavidla v souladu s bodem 5 kapitoly V;

2.1.3

váhou (v kg) úlovků na palubě podle druhů, označených 3-alfa ISO kódem;

2.1.4

druhem zprávy, tj. „úlovky při vplutí“ (COE) a „úlovky při vyplutí“ (COX).

2.2

Tato sdělení se provádějí pokud možno faxem a v případě plavidel, která nejsou faxem vybavena, rádiem (viz odkazy uvedené v dodatku 10).

2.3

V případě plavidel z kategorie „průmyslový pelagický rybolov“ podléhá definitivní vyplutí z marocké rybolovné oblasti předchozímu souhlasu odboru. Toto povolení bude vydáno do 24 hodin po žádosti předložené velitelem plavidla nebo jeho zástupcem s výjimkou případu, kdy je žádost doručena den před víkendem a kdy povolení bude vydáno v pondělí. V případě odmítnutí vydání povolení oznámí odbor neprodleně majiteli plavidla a Komisi důvody tohoto odmítnutí.

2.4

Plavidlo, které je přistiženo při rybolovu, aniž by informovalo odbor, je považováno za plavidlo bez licence.

2.5

Majitel do formuláře žádosti o licenci k rybolovu uvede čísla faxu a telefonu lodi, jakož i e-mailovou adresu jejího velitele.

3.   Kontrolní postupy

3.1

Velitelé plavidel z Evropské unie, pro něž byly vydány licence podle tohoto protokolu, umožní a usnadní vstup na palubu a plnění úkolů všem marockým úředníkům pověřeným inspekcí a kontrolou rybolovných činností.

3.2

Přítomnost těchto úředníků na palubě nepřekročí dobu nezbytnou ke splnění jejich úkolu.

3.3

Po skončení každé inspekce a kontroly je veliteli plavidla vystaveno osvědčení.

4.   Kontrolní prohlídka plavidla

4.1

Odbor co nejdříve, nejpozději však do 48 hodin, informuje delegaci o každé kontrolní prohlídce plavidel z Evropské unie a o veškerých na ně uvalených sankcích, k nimž došlo v marocké rybolovné oblasti.

4.2

Komise zároveň obdrží stručnou zprávu o okolnostech a důvodech, které k této kontrolní prohlídce vedly.

5.   Protokol o kontrolní prohlídce plavidla

5.1

Velitel plavidla musí poté, co je zjištění zapsáno do protokolu vypracovaného marockými orgány pověřenými kontrolou, tento doklad podepsat.

5.2

Podpisem nejsou dotčena práva a způsoby obhajoby, které může velitel uplatnit ohledně porušení předpisů, které mu je vytýkáno.

5.3

Velitel musí své plavidlo dovést do přístavu, který určí marocké orgány pověřené kontrolou. Plavidlo, které porušilo platnou marockou právní úpravu týkající se námořního rybolovu, je zadržováno v přístavu, dokud nejsou dokončeny obvyklé administrativní náležitosti spojené s kontrolní prohlídkou.

6.   Řešení případů porušení předpisů

6.1

Před zahájením soudního řízení je třeba zkusit domnělé porušení předpisů vyřešit narovnáním. Tento postup se ukončí nejpozději tři pracovní dny po kontrolní prohlídce.

6.2

V případě narovnání je výše uložené pokuty stanovena v souladu s marockou právní úpravou v oblasti rybolovu.

6.3

V případě, kdy záležitost nemohla být vyřešena narovnáním a řeší ji příslušný soudní orgán, složí majitel plavidla v bance určené příslušným marockým orgánem bankovní jistotu, která byla stanovena s ohledem na náklady vzniklé kontrolní prohlídkou, jakož i na výši pokut a náhrady škody, kterým podléhají osoby zodpovědné za porušení předpisů.

6.4

Bankovní jistotu nelze vrátit před ukončením soudního řízení. Jistota je uvolněna, jakmile je řízení ukončeno bez vynesení odsuzujícího rozsudku. V případě vynesení rozsudku s pokutou nižší, než je složená jistota, uvolní příslušný marocký orgán zbývající částku.

6.5

Plavidlo může opustit přístav:

jakmile jsou splněny povinnosti vyplývající z narovnání,

nebo, před koncem soudního řízení, jakmile je bankovní jistota stanovená ve výše uvedeném bodě 6.3 složena a přijata příslušným marockým orgánem.

