EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21973A0303(01)

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

OJ L 384, 31.12.1982, p. 7–54 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 66 - 119
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 66 - 119
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1982/3626/oj

21973A0303(01)

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Úřední věstník L 384 , 31/12/1982 S. 0007 - 0054
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 4 S. 0066
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 4 S. 0027
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 4 S. 0066
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 15 Svazek 4 S. 0027
CS.ES Kapitola 11 Svazek 15 S. 48 - 95
ET.ES Kapitola 11 Svazek 15 S. 48 - 95
HU.ES Kapitola 11 Svazek 15 S. 48 - 95
LT.ES Kapitola 11 Svazek 15 S. 48 - 95
LV.ES Kapitola 11 Svazek 15 S. 48 - 95
MT.ES Kapitola 11 Svazek 15 S. 48 - 95
PL.ES Kapitola 11 Svazek 15 S. 48 - 95
SK.ES Kapitola 11 Svazek 15 S. 48 - 95
SL.ES Kapitola 11 Svazek 15 S. 48 - 95


PŘÍLOHA A

Úmluva

o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

SMLUVNÍ STÁTY,

UZNÁVAJÍCE, že volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny jsou ve svých překrásných a mnohotvárných formách nenahraditelnou součástí přírodních systémů Země, které musí být chráněny pro současnou generaci i pro příští generace;

JSOUCE SI VĚDOMY stále rostoucí hodnoty volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin z hlediska estetického, vědeckého, kulturního, rekreačního a ekonomického;

UZNÁVAJÍCE, že lid a státy jsou a mají být nejlepšími ochránci své vlastní fauny a flóry;

UZNÁVAJÍCE dále, že pro záchranu určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin před jejich nadměrným využíváním mezinárodním obchodem je nezbytná mezinárodní spolupráce;

JSOUCE PŘESVĚDČENY, že je třeba přijmout přiměřená opatření k tomuto cíli;

SE DOHODLY TAKTO:

Článek I

Definice

Pro účely této úmluvy, pokud není dále stanoveno jinak, se rozumí:

a) "druhem" kterýkoli druh, poddruh nebo geograficky oddělená populace;

b) "exemplářem"

i) jakýkoli živočich nebo rostlina, ať živé nebo neživé,

ii) v případě živočichů také: u druhů zařazených v přílohách I a II každá jejich snadno rozpoznatelná část nebo odvozenina z nich; a u druhů zařazených v příloze III snadno rozpoznatelná část nebo odvozenina z nich, pokud jsou výslovně uvedeny v příloze III ve spojitosti s těmito druhy, a

iii) v případě rostlin také: u druhů zařazených v příloze I každá jejich snadno rozpoznatelná část nebo odvozenina z nich; a u druhů zařazených v přílohách II a III snadno rozpoznatelná část nebo odvozenina z nich, pokud jsou výslovně uvedeny v přílohách II a III ve spojitosti s těmito druhy;

c) "obchodem" vývoz, zpětný vývoz, dovoz a přivezení z moře;

d) "zpětným vývozem" vývoz takového exempláře, který byl předtím dovezen;

e) "přivezením z moře" dovoz exemplářů kteréhokoli druhu, které byly získány v mořském prostředí, jež nespadá do jurisdikce žádného státu;

f) "vědeckým orgánem" vnitrostátní vědecký orgán ustanovený podle článku IX;

g) "výkonným orgánem" vnitrostátní správní orgán ustanovený podle článku IX;

h) "stranou" stát, pro který tato úmluva vstoupila v platnost.

Článek II

Základní zásady

1. Příloha I obsahuje všechny druhy ohrožené vyhynutím, které jsou nebo mohou být obchodem nepříznivě ovlivňovány. Obchod s exempláři těchto druhů musí být předmětem zvlášť přísných opatření, aby nadále neohrožoval jejich přežití, a může být povolován jen za výjimečných okolností.

2. Příloha II obsahuje:

a) všechny druhy, které, i když nejsou bezprostředně ohroženy vyhynutím, by vyhynout mohly, kdyby obchod s exempláři těchto druhů nebyl podřízen přísným opatřením zabraňujícím takovému jejich využívání, které je neslučitelné s jejich přežitím; a

b) další druhy, které musí být předmětem určitých opatření, aby obchod s exempláři některých druhů uvedených v písmenu a) tohoto odstavce mohl být účinně kontrolován.

3. Příloha III obsahuje druhy, o nichž kterákoli strana prohlásí, že v mezích její jurisdikce jsou předmětem opatření majících preventivně zabránit jejich využívání nebo ho omezit, a které vyžadují spolupráci ostatních stran při kontrole obchodu.

4. Strany povolí obchod s exempláři druhů uvedených v přílohách I, II a III pouze tehdy, bude-li to v souladu s ustanoveními této úmluvy.

Článek III

Úprava obchodu s exempláři druhů zařazených v příloze I

1. Veškerý obchod s exempláři druhů zařazených v příloze I se provádí v souladu s ustanoveními tohoto článku.

2. K vývozu každého exempláře druhu zařazeného v příloze I je třeba nejprve předložit povolení k vývozu. Povolení k vývozu může být uděleno jen tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) vědecký orgán státu vývozu sdělil, že vývoz neohrozí přežití dotčeného druhu;

b) výkonný orgán státu vývozu se přesvědčí, že daný exemplář nebyl získán v rozporu s právními předpisy na ochranu fauny a flóry tohoto státu;

c) výkonný orgán státu vývozu se přesvědčí, že každý živý exemplář bude připraven a dopravován tak, aby se minimalizovalo riziko poranění, poškození na zdraví nebo krutého zacházení; a

d) výkonný orgán státu vývozu se přesvědčí, že pro dané exempláře bylo uděleno povolení k dovozu.

3. K dovozu každého exempláře druhu zařazeného v příloze I je třeba nejprve předložit povolení k dovozu a dále povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu. Povolení k dovozu může být uděleno pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) vědecký orgán státu dovozu sdělil, že dovoz nebude za účelem, který ohrozí přežití dotčeného druhu;

b) vědecký orgán státu dovozu se přesvědčí, že předpokládaný příjemce živého exempláře je náležitě vybaven pro jeho umístění a pro péči o něj; a

c) výkonný orgán státu dovozu se přesvědčí, že exemplář není určen k použití pro převážně komerční účely.

4. Ke zpětnému vývozu každého exempláře druhu zařazeného v příloze I je třeba nejprve předložit vydané potvrzení o zpětném vývozu. Potvrzení o zpětném vývozu může být vydáno jen tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) výkonný orgán státu, z něhož se zpětný vývoz uskutečňuje, se přesvědčí, že každý exemplář byl do státu dovezen v souladu s ustanoveními této úmluvy;

b) výkonný orgán státu, z něhož se zpětný vývoz uskutečňuje, se přesvědčí, že každý živý exemplář bude připraven a dopravován takovým způsobem, aby se minimalizovalo riziko poranění, poškození na zdraví nebo krutého zacházení; a

c) výkonný orgán státu, z něhož se zpětný vývoz uskutečňuje, se přesvědčí, že pro každý živý exemplář bylo uděleno povolení k dovozu.

5. K přivezení z moře každého exempláře druhu zařazeného v příloze I je třeba nejprve předložit potvrzení vydané výkonným orgánem státu, do něhož je přiváženo z moře. Toto potvrzení musí odpovídat těmto podmínkám:

a) vědecký orgán státu, do něhož se exemplář přiváží, sdělil, že tento dovoz neohrožuje přežití dotčeného druhu;

b) výkonný orgán státu, do něhož se exemplář přiváží, se přesvědčí, že předpokládaný příjemce živého exempláře je náležitě vybaven pro jeho umístění a pro péči o něj; a

c) výkonný orgán státu, do něhož se exemplář přiváží, se přesvědčí, že exemplář není určen k použití pro převážně komerční účely.

Článek IV

Úprava obchodu s exempláři druhů zařazených v příloze II

1. Veškerý obchod s exempláři druhů zařazených v příloze II se provádí v souladu s ustanoveními tohoto článku.

2. K vývozu každého exempláře druhu zařazeného v příloze II je třeba nejprve předložit povolení k vývozu. Povolení k vývozu může být uděleno jen tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) vědecký orgán státu vývozu sdělil, že tento vývoz neohrozí přežití dotčeného druhu;

b) výkonný orgán státu vývozu se přesvědčí, že daný exemplář nebyl získán v rozporu s právními předpisy na ochranu fauny a flóry tohoto státu; a

c) výkonný orgán státu vývozu se přesvědčí, že každý živý exemplář bude připraven a dopravován tak, aby se minimalizovalo riziko poranění, poškození na zdraví nebo krutého zacházení.

3. Vědecké orgány stran sledují průběžně povolení k vývozu exemplářů zařazených v příloze II vydávaná jejich státem i skutečný vývoz těchto exemplářů. Jestliže některý vědecký orgán zjistí, že vývoz exemplářů některého z těchto druhů by měl být omezen, aby byl druh uchován v celém areálu rozšíření a na úrovni, která by byla zároveň v souladu s jeho úlohou v ekosystémech, v nichž se vyskytuje, a nad úrovní, která by vyžadovala zařazení tohoto druhu do přílohy I, vědecký orgán navrhne příslušnému výkonnému orgánu přiměřená opatření k omezení udělování povolení k vývozu exemplářů dotčeného druhu.

4. K dovozu každého exempláře druhu zařazeného v příloze II je třeba nejprve předložit buď povolení k vývozu, nebo potvrzení o zpětném vývozu.

5. Ke zpětnému vývozu každého exempláře druhu zařazeného v příloze II je třeba nejprve předložit potvrzení o zpětném vývozu. Potvrzení o zpětném vývozu může být vydáno, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) výkonný orgán státu, z něhož se zpětný vývoz uskutečňuje, se přesvědčí, že exemplář byl do státu dovezen v souladu s ustanoveními této úmluvy; a

b) výkonný orgán státu, z něhož se zpětný vývoz uskutečňuje, se přesvědčí, že každý živý exemplář bude připraven a dopravován tak, aby se minimalizovalo riziko poranění, poškození na zdraví nebo krutého zacházení.

