Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A0111(02)

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Čínské lidové republiky

OJ L 6, 11.1.2000, p. 40–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 138 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 138 - 143
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 073 P. 72 - 77

In force

22000A0111(02)Úřední věstník L 006 , 11/01/2000 S. 0040 - 0045


Dohoda

o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Čínské lidové republiky

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ (dále jen "Společenství")

na jedné straně a

VLÁDA ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY

na straně druhé,

(dále jen "strany"),

VZHLEDEM k Dohodě o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Čínskou lidovou republikou z roku 1985;

VZHLEDEM k významu vědy a techniky pro jejich hospodářský a společenský rozvoj;

VZHLEDEM k probíhající vědeckotechnické spolupráci mezi Společenstvím a Čínou;

VZHLEDEM k tomu, že Společenství a Čína provádějí v současnosti programy pro výzkum a technický rozvoj včetně demonstrací v různých oblastech společného zájmu a že je pro ně oboustranně výhodné, aby se každá z nich účastnila výzkumné a vývojové činnosti druhé strany na základě vzájemnosti;

S PŘÁNÍM položit formální základ pro spolupráci ve vědeckém a technickému výzkumu, který rozšíří a posílí spolupráci v oblastech společného zájmu a povzbudí využívání výsledků této spolupráce k vzájemnému hospodářskému a společenskému prospěchu;

VZHLEDEM k tomu, že tato dohoda o vědeckotechnické spolupráci je součástí celkové spolupráce mezi Čínou a Společenstvím,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Cíl

Strany podporují, rozvíjí a usnadňují spolupráci mezi Společenstvím a Čínou v oblastech společného zájmu, kde provádějí vědecký a technický výzkum a rozvoj.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a) "spoluprací" jakákoli činnost, kterou strany podle této dohody vyvíjejí, a zejména společný výzkum;

b) "informacemi" vědecké a technické údaje, výsledky nebo metody výzkumu a rozvoje vyplývající ze společného výzkumu, jakož i veškeré další informace, které účastníci zapojení do spolupráce případně i samy strany považují za nezbytné;

c) "duševním vlastnictvím" pojem vymezený v článku 2 Úmluvy o založení Světové organizace duševního vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967;

d) "společným výzkumem" výzkum, technický rozvoj nebo demonstrace prováděné s finanční podporou jedné nebo obou stran nebo bez této finanční podpory, který zahrnuje spolupráci účastníků ze Společenství i z Číny a je jako společný výzkum písemně označen stranami nebo jejich vědeckými a technickými subjekty a orgány, které provádějí programy vědeckého výzkumu. Pokud finanční podporu poskytuje pouze jedna strana, provede toto označení tato strana a účastník daného projektu;

e) "účastníkem" nebo "výzkumným subjektem" jakákoli právnická nebo fyzická osoba, výzkumný ústav nebo jakýkoli jiný právní subjekt nebo podnik usazený ve Společenství nebo v Číně, který se účastní činností spolupráce, včetně stran samých.

Článek 3

Zásady

Spolupráce spočívá na následujících zásadách:

a) vzájemná výhodnost založená na celkové rovnováze užitku;

b) vzájemná možnost zapojit se do činností výzkumu a technického rozvoje prováděných každou ze stran;

c) včasná výměna informací, které mohou ovlivnit spolupráci;

d) řádná ochrana práv duševního vlastnictví.

Článek 4

Oblasti spolupráce

Spolupráce podle této dohody se může vztahovat na veškeré činnosti výzkumu, technického rozvoje a demonstrací zahrnuté v první aktivitě rámcového programu na základě článku 130g Smlouvy o založení Evropského společenství, jakož i na všechny obdobné činnosti prováděné v Číně v odpovídajících oblastech vědy a techniky.

Tato dohoda nemá vliv na účast Číny jako rozvojové země na činnosti Společenství v oblasti výzkumu pro rozvoj.