7.   Překládky

7.1

Jakákoli překládka úlovků na moři v marocké rybolovné oblasti je zakázána. Nicméně plavidla pro průmyslový pelagický rybolov lovící s vlečnými sítěmi z Evropské unie, pro něž byla vydána licence v souladu s ustanoveními tohoto protokolu a která chtějí provést překládku úlovků v marocké rybolovné oblasti, ji provedou v některém marockém přístavu nebo v jiném místě, které určí příslušné marocké orgány poté, co obdrží povolení od odboru. Tato překládka proběhne pod dohledem pozorovatele nebo zástupce delegace pro námořní rybolov a kontrolních orgánů. Na každou osobu, která poruší toto ustanovení, se vztahují sankce stanovené platnou marockou právní úpravou.

7.2

Nejméně 24 hodin před každou překládkou musí majitelé plavidel oznámit odboru tyto informace:

jména rybářských plavidel, která mají překládku provést,

jméno nákladní lodě, její stát vlajky, její registrační číslo a její volací značku,

hmotnost podle druhů, které budou překládány,

místo určení úlovků,

datum a den překládky.

7.3

Marocká strana si vyhrazuje právo překládku odmítnout, provozuje-li nákladní loď uvnitř marocké rybolovné oblasti nebo mimo ni nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov.

7.4

Překládka se považuje za vyplutí z marocké rybolovné oblasti. Plavidla tedy musí předat odboru hlášení o úlovcích a oznámit úmysl pokračovat v rybolovu, nebo opustit marockou rybolovnou oblast.

7.5

Velitelé plavidel pro průmyslový pelagický rybolov lovící s vlečnými sítěmi z Evropské unie, pro něž byla vydána licence v souladu s ustanoveními tohoto protokolu a která se účastní vykládky nebo překládky v některém marockém přístavu, umožní a usnadní marockým inspektorům kontrolu vykládky a překládky. Po skončení každé inspekce a kontroly v přístavu je veliteli plavidla vystaveno osvědčení.

KAPITOLA X

VYKLÁDKA ÚLOVKŮ

Strany dohody, jež mají zájem na lepší integraci za účelem společného rozvoje svých odvětví rybolovu, se dohodly, že přijmou následující ustanovení týkající se vykládek části úlovků uskutečněných v marocké rybolovné oblasti plavidly Evropské unie, pro něž byla vydána licence podle ustanovení tohoto protokolu, v marockých přístavech.

Povinná vykládka se uskuteční za podmínek uvedených v rybolovných listech připojených k tomuto protokolu.

Finanční pobídky:

1.

Vykládky

Plavidla z Evropské unie určená pro lov tuňáků a typu RSW (lovící populace C malých pelagických druhů), pro něž byla vydána licence podle ustanovení tohoto protokolu a která vyloží v některém marockém přístavu více než 25 % povinné vykládky stanovené v rybolovných listech č. 5 a 6, získají za každou tunu vyloženou nad rámec této povinné hodnoty slevu z poplatku ve výši 5 %.

2.

Prováděcí pravidla

Při každé vykládce vystaví rybářská hala doklad o vážení, který je základem pro dohledatelnost produktů.

Na prodeje produktů v rybářské hale je vystaveno potvrzení o „vyúčtování prodejů a srážek“ (dále jen „vyúčtování“).

Kopie dokladů o vážení a vyúčtování jsou předány delegaci pro námořní rybolov v přístavu vykládky. Poté, co je schválí odbor, jsou dotčení majitelé plavidel informováni o částkách, které jim mají být vyplaceny. Tyto částky budou odečteny z poplatků, které mají být zaplaceny při podání příštích žádostí o licence.

3.

Hodnocení

Výše finančních pobídek bude upravena v rámci smíšeného výboru na základě společensko-hospodářského dopadu uskutečněných vykládek.

4.

Penále v případě nedodržení povinné vykládky

Plavidla kategorií, které podléhají povinné vykládce a které tuto povinnost, tak jak je stanovena v příslušných rybolovných listech, nedodržují, zaplatí 5 % přirážku k příštímu poplatku. Bude-li se takové jednání opakovat, bude penále rozhodnutím smíšeného výboru zvýšeno.