6. K přivezení z moře každého exempláře druhu zařazeného v příloze II je nejprve třeba, aby výkonný orgán státu, do něhož se exemplář přiváží, vydal k tomu potvrzení. Toto potvrzení může být vydáno pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) vědecký orgán státu, do něhož se exemplář přiváží, sdělil, že toto přivezení neohrozí přežití dotčeného druhu; a

b) výkonný orgán státu, do něhož se exemplář přiváží, se přesvědčí, že s každým živým exemplářem bude zacházeno tak, aby se minimalizovalo riziko poranění, poškození na zdraví nebo krutého zacházení.

7. Potvrzení uvedená v odstavci 6 tohoto článku mohou být vydána jen na doporučení vědeckého orgánu po konzultaci s ostatními vnitrostátními vědeckými orgány nebo případně s mezinárodními vědeckými orgány, a to pro celkový počet exemplářů, které mají být přivezeny v průběhu určitého období, ne delšího než jeden rok.

Článek V

Úprava obchodu s exempláři druhů zařazených v příloze III

1. Veškerý obchod s exempláři druhů zařazených v příloze III se provádí v souladu s ustanoveními tohoto článku.

2. K vývozu každého exempláře druhu zařazeného v příloze III ze státu, který tento druh do přílohy III zařadil, je třeba nejprve předložit povolení k vývozu. Povolení k vývozu může být uděleno pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) výkonný orgán státu vývozu se přesvědčí, že daný exemplář nebyl získán v rozporu s právními předpisy na ochranu fauny a flóry tohoto státu; a

b) výkonný orgán státu vývozu se přesvědčí, že každý živý exemplář bude připraven a dopravován tak, aby se minimalizovalo riziko poranění, poškození na zdraví nebo krutého zacházení.

3. S výjimkou okolností uvedených v odstavci 4 tohoto článku je k dovozu každého exempláře druhu zařazeného v příloze III třeba nejprve předložit potvrzení o původu exempláře, a pokud k dovozu dochází ze státu, který tento druh do přílohy III zařadil, povolení k vývozu.

4. V případě zpětného vývozu je třeba, aby stát dovozu obdržel potvrzení vydané výkonným orgánem státu, z něhož se zpětný vývoz uskutečňuje, o tom, že exemplář byl v tomto státě podroben zvláštnímu zpracování nebo že je zpětně vyvážen, a to jako doklad o splnění ustanovení této úmluvy ve vztahu k tomuto exempláři.

Článek VI

Povolení a potvrzení

1. Povolení a potvrzení vydávaná podle ustanovení článků III, IV a V musí odpovídat ustanovením tohoto článku.

2. Povolení k vývozu musí obsahovat údaje uvedené ve vzoru připojeném v příloze IV a mohou být využita pro vývoz jen v období šesti měsíců po vydání.

3. Každé povolení nebo potvrzení musí obsahovat název této úmluvy, úřední název a razítko výkonného orgánu, který je vydal, a kontrolní číslo připojené tímto výkonným orgánem.

4. Kopie povolení nebo potvrzení vydaných výkonným orgánem se zřetelně označí jako kopie, a pokud na nich není uvedeno jinak, nesmí být použity namísto originálu.

5. Pro každou zásilku exemplářů je třeba samostatné povolení nebo potvrzení.

6. Výkonný orgán státu, do kterého je dovážen jakýkoli exemplář, zruší platnost a odebere povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu i všechna jim odpovídající povolení k dovozu předložená při dovezení exempláře.

7. Pokud je to vhodné a proveditelné, opatří výkonný orgán každý exemplář označením, které usnadní jeho identifikaci. Pro tyto účely se "označením" rozumí každé nesmazatelné označení, plomba nebo jiný přiměřený prostředek identifikace exempláře, který co nejvíce znemožňuje padělání neoprávněnou osobou.

Článek VII

Výjimky a jiná zvláštní ustanovení týkající se obchodu

1. Ustanovení článků III, IV a V neplatí pro přepravu a překládku exemplářů na území strany, pokud exempláře zůstávají pod celní kontrolou.

2. Jestliže je výkonný orgán státu, z něhož se vývoz nebo zpětný vývoz uskutečňuje, přesvědčí o tom, že určitý exemplář byl získán před tím, než se na něj začala vztahovat tato úmluva, a vydá potvrzení v tomto smyslu, nepoužijí se pro tento exemplář ustanovení článků III, IV a V.

3. Ustanovení článků III, IV a V se nepoužijí pro exempláře, které mají osobní nebo rodinný charakter. Tato výjimka však neplatí, jestliže:

a) jde o exempláře druhů zařazených v příloze I, pokud byly získány vlastníkem mimo stát jeho trvalého bydliště a jsou do tohoto státu dováženy; nebo

b) jde o exempláře druhů zařazených v příloze II,

i) které byly získány vlastníkem mimo stát jeho trvalého bydliště a ve státě, kde se prováděl odběr z volné přírody,

ii) které jsou dováženy do státu vlastníkova trvalého bydliště, a

iii) u nichž stát, v němž byly odebrány z volné přírody, požaduje před každým vyvezením povolení k vývozu,

pokud se výkonný orgán nepřesvědčí, že exempláře byly získány před tím, než se na ně začala vztahovat ustanovení této úmluvy.

4. Na exempláře druhů živočichů zařazených v příloze I a odchované v zajetí pro komerční účely nebo na exempláře druhů rostlin zařazených v příloze I a uměle vypěstované pro komerční účely se hledí tak, jako by to byly exempláře druhů zařazených v příloze II.

5. Jestliže se výkonný orgán státu vývozu přesvědčí o tom, že kterýkoli exemplář živočišného druhu byl odchován v zajetí nebo že kterýkoli exemplář rostlinného druhu byl vypěstován uměle, nebo je částí takového živočicha nebo rostliny, případně byl z nich odvozen, může potvrzení této skutečnosti vydané výkonným orgánem nahradit povolení požadovaná ustanoveními článků III, IV a V.

6. Ustanovení článků III, IV a V se nevztahují na nekomerční zapůjčky, dary nebo výměny mezi vědci nebo vědeckými institucemi registrovanými u výkonného orgánu svého státu, na exempláře herbářové a jinak konzervované, sušené nebo v konzervačním médiu zalité muzejní preparáty a živý rostlinný materiál, pokud jsou označeny štítkem vydaným nebo potvrzeným výkonným orgánem.

7. Výkonný orgán kteréhokoli státu nemusí dodržovat požadavky článků III, IV a V a může bez povolení nebo potvrzení připustit přesun exemplářů, které jsou součástí putovní zoologické zahrady, cirkusu, zvěřince, výstavy rostlin nebo jiné putovní výstavy, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

a) vývozce nebo dovozce zaregistroval takové exempláře se všemi podrobnostmi u tohoto výkonného orgánu;

b) exempláře náleží do některé z kategorií uvedených v odstavci 2 nebo 5 tohoto článku; a

c) výkonný orgán se přesvědčí, že každý živý exemplář bude dopravován a bude s ním zacházeno tak, aby se minimalizovalo riziko poranění, poškození na zdraví nebo krutého zacházení.

Článek VIII

Opatření, která přijmou strany

1. Strany přijmou vhodná opatření k provedení ustanovení této úmluvy a znemožnění takového obchodování s exempláři, které by ji porušovalo. Budou v nich obsažena opatření:

a) k trestání obchodování s takovými exempláři nebo jejich držby, případně obojího; a

b) k zabavení takových exemplářů nebo jejich navrácení do státu vývozu.

2. Kromě opatření přijatých podle odstavce 1 tohoto článku může strana, uzná-li to za nutné, stanovit jakýkoli interní způsob náhrady výdajů vzniklých při zabavení exemplářů, které byly předmětem nedovoleného obchodování odporujícího opatřením přijatým v rámci provedení této úmluvy.

3. Strany zajistí, aby exempláře prošly formalitami požadovanými pro obchod s nimi s co možná nejmenším prodlením. Aby byl průchod usnadněn, může strana určit místa výstupu a vstupu, na nichž exempláře musí být podány k celnímu odbavení. Strany dále zajistí, aby o všechny živé exempláře bylo během tranzitu, přechovávání nebo dopravy náležitě pečováno tak, aby se minimalizovalo riziko poranění, poškození na zdraví nebo krutého zacházení.

4. Jestliže byl na základě opatření uvedených v odstavci 1 tohoto článku zabaven živý exemplář, pak:

a) je svěřen výkonnému orgánu toho státu, který jej zabavil;

b) výkonný orgán po konzultaci se státem vývozu vrátí exemplář tomuto státu na jeho náklady nebo ho zašle záchrannému centru nebo na jiné podobné místo, které výkonný orgán uzná za vhodné a v souladu s účelem této úmluvy; a

c) výkonný orgán může přijmout doporučení vědeckého orgánu, nebo pokládá-li to za nutné, může konzultovat sekretariát, aby usnadnil své rozhodnutí podle písmene b) tohoto odstavce, a to i co se týče volby záchranného centra nebo jiného místa.

5. Záchranným centrem ve smyslu odstavce 4 tohoto článku se rozumí instituce určená výkonným orgánem k tomu, aby pečovala o živé exempláře, a to především o ty, které byly zabaveny.

6. Každá strana vede záznamy o obchodu s exempláři druhů zařazených v přílohách I, II a III, které obsahují:

a) jména a adresy vývozců a dovozců; a

b) počet a typ vydaných povolení a potvrzení; stát, s nímž se obchod uskutečnil; počet nebo množství exemplářů, názvy druhů, jak jsou uvedeny v přílohách I, II a III, a tam, kde je to možné, i velikost a pohlaví daných exemplářů.

7. Každá strana vypracuje pravidelné zprávy o provádění této úmluvy a předá sekretariátu:

a) roční zprávu obsahující údaje uvedené v odst. 6 písm. b) tohoto článku; a

b) každé dva roky zprávu o právních, regulativních a správních opatřeních, která jsou přijata k provedení této úmluvy.