Článek 5

Formy spolupráce

a) Strany podporují v rámci svých platných právních předpisů a politik v největším možném rozsahu zapojení účastníků do spolupráce podle této dohody s cílem poskytovat srovnatelné možnosti účasti na svých činnostech vědeckého a technického výzkumu a rozvoje.

b) Spolupráce může mít tuto podobu:

- účasti čínských výzkumných subjektů na projektech výzkumu, technického rozvoje a demonstrací v rámci první aktivity rámcového programu a reciproční účasti výzkumných subjektů Společenství na čínských projektech v obdobných oblastech výzkumu, technického rozvoje a demonstrací. Tato účast podléhá předpisům a postupům použitelným v každé straně,

- spojení již probíhajících projektů výzkumu, technického rozvoje a demonstrací podle postupů použitelných v programech výzkumu, technického rozvoje a demonstrací každé strany,

- návštěv a výměn vědeckých pracovníků a technických odborníků,

- společné organizace vědeckých seminářů, konferencí, sympozií a pracovních konferencí, jakož i účast odborníků na těchto činnostech,

- domluvených akcí,

- výměny a sdílení zařízení a materiálů,

- výměny informací o zvyklostech, právních předpisech a programech týkajících se spolupráce podle této dohody,

- jakoukoli jinou podobu činnosti doporučenou řídícím výborem a považovanou za odpovídající příslušným politikám a postupům obou stran.

Společné projekty výzkumu, technického rozvoje a demonstrací budou prováděny poté, co účastníci vypracují plán zavádění výsledků technického rozvoje, jak je uvedeno v příloze k této dohodě.

Článek 6

Koordinace a usnadňování spolupráce

a) Koordinace a usnadňování spolupráce podle této dohody zabezpečuje jménem Číny Ministerstvo vědy a techniky a jménem Společenství útvary Komise Evropských společenství, které jednají jako výkonní zástupci.

b) Výkonní zástupci zřídí Řídící výbor pro spolupráci v oblasti výzkumu, technického rozvoje a demonstrací (dále jen "řídící výbor") pověřený spravováním této dohody; výbor se skládá ze stejného počtu oficiálních zástupců každé strany; přijme svůj jednací řád.

c) Řídící výbor plní tyto funkce:

1. podporuje různé činnosti spolupráce uvedené v článku 4 a dohlíží na ně, jakož i činnosti vykonávané v rámci spolupráce v oblasti výzkumu, technického rozvoje a demonstrací pro rozvoj;

2. podle čl. 5 písm. b) první odrážky označuje pro následující rok mezi potenciálními odvětvími spolupráce v oblasti výzkumu, technického rozvoje a demonstrací prioritní odvětví nebo pododvětví společného zájmu, v nichž je spolupráce žádoucí;

3. podle čl. 5 písm. b) druhé odrážky navrhuje vědeckým pracovníkům obou stran, aby spojili své projekty, které mohou být vzájemně výhodné a mohou se doplňovat;

4. podle čl. 5 písm b) sedmé odrážky podává doporučení;

5. doporučuje stranám prostředky pro posílení a zlepšení spolupráce, které jsou v souladu se zásadami stanovenými touto dohodou;

6. přezkoumává účinnost fungování a provádění této dohody;

7. předkládá stranám výroční zprávu o úrovni, pokroku a účinnosti spolupráce zahájené podle této dohody. Tato zpráva bude předložena smíšenému výboru zřízenému podle Dohody o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Čínskou lidovou republikou.

d) Řídící výbor se schází zpravidla jednou ročně, pokud možno před zasedáním smíšeného výboru zřízeného podle Dohody o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Čínskou lidovou republikou z roku 1985, a v souladu se společně dohodnutým rozvrhem; zasedání by se měla konat střídavě ve Společenství a v Číně. Na žádost některé ze stran lze uspořádat mimořádná zasedání.

e) Výdaje vzniklé řídícímu výboru nebo jeho jménem nese strana, z níž pochází dotčený člen. Jiné výdaje než cestovné a výdaje na ubytování, které přímo souvisí se zasedáním řídícího výboru, nese hostitelská strana.

Článek 7

Financování

a) Činnosti spolupráce jsou vykonávány v závislosti na dostupnosti odpovídajících finančních prostředků. Podléhají platným právním předpisům, politikám a programům stran. Výdaje vzniklé účastníkům v důsledku spolupráce nesmí vyžadovat žádné převody finančních prostředků mezi stranami.

b) V případech, kdy zvláštní programy spolupráce jedné strany stanoví finanční podporu pro účastníky druhé strany, budou veškeré podpory, finanční nebo jiné příspěvky jedné strany pro účastníky druhé strany osvobozeny od daní a cla v souladu s právními předpisy platnými na území každé strany.