Dodatky

1)

Formulář žádosti o licenci

2)

Rybolovné listy

3)

Podávání VMS zpráv Maroku, hlášení o poloze

4)

Souřadnice rybolovných oblastí

5)

Údaje marockého střediska monitorování a kontroly rybolovu

6)

Lodní deník ICCAT pro lov tuňáků

7)

Lodní deník pro jiná loviště

8)

Formulář hlášení o úlovcích (průmyslový pelagický rybolov)

9)

Formulář hlášení o úlovcích (získaných jinak než průmyslovým pelagickým rybolovem a lovem tuňáků)

10)

Vlastnosti rádiové stanice marockého odboru pro námořní rybolov

11)

Protokol ERS

Dodatek 1

DOHODA O RYBOLOVU MAROKO–EVROPSKÁ UNIE

ŽÁDOST O LICENCI K RYBOLOVU

KATEGORIE RYBOLOVU ČÍSLO

Image

Dodatek 2

Podmínky rybolovu pro každou kategorii budou před vystavením licencí každoročně stanoveny společnou dohodou.

Rybolovný list č. 1

Drobný rybolov na severu: pelagické druhy

Počet povolených plavidel

20

Povolená rybolovná zařízení

Nevod

Maximální povolené rozměry v souladu s podmínkami převažujícími v oblasti: 500 m × 90 m

Zákaz rybolovu se sítí typu lampara

Typ plavidla

< 100 GT

Poplatek

75 EUR/GT/čtvrtletí

Zeměpisná hranice povolené oblasti

Severně od 34°18′00″S

Rozšíření až po 33°25′00″ je povoleno pro pět plavidel současně, které se budou střídat a podléhat vědeckému pozorování.

Dále než 2 námořní míle

Cílové druhy

Sardinka obecná, sardel obecná a ostatní malé pelagické druhy

Povinnost vykládky v Maroku

30 % nahlášených úlovků

Období biologického klidu

Dva měsíce: únor a březen

Najímací povinnost

3 maročtí námořníci/plavidlo

Poznámky

Rozšíření činnosti pěti plavidel lovících s nevody jižně od 34°18′00″S bude po roce přehodnoceno, aby mohla být posouzena případná interakce s marockým loďstvem a dopad na zdroje.

Rybolovný list č. 2

Drobný rybolov na severu

Počet povolených plavidel

35

Povolená rybolovná zařízení

Nástražná dlouhá lovná šňůra

Kat. a) < 40 GT – Maximální počet povolených háčků na lovnou šňůru: 10 000 funkčních, připevněných a k použití připravených háčků, při maximálně pěti lovných šňůrách.

Kat. b) ≥ 40 GT a < 150 GT – 15 000 funkčních, připevněných a k použití připravených háčků, při maximálně osmi lovných šňůrách.

Typ plavidla

a)

< 40 GT: 32 licencí

b)

≥ 40 GT a < 150 GT: 3 licence

Poplatek

67 EUR/GT/čtvrtletí

Zeměpisná hranice povolené oblasti

Severně od 34°18′00″S

Rozšíření až po 33°25′00″ je povoleno pro čtyři lodě současně (1), které se budou střídat a podléhat vědeckému pozorování.

Dále než 6 námořních mil

Cílové druhy

Tkaničnice, mořanovití a jiné druhy žijící při dně

Povinnost vykládky v Maroku

Dobrovolná vykládka

Období biologického klidu

Od 15. března do 15. května

Vedlejší úlovky

0 % mečounů a pelagických žraloků

Najímací povinnost

< 100 GT: dobrovolná

≥ 100 GT: 1 marocký námořník

Poznámky

Rozšíření činnosti čtyř plavidel lovících na dlouhé lovné šňůry jižně od 34°18′00″S bude po roce přehodnoceno, aby mohla být posouzena případná interakce s marockým loďstvem a dopad na zdroje.

Rybolovný list č. 3

Drobný rybolov na jihu

Počet povolených plavidel

10

Povolená rybolovná zařízení

Návnady a pruty

Typ plavidla

< 80 GT

Poplatek

67 EUR/GT/čtvrtletí

Zeměpisná hranice povolené oblasti

Jižně od 30°40′00″S

Dále než 3 námořní míle

Cílové druhy

Larimichthys polyactis a mořanovití

Povinnost vykládky v Maroku

Dobrovolná vykládka

Období biologického klidu

Nevod povolený pro odlov živé návnady

S oky velikosti 8 mm pro odlov živé návnady

Nevod používaný ve vzdálenosti přesahující 3 námořní míle

Vedlejší úlovky

0 % hlavonožců a korýšů

5 % ostatních druhů žijících při dně

Najímací povinnost

2 maročtí námořníci/plavidlo

Rybolovný list č. 4

Rybolov při dně

Počet povolených plavidel

16 plavidel: 5 plavidel lovících s vlečnými sítěmi a 11 plavidel lovících na dlouhé lovné šňůry