8. Informace uvedené v odstavci 7 tohoto článku budou veřejně přístupné, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy dotčené strany.

Článek IX

Výkonné orgány a vědecké orgány

1. Každá strana ustanoví pro účely této úmluvy:

a) jeden nebo více výkonných orgánů oprávněných vydávat povolení nebo potvrzení jménem této strany; a

b) jeden nebo více vědeckých orgánů.

2. Stát ukládající listinu o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu sdělí zároveň vládě, která působí jako depozitář úmluvy, název a adresu výkonného orgánu, který byl zmocněn jednat s ostatními stranami a se sekretariátem.

3. Každou změnu ve jmenování nebo zmocnění podle ustanovení tohoto článku sdělí příslušná strana sekretariátu, který o ní informuje všechny ostatní strany.

4. Každý výkonný orgán uvedený v odstavci 2 tohoto článku je povinen na žádost sekretariátu nebo výkonného orgánu jiné strany jim postoupit otisk razítek, pečetí nebo jiných značek, používaných k ověřování povolení a potvrzení.

Článek X

Obchod se státy, které nejsou stranami této úmluvy

Uskutečňuje-li se vývoz nebo zpětný vývoz do státu nebo dovoz ze státu, který není stranou této úmluvy, mohou strany místo povolení a potvrzení požadovaných touto úmluvou uznat srovnatelné dokumenty, vydané příslušnými orgány dotčeného státu, pokud v zásadě odpovídají požadavkům této úmluvy.

Článek XI

Konference stran

1. Sekretariát svolá zasedání konference stran nejpozději dva roky poté, co tato úmluva vstoupila v platnost.

2. Později svolává sekretariát, pokud konference nerozhodla jinak, pravidelná zasedání nejméně jednou za dva roky a mimořádná zasedání kdykoli, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina stran.

3. Na zasedáních, jak řádných, tak mimořádných, projednávají strany plnění této úmluvy a mohou:

a) přijmout taková nezbytná opatření, která by sekretariátu umožnila plnit jeho povinnosti a přijímat finanční opatření [1];

b) zvažovat a přijímat změny příloh I a II v souladu s článkem XV;

c) zkoumat pokrok učiněný v obnově stavu a v ochraně druhů zařazených v přílohách I, II a III;

d) přijímat a zvažovat jakékoli zprávy předložené sekretariátem nebo kteroukoli stranou; a

e) případně vydávat doporučení ke zlepšení účinnosti této úmluvy.

4. Na každém řádném zasedání mohou strany určit dobu a místo příštího řádného zasedání konaného podle odstavce 2 tohoto článku.

5. Na zasedání mohou strany stanovit a přijmout jednací řád pro toto zasedání.

6. Organizace spojených národů, její specializované instituce a Mezinárodní agentura pro atomovou energii, jakož i kterýkoli stát, který není stranou této úmluvy, mohou být na zasedáních konference zastoupeny pozorovateli, kteří mají právo se zúčastnit, ale nemají právo hlasovat.

7. Kterýkoli subjekt nebo organizace odborně kvalifikované v ochraně, uchování nebo obhospodařování volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin, které uvědomily sekretariát o svém přání být zastoupeny svými pozorovateli na zasedáních konference, budou připuštěny, pokud se proti tomu nevyjádří nejméně jedna třetina přítomných stran a pokud tento subjekt nebo organizace náleží do některé z těchto kategorií:

a) mezinárodní organizace nebo subjekty, vládní či nevládní, a národní vládní organizace nebo subjekty;

b) národní nevládní organizace nebo subjekty, kterým stát, ve kterém mají sídlo, udělil svůj souhlas.

Pokud jsou připuštěni na zasedání konference, mají tito pozorovatelé právo se zúčastnit, ale nemají právo hlasovat.

Článek XII

Sekretariát

1. Jakmile tato úmluva vstoupí v platnost, ustaví výkonný ředitel Programu OSN pro životní prostředí sekretariát. V rozsahu a způsobem, který uzná za vhodné, mu v tomto mohou být nápomocny příslušné mezivládní nebo nevládní mezinárodní nebo národní organizace a subjekty, odborně kvalifikované v ochraně, uchování a obhospodařování volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

2. Úkoly sekretariátu jsou:

a) organizovat a zajišťovat zasedání stran;

b) plnit úkoly, které mu byly svěřeny podle ustanovení článků XV a XVI této úmluvy;

c) v souladu s programem schváleným konferencí stran provádět vědecké a technické studie, které přispějí k plnění této úmluvy, jakož i studie týkající se norem pro náležitou přípravu a dopravu živých exemplářů a prostředků pro identifikaci exemplářů;

d) studovat zprávy stran a vyžadovat od stran takové doplňující údaje, které jsou podle jeho názoru nezbytné k zajištění plnění této úmluvy;

e) upozorňovat strany na všechny záležitosti, týkající se cílů této úmluvy;

f) pravidelně zveřejňovat a rozesílat stranám aktuální výtisky příloh I, II a III, jakož i všechny informace, které usnadní identifikaci exemplářů těch druhů, které byly do těchto příloh zařazeny;

g) připravovat pro strany výroční zprávu o své práci a o provádění této úmluvy a další zprávy, které si mohou vyžádat zasedání stran;

h) vypracovávat doporučení pro uskutečnění cílů a provádění ustanovení této úmluvy, počítaje v to i výměnu informací vědecké nebo technické povahy; a

i) plnit ostatní úkoly, kterými jej mohou strany pověřit.

Článek XIII

Mezinárodní opatření

1. Jestliže si sekretariát na základě obdržených zpráv ověří, že některý druh zařazený v příloze I nebo II je nepříznivě ovlivňován obchodem s exempláři tohoto druhu nebo že ustanovení této úmluvy nejsou účinně prováděna, sdělí to zmocněnému výkonnému orgánu strany nebo stran, jichž se to týká.

2. Jestliže některá strana obdrží sdělení, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, informuje co možná nejdříve sekretariát o všech závažných skutečnostech, jak jí to její právní předpisy umožňují, a navrhne případně nápravná opatření. Jestliže strana uzná, že je žádoucí zahájit šetření, může být toto šetření provedeno jednou nebo více osobami výslovně k tomu zmocněnými touto stranou.

3. Informace poskytnuté stranou nebo informace, které jsou výsledkem šetření, jak je uvedeno v odstavci 2 tohoto článku, jsou přezkoumány příští konferencí stran, která může vydat jakákoli doporučení, která uzná za vhodné.

Článek XIV

Dopad na vnitrostátní právní předpisy a mezinárodní úmluvy

1. Ustanovení této úmluvy nebrání stranám v žádném směru přijmout:

a) přísnější vnitrostátní opatření týkající se podmínek obchodu, nabývání, držení nebo přepravy exemplářů druhů zařazených v přílohách I, II a III, nebo tyto činnosti úplně zakazující; nebo

b) vnitrostátní opatření omezující nebo zakazující obchod, nabývání, držení nebo přepravu druhů nezařazených v přílohách I, II a III.

2. Ustanovení této úmluvy nemají v žádném směru vliv na ustanovení jakýchkoli vnitrostátních opatření nebo povinností vyplývajících stranám z jakékoli smlouvy, úmluvy nebo mezinárodní dohody, která pro kteroukoli stranu platí nebo později může vstoupit v platnost, co se týče ostatních aspektů obchodu, nabývání, držení nebo přepravy exemplářů včetně opatření celních, veřejného zdraví, veterinární služby nebo rostlinné karantény.

3. Ustanovení této úmluvy nemají v žádném směru vliv na ustanovení nebo povinnosti vyplývající z jakékoli smlouvy, úmluvy nebo mezinárodní dohody uzavřené nebo případně později uzavřené mezi státy tvořícími unii nebo regionální obchodní dohodu, jež zavádí nebo zachovává společnou vnější celní kontrolu a odstraňuje celní kontrolu mezi jejími stranami, pokud se tato ustanovení nebo povinnosti týkají obchodu mezi členskými státy této unie nebo dohody.

4. Členský stát, který je stranou této úmluvy a který je zároveň stranou jakékoli jiné smlouvy, úmluvy nebo mezinárodní dohody, která je v platnosti v době, kdy tato úmluva vstoupí v platnost, a podle jejíchž ustanovení je poskytována ochrana mořským druhům zařazeným v příloze II, je osvobozen od povinností ukládaných ustanoveními této úmluvy, která se týkají obchodu s exempláři druhů zařazených v příloze II, které jsou loveny loděmi registrovanými v tomto státě a v souladu s ustanoveními uvedené smlouvy, úmluvy nebo mezinárodní dohody.

5. Bez ohledu na ustanovení článků III, IV a V úmluvy je k vývozu exempláře získaného podle odstavce 4 tohoto článku třeba pouze potvrzení výkonného orgánu státu dovozu o tom, že exempláře byly získány v souladu s ustanoveními jiné smlouvy, úmluvy nebo mezinárodní dohody.

6. Touto úmluvou není dotčeno, aby Konference OSN o mořském právu, svolaná podle rezoluce č. 2750 C (XXV) Valného shromáždění OSN, kodifikovala a dále rozvíjela mořské právo, ani nejsou dotčeny současné nebo budoucí nároky a právní stanoviska kteréhokoli státu, týkající se mořského práva a povahy a rozsahu svrchovanosti státu na pobřeží nebo na lodích plujících pod jejich vlajkou.

Článek XV

Změny příloh I a II

1. Při zasedání konference stran platí pro změny příloh I a II tato ustanovení:

a) Kterákoli strana může podat pozměňovací návrh k příloze I nebo II k projednání na příštím zasedání. Znění pozměňovacího návrhu sdělí sekretariátu nejpozději 150 dnů před zasedáním. Sekretariát ve smyslu odst. 2 písm. b) a c) tohoto článku konzultuje návrh s ostatními stranami a zainteresovanými subjekty a jejich odpovědi sdělí všem stranám nejpozději 30 dnů před zasedáním.

b) Změny jsou přijímány dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran. Pro tyto účely se "přítomnými a hlasujícími stranami" rozumí přítomné strany, které hlasovaly pro nebo proti. Strany, které se hlasování zdržely, se do dvou třetin požadovaných k přijetí pozměňovacího návrhu nepočítají.

c) Změny přijaté na zasedání vstupují v platnost 90 dnů po zasedání, a to pro všechny strany s výjimkou těch, které učinily výhradu ve smyslu odstavce 3 tohoto článku.