Článek 8

Vstup a výstup pracovníků a zařízení

Každá strana přijme v rozumné míře v rámci právních předpisů platných na území obou stran veškerá příslušná opatření, aby usnadnila vstup na své území, pobyt na něm a jeho opuštění pracovníkům, materiálu, datům a zařízení zapojeným do spolupráce nebo využívaným při spolupráci, které určí strany podle této dohody.

Článek 9

Šíření a používání informací

Výzkumné subjekty usazené v Číně, které se účastní projektů Společenství v oblasti výzkumu, technického rozvoje a demonstrací, se řídí, pokud jde o vlastnictví, šíření a používání informací, jakož i práv duševního vlastnictví vyplývajících z této účasti, pravidly o šíření výsledků výzkumu vyplývajícími ze zvláštních programů Společenství v oblasti výzkumu, technického rozvoje a demonstrací, jakož i přílohou této dohody.

Výzkumné subjekty usazené ve Společenství, které se účastní čínských projektů výzkumu, technického rozvoje a demonstrací požívají, pokud jde o vlastnictví, šíření a používání informací, jakož i práv duševního vlastnictví vyplývajících z této účasti stejná práva a stejné povinnosti jako čínské výzkumné subjekty a vztahuje se na ně příloha této dohody.

Příloha o právech duševního vlastnictví je nedílnou součástí této dohody.

Článek 10

Územní oblast působnosti

Tato dohoda se na jedné straně vztahuje jednak na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a to za podmínek stanovených v této smlouvě, a na straně druhé na území Čínské lidové republiky. Toto ustanovení nevylučuje spolupráci na volném moři, ve vesmíru nebo na území třetích zemí v souladu s mezinárodním právem.

Článek 11

Vstup v platnost, vypovězení a řešení sporů

a) Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy si strany písemně oznámily splnění svých příslušných vnitřních postupů nezbytných pro vstup dohody v platnost.

b) Tato dohoda se uzavírá na počáteční období pěti let a může být obnovena společnou dohodou stran (obnovení mlčky) po posouzení provedeném během předposledního roku každého následujícího období.

c) Tuto dohodu lze změnit dohodou stran. Změny vstoupí v platnost dnem, kdy si strany písemně oznámí splnění svých příslušných vnitřních postupů použitelných v těchto případech.

d) Tuto dohodu může kterákoli ze stran kdykoli vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Pozbytí platnosti této dohody uplynutím doby nebo jejím vypovězením neovlivní platnost nebo trvání případných ujednání přijatých na jejím základě ani zvláštní práva a povinnosti vzniklé na základě její přílohy.

e) Veškeré otázky nebo spory týkající se výkladu nebo provádění této dohody budou upraveny vzájemnou dohodou stran.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

V Bruselu dne 22. prosince 1998 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, čínském, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za Radu Evropské unie

+++++ TIFF +++++

Za vládu Čínské lidové republiky

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Práva duševního vlastnictví vytvořená nebo poskytnutá podle této dohody se udělují v souladu s touto přílohou.

I. Působnost

Tato příloha se vztahuje na společný výzkum prováděný na základě této dohody, nedohodnou-li se strany jinak.

II. Vlastnictví, přiznávání a výkon práv

1. Pro účely této dohody je pojem "duševní vlastnictví" vymezen v čl. 2 písm. c) dohody.

2. Tato příloha upravuje přiznávání práv a zájmů stranám a jejich účastníkům. Každá strana a její účastníci zajistí, aby druhá strana a její účastníci mohli získávat práva duševního vlastnictví přiznaná podle této přílohy. Tato příloha nemění ani se nedotýká přiznávání práv, zájmů a poplatků mezi stranou a jejími státními příslušníky nebo účastníky, které je určeno právními předpisy a zvyklostmi této strany.

3. Strany se rovněž řídí následujícími zásadami, které jsou obsaženy ve smluvních ujednáních:

a) účinná ochrana duševního vlastnictví. Strany zajistí, aby si ony samy a/nebo jejich účastníci v rozumné době vzájemně oznamovali vytvoření jakéhokoli duševního vlastnictví na základě této dohody a změny při provádění a aby včas požadovali ochranu tohoto duševního vlastnictví;

b) účinné využívání výsledků s ohledem na příspěvky stran a jejich účastníků;

c) nediskriminační zacházení s účastníky druhé strany ve srovnání se zacházením s vlastními účastníky;

d) ochrana informací podléhajících obchodnímu tajemství.