Povolená rybolovná zařízení

Pro plavidla lovící s vlečnými sítěmi:

vlečná síť pro lov při dně:

oka kapsy o velikosti 70 mm

zdvojení kapsy vlečné sítě je zakázáno

zdvojení vláken tvořících vlečnou síť je zakázáno

Pro plavidla lovící na dlouhé lovné šňůry:

nástražná dlouhá lovná šňůra:

maximálně 20 000 háčků/plavidlo

Typ plavidla

 

Plavidla lovící s vlečnými sítěmi:

maximální prostornost 600 GT/plavidlo

 

Plavidla lovící na dlouhé lovné šňůry:

maximální prostornost 150 GT/plavidlo

Poplatek

60 EUR/GT/čtvrtletí

Zeměpisná hranice povolené oblasti

Jižně od 29°S

Od izobáty 200 m pro plavidla lovící s vlečnými sítěmi

Dále než 12 námořních mil pro plavidla lovící na dlouhé lovné šňůry

Cílové druhy

Štikozubec černý, tkaničnice, světloun/malá makrela

Povinnost vykládky v Maroku

30 % úlovků/plavba

Období biologického klidu

Vedlejší úlovky

0 % hlavonožců a korýšů a 5 % pelagických žraloků

Najímací povinnost

4 maročtí námořníci pro plavidla lovící na dlouhé lovné šňůry

7 marockých námořníků pro plavidla lovící s vlečnými sítěmi

Rybolovný list č. 5

Lov tuňáka

Počet povolených plavidel

27

Povolená rybolovná zařízení

Prut a vlečná šňůra s návnadou

Zeměpisná hranice povolené oblasti

Dále než 3 míle

Celá atlantická oblast Maroka, s výjimkou chráněné oblasti východně od linie spojující body 33°30′S/7°35′Z a 35°48′S/6°20′Z

Cílové druhy

Tuňáci

Povinnost vykládky v Maroku

25 % nahlášených úlovků tvořených tuňákem pruhovaným (katsuwonus pelamis), pelamidou obecnou (sarda sarda) a tuňákem nepravým (auxis thazard) za každou plavbu

Období biologického klidu

Nevod povolený pro odlov živé návnady

S oky velikosti 8 mm pro odlov živé návnady a používaný dále než 3 námořní míle

Poplatky

35 EUR za tunu úlovků

Záloha

Paušální záloha ve výši 7 000 EUR zaplacená při podání žádosti o roční licenci

Najímací povinnost

3 maročtí námořníci/plavidlo

Rybolovný list č. 6

Průmyslový pelagický rybolov

Počet povolených plavidel

18

Povolená rybolovná zařízení

Pelagické nebo semipelagické vlečné sítě

Přidělená kvóta

80 000 tun za rok,

s maximálně 10 000 tunami měsíčně za všechna plavidla,

s výjimkou období srpen–říjen, kdy se měsíční strop úlovků zvyšuje na 15 000 tun

Typ plavidla

Plavidlo pro průmyslový pelagický rybolov lovící s vlečnými sítěmi

Počet povolených plavidel

Rozdělení plavidel, která mohou provádět rybolov:

10 plavidel o prostornosti větší než 3 000 GT

3 plavidla o prostornosti mezi 150 a 3 000 GT

5 plavidel o prostornosti menší než 150 GT

Maximální povolená prostornost/plavidlo

7 765 GT, se zohledněním skladby rybářského loďstva Evropské unie.

Zeměpisná hranice povolené oblasti

Jižně od 29°S

dále než 15 námořních mil pro mrazírenská plavidla lovící s vlečnými sítěmi

dále než 8 námořních mil pro plavidla typu RSW lovící s vlečnými sítěmi

Cílové druhy

Sardinka obecná, malá sardinka, makrela, kranas obecný a sardel obecná

Skladba úlovků (podle druhových skupin)

kranas obecný/makrela/sardel obecná: 65 %,

sardinka obecná/malá sardinka: 33 %,

vedlejší úlovky: 2 %

Tato skladba úlovků může být smíšeným výborem změněna.

Povinnost vykládky v Maroku

25 % úlovků/plavba

Období biologického klidu

Povolená rybářská plavidla musí dodržet všechna období biologického klidu, která odbor zavedl v povolené rybolovné oblasti, a zastavit v těchto obdobích veškeré rybolovné činnosti (2).