2. Mezi zasedáními konference stran platí pro změny příloh I a II tato ustanovení:

a) Kterákoli strana může podat pozměňovací návrh k příloze I nebo II k projednání mezi zasedáními korespondenčním postupem, jak je stanoveno dále v tomto odstavci.

b) V případě mořských druhů, jakmile sekretariát obdrží znění pozměňovacího návrhu, sdělí to neprodleně stranám. Zároveň konzultuje s mezivládními subjekty, které plní úkoly ve vztahu k těmto druhům, především proto, aby získal všechny vědecké údaje, které mu tyto subjekty mohou poskytnout, a aby zajistil koordinaci se všemi opatřeními ochrany, uplatňovanými těmito subjekty. Sekretariát sdělí stranám stanoviska a údaje získané od těchto subjektů i svá vlastní zjištění a doporučení co možná nejdříve.

c) V případě druhů jiných než mořských, jakmile sekretariát obdrží znění pozměňovacího návrhu, sdělí to neprodleně stranám a co nejdříve jim sdělí i svá vlastní doporučení.

d) V průběhu 60 dnů ode dne, kdy sekretariát sdělil stranám svá doporučení podle písmene b) nebo c) tohoto odstavce, může kterákoli strana postoupit sekretariátu jakékoli připomínky k předkládanému pozměňovacímu návrhu, jakož i veškeré příslušné vědecké údaje a informace.

e) Sekretariát sdělí stranám v co nejkratší době odpovědi, které dostal, i svá vlastní doporučení.

f) Jestliže v průběhu 30 dnů ode dne, kdy byly sděleny odpovědi a doporučení podle písmene e) tohoto odstavce, sekretariát neobdrží námitku k pozměňovacímu návrhu, změna vstoupí v platnost pro všechny strany s výjimkou těch, které učinily výhradu ve smyslu odstavce 3 tohoto článku.

g) Jestliže sekretariát obdrží námitku některé strany, bude předložený pozměňovací návrh podroben korespondenčnímu hlasování podle písmen h), i) a j) tohoto odstavce.

h) Sekretariát oznámí všem stranám, že obdržel námitku.

i) Jestliže sekretariát v průběhu 60 dnů ode dne oznámení podle písmene h) tohoto odstavce neobdrží nejméně od poloviny stran kladný, záporný nebo zdržující se hlas, bude předložený pozměňovací návrh odkázán na příští zasedání konference k dalšímu uvážení.

j) Jestliže sekretariát obdrží hlasy nejméně od poloviny všech stran, bude pozměňovací návrh přijat dvoutřetinovou většinou stran, které hlasovaly pro nebo proti.

k) Sekretariát oznámí všem stranám výsledek hlasování.

l) Jestliže byl předložený pozměňovací návrh přijat, vstoupí změna v platnost 90 dnů poté, kdy bylo přijetí sekretariátem stranám oznámeno, a to pro všechny strany s výjimkou těch, které učinily výhradu ve smyslu odstavce 3 tohoto článku.

3. Během 90 dnů stanovených v odst. 1 písm. c) nebo v odst. 2 písm. l) tohoto článku může kterákoli strana učinit písemným oznámením u vlády, která působí jako depozitář úmluvy, výhradu ke změně. Dokud tato výhrada nebude odvolána, bude se s touto stranou ve věcech obchodu s dotčenými druhy jednat jako se státem, který není stranou této úmluvy.

Článek XVI

Příloha III a změny této přílohy

1. Kterákoli strana může kdykoli předložit sekretariátu seznam druhů, které podle jejích ustanovení podléhají v rámci jejích právních předpisů opatřením uvedeným v čl. II odst. 3. Příloha III obsahuje jména stran, které tyto druhy do této přílohy zařadily, vědecké názvy těchto druhů a všechny části nebo odvozeniny z živočichů a rostlin, které jsou ve smyslu čl. I písm. b) uvedeny ve spojitosti s dotčenými druhy.

2. Každý seznam předložený podle odstavce 1 tohoto článku sekretariát postoupí v co nejkratším čase stranám. Seznam vstoupí v platnost jako součást přílohy III 90 dnů po dni tohoto postoupení. Kdykoli po postoupení takového seznamu může kterákoli strana písemným sdělením vládě, která působí jako depozitář úmluvy, oznámit výhradu ke kterémukoli druhu nebo kterékoli části či odvozenině, a pokud tato výhrada nebude odvolána, bude se s tímto státem jednat ve věcech obchodu s dotčenými druhy nebo jejich částmi či odvozeninami, jako by nebyl stranou této úmluvy.

3. Strana, která předložila některý druh k zařazení do přílohy III, může to kdykoli odvolat písemným oznámením sekretariátu, který oznámí odvolání všem stranám. Odvolání nabude účinku 30 dnů ode dne tohoto oznámení.

4. Každá strana, která předkládá seznam podle odstavce 1 tohoto článku, předloží sekretariátu opisy všech vnitrostátních právních a správních předpisů týkajících se ochrany těchto druhů a jakékoli výklady k nim, které uzná za vhodné nebo které si sekretariát vyžádá. Dokud je dotčený druh zařazen v příloze III, předkládá strana všechny změny těchto právních a správních předpisů nebo všechny jejich nové výklady, jestliže byly přijaty.

Článek XVII

Změny úmluvy

1. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny stran svolá sekretariát mimořádné zasedání konference stran k projednání a k přijetí změn k této úmluvě. Takové změny budou přijaty dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran. Pro tyto účely se "přítomnými a hlasujícími stranami" rozumí přítomné strany, které hlasovaly pro nebo proti. Strany, které se hlasování zdržely, se do dvou třetin požadovaných k přijetí pozměňovacího návrhu nepočítají.

2. Znění každého předkládaného pozměňovacího návrhu sdělí sekretariát všem stranám nejpozději 90 dnů před zasedáním.

3. Pro strany, které ji přijaly, vstoupí změna v platnost 60 dnů poté, kdy dvě třetiny stran uložily své listiny o přijetí této změny u vlády, která působí jako depozitář úmluvy. Pro každou další stranu pak vstoupí změna v platnost 60 dnů poté, kdy tato strana uložila svou listinu o přijetí změny.

Článek XVIII

Řešení sporů

1. Jakýkoli spor, který vznikne ve věci výkladu nebo plnění ustanovení této úmluvy mezi dvěma nebo více stranami, bude předmětem projednání mezi těmito stranami.

2. Jestliže spor nemůže být vyřešen v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, mohou strany, dohodnou-li se na tom, předložit spor k rozhodčímu řízení, zejména Stálému rozhodčímu soudu v Haagu, a rozhodnutí bude pak pro strany, které spor rozhodčímu soudu předložily, závazné.

Článek XIX

Podpis

Tato úmluva bude otevřena k podpisu ve Washingtonu do 30. dubna 1973 a poté v Bernu do 31. prosince 1974.

Článek XX

Ratifikace, přijetí a schválení

Tato úmluva bude ratifikována, přijata nebo schválena. Listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení budou uloženy u vlády Švýcarské konfederace jakožto vlády, která působí jako depozitář úmluvy.

Článek XXI

Přistoupení

Tato úmluva bude otevřena k přistoupení bez časového omezení. Listiny o přistoupení budou uloženy u vlády, která působí jako depozitář úmluvy.

Článek XXII

Vstup v platnost

1. Tato úmluva vstupuje v platnost devadesát dnů po uložení desáté listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení u vlády, která působí jako depozitář úmluvy.

2. Pro stát, který ratifikuje, přijme nebo schválí tuto úmluvu nebo k ní přistoupí až po uložení desáté listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení, vstoupí tato úmluva v platnost devadesát dnů poté, co tento stát uložil svou listinu o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení.

Článek XXIII

Výhrady

1. K ustanovením této úmluvy se nepřipouštějí obecné výhrady. Zvláštní výhrady mohou být učiněny v souladu s ustanoveními tohoto článku a článků XV a XVI.

2. Každý stát může při ukládání listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu učinit zvláštní výhradu týkající se:

a) druhu zařazeného v příloze I, II nebo III; a

b) částí nebo odvozenin druhů uvedených v příloze III.

3. Dokud strana svou výhradu neodvolá, bude se s ní ve věcech obchodu s dotčenými druhy nebo částmi či odvozeninami, výslovně uvedenými v této výhradě, jednat jako se státem, který není stranou této úmluvy.

Článek XXIV

Výpověď

Kterákoli strana může kdykoli vypovědět tuto úmluvu písemným oznámením vládě, která působí jako depozitář úmluvy. Výpověď vstoupí v platnost dvanáct měsíců poté, co vláda, která působí jako depozitář úmluvy, obdrží toto oznámení.

Článek XXV

Depozitář

1. Prvopis této úmluvy v jazyce anglickém, čínském, francouzském, ruském a španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložen u vlády, která působí jako depozitář úmluvy; ta předá její ověřený opis všem státům, které úmluvu podepsaly nebo které uložily listinu o přistoupení.

2. Vláda, která působí jako depozitář úmluvy, informuje všechny signatáře a přistupující státy a sekretariát o podpisech této úmluvy, o uložení listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení, o jejím vstupu v platnost, o jejích změnách, o podání a odvolání výhrad a o oznámení výpovědí.

3. Jakmile vstoupí tato úmluva v platnost, předá vláda, která působí jako depozitář úmluvy, její ověřený opis sekretariátu Organizace spojených národů k registraci a zveřejnění ve smyslu článku 102 Charty Organizace spojených národů.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této úmluvě své podpisy.

Ve Washingtonu dne třetího března tisíc devět set sedmdesát tři.

