Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21990A0809(01)

Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kapverdskou republikou o rybolovu při pobřeží Kapverd

OJ L 212, 9.8.1990, p. 3–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 016 P. 55 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 016 P. 55 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 145 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 006 P. 89 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 006 P. 89 - 99
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 110 P. 54 - 64

In force

21990A0809(01)Úřední věstník L 212 , 09/08/1990 S. 0003 - 0012
Finské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 16 S. 0055
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 16 S. 0055


Dohoda

mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kapverdskou republikou o rybolovu při pobřeží Kapverd

EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

dále jen "Společenství", a

KAPVERDSKÁ REPUBLIKA,

dále jen "Kapverdy",

S OHLEDEM NA duch spolupráce vyplývající z Úmluvy mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy a Evropským hospodářským společenstvím (úmluva AKT-EHS) a na společné přání dosáhnout užších vztahů mezi Společenstvím a Kapverdami,

S OHLEDEM NA přání Kapverd podporovat rozumné využívání svých rybolovných zdrojů prostřednictvím prohloubené spolupráce,

PŘIPOMÍNAJÍCE, že – pokud jde o mořský rybolov – Kapverdy vykonávají svrchovanost nebo soudní pravomoc nad oblastí dvě stě námořních mil od pobřeží,

S PŘIHLÉDNUTÍM k ustanovení úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu,

ROZHODNUTY pěstovat rybolovné vztahy v duchu vzájemné důvěry a respektování zájmů druhé strany,

PŘEJÍCE SI stanovit podmínky pro řízení rybolovných činností ve společném zájmu obou stran,

SE DOHODLY NA TOMTO:

Článek 1

Účelem této dohody je stanovit zásady a pravidla, kterými se bude v budoucnosti ve všech ohledech řídit rybolovná činnost plavidel plujících pod vlajkami členských států Společenství (dále jen "plavidla Společenství") ve vodách, nad nimiž mají Kapverdy svrchovanost nebo soudní pravomoc v souladu s ustanoveními úmluvy OSN o mořském právu a jinými ustanoveními mezinárodního práva (dále jen "kapverdská oblast rybolovu").

Článek 2

Kapverdy povolí rybolovnou činnost plavidel Společenství v kapverdské oblasti rybolovu v souladu s touto dohodou.

Článek 3

1. Společenství se zavazuje učinit všechny vhodné kroky k zajištění toho, aby jeho plavidla dodržovala ustanovení této dohody a právní předpisy, jimiž se řídí rybolovné činnosti v kapverdské oblasti rybolovu v souladu s ustanoveními úmluvy OSN o mořském právu a jinými ustanoveními mezinárodního práva.

2. Kapverdské orgány oznámí Komisi Evropských společenství veškeré změny uvedených pravidel a předpisů před tím, než se použijí.

3. Opatření přijatá kapverdskými orgány k regulaci rybolovu v zájmu zachování rybolovných zdrojů musí vycházet z objektivních a vědeckých kritérií a použijí se na plavidla Společenství i na jiná zahraniční plavidla, aniž by byly dotčeny dohody uzavřené mezi rozvojovými zeměmi v rámci jednoho zeměpisného regionu, včetně vzájemných dohod o rybolovu.

Článek 4

1. Rybolovné činnosti plavidel Společenství v kapverdské oblasti rybolovu jsou možné pouze na základě držení licence k rybolovu vydané kapverdským orgánem na žádost Společenství.

2. Vydání licence je podmíněno zaplacením poplatku dotyčným majitelem plavidla.

3. Postup pro podávání žádostí o licence, výše poplatků a způsob úhrady jsou stanoveny v příloze.

Článek 5

Smluvní strany se zavazují postupovat společně, buď přímo, nebo v rámci mezinárodních organizací, aby zajistily řízení a zachování živých zdrojů ve středovýchodním Atlantiku, zejména s ohledem na vysoce stěhovavé druhy, a aby usnadnily příslušný vědecký výzkum.

Článek 6

Velitelé plavidel, která jsou v rámci této dohody oprávněna provozovat rybolov v kapverdské oblasti rybolovu, jsou povinni zasílat výkazy svých úlovků kapverdským orgánům spolu s kopií pro delegaci Komise Evropských společenství v Praie v souladu s ustanoveními uvedenými v příloze.