Povolené sítě

Minimální rozměr napnutého oka pelagické či semipelagické vlečné sítě je 40 mm.

Kapsa pelagické či semipelagické sítě může být zesílena síťovinou o minimální velikosti napnutého oka 400 mm a řemínky umístěnými nejméně jeden a půl metru (1,5 m) od sebe, s výjimkou řemínku na zadní části vlečné sítě, který musí být umístěn nejméně 2 m od průhledu v kapse.

Zesílení nebo zdvojení kapsy jakýmkoli jiným zařízením je zakázáno a s vlečnou sítí nelze v žádném případě lovit jiné než povolené malé pelagické druhy.

Vedlejší úlovky

Maximálně 2 % jiných druhů

Seznam druhů povolených v rámci vedlejších úlovků je stanoven marockou právní úpravou „oblastí lovu malých pelagických druhů v jižním Atlantiku“.

Průmyslové zpracování

Průmyslové zpracování úlovků na rybí moučku nebo rybí olej je přísně zakázáno.

Poškozené nebo poničené ryby, jakož i odpady pocházející z manipulace s úlovky však mohou být na rybí moučku nebo rybí olej zpracovány, aniž by ale došlo k překročení maximální hranice 5 % celkových povolených úlovků.

Poplatky

Pro mrazírenská plavidla pro průmyslový pelagický rybolov lovící s vlečnými sítěmi:

100 EUR/t placené předem na měsíční bázi

Pro nemrazírenská plavidla pro průmyslový pelagický rybolov lovící s vlečnými sítěmi:

35 EUR/t placené předem na měsíční bázi

Při překročení povoleného odlovu bude výše poplatku vynásobena třemi.

Najímací povinnost

Prostornost plavidla < 150 GT:

2 maročtí námořníci

150 GT ≤ prostornost plavidla < 1 500 GT:

4 maročtí námořníci

1 500 GT ≤ prostornost plavidla < 5 000 GT:

8 marockých námořníků

5 000 GT ≤ prostornost plavidla < 7 765 GT:

16 marockých námořníků


(1)  V případě, že k tomu bude vhodná situace a smíšený výbor vydá kladné stanovisko, může být po roce počet plavidel, která mohou lovit v rozšířené oblasti, zvýšen.

(2)  Odbor předem oznámí toto rozhodnutí Komisi, přičemž upřesní období zastavení rybolovných činností i dotčené oblasti.

Dodatek 3

PODÁVÁNÍ VMS HLÁŠENÍ MAROKU

HLÁŠENÍ O POLOZE

Údaj

Kód:

Povinný/nepovinný

Obsah

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj označující začátek záznamu

Příjemce

AD

P

Detail hlášení – 3-alfa ISO kód země příjemce (ISO-3166)

Odesílatel

FR

P

Detail hlášení – 3-alfa ISO kód země odesílatele (ISO-3166)

Stát vlajky

FS

P

Detail hlášení – 3-alfa ISO kód země státu vlajky (ISO-3166)

Druh hlášení

TM

P

Detail hlášení – Druh hlášení (ENT, POS, EXI)

Radiová volací značka

RC

P

Údaj o plavidle – Mezinárodní radiová volací značka plavidla (IRCS)

Interní referenční číslo strany dohody

IR

N

Údaj o plavidle – Jedinečné číslo strany dohody ve tvaru 3-alfa ISO kódu (ISO-3166) následované číslem

Externí registrační číslo

XR

P

Údaj o plavidle – číslo plavidla uvedené na jeho boku (ISO 8859.1)

Zeměpisná šířka

LT

P

Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a desetinách stupňů S/J SS.sss (WGS84)

Zeměpisná délka

LG

P

Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a desetinách stupňů V/Z SS.sss (WGS84)

Kurs

CO

P

Kurs plavidla na 360°stupnici

Rychlost

SP

P

Rychlost plavidla v desítkách uzlů

Datum

DA

P

Údaj o poloze plavidla – datum záznamu polohy v UTC (RRRRMMDD)

Čas

TI

P

Údaj o poloze plavidla – čas záznamu polohy v UTC (HHMM)

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj označující konec záznamu

Při přenosu jsou vyžadovány následující informace, které marockému středisku umožní určit odesílající středisko:

IP adresa serveru střediska nebo identifikace DNS

Certifikát SSL (úplný řetěz certifikačních orgánů)

Přenos údajů má tuto strukturu:

1.