[1] Text v kurzívě nevstoupil zatím v platnost a nebyl ještě ratifikován členskými státy.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHY I A II [1] [2]

Výklad

1. Druhy zařazené do těchto příloh jsou uváděny:

a) jménem druhu; nebo

b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho určené části.

2. Zkratka "spp." se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.

3. Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.

4. Zkratka "p.e." se používá k označení druhů, které již pravděpodobně vyhynuly.

5. Hvězdička "*" uvedená u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že jedna nebo více zeměpisně oddělených populací, poddruhů nebo druhů daného druhu či taxonu je zařazena do přílohy I a že tyto populace, poddruhy a druhy jsou vyňaty z přílohy II.

6. Dvě hvězdičky "**" uvedené u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že jedna nebo více zeměpisně oddělených populací, poddruhů nebo druhů daného druhu či taxonu je zařazena do přílohy II a že tyto populace, poddruhy a druhy jsou vyňaty z přílohy I.

7. Symbol "+", za kterým následuje číslo, uvedený u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že do příslušné přílohy jsou zařazeny pouze určené zeměpisně oddělené populace, poddruhy nebo druhy daného druhu či taxonu, a to takto:

+201 | Populace vyskytující se v Jižní Americe |

+202 | Populace vyskytující se v Bhútánu, Indii, Nepálu a Pákistánu |

+203 | Populace vyskytující se v Itálii |

+204 | Všechny poddruhy vyskytující se v Severní Americe |

+205 | Populace vyskytující se v Asii |

+206 | Populace vyskytující se v Indii |

+207 | Populace vyskytující se v Austrálii |

+208 | Populace vyskytující se v Himalájích |

+209 | Všechny druhy vyskytující se na Novém Zélandu |

+210 | Populace vyskytující se v Chile |

+211 | Všechny druhy čeledi vyskytující se v Americe |

+212 | Populace vyskytující se v Austrálii. |

8. Symbol "-", za kterým následuje číslo, uvedený u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že z dotyčné přílohy jsou vyňaty určité zeměpisně oddělené populace, poddruhy, druhy, skupiny druhů nebo čeledi daného druhu či taxonu, a to takto:

-101 | Populace vyskytující se v Bhútánu, Indii, Nepálu a Pákistánu |

-102 | Panthera tigris altaica ( = amurensis) (tygr altajský, t. amurský) |

-103 | Populace vyskytující se v Austrálii |

-104 | Cathartidae (kondorovití) |

-105 | Populace vyskytující se v Severní Americe kromě Grónska |

-106 | Populace vyskytující se ve Spojených státech amerických |

-107 | Melopsittacus undulatus (andulka vlnkovaná), Nymphicus hollandicus (korela chocholatá) a Psittacula krameri (alexandr malý) |

-108 | Populace vyskytující se v Papui Nové Guineji |

-109 | Populace vyskytující se v Chile |

-110 | Všechny druhy, které nejsou sukulentní |

9. Symbol "", za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:

> 1 označuje kořeny

> 2 označuje dřevo

> 3 označuje kmen

| Příloha I | Příloha II | |

FAUNA ŽIVOČICHOVÉ | |

MAMMALIA SAVCI | |

MONOTREMATA (ptakořitní) | | | |

Zaglossus spp. | (C 2) |

(paježura) |

| |

MARSUPIALIA (vačnatci) | | | |

Macropodidae (klokanovití) | Bettongia spp. (klokánek) | | |

Caloprymnus campestris p.e. (klokánek pouštní, k. stepní) | | |

Dendrolagus bennettianus | (C 2) |

(klokan pralesní) |

Dendrolagus lumholtzi | (C 2) |

(klokan stromový) |

Dendrolagus inustus | (C 2) |

(klokan hnědý) |

Dendrolagus ursinus | (C 2) |

(klokan medvědí) |

| |

Lagorchestes hirsutus (klokan kosmatý) | | |

Lagostrophus fasciatus (klokan páskovaný) | | |

Onychogalea fraenata (klokan uzdičkový) | | |

Onychogalea lunata (klokan měsíčitopásý) | | |

Phalangeridae (kuskusovití) | | Phalanger maculatus (kuskus skvrnitý) | |

| Phalanger orientalis (kuskus pruhovaný) | |

Burramyidae (vakoplchovití) | | Burramys parvus (vakoplch trpasličí) | |

Vombatidae (vombatovití) | Lasiorhinus kreffti (vombat Kreftův) | | |

Peramelidae (bandikutovtí) | Chaeropus ecaudatus p.e. (bandikut dvouprstý) | | |

Macrotis lagotis (bandikut králíkovitý) | | |

Macrotis leucura (bandikut běloocasý) | | |

Perameles bougainville (bandikut páskovaný) | | |

Dasyuridae (kunovcovití) | Sminthopsis longicaudata (vakomyš západoaustralská) | | |

Sminthopsis psammophila (vakomyš dunová) | | |

Thylacinidae (vakovlkovití) | Thylacinus cynocephalus p.e. (vakovlk) | | |

INSECTIVORA (hmyzožravci) | | | |

Erinaceidae (ježkovití) | | Erinaceus frontalis (ježek jihoafrický) | |

PRIMATES spp.* | (C 2) |

(PRIMÁTI) |

| |

Lemuridae (lemurovití denní) | Allocebus spp. All hairy-eared dwarf lemurs | | |

Cheirogaleus spp. All fat-tailed dwarf lemurs | | |

Hapalemur spp. All gentle lemurs | | |

Lemur spp. All lemurs | | |

Lepilemur spp. All sportive and weasel lemurs | | |

Microcebus spp All mouse lemurs | | |

Phaner spp. All fork-marked mouse lemurs | | |

Indridae (indriovití) | Avahi spp. All avahis or woolly indris or woolly lemurs avahis | | |

Indri spp. All indris | | |

Propithecus spp. All sifakas | | |

Daubentoniidae (ksukolovití) | Daubentonia madagascariensis (ksukol ocasatý) | | |

Callithricidae (kosmanovití) | Callimico goeldii (tamarín skákavý, kalimiko) | | |

Callithrix aurita (kosman ušatý) | | |

Callithrix flaviceps (kosman žlutohlavý) | | |

Leontopithecus | Leontopithecus (= Leontideus) spp. (lvíček) | | |

Saguinus bicolor (tamarín pestrý) | | |

Saguinus leucopus (tamarín běloruký) | | |

Saguinus oedipus (tamarín pinčí) | | |

Cebidae (malpovití) | Alouatta palliata (vřešťan pláštíkový) | | |

Ateles geoffroyi frontatus (chápan středoamerický, poddruh frontatus) | | |

Ateles geoffroyi panamensis (chápan středoamarický, poddruh panamensis) | | |

Brachyteles arachnoides (chápan pavoučí) | | |

Cacajao spp. (uakari) | | |

Chiropotes albinasus (chvostan bělonosý) | | |

Saimiri oerstedii (kotul rudohřbetý) | | |

Cercopithecidae (kočkodanovití) | Cercocebus galeritus galeritus (mangabej chocholatý, poddruh galeritus) | | |

Cercopithecus diana (kočkodan Dianin) | | |

Colobus badius kirkii Kirk's or Zanzibar red colobus | | |

Colobus badius rufomitratus Tana river red colobus | | |

Macaca silenus (makak lví, vanderu) | | |

Nasalis larvatus (kahau nosatý, opice nosatá) | | |

Papio ( = Mandrillus) leucophaens (dril) | | |

Papio ( = Mandrillus) sphinx (mandril) | | |

Prebytis entellus (hulman posvátný) | | |

Prebytis geei (hulman zlatý) | | |

Prebytis pileatus (hulman chocholatý) | | |

Presbytis potenziani (hulman mentavejský) | | |

Pygathrixnemaeus (langur duk) | | |

Simias concolor (kahau mentavejský) | | |

Hylobatidae (gibonovití) | Hylobates spp (giboni) | | |

Symphalangus syndactylus (gibon siamang) | | |

Pongidae (velcí lidoopi) | Pongidae spp. (gorila, orangutan a šimpanz) | | |

EDENTATA (chudozubí) | | | |

Myrmecophaga tridactyla | (C 1) |

(mravenečník velký, m. tříprstý) |

Tamandua tetradactyla chapadensis | (C 1) |

Mato grosso tamandua or Mato grosso collared ant-eater |

| |

Bradypodidae (lenochodovití) | | Bradypus boliviensis (lenochod bolivijský) | |

Dasypodidae (pásovcovití) | Priodontes giganteus ( = maximus) (pásovec velký, p. obrovský) | |

PHOLIDOTA (luskouni) | | |

Manis crassicaudata | (C 1) |

(luskoun tlustoocasý) |

Manis javanica | (C 1) |

(luskoun ostrovní) |

Manis pentadactyla | (C 1) |

(luskoun krátkoocasý) |

| |

Manis temmincki South-African or Cape pangolin or scaly ant-eater | | |

LAGOMORPHA (zajíci) | | |

Leporidae Rabbits and hares | Caprolagus hispidus (králík štětinatý) | | |

Nesolagus netscheri (králík krátkouchý) | |

Romerolagus diazi (králík lávový) | | |

RODENTIA (hlodavci) | | |

Sciuridae (veverkovití) | Cynomys mexicanus (psoun Merriamův, p. mexický) | | |

Lariscus hosei (veverka Hoseova) | |

Ratufa spp. | (C 1) |

(ratufa) |

| |

Heteromyidae (pytloušovití) | | Dipodomys phillipsii (tarbíkomyš Phillipsova) | |

Muridae (myšovití) | Leporillus conditor (krysa zajícová) | | |

| Notomys spp. (klokanomyš) | |

Pseudomys fumeus (myška kouřící) | | |

Pseudomys praeconis (myška pobřežní, pseudomys) | | |

| Pseudomys shortridgei (myška pláňová) | |

Xeromys myoides (krysa pobřežní, xeromys) | | |

Zyzomys pedunculatus (skálomyš tlustoocasá, myš skalní) | | |

Chinchillidae (činčilovití) | Chinchilla spp. + 201 (činčila) | | |

CETACEA spp.* | (C 1) |

(kytovci) |

| |

Platanistidae (delfínovcovití) | Lipotes vexillifer (delfínovec čínský) | | |

Platanista spp. (delfínovec) | | |

Physeteridae (vorvaňovití) | Physeter catodon ( = macrocephalus) (vorvaň, v. obrovský) | | |