Článek 7

Výměnou za rybolovná práva poskytovaná podle článku 2 poskytne Společenství Kapverdám finanční příspěvek v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v protokolu připojeném k této dohodě, aniž by bylo dotčeno financování poskytované Kapverdám podle úmluvy AKT-EHS.

Článek 8

Pokud se kapverdské orgány rozhodnou v důsledku změn stavu populací přijmout opatření pro zachování rybolovných zdrojů, která mají výrazný vliv na činnosti plavidel Společenství, strany zahájí vzájemné konzultace s cílem příslušně upravit protokol a přílohu.

Tyto konzultace jsou založeny na zásadě, že každé podstatné snížení rybolovných práv stanovených v uvedeném protokolu musí zahrnovat úměrné snížení finančního vyrovnání placeného Společenstvím.

Článek 9

Zřizuje se smíšený výbor složený z úředníků obou stran, který zajistí správné používání této dohody. Výbor se bude scházet na žádost kterékoli smluvní strany střídavě na Kapverdách a ve Společenství.

V případě jakéhokoli sporu ohledně výkladu nebo používání této dohody povedou strany konzultace.

Článek 10

Žádné ustanovení této dohody neovlivní v žádném případě stanoviska smluvních stran týkající se mořského práva.

Článek 11

Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na území, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, a to za podmínek stanovených v této smlouvě, a na druhé straně na území Kapverdské republiky.

Článek 12

Příloha a protokol tvoří nedílnou součást této dohody a není-li uvedeno jinak, odkaz na tuto dohodu znamená i odkaz na její přílohu a protokol.

Článek 13

1. Tato dohoda se uzavírá na počáteční období tří let, které začíná dnem jejího vstupu v platnost. V případě, že tuto dohodu některá ze smluvních stran nevypoví nejméně šest měsíců před uplynutím tohoto počátečního období, bude mlčky obnovena na dobu dalších dvouletých období za předpokladu, že výpověď není podána nejpozději tři měsíce před ukončením každého dvouletého období.

2. Před koncem počátečního období a následně každého dvouletého období platnosti budou strany jednat, aby vzájemnou dohodou určily změny nebo dodatky, které je třeba učinit v protokolu a v příloze.

Pokud kterákoli ze stran dohodu vypoví, dojde mezi oběma stranami k jednáním.

Článek 14

Tato dohoda vstupuje v platnost v den, kdy si strany vzájemně oznámí, že dokončily postupy nezbytné pro tento účel.

Článek 15

Tato dohoda, vyhotovená ve dvou prvopisech v anglickém, dánském, francouzském, holandském, italském, německém, portugalském, řeckém a španělském znění, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložena v archivu generálního sekretariátu Rady Evropských společenství, který předá ověřenou kopii každé ze smluvních stran.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ RYBOLOVU PLAVIDLY SPOLEČENSTVÍ V KAPVERDSKÉ OBLASTI RYBOLOVU

A. Žádosti o licenci a její vydání

1. Příslušné orgány Společenství předloží kapverdskému Úřadu státního tajemníka pro rybolov prostřednictvím delegace Komise Evropských společenství na Kapverdách žádost za každé plavidlo, které má být použito pro rybolov podle této dohody, nejméně 15 dnů před začátkem požadované doby platnosti.

Žádosti se podávají na formulářích poskytnutých pro tento účel kapverdským Úřadem státního tajemníka pro rybolov; jejich vzor je připojen (dodatek 1).

2. Každá žádost o licenci musí být doprovázena dokladem o zaplacení poplatku na období platnosti licence. Poplatek se skládá na účet otevřený u finančního ústavu nebo jiného subjektu, který určí kapverdské orgány.

Poplatky zahrnují veškeré státní a místní poplatky s výjimkou přístavních poplatků a poplatků za služby.

3. Úřad státního tajemníka pro rybolov vydá majitelům plavidel nebo jejich zástupcům licenci pro všechna plavidla do 15 dnů poté, co obdrží doklad o zaplacení poplatku uvedeného v bodě 2, prostřednictvím delegace Komise Evropských společenství na Kapverdách.