Použité znaky musí odpovídat normě ISO 8859.1.

2.

Dvojité lomítko (//) a kód „SR“ označují začátek hlášení.

3.

Každý údaj je identifikován prostřednictvím svého kódu a je od ostatních údajů oddělen dvojitým lomítkem (//).

4.

Jednoduché lomítko (/) odděluje kód pole od údaje.

5.

Kód „ER“ následovaný dvojitým lomítkem (//) označuje konec hlášení.

6.

Nepovinné údaje musí být umístěny mezi začátkem a koncem zprávy.

Dodatek 4

SOUŘADNICE RYBOLOVNÝCH OBLASTÍ

Rybolovný list

Kategorie

Rybolovná oblast (zeměpisná šířka)

Vzdálenost od pobřeží

1

drobný rybolov na severu: pelagické druhy

34°18′00″S— 35°48′00″S (rozšíření až po 33°25′00″S, v souladu s podmínkami stanovenými v rybolovném listě č. 1)

více než 2 míle

2

drobný rybolov na severu: dlouhá lovná šňůra

34°18′00″S— 35°48′00″S (rozšíření až po 33°25′00″S, v souladu s podmínkami stanovenými v rybolovném listě č. 2)

více než 6 mil.

3

drobný rybolov na jihu

jižně od 30°40′00″S

více než 3 míle

4

rybolov při dně

jižně od 29°00′00″S

plavidla lovící na dlouhé lovné šňůry: více než 12 mil.

plavidla lovící s vlečnými sítěmi: dále než izobáta 200 metrů

5

lov tuňáka

celý Atlantický oceán kromě oblasti mezi: 35°48′S/6°20′Z a 33°30′S/7°35′Z

více než 3 míle a 3 míle pro návnadu

6

průmyslový pelagický rybolov

jižně od 29°00′00″S

více než 15 mil. (mrazírenská plavidla)

více než 8 mil. (plavidla typu RWS)

Před vstupem v platnost sdělí odbor Komisi zeměpisné souřadnice marocké základní linie, marocké rybolovné oblasti a oblastí, v kterých jsou plavba a rybolov zakázány. Odbor rovněž sdělí s nejméně měsíčním předstihem veškeré změny těchto souřadnic.

Dodatek 5

ÚDAJE MAROCKÉHO STŘEDISKA

Název Marockého střediska: CNSNP (Centre National de Surveillance des Navires de Pêche)

Tel.: +212 5 37 68 81 45/46

Fax: +212 5 37 68 83 29/82

Elektronická adresa:

 

cnsnp@mpm.gov.ma

 

cnsnp.radio@mpm.gov.ma

Frekvence radiostanice:

Volací značka: CNM

Pásma

Vysílací frekvence plavidla

Přijímací frekvence plavidla

8

8 285 kHz

8 809 kHz

12

12 245 kHz

13 092 kHz

16

16 393 kHz

17 275 kHz

Elektronické adresy subjektů pověřených protokolem pro přenos údajů VMS:

 

boukhanfra@mpm.gov.ma

 

belhad@mpm.gov.ma

 

abida@mpm.gov.ma

Dodatek 6

LODNÍ DENÍK ICCAT PRO LOV TUŇÁKŮ

Image

Dodatek 7

RYBÁŘSKÝ DENÍK (MIMO LOV TUŇÁKA)

Formát rybářského deníku pro jiný lov než tuňáka bude určen dohodou před vstupem tohoto protokolu v platnost.

Image

Dodatek 8

Image

Dodatek 9

Image

Dodatek 10

VLASTNOSTI RÁDIOVÉ STANICE ODBORU PRO NÁMOŘNÍ RYBOLOV V MAROKU

MMSI:

242 069 000

Volací značka:

CNM

Umístění:

Rabat

Frekvenční rozpětí:

1,6 až 30 MHz

Třída vysílání:

SSB-AIA-J2B

Vysílací výkon:

800 W


Pracovní frekvence

Pásma

Spojení

Vysílání

Příjem

Pásmo 8

831

8 285 kHz

8 809 kHz

Pásmo 12

1206

12 245 kHz

13 092 kHz

Pásmo 16

1612

16 393 kHz

17 275 kHz


Fungování stanice

Období

Provozní doba

Pracovní dny

od 8 h 30 do 16 h 30

Sobota, neděle a svátky

od 9 h 30 do 14 h 00


VHF:

Kanál 16

Kanál 70 ASN

Radiodálnopis:

 

 

 

Typ:

DP-5

 

Třída vysílání:

ARQ-FEC

 

Číslo:

31356

Fax:

 

 

 

Čísla

+ 212 537688329

Dodatek 11

PROTOKOL PRO VYTVOŘENÍ RÁMCE ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ O RYBOLOVNÉ ČINNOSTI (SYSTÉM ERS) A JEHO ZAVEDENÍ

Obecná ustanovení

1.