Delphinidae (delfínovití) | Sotalia spp. (delfín) | | |

Sousa spp. (delfín) | | |

Phocoenidae (sviňuchovití) | Neophocoena phocaenoides (sviňucha hladkohřbetá) | | |

Phocoena sinus (sviňucha kalifornská) | | |

Eschrichtidae (plejtvákovcovití) | Eschrichtius robustus(glaucus) (plejtvákovec šedý) | | |

Balaenopteridae (plejtvákovití) | Balaenoptera borealis (plejtvák sejval, p. severní) | | |

Balaenoptera musculus (plejtvák obrovský) | | |

Balaenoptera physalus (plejtvák myšok,) | | |

Megaptera novaeangliae (keporkak) | | |

Balaenidae (velrybovití) | Balaena mysticetus (velryba grónská) | | |

Eubalaena spp. (velryba) | | |

CARNIVORA (šelmy) | | | |

Canis lupus* -101 | (C 2) |

(vlk obecný) |

Chrysocyon brachyurus | (C 2) |

(pes hřívnatý) |

| |

| Cuon alpinus (dhoul) | |

| Dusicyon culpaeus (pes horský) | |

| Dusicyon fulvipes Chiloé fox | |

| Dusicyon griseus (pes argentinský) | |

Speothos venaticus (pes pralesní) | | |

| Vulpes cana (liška kana) | |

Vulpes velox hebes Northern kit or Northern swift fox | | |

Ursidae (medvědovití) | Helarctos malayanus (medvěd malajský) | | |

Selenarctos thibetanus (medvěd ušatý) | | |

Tremarctos ornatus (medvěd brýlatý) | | |

Ursus arctos** +203 (medvěd hnědý) | Ursus arctos* +204 (medvěd hnědý) | |

Ursus arctos isabellinus (medvěd plavý) | | |

Ursus arctos nelsoni (medvěd hnědý mexický ) | | |

Ursus arctos pruinosus (medvěd hnědý tibetský) | | |

Ursus ( = Thalarctos) maritimus | (C 2) |

(medvěd lední) |

| |

Ailurus fulgens | (C 2) |

(panda červená) |

| |

Mustelidae (lasicovití) | Aonyx microdon (vydra malozubá) | | |

| Conepatus humboldtii (skunk jižní) | |

Enhydra lutris nereis (vydra mořská, kalan, poddruh nereis) | | |

Lutra felina (vydra pobřežní) | | |

Lutra longicaudis (platensis/annectens) (vydra jihoamerická) | | |

Lutra lutra (vydra říční, v.evropská) | | |

Lutra provocax (vydra jižní) | | |

Lutrinae spp.* (vydry) | [C 2: | Lutra enudris Lutra incarum (vydra jihoamerická)] |

| |

Mustela nigripes (tchoř černonohý) | | |

Pteronura brasiliensis (vydra obrovská, v.brazilská, lontra) | | |

Viverridae (cibetkovití) | | Cryptoprocta ferox (fosa) | |

Cynogale bennettii | (C 1) |

(mampalon) |

Eupleres goudotii | (C 1) |

(puchol malý, falanuk malý) |

Eupleres major | (C 1) |

(puchol velký, falanuk velký) |

Fossa fossana | (C 1) |

(fanaloka) |

Hemigalus derbyanus (puchol žíhaný) |

Prionodon linsang | (C 1) |

(linsang pruhovaný) |

| |

Prionodon pardicolor (linsang skvrnitý) | | |

Hyaenidae (hyenovití) | Hyaena brunnea (hyena čabraková) | | |

Felidae spp.* (kočkovití) | [C 2. | Felis bengalensis* (kočka bengálská) |

Felis concolor* (puma) |

Felis geoffroi (kočka slaništní) |

Felis pajeros (kočka pampová) |

Felis pardalis* (ocelot velký) |

Felis serval (serval) |

Felis tigrina* (ocelot stromový) |

Felis wiedii* (margay) |

Felis yagouaroundi* (jaguarundi) |

Felis lynx* (rys ostrovid) |

Felis sylvestris (kočka divoká)] |

| |

Acinonyx jubatus (gepard štíhlý) | | |

Felis bengalensis bengalensis (kočka bengálská) | | |

Felis caracal ** + 205 (karakal) | | |

Felis concolor coryi (puma, poddruh coryi) | | |

Felis concolor costaricensis (puma, poddruh costaricensis) | | |

Felis concolor couguar (puma, poddruh couguar, puma východní) | | |

Felis jacobita (kočka horská) | | |

Felis marmorata (kočka mramorovaná) | | |

Felis nigripes (kočka černonohá) | | |

Felis pardalis mearnsi Costa Rican ocelot | | |

Felis pardalis mitis Brazilian ocelot | | |

Felis planiceps (kočka plochočelá) | | |

Felis rubiginosa (kočka cejlónská) | | |

Felis (Lynx) rufa escuinapae (rys červený poddruh escuinapae) | | |

Felis temmincki (kočka Temminckova) | | |

Felis tigrina oncilla (ocelot stromový poddruh oncilla) | | |

Felis wiedii nicaraguae (margay poddruh nicaraguae) | | |

Felis wiedii salvinia (margay poddruh salvinia) | | |

Felis yagouaroundi cacomitli (jagurundi poddruh cacomitli) | | |

Felis yagouaroundi fossata (jagurundi poddruh fossata) | | |

Felis yagouaroundi panamensis (jagurundi poddruh panamensis) | | |

Felis yagouaroundi tolteca (jagurundi poddruh tolteca) | | |

Neofelis nebulosa (levhart obláčkový) | | |

Panthera leo persica (lev perský) | | |

Panthera onca (jaguár) | | |

Panthera pardus (levhart, leopard) | | |

Panthera tigris** - 102 (tygr) (kromě tygra sibiřského) | | |

Panthera uncia (irbis, levhart sněžný) | | |

PINNIPEDIA (ploutvonožci) | | | |

Otariidae (lachtanovití) | | Arctocephalus spp.* (lachtan) | |

Arctocephalus townsendi (lachtan guadelupský) | | |

Mirounga angustirostris | (C 1) |

(rypouš severní) |

Mirounga leonina | (C 1) |

(rypouš sloní) |

| |

Monachus spp. (tuleň, tuleni šedí) | | |

TUBULIDENTATA (hrabáči) | | | |

Orycteropodidae (hrabáčovití) | | Orycteropus afer (hrabáč) | |

PROBOSCIDEA (chobotnatci) | | | |

Elephantidae (slonovití) | Elephas maximus (slon indický) | | |

| Loxodonta africana (slon africký) | |

SIRENIA (sirény) | | | |

Dugong dugon* + 207 | (C 1) |

(dugong indický, moroň indický) |

| |

Trichechidae (kapustňákovití) | Trichechus inunguis (kapustňák jihoamerický) | | |

Trichechus manatus (kapustňák širokonosý, lamantin) | | |

Trichechus senegalensis | (C 1) |

(kapustňák senegalský) |

| |

PERISSODACTYLA (lichokopytníci) | | | |

Equidae koňovití) | Equus grevyi (zebra Grévyho) | | |

Equus hemionus* | (C 1) |

(osel asijský, poloosel) |

| |

| Equus hemionus hemionus (džigetaj) | | |

| Equus hemionus khur (khur) | | |

| Equus przewalskii (kůň Převalského) | | |

Equus zebra hartmannae | (C 1) |

(zebra Hartmannové) |

| |

Equus zebra zebra (zebra kapská) | | |

Tapiridae (tapírovití) | Tapirus bairdii (tapír středoamerický) | | |

Tapirus indicus (tapír čabrakový) | | |

Tapirus pinchaque (tapír horský) | | |

Tapirus terrestris | (C 1) |

(tapír jihoamerický) |

| |

Rhinocerotidae (nosorožcovití) | Rhinocerotidae spp. (nosorožcovití) | | |

ARTIODACTYLA (sudokopytníci) | | | |

Suidae (prasatovití) | Babyrousa babyrussa (babirusa) | | |

Sus salvanius (prase zakrslé) | | |

Choeropsis liberiensis | (C 1) |

(hrošík liberijský) |

| |

Camelidae (velbloudovití) | | Lama guanicoe (guanako, huanako, lama divoká) | |

Vicugna vicugna (vikuňa) | | |

Cervidae (jelenovití) | Axis (= Hyelaphus) calamianensis (axis kalamianský) | | |

Axis (= Hyelaphus) kuhlii (axis baveánský) | | |

Axis (= Hyelaphus) porcinus annamiticus = 342 (axis vepří, poddruh annamiticus) | | |