4. Licence se vydávají pro konkrétní plavidla a nejsou přenosné. Na žádost Komise Evropských společenství však může být, a v případech vyšší moci musí být, licence vystavená pro jedno plavidlo nahrazena novou licencí vydanou pro jiné plavidlo podobného typu. Majitel prvního plavidla vrátí zrušenou licenci kapverdskému Úřadu státního tajemníka pro rybolov prostřednictvím delegace Komise Evropských společenství na Kapverdách.

Nová licence musí uvádět:

- datum vydání,

- skutečnost, že nahrazuje licenci předchozího plavidla pro zbytek období platnosti.

V takovém případě se za zbývající období platnosti nebude platit žádný poplatek stanovený v čl. 4 odst. 2 dohody.

5. Licence musí být vždy na palubě plavidla.

6. Než tento protokol vstoupí v platnost, kapverdský Úřad státního tajemníka pro rybolov oznámí mechanismy pro placení poplatků, včetně informací o bankovním účtu a měnách, které je nutno použít.

B. Ustanovení ohledně licencí pro plavidla lovící tuňáky a plavidla lovící na dlouhý vlasec s návazci

1. Licence platí po období jednoho roku. Jsou obnovitelné.

2. Poplatky jsou stanoveny na 20 ECU za tunu ryb ulovených v kapverdské oblasti rybolovu.

3. Licence se vydávají poté, co je kapverdskému Úřadu státního tajemníka pro rybolov zaplacena paušální částka 1500 ECU za rok za každé plavidlo lovící tuňáky vlečnou sítí a 300 ECU za rok za každé plavidlo lovící tuňáky na prut nebo na dlouhý vlasec s návazci, což odpovídá poplatkům splatným za úlovek:

- 75 tun tuňáka ročně v případě plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí,

- 15 tun ročně v případě plavidel lovících tuňáky na prut nebo na dlouhý vlasec s návazci.

4. Závěrečný výkaz poplatků splatných za rybolovné období vypracuje Komise Evropských společenství na konci každého kalendářního roku na základě výkazů úlovků vypracovaných pro každé plavidlo a potvrzených příslušným vědeckým ústavem, včetně Institut français de recherche scientifique et technique d'outre-mer (ORSTOM), Instituto Español de Oceanografía (IEO) a kapverdského Instituto Nacional de Investigação das Pescas (INIP).

Výkazy se zasílají současně kapverdskému Úřadu státního tajemníka pro rybolov a majitelům plavidel. Jakékoli dodatečné dlužné poplatky uhradí majitelé plavidel kapverdskému Úřadu státního tajemníka pro rybolov nejpozději 30 dní poté, co byli informováni o závěrečném výkazu, na účet otevřený u finančního ústavu nebo jakéhokoli jiného subjektu určeného kapverdskými orgány.

Pokud však bude částka závěrečného výkazu nižší než výše zmíněná částka, rozdíl se majiteli nevrací.

C. Ustanovení ohledně licencí pro ostatní plavidla

1. V případě plavidel lovících na dně na dlouhý vlasec s návazci jsou licence platné tři, šest nebo dvanáct měsíců. Roční poplatek se stanoví na základě hrubé prostornosti sazbou 100 ECU za GRT úměrně k délce platnosti licence.

2. V případě plavidel provádějících pokusný lov hlavonožců je poplatek stanoven na 60 ECU za GRT ročně.

D. Výkaz úlovků

1. Plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí, plavidla lovící tuňáky na prut a plavidla lovící dlouhý vlasec s návazci musí vést rybářský deník podle vzoru v dodatku 2 pro každé rybolovné období strávené v kapverdské oblasti rybolovu. Formulář se do 45 dní od konce rybolovné plavby strávené v kapverdské oblasti rybolovu zašle kapverdskému Úřadu státního tajemníka pro rybolov prostřednictvím delegace Komise Evropských společenství na Kapverdách.

2. Plavidla lovící na dně na dlouhý vlasec s návazci a plavidla provádějící pokusný lov hlavonožců oznámí kapverdskému Úřadu státního tajemníka pro rybolov prostřednictvím delegace Komise Evropských společenství na Kapverdách své úlovky na standardním formuláři uvedeném v dodatku 3. Výkaz úlovků musí být vypracován za každý měsíc a předkládán nejméně jednou za každé tři měsíce.