4. Účastnící společně vypracují plán zavádění výsledků technického rozvoje týkající se vlastnictví a používání informací a práv duševního vlastnictví včetně zveřejňování, které mohou být vytvořeny během společného výzkumu. Plány zavádění výsledků technického rozvoje schvaluje orgán nebo jiný subjekt dotčené strany, který se podílí na financování výzkumu, a to před uzavřením smluv o specifické spolupráci při výzkumu a rozvoji, jichž se plány zavádění výsledků technického rozvoje týkají. Plány zavádění výsledků technického rozvoje se vypracují v souladu s předpisy a pravidly platnými v každé straně s ohledem na cíle společného výzkumu, na příslušné finanční nebo jiné příspěvky stran a účastníků, na výhody a nevýhody udělování licencí podle území nebo oblastí použití, na přenos dat, zboží nebo služeb s kontrolovaným vývozem, na požadavky ukládané platnými právními předpisy a na další činitele, které účastníci považují za vhodné. Práva a povinnosti týkající se výzkumu prováděného hostujícími vědeckými pracovníky (tj. vědečtí pracovníci, kteří nemají vztah k některé straně nebo účastníkovi) jsou rovněž, pokud jde o duševní vlastnictví, upraveny v plánech zavádění výsledků technického rozvoje.

Plán zavádění výsledků technického rozvoje je specifická dohoda, která má být uzavřena mezi účastníky a která se týká provádění společného výzkumu a jejich práv a povinností.

Pokud jde o práva duševního vlastnictví, upravuje plán zavádění výsledků technického rozvoje, zejména vlastnictví, ochranu, práva užívání pro účely výzkumu a rozvoje, zhodnocení a šíření včetně ustanovení o společném zveřejňování, o právech a povinnostech hostujících vědeckých pracovníků a o postupech při řešení sporů. Plán zavádění výsledků technického rozvoje se rovněž může vztahovat na obecné nebo zvláštní informace, udělování licencí a na konečné výsledky.

5. Informace nebo práva duševního vlastnictví vytvořené během společného výzkumu, které nebyly upraveny v plánu zavádění výsledků technického rozvoje, budou se souhlasem stran přiznány podle zásad uvedených v plánu zavádění výsledků technického rozvoje. V případě neshody se informace nebo duševní vlastnictví stanou společným vlastnictvím všech účastníků společného výzkumu, který je původcem duševního vlastnictví nebo informací. Každý účastník, na nějž se toto ustanovení vztahuje, je oprávněn tyto informace nebo duševní vlastnictví používat pro své obchodní využití bez geografického omezení.

6. Každá strana zajistí, aby druhé straně a jejím účastníkům mohla být přiznána práva duševního vlastnictví v souladu s těmito zásadami.

7. Při zachovávání podmínek hospodářské soutěže v oblastech uvedených v této dohodě usiluje každá strana, aby práva nabytá na základě této dohody a ujednání uzavřených podle ní byla vykonávána tak, aby zejména podporovala: i) šíření a používání informací vytvořených, šířených či jinak zpřístupněných na základě této dohody; ii) přijetí a provádění mezinárodních norem.

8. Vypovězení této dohody nebo uplynutí její platnosti neovlivní práva nebo povinnosti vymezené v této dohodě.

III. Díla chráněná autorským právem a písemná díla vědecké povahy

Autorská práva stran nebo jejich účastníků požívají zacházení v souladu s Bernskou úmluvou (Pařížský akt 1971). Ochrana autorských práv se vztahuje na projevy nikoli na myšlenky, postupy, pracovní metody nebo matematické vzorce jako takové. Omezení výlučných práv nebo výjimky z nich se omezí na určité zvláštní případy, které nejsou v rozporu s obvyklým využíváním díla a které nedůvodně nepoškozují oprávněné zájmy držitele práva.

Aniž je dotčen oddíl II a nestanoví-li plány zavádění výsledků technického rozvoje jinak, zveřejňují strany a účastníci dotčeného společného výzkumu jeho výsledky společnou dohodou. Vedle zmíněného obecného pravidla platí následující postup:

1. Zveřejní-li jedna strana nebo její veřejné subjekty časopisy, články, zprávy a vědecká a technická díla včetně videozáznamů a softwaru, které jsou výsledkem společného výzkumu prováděného na základě dohody, má druhá strana právo na celosvětovou nevýlučnou neodvolatelnou a bezplatnou licenci na překlad, zpracování, předávání a veřejné šíření takových děl.