Každé rybářské plavidlo EU, vyvíjí-li činnost v marocké rybolovné oblasti, musí být vybaveno elektronickým systémem (dále jen „systém ERS“), který je schopen zaznamenávat a předávat údaje týkající se rybolovných činností (dále jen „údaje ERS“).

2.

Plavidlo EU, které není vybaveno systémem ERS nebo jehož systém ERS není funkční, není oprávněno ke vstupu do marocké rybolovné oblasti za účelem rybolovu.

3.

Údaje ERS jsou předávány podle postupů státu vlajky plavidla středisku pro monitorování a kontrolu rybolovu (dále jen „středisko“) tohoto státu.

4.

Středisko státu vlajky automaticky a bezodkladně předá hlášení (COE, COX, PNO) plavidla v reálném čase marockému středisku. Marockému středisku budou automaticky a bezodkladně předána hlášení o denních úlovcích (FAR).

5.

Stát vlajky a Maroko zajistí, aby jejich střediska byla vybavena výpočetním zařízením a programovým vybavením pro automatický přenos údajů ERS ve formátu XML, který je k dispozici na internetových stránkách Generálního ředitelství Evropské komise pro námořní záležitosti a rybolov, a disponovala postupy umožňujícími zaznamenat údaje ERS a uchovat je v počítačově čitelné formě po dobu nejméně tří let.

6.

Každá změna či aktualizace formátu musí být označena a datována a být funkční šest měsíců po začátku jejího používání.

7.

Při přenosu údajů ERS je nutno využívat prostředků elektronické komunikace, které jménem EU spravuje Evropská komise a které jsou označovány jako DEH (Data Exchange Highway).

8.

Stát vlajky a Maroko určí každý osobu odpovědnou za ERS, která bude působit jako kontaktní osoba.

9.

Osoby odpovědné za ERS jsou jmenovány minimálně na období šesti měsíců.

10.

Střediska státu vlajky a Maroka si po zprovoznění systému ERS předají údaje (jméno, adresa, telefon, dálnopis, e-mail) o svých osobách odpovědných za tento systém. Veškeré změny údajů osob odpovědných za ERS se sdělují bezodkladně.

Vypracování a přenos údajů ERS

11.

Každé rybářské plavidlo EU musí:

a)

po dobu strávenou v marocké rybolovné oblasti vypracovávat denní údaje ERS;

b)

pro každý zátah nevodu, vlečné sítě nebo dlouhé lovné šňůry zaznamenat množství každého uloveného druhu, který byl ponechán na palubě jako cílový druh nebo vedlejší úlovek či vrácen do moře;

c)

u každého druhu uvedeného v povolení k rybolovu vydaném Marokem nahlásit rovněž nulové úlovky;

d)

označit každý druh jeho 3-alfa ISO kódem FAO;

e)

vyjádřit množství v kilogramech živé hmotnosti a, je-li to vyžadováno, v počtech kusů;

f)

zaznamenat do údajů ERS pro každý druh údaje o překládaných nebo vykládaných množstvích;

g)

zaznamenat do údajů ERS při každém vplutí do marocké rybolovné oblasti (COE) a vyplutí z ní (COX) specifické hlášení obsahující pro každý druh uvedený v povolení k rybolovu vydaném Marokem množství uchovávaná na palubě při každém takovém překročení hranice oblasti;

h)

každý den předat údaje ERS středisku státu vlajky, a to elektronickou cestou ve formátu XML uvedeném v bodě 5 nejpozději ve 23:59 UTC.

12.

Za správnost zaznamenaných a předaných údajů ERS odpovídá velitel plavidla.

13.

Středisko státu vlajky poskytne údaje ERS ve formátu XML uvedeném v bodě 5 automaticky a bezodkladně marockému středisku.

14.

Marocké středisko potvrdí přijetí všech hlášení ERS formou zpětného hlášení (RET).

15.

Marocké středisko zachází se všemi údaji ERS důvěrně.