3. Formuláře je nutno vyplnit čitelně a musí je podepsat velitel plavidla.

4. V případě nedodržení těchto ustanovení si příslušné kapverdské orgány vyhrazují právo uplatnit, mimo jiné, jednu nebo obě tyto sankce:

- pozastavení licence plavidlu, které je porušilo,

- uložení pokuty.

V takovém případě musí být informována delegace Komise Evropských společenství na Kapverdách.

E. Vykládání úlovků

Plavidla Společenství lovící tuňáky přispívají, pokud je to možné, k zásobování kapverdských konzerváren tuňáků podle svých úlovků v oblasti, za cenu dohodnutou mezi majiteli plavidel Společenství a kapverdskými rybolovnými orgány na základě současných cen na mezinárodních trzích. Platby se provádějí ve směnitelné měně.

Kromě toho musí plavidla lovící tuňáky, která vykládají své úlovky v některém z kapverdských přístavů, pokud je to možné, dát část svých vedlejších úlovků k dispozici kapverdským rybolovným orgánům za ceny na místním trhu.

F. Najímání námořníků

1. Majitelé plavidel lovících tuňáky a plavidel lovících na dlouhý vlasec s návazci zaměstnají kapverdské státní příslušníky za těchto podmínek a omezení:

- flotila plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí během období lovu tuňáků v kapverdské oblasti rybolovu najme nejméně tři kapverdské námořníky,

- flotila plavidel lovících tuňáky na prut během období lovu tuňáků v kapverdské oblasti rybolovu najme osm kapverdských námořníků, přičemž každý z nich je přidělen na jiné plavidlo,

- flotila plavidel lovících na dlouhý vlasec s návazci během období lovu tuňáků v kapverdské oblasti rybolovu najme dva kapverdské námořníky, přičemž každý z nich je přidělen na jiné plavidlo.

2. Mzdy těchto námořníků se stanoví předtím, než jsou vydány licence, po vzájemné dohodě mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci a kapverdskými orgány; tyto mzdy hradí majitelé plavidel a musí zahrnovat příspěvky na sociální pojištění (včetně životního, úrazového a nemocenského pojištění).

3. Majitelé plavidel za každého námořníka, kterého nezaměstnali, zaplatí paušální částku rovnající se jeho mzdě.

Tato částka se použije na školení kapverdských námořníků a platí se na účet určený kapverdskými orgány.

G. Pozorovatelé na palubě

1. Na žádost příslušných kapverdských orgánů přijmou plavidla s hrubou prostorností více než 150 GRT na palubu pozorovatele jmenovaného uvedenými orgány, jehož úkolem je kontrolovat úlovky v kapverdské oblasti rybolovu. Musí mu být poskytnuto veškeré zařízení, které potřebuje k výkonu svých povinností, včetně přístupu do prostor a k dokumentům. Nesmí zůstat na palubě déle, než je nezbytně nutné pro splnění jeho povinností.

Velitel plavidla napomáhá práci pozorovatele, kterému jsou poskytovány podmínky, jaké mají důstojníci plavidla. Plat a příspěvky na sociální pojištění pozorovatele hradí příslušné kapverdské orgány.

2. Práce pozorovatele a podmínky jeho nalodění nesmí přerušit rybolovnou činnost nebo jí bránit. Přístav, ve kterém je pozorovatel přijat na palubu, je určen vzájemnou dohodou mezi příslušnými kapverdskými orgány a majitelem plavidla nebo jeho zástupcem. Pokud je pozorovatel přijat na palubu v zahraničním přístavu, hradí jeho cestovní výlohy majitel plavidla. Jestliže plavidlo lovící tuňáky s pozorovatelem na palubě opustí kapverdskou oblast rybolovu, musí být učiněna všechna opatření, aby byl co nejdříve a na náklady majitele plavidla zajištěn návrat pozorovatele na Kapverdy.

H. Oblasti rybolovu

1. Plavidla Společenství mohou provádět rybolovnou činnost v těchto oblastech, určených odkazem na základní linie:

- za hranicí 12 námořních mil od základních linií pro plavidla lovící tuňáky na vlečné sítě a plavidla lovící na dlouhý vlasec s návazci,

- za hranicí šesti mil pro plavidla lovící tuňáky na prut,

- od základních linií pro lov na živou návnadu a pro plavidla lovící na dně na dlouhý vlasec s návazci.