Blastocerus dichotomus (jelenec bahenní, jelen bahenní) | | |

Cervus duvaucelii (barasinga) | | |

| Cervus elaphus bactrianus (jelen bucharský) | |

Cervus elaphus hanglu (jelen hanglu) | | |

Cervus eldii (jelen lyrorohý, thamin) | | |

Dama mesopotamica (daněk mezopotámský) | | |

Hippocamelus antisensis (huemul severní) | | |

Hippocamelus bisulcus (huemul jižní) | | |

| Moschus spp.* (kabar) | |

Moschus moschiferus ** + 208 (kabar pižmový) | | |

Ozotoceros bezoarticus (jelenec pampový, jelen guazni) | | |

Pudu mephistophiles | (C 2) |

(pudu severní) |

| |

Pudu pudu (pudu jižní, jelínek pudu) | | |

Antilocapra americana mexicana | (C 1) |

(vidloroh arizonský) |

| |

Antilocapra americana peninsulari (vidloroh kalifornský) | | |

Antilocapra americana sonoriensis (vidloroh sonorský) | | |

Bovidae (turovití) | | Addax nasomaculatus (adax) | |

Bison bison athabascae (bizon lesní) | | |

Bos gaurus (gaur) | | |

Bos mutus (grunniens) (jak divoký) | | |

Bubalus (Anoa) depressicornis (anoa) | | |

Bubalus(Anoa) mindorensis (tamarau, arni tamarau, buvol mindorský) | | |

Bubalus (Anoa) quarlesi (anoa horský) | | |

Capra falconeri* | (C 1) |

(koza šrouborohá) |

| |

| Capra falconeri chiltanensis (koza šrouborohá poddruh chiltanensis) | | |

| Capra falconeri jerdoni (koza šrouborohá poddruh jerdoni) | | |

| Capra falconeri megaceros (koza šrouborohá poddruh megaceros) | | |

| Capricornis sumatraensis (serau velký) | | |

| | Cephalophus monticola (chocholatka modrá) | |

| | Damaliscus dorcas dorcas (buvolec pestrý) | |

| | Hippotragus equinus (antilopa koňská) | |

| Hippotragus niger variani (antilopa obrovská) | | |

| | Kobus leche (voduška červená, voduška lečve) | |

| Naemorhedus goral (goral tmavý) | | |

| Novibos ( = Bos) sauveli (kuprej) | | |

Oryx (tao) | (C 1) |

dammah (přímorožec šavlorohý) |

| |

| Oryx leucoryx (přímorožec arabský, belušina) | | |

Ovis ammon (*) | (C 2) |

(argali, ovce středoasijská |

| |

Ovis ammon hodgsoni (argali tibetský) | | |

| Ovis canadensis (ovce tlustorohá) | |

Ovis orientalis ophion (ovce kruhorohá, poddruh ophion) | | |

Ovis vignei (ovce stepní, arkal) | | |

Pantholops hodgsoni (antilopa čiru, orongo) | | |

Rupicapra rupicapra ornata (kamzík apeninský) | | |

AVES PTÁCI | |

RHEIFORMES (nanduové) | | | |

Rheidae (nanduovití) | Pterocnemia pennata (nandu menší, nandu Darwinův) | | |

| Rhea americana albescens (nandu pampový, poddruh albescens) | |

TINAMIFORMES (tinamy) | | | |

Tinamidae (tinamovití) | | Rhynchotus rufescens maculocollis Bolivian red-winged tinamou; Bolivian rufous tinamou | |

| Rhynchotus rufescens pallescens Argentine rufous tinamou or Argentine red-winged tinamou | |

| Rhynchotus rufescens rufescens Brazilian rufous tinamou or Brazilian red-winged tinamou | |

Tinamus solitarius (tinama samotářská) | | |

SPHENISCIFORMES (tučňáci) | | | |

Sphenicus demersus | (C 1) |

(tučňák brýlový) |

| |

PODICIPEDIFORMES (potápky) | | | |

Podicipedidae (potápkovití) | Podilymbus gigas (potápka tlustozobá, p. obrovská) | | |

PROCELLARIIFORMES (trubkonosí) | | | |

Diomedeidae (albatrosovití) | Diomedea albatrus (albatros bělohřbetý) | | |

PELECANIFORMES (veslonozí) | | | |

Pelecanus crispus | (C 1) |

(pelikán kadeřavý) |

| |

Sulidae (terejovití) | Papasula abbottii (terej Abbottův) | | |

Fregatidae (fregatkovití) | Fregata andrewsi (fregatka Andrewsova) | | |

CICONIIFORMES (brodiví) | | | |

Ciconiidae (čápovití) | Ciconia ciconia boyciana (čáp východní) | | |

Ciconia nigra | (C 1) |

(čáp černý) |

| |

Threskiornithidae (ibisovití) | | Geronticus calvus (ibis jihoafrický) | |

Geronticus eremita (ibis skalní) | | |

Nipponia nippon (ibis japonský) | | |

Platealea leucorodia | (C 1) |

(kolpík bílý) |

| |

Phoenicoparrus andinus | (C 1) |

(plameňák andský) |

Phoenicoparrus jamesi | (C 1) |

(plameňák Jamesův) |

Phoenicopterus ruber | (C 1) |

chilensis (plameňák chilský) |

Phoenicopterus ruber | (C 1) |

ruber (plameňák karibský) |

| |

ANSERIFORMES (vrubozobí) | | | |

Anas aucklandica aucklandica | (C 2) |

(čírka hnědá auklandská) |

Anas (aucklandica) chlorotis | (C 2) |

(čírka novozélandská) |

| |

| Anas auckladnica nesiotis (kachna auklandská poddruh nesiotis) | | |

Anas bernieri | (C 2) |

(čírka černoskvrnná) |

| |

| Anas laysanensis (kachna laysanská) | | |

| Anas oustaleti (kachna marianská) | | |

| | Anser albifrons gambelli (husa běločelá nearktická) | |

| Branta canadensis leucopareia (berneška velká aleutská) | | |

Branta ruficollis | (C 1) |

(berneška rudokrká) |

| |

| Branta sandvicensis (berneška havajská) | | |

| Cairina scutulata (pižmovka bělohlavá, p. bělokřídlá) | | |

Coscoroba coscoroba | (C 1) |

(labuť koskoroba) |

Cygnus bewickii jankowskii | (C 1) |

(labuť malá poddruh jankowskii) |

| |

| | Cygnus melanocoryphus (labuť černokrká) | |

| | Dendrocygna arborea (husička stromová) | |

| Rhodonessa caryophyllacea p.e. (kachna růžovohlavá) | | |

| | Sarkidiornis melanotos (pižmovka hřebenatá) | |

FALCONIFORMES spp. * -104 | (C 1) |

(dravci) |

| |

Cathartidae (kondorovití) | Gymnogyps californianus (kondor kalifornský) | | |

Vultur gryphus (kondor andský, k. velký) | | |

Accipitridae (krahujcovití) | Aquila heliaca (orel královský) | | |

Chondrohierax wilsonii (luňákovec kubánský) | | |

Haliaeetus albicilla (orel mořský) | | |

Haliaeetus leucocephalus (American bald eagle) | | |

Harpia harpyja (harpije pralesní) | | |

Pithecophaga jefferyi (orel opičí) | | |

Falconidae (sokolovití) | Falco araea (poštolka seychelská) | | |

Falco newtoni aldabranus (poštolka aldabranská) | | |

Falco peregrinus (pelegrinoides/babylonicus) (sokol stěhovavý) (sokol šahin) | | |

Falco punctatus (poštolka skvrnitá) | | |

Falco rusticolus (**) – 105 (raroh lovecký) | | |

GALLIFORMES (hrabaví) | | | |

Megapodiidae (tabonovití) | Macrocephalon maleo (tabon přílbový) | | |

| Megapodius freycinet abbotti (tabon Freycinetův) | |

| Megapodius freycine nicobariensis (tabon nikobarský) | |

Cracidae (hokovití) | Crax blumenbachii (hoko červenolaločnatý) | | |

Mitu mitu mitu (hoko mitu) | | |

Oreophasis derbianus (guan horský) | | |

Penelope albipennis (guan bělokřídlý) | | |

Pipile jacutinga (guan černočelý) | | |

Pipile pipile pipile (guan modrohrdlý) | | |

Tetraonidae (tetřevovití) | | Lyrurus mlokosiewiczi (tetřívek kavkazský) | |

Tympanuchus cupido attwateri (kur prériový, tetřívek prériový, poddruh attwateri) | | |

Argusianus argus | (C 1) |

(argus okatý) |

| |

| Catreus wallichii (bažant Wallichův) | | |

| Colinus virginianus ridgwayi (křepel virginský, poddruh ridgwayi) | | |

| Crossoptilon crossoptilon (bažant tibetský) | | |

| Crossoptilon mantchuricum (bažant mandžuský) | | |

Cyrtonyx montezumae mearnsi | (C 1) |

(křepel harlekýn, poddruh mearnsi) |

Cyrtonyx montezumae montezumae | (C 1) |

(křepel harlekýn) |

Francolinus ochropectus | (C 1) |

(frankolín džibutský) |

Francolinus swierstrai | (C 1) |

(frankolín angolský) |

Gallus sonneratii | (C 1) |

(kur Sonneratův) |

Ithaginis cruentus | (C 1) |

(bažant krvavý) |

| |

| Lophophorus impejanus (bažant lesklý) | | |

| Lophophorus lhuysii (bažant zelenoocasý) | | |

| Lophorus sclateri (bažant Sclaterův) | | |

| Lophura edwardsi (bažant Edwardsův) | | |

| Lophura imperialis (bažant císařský) | | |

| Lophura swinhoii (bažant Swinhoeův) | | |

| | Pavo muticus (páv zelený) | |

Polyplectron bicalcaratum | (C 1) |

(bažant paví) |

| |

| Polyplectron emphanum (bažant palavanský) | | |

Polyplectron germaini | (C 1) |

(bažant bělolící) |

Polyplectron malacense | (C 1) |

(bažant malajský) |

| |

Syrmaticus ellioti (bažant Elliotův) | | |

Syrmaticus humiae (bažant Humeové) | | |

Syrmaticus mikado (bažant mikado) | | |

Tetraogallus caspius (velekur kaspický) | | |

Tetraogallus tibetanus (velekur tibetský) | | |

Tragopan blythii (satyr Blythův) | | |

Tragopan caboti (satyr Cabotův) | | |

Tragopan melanocephalus (satyr černohlavý) | | |

GRUIFORMES (krátkokřídlí) | | | |

Turnicidae (perepelovití) | | Turnix melanogaster (perepel černobřichý) | |

Pedionomidae | | Pedionomus torquatus (dropík australský) | |

Gruidae (jeřábovití) | | Balearica regulorum (jeřáb královský) | |

Grus americana (jeřáb americký) | | |

Grus canadensis nesiotes (jeřáb kanadský, poddruh nesiotes) | | |

Grus canadensis pratensis | (C 1) |

(jeřáb kanadský, poddruh pratensis) |

| |

Grus canadensis pulla (jeřáb kanadský, poddruh pulla) | | |

Grus japonensis (jeřáb mandžuský) | | |

Grus leucogeranus (jeřáb sibiřský, jeřáb bílý) | | |

Grus monacha (jeřáb kápový) | | |

Grus nigricolli (jeřáb černokrký) | | |

Grus vipio (jeřáb daurský) | | |

Gallirallus australis hectori | (C 2) |

(chřástal novozélandský, poddruh hectori) |

| |

Tricholimnas (Gallirallus) sylvestris (chřástal ostrovní) | | |

Rhynochetidae (kaguovití) | Rhynochetus jubatus (kagu chocholatý) | | |

Otididae (dropovití) | Chlamydotis undulata (drop obojkový, drop chocholatý) | | |