Porucha systému ERS na palubě plavidla nebo při předávání údajů mezi plavidlem a střediskem státu vlajky

16.

Stát vlajky bezodkladně informuje velitele, majitele nebo zástupce majitele plavidla plavícího se pod jeho vlajkou o veškerých technických poruchách systému ERS na palubě plavidla nebo o nefunkčnosti předávání údajů ERS mezi plavidlem a střediskem státu vlajky.

17.

Stát vlajky informuje Maroko o zjištěné poruše a o nápravných opatřeních, která byla přijata.

18.

V případě technického selhání systému ERS na palubě plavidla jeho velitel nebo majitel zajistí, aby byl systém ERS opraven nebo vyměněn do deseti pracovních dnů. Pokud plavidlo uskuteční během této desetidenní lhůty zastávku v přístavu, nebude poté moci vykonávat rybolovné činnosti v marocké rybolovné oblasti do doby, než bude jeho systém ERS bezchybně fungovat, s výjimkou k tomu Marokem vydaného povolení.

19.

Po zjištění technické poruchy systému ERS nemůže rybářské plavidlo opustit přístav dříve, než:

a)

bude tento systém opět funkční, což potvrdí stát vlajky, nebo

b)

k tomu obdrží povolení od státu vlajky. V takovém případě stát vlajky informuje Maroko o svém rozhodnutí před odplutím plavidla.

20.

Každé plavidlo EU pohybující se v marocké rybolovné oblasti s nefunkčním systémem ERS předá každý den nejpozději ve 23:59 hod. UTC středisku státu vlajky údaje ERS jakýmkoliv jiným možným prostředkem elektronické komunikace.

21.

Údaje ERS uvedené v bodě 11, které nemohly být předány Maroku z důvodu poruchy, jsou střediskem státu vlajky předány marockému středisku sjednanou alternativní elektronickou formou. Toto alternativní předání bude pokládáno za prioritní, přičemž se zohlední, že lhůty pro předání, které se uplatňují za normálních okolností, nelze dodržet.

22.

Pokud marocké středisko nedostane údaje ERS od plavidla během tří po sobě následujících dnů, může Maroko plavidlu přikázat, aby se okamžitě dostavilo do jím určeného přístavu za účelem šetření.

Porucha středisek – nepřijetí údajů ERS marockým střediskem

23.

Neobdrží-li některé středisko údaje ERS, informuje o tom jeho osoba odpovědná za ERS bezodkladně osobu odpovědnou za ERS druhého střediska a v případě potřeby se po nezbytnou dobu podílí na odstranění problému.

24.

Středisko státu vlajky a marocké středisko si smluví alternativní způsoby elektronické komunikace, které budou používat pro předávání údajů ERS v případě poruchy středisek, a bezodkladně se informují o jakékoli jejich změně.

25.

Pokud marocké středisko oznámí, že nedostalo údaje ERS, středisko státu vlajky zjistí příčiny problému a přijme vhodná opatření na jeho vyřešení. Středisko státu vlajky informuje středisko Maroka a Evropskou unii o výsledcích své analýzy a přijatých opatřeních do 24 hodin.

26.

Pokud vyřešení problému vyžaduje více než 24 hodin, středisko státu vlajky bezodkladně předá marockému středisku chybějící údaje ERS s použitím alternativního způsobu elektronické komunikace uvedeného v bodě 24.

27.

Maroko informuje své příslušné kontrolní útvary, aby nepovažovaly plavidla z EU, která nepředala údaje ERS z důvodu poruchy některého střediska, za plavidla porušující předpisy.

Údržba střediska

28.

Plánované údržby střediska (program údržby), které by mohly narušit přenos údajů ERS, musí být oznámeny druhému středisku nejméně 72 hodin předem, pokud možno s uvedením data a doby trvání údržby. V případě neplánované údržby se tyto údaje oznámí druhému středisku hned, jakmile je to možné.

29.

Během údržby je možné předání údajů ERS odložit do doby, než bude systém ERS znovu funkční. Dotčené údaje ERS budou předány ihned po ukončení údržby.

30.

Pokud trvá údržba déle než 24 hodin, budou údaje předány druhému středisku s použitím alternativního způsobu elektronické komunikace uvedeného v bodě 24.

31.

Maroko informuje své příslušné kontrolní útvary, aby nepovažovaly plavidla z EU, která nepředala údaje ERS z důvodu údržby některého střediska, za plavidla porušující předpisy.


Top