2. Plavidla provádějící pokusný lov hlavonožců mají přístup do všech kapverdských oblastí rybolovu.

I. Povolená velikost ok

Oka povolená pro kapsu vlečné sítě (u zcela nataženého oka) mají minimální velikost:

- 16 mm pro rybolov na živou návnadu,

- 40 mm pro hlavonožce.

V případě tuňáka se použijí mezinárodní normy doporučené ICCAT.

J. Vstup do oblasti a její opuštění

1. Veškerá plavidla Společenství provádějící rybolov v rámci této dohody v kapverdské oblasti rybolovu sdělí rádiové stanici Saő Vicente datum, čas a svou polohu při vstupu do kapverdské oblasti rybolovu a při jejím opuštění.

2. Během rybolovu v kapverdské oblasti rybolovu oblasti oznamují plavidla svou polohu a úlovek kapverdským orgánům prostřednictvím rádiové stanice Saő Vicente každé tři dny a pokaždé, když oblast opouští, oznamují svůj celkový úlovek.

3. Volací znak, operační frekvence a provozní dobu stanice sdělí majitelům plavidel nebo jejich zástupcům kapverdský Úřad státního tajemníka pro rybolov při vydávání licence.

4. V případech, kdy nelze použít uvedené rádiové spojení, mohou plavidla používat alternativní prostředky jako telex nebo telegram.

K. Přístavní zařízení a používání dodávek a služeb

Pokud je to možné, plavidla Společenství si na Kapverdách opatří veškeré dodávky a služby nutné pro svou činnost. Příslušné kapverdské orgány stanoví po dohodě s majiteli plavidel nebo jejich zástupci podmínky používání přístavních zařízení a v případě potřeby i podmínky dodávek a služeb.

L. Postup v případě kontroly plavidla

1. Delegaci Komise Evropských společenství na Kapverdách bude do 48 hodin oznámena každá kontrola plavidla nebo použití sankcí vůči rybářskému plavidlu plujícímu pod vlajkou členského státu Společenství a operujícímu podle této dohody v kapverdské oblasti rybolovu. Stručná zpráva o okolnostech a důvodech, které vedly ke kontrole plavidla nebo k použití sankcí, bude předložena do 72 hodin.

2. Do 24 hodin od obdržení výše uvedených informací se uskuteční schůze mezi delegací Komise Evropských společenství na Kapverdách, kapverdským Úřadem státního tajemníka pro rybolov a kontrolními orgány, s možnou přítomností zástupce dotyčného členského státu, na níž si strany vymění příslušné dokumenty a informace, které pomohou objasnit okolnosti zjištěných skutečností. Majitelé plavidel nebo jejich zástupci budou informováni o výsledku schůze a o všech opatřeních, které jsou výsledkem kontroly plavidla.

3. Plavidlo zkontrolované následkem protiprávní rybolovné činnosti bude propuštěno po zaplacení záruky, jež bude stanovena s ohledem na náklady způsobené kontrolou a výši pokut a náhrad, jež jsou povinny uhradit osoby odpovědné za takovou protiprávní činnost.

Dodatek 1

ÚŘAD STÁTNÍHO TAJEMNÍKA PRO RYBOLOV

Žádost o licenci pro zahraniční plavidla průmyslového rybolovu

1. Jméno majitele plavidla: …

2. Adresa majitele plavidla: …

3. Jméno zástupce majitele plavidla nebo místního zástupce: …

4. Adresa zástupce majitele plavidla nebo místního zástupce: …

5. Jméno velitele plavidla: …

6. Název plavidla: …

7. Registrační číslo: …

8. Datum a místo výroby: …

9. Státní příslušnost: …

10. Přístav registrace: …

11. Přístav vystrojení: …

12. Celková délka: …

13. Šířka: …

14. Hrubá prostornost: …

15. Čistá prostornost: …

16. Objem skladů: …

17. Objem chladírny: …

18. Typ motoru a počet koňských sil: …

19. Druh rybolovu: …

20. Počet námořníků na palubě: …

21. Komunikační zařízení: …

22. Volací znak: …

23. Volací signály: …

24. Rybolovné operace, které má provádět: …

25. Místo vylodění úlovků: …

26. Oblasti rybolovu: …

27. Druhy, které má lovit: …

28. Období platnosti: …

29. Zvláštní podmínky: …

30. Jiné činnosti žadatele na Kapverdách: …

Stanovisko Generálního ředitelství pro rybolov

Úřad státního tajemníka pro rybolov

Dodatek 2

+++++ TIFF +++++

Dodatek 3

INFORMACE O ÚLOVCÍCH Z PRŮMYSLOVÉHO RYBOLOVU

1. Název a registrační číslo plavidla: …

2. Státní příslušnost: …

3. Typ plavidla: …

(tj. lovící čerstvé ryby, tuňáky atd.)