2. Strany zajistí, aby písemná díla vědecké povahy pocházející ze společného výzkumu prováděného podle této dohody a vydávaná nezávislými vydavateli, byla co nejvíce šířena.

3. Ve všech výtiscích díla chráněného autorským právem, jež má být veřejně šířeno a předváděno podle těchto ustanovení, musí být uvedeno jméno autora či autorů, ledaže výslovně odmítnou své jmenování. V každém výtisku musí být rovněž zřetelně uvedeno potvrzení společné podpory obou stran.

IV. Vynálezy, objevy a jiné vědecké a technické poznatky

Nedohodnou-li se strany jinak, jsou vynálezy, objevy a jiné vědecké a technické poznatky dosažené spoluprací mezi stranami jejich vlastnictvím.

V. Nezveřejňované informace

A. Nezveřejňované písemné informace

1. Strany, jejich orgány nebo účastníci určí co nejdříve a nejlépe v plánu zavádění výsledků technického rozvoje informace týkající se této dohody, které nemají být zveřejněny, zejména s ohledem na tato kritéria:

a) důvěrnost informací v tom smyslu, že informace nejsou, jako celek nebo ve zvláštním uspořádání nebo sestavě jejich součástí, obecně známy odborníkům v příslušném oboru ani snadno dostupné zákonnými prostředky;

b) skutečná nebo potenciální obchodní hodnota informací vzhledem k jejich důvěrné povaze;

c) dřívější ochrana informací, přijala-li osoba příslušná podle práva okolnostmi odůvodněná opatření na ochranu důvěrnosti informací.

V určitých případech se strany nebo jejich účastníci mohou dohodnout, že neurčí-li jinak, nemohou být informace sdělované, vyměňované nebo vytvořené během společného výzkumu podle této dohody zcela nebo zčásti zveřejněny.

2. Každá strana zajistí, aby ona sama nebo její účastníci jasně označovali nezveřejňované informace například vhodným označením nebo omezující poznámkou. Toto ustanovení se rovněž použije pro všechny celkové nebo částečné reprodukce zmíněných informací.

Strana, která obdrží nezveřejňované informace podle této dohody, respektuje jejich důvěrnou povahu. Tato omezení automaticky zaniknou, pokud je vlastník těchto informací sdělí bez omezení odborníkům v daném oboru.

3. Nezveřejňované informace sdělované na základě této dohody mohou být přijímající stranou dále šířeny osobám, které ji tvoří, nebo osobám, které tato strana zaměstnává, jakož i dalším ministerstvům nebo orgánům, které jsou zvláště oprávněny pro zvláštní účely probíhajícího společného výzkumu, za podmínky, že zmíněné informace budou šířeny na základě písemné dohody o utajení a že bude jejich důvěrná povaha snadno rozpoznatelná v souladu s výše uvedenými ustanoveními.

4. Přijímající strana může za podmínky, že předem získá písemný souhlas strany, která poskytuje nezveřejňované informace, tyto informace šířit ve větší míře, než to dovoluje odstavec 3. Strany spolupracují při vývoji postupů pro podávání žádostí a pro získávání předběžného písemného povolení nezbytného pro rozsáhlejší šíření a každá strana udělí toto povolení v rozsahu, který jí umožňují její politiky a právní předpisy.

B. Nezveřejňované nepísemné informace

S nepísemnými nezveřejňovanými informacemi či jinými důvěrnými nebo chráněnými informacemi poskytovanými na seminářích nebo jiných jednáních pořádaných na základě této dohody nebo s informacemi vznikajícími při zaměstnávání pracovníků, při používání zařízení nebo při společných projektech zacházejí strany nebo jejich účastníci podle zásad uvedených v dohodě pro písemné informace za podmínky, že příjemce zmíněných nezveřejňovaných nebo jiných důvěrných či chráněných informací byl předem písemně upozorněn na důvěrnou povahu těchto informací.

C. Ochrana

Každá strana učiní vše, aby zaručila, že nezveřejňované informace, které získala na základě této dohody, budou chráněny podle této dohody. Zjistí-li jedna ze stran, že není nebo že nebude schopna dodržet ustanovení o nešíření podle oddílů A a B, uvědomí o tom neprodleně druhou stranu. Strany se poté konzultují, aby stanovily příslušná opatření.

--------------------------------------------------

Top