4. Jméno velitele plavidla: …

5. Licenci k rybolovu vydal: …

období platnosti: …

6. Druh rybolovu: …

7. Datum vyplutí z přístavu: …

Datum návratu do přístavu: …

8 . Úlovky: …

+++++ TIFF +++++

Já, níže podepsaný, …, velitel výše uvedeného plavidla nebo jeho zástupce, prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou správné, jak dosvědčuje vládní pozorovatel.

Potvrzení vládního pozorovatele | Podepsán velitel plavidla |

--------------------------------------------------

PROTOKOL,

kterým se stanoví rybolovná práva a finanční vyrovnání podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kapverdskou republikou o rybolovu při pobřeží Kapverd

Článek 1

1. Podle článku 2 dohody a na období tří let se poskytují tato rybolovná práva:

a) vysoce stěhovavé druhy

- mrazírenská plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí: 21 plavidel,

- plavidla lovící tuňáky na prut a plavidla lovící na dlouhý vlasec s návazci: 24 plavidel.

- Na žádost Společenství je možné pozměnit příděl rybolovných práv pro vysoce stěhovavé druhy pro druhý rok používání tohoto protokolu nejvýše pro 15 % dotyčných plavidel.

b) ostatní druhy

- plavidla lovící na dně na dlouhý vlasec s návazci: dvě plavidla, každé s hrubou prostorností menší než 210 GRT,

- pokusný lov hlavonožců: dvě plavidla.

2. Na první schůzi smíšeného výboru uvedeného v článku 9 dohody, jež se má konat během druhého roku používání tohoto protokolu, se přezkoumají dostupné výsledky pokusného lovu hlavonožců.

Článek 2

1. Finanční vyrovnání uvedené v článku 7 je pro období uvedené v článku 1 stanoveno na 1950000 ECU a je splatné ve třech stejných ročních splátkách.

2. O způsobu využití tohoto vyrovnání rozhodují výhradně kapverdské orgány.

3. Vyrovnání bude zaplaceno na účet otevřený u finanční instituce nebo jakéhokoli jiného subjektu, který určí kapverdské orgány.

Článek 3

Dotyční majitelé plavidel si podrží plná vlastnická práva nad úlovky z pokusného lovu hlavonožců.

Článek 4

Během období uvedeného v článku 1 Společenství rovněž přispěje částkou 500000 ECU na financování kapverdského vědeckého nebo technického programu (zařízení, infrastruktura, semináře, studie atd.) s cílem zvýšit znalosti o rybolovných zdrojích v kapverdské výlučné hospodářské oblasti.

Tato částka se poskytne kapverdskému Úřadu státního tajemníka pro rybolov a bude zaplacena na bankovní účet určený tímto úřadem.

Článek 5

1. Obě strany se shodují na tom, že základní podmínkou úspěchu jejich spolupráce je zlepšování dovedností a znalostí osob zabývajících se mořským rybolovem. Za tímto účelem Společenství usnadní státním příslušníkům Kapverd nalézat místa v podnicích svých členských států, a poskytne za tímto účelem granty na studium a praktickou odbornou přípravu v různých vědeckých, technických a ekonomických oborech spojených s rybolovem. Granty je rovněž možné použít v jakékoli zemi, s níž Společenství uzavřelo dohodu o spolupráci.

2. Celková výše grantů nepřekročí 160000 ECU. Část této částky může být na žádost kapverdských orgánů použita k financování účasti na mezinárodních setkáních nebo kurzech odborné přípravy spojených s rybolovem. Částka je splatná v rozsahu a v době jejího použití.

Článek 6

Pokud Společenství neprovede platby stanovené v článcích 2 a 4, může být používání tohoto protokolu pozastaveno.

--------------------------------------------------

Top