Choriotis nigriceps (drop černohlavý) | | |

Eupodotis bengalensis (drop bengálský) | | |

Otis tarda | (C 1) |

(drop velký) |

| |

CHARADRIIFORMES (bahňáci) | | | |

Scolopacidae (slukovití) | Numenius borealis (koliha severní) | | |

| Numenius tenuirostris (koliha tenkozobá) | |

Numenius minutus | (C 1) |

(koliha) |

| |

Tringa guttifer (vodouš ochotský) | | |

Larus brunnicephalus | (C 1) |

(racek) |

| |

Larus relictus (racek reliktní) | | |

COLUMBIFORMES (měkkozobí) | | | |

Columbidae (holubovití) | Caloenas nicobarica (holub nikobarský) | | |

Ducula mindorensis (holub mindorský) | | |

Gallicolumba luzonica | (C 2) |

(holub krvavý) |

Goura cristata | (C 1) |

(korunáč šedomodrý, k. modrý) |

Goura scheepmakeri | (C 1) |

(korunáč Sclaterův) |

| |

| | Goura victoria (korunáč vějířovitý) | |

PSITTACIFORMES spp. -107 |

Papoušci (C 2: Psittacidae spp. -107) |

(kromě andulek, korel a alexandra malého) | |

| |

Psittacidae (papouškovití) | Amazona arausiaca (amazoňan červenokrký, a. modrohlavý) | | |

Amazona barbadensis (amazoňan žlutoramenný) | | |

Amazona brasiliensis (amazoňan rudoocasý) | | |

Amazona guildingii (amazoňan ohnivý, a. Gouildingův) | | |

Amazona imperialis (amazoňan královský) | | |

Amazona leucocephala (amazoňan kubánský) | | |

Amazona pretrei pretrei (amazoňan nádherný) | | |

Amazona rhodocorytha (amazoňan červenočelý) | | |

Amazona versicolor (amazoňan mnohobarvý) | | |

Amazona vinacea (amazoňan vínorudý) | | |

Amazona vittata (amazoňan portorický) | | |

Anodorhynchus glaucus (ara modrý) | | |

Anodorhynchus leari (ara kobaltový) | | |

Aratinga guarouba (aratinga žlutý, papoušek zlatý) | | |

Cyanopsitta spixii (ara škraboškový, ara Spixův) | | |

Cyanoramphus auriceps forbesi (kakariki Forbesův) | | |

Cyanoramphus novaezelandiae (kakariki rudočelý, papoušek novozélandský rudočelý) | | |

Cyclopsitta (= Opopsitta) diophthalma coxeni (loríček žlutoboký neboli papoušek žlutoboký, poddruh coxeni) | | |

Geopsittacus occidentalis p.e. (papoušek noční) | | |

Neophema chrysogaster (neoféma žlutobřichá, papoušek travní žlutobřichý) | | |

Pezoporus wallicus (papoušek zemní) | | |

Pionopsitta pileata (amazónek červenohlavý, papoušek červenohlavý) | | |

Psephotus chrysopterigius (papoušek žlutoramenný) | | |

Psephotus pulcherrimus p.e. (papoušek překrásný) | | |

Psittacula krameri echo (alexander mauricijský) | | |

Psittacus erithacus princeps (papoušek šedý ostrovní) | | |

Pyrrhura cruentata (pyrura modrobradý, papoušek modrobradý) | | |

Rhynchopsitta spp. (arara) | | |

Strigops habroptilus (kakako soví, papoušek soví, kakapo) | | |

CUCULIFORMES (kukačkovití) | | | |

Gallirex porphyreolophus | (C 1) |

(turako purpurový) |

Tauraco corythaix | (C 1) |

(turako) |

| |

STRIGIFORMES spp. * | (C 1) |

(sovy) |

| |

Tytonidae (sovovití) | Tyto soumagnei (sova madagaskarská) | | |

Strigidae (puštíkovití) | Athene blewitti (sýček lesní) | | |

Ninox novaeseelandiae royana (sovka bubuk, kulíšek kukaččí, poddruh royana) | | |

Ninox squamipila natalis (sovka molucká, kulíšek, poddruh natalis) | | |

Otus gurneyi (výreček) | | |

APODIFORMES (svišťouni) | | | |

Trochilidae (kolibříkovití) | Ramphodon dohrnii (kolibřík bronzovoocasý) | | |

TROGONIFORMES (trogoni) | | | |

Trogonidae (trogonovití) | Pharomachrus mocinno costaricensis (kvesal chocholatý, poddruh costaricensi) | | |

Pharomachrus mocinno mocinno (kvesal chocholatý, poddruh mocinno) | | |

CORACIIFORMES (srostloprstí) | | | |

Aceros narcondamI | (C 1) |

(zoborožec) |

Buceros bicornis (*) | (C 1) |

(dvojzoborožec indický) |

| |

| Buceros bicornis homrai (dvojzoborožec indický poddruh homrai) | | |

Buceros hydrocorax hydrocorax | (C 1) |

(dvojzoborožec filipínský, d. hnědavý poddruh hydrocorax ) |

Buceros rhinoceros rhinoceros | (C 1) |

(dvojzoborožec nosorožčí, d. velký poddruh rhinoceros) |

| |

Rhinoplax vigil (zoborožec štítnatý) | | |

PICIFORMES (šplhavci) | | | |

Picidae (datlovití) | Campephilus imperialis (datel císařský) | | |

Dryocopus javensis richardsi (datel jávský, poddruh richardsi) | | |

Picus squamatus flavirostris | (C 1) |

(žluna šupinkobřichá, poddruh flavirostris) |

| |

PASSERIFORMES (pěvci) | | | |

Pitta brachyura nympha | (C 2) |

(pita nádherná) |

| |

Pitta kochi (pita luzonská) | | |

Cotingidae (kotingovití) | Cotinga maculata (kotinga brazilská) | | |

Rupicola peruviana | (C 2) |

(skalňák) |

Rupicola rupicola | (C 2) |

(skalňák oranžový) |

| |

| Xipholena atropurpurea (kotinga bělokřídlá) | | |

Atrichornithidae (křováčkovití) | Atrichornis clamosa (křováček zvučný) | | |

Pseudochelidon sirintarae | (C 1) |

(břehule bělooká) |

| |

Muscicapidae (lejskovití) | Dasyornis brachypterus longirostris (střízlíkovec dlouhozobý západní) | | |

Dasyornis broadbenti littoralis p.e. (střízlíkovec pobřežní, lejsek pobřežní) | | |

| Muscicapa ruecki (lejsek Ruckův) | |

Picarthes gymnocephalus (vranule bělokrká) | | |

Picarthes oreas (vranule šedokrká) | | |

Psophodes nigrogularis | (C 2) |

(Western whipbird or black-throated whipbird or mallee whipbird) |

| |

Zosteropidae (kruhoočkovití) | Zosterops albogularis (kruhoočko černouzdičkové) | | |

Meliphagidae (kystráčkovití) | Meliphaga cassidix (medosavka) | | |

Fringillidae (pěnkavovití) | Spinus cucullatus (čížek ohnivý) | | |

| Spinus yarrellii (čížek Yarrellův) | |

Estrildidae (astrildovití) | | Emblema oculata (Red-eared fire-tail) | |

| Poephila cincta cincta (pásovník krátkoocasý, poddruh cincta) | |

Sturnidae (špačkovití) | Leucopsar rothschildi (majna Rothschildova) | | |

Paradisaeidae spp. | (C 1) |

(rajkovití) |

| |

REPTILIA PLAZI | |

TESTUDINATA (želvy) | | | |

Dermatemydidae (dlouhohlavcovití) | | Dermatemys mawii (dlouhohlávka mexická) | |

Emydidae (emydovití) | Batagur baska (želva malajská) | | |

| Clemmys muhlenbergi (želva Muhlenbergova) | |

Geoclemys (= Damonia) hamiltonii (želva Hamiltonova) | | |

Geomyda (= Nicoria) tricarinata (želva) | | |

Kachuga tecta tecta (želva střechovitá, poddruh tecta) | | |

Morenia ocellata (želva barmská) | | |

Terrapene coahuila (klapavka, želva) | | |

Testudinidae spp. * | | | (C 2) |

(želvovití) | (C 1: | Testudo graeca (želva žlutohnědá) Testudo hermanni (želva zelenavá) Testudo marginata (želva vroubená)) | |

| |

Geochelone(= Testudo) elephantopus (želva sloní) | | |

Geochelone (= Testudo) radiata (želva paprsčitá) | | |

Geochelone(= Testudo) yniphora (želva madagaskarská) | | |

Gopherus flavomarginatus (želva pouštní) | | |

Psammobates(= Testudo) geometrica (želva kreslená) | | |

Cheloniidae (karetovití) | Cheloniidae spp. (karetovití) | | |

Dermochelyidae (kožatkovití) | Dermochelys coriacea (kožatka velká) | | |

Trionychidae (kožnatkovití) | Lissemys punctata punctata (kožnatka indická, poddruh punctata) | | |

Trionyx ater (kožnatka černá) | | |

Trionyx gangeticus (kožnatka ganžská) | | |

Trionyx hurum (kožnatka hnědá) | | |

Trionyx nigricans (kožnatka tmavá) | | |

Podocnemis spp. | (C 2) |

(tereka) |

| |

Chelidae (matamatovití) | Pseudemydura umbrina ( dlouhokrčka západoaustralská) | | |

CROCODYLIA (krokodýlové) | | | |

Alligatoridae spp. (*) | (C 2) |

(aligátorovití) |

| |

Alligator sinensis (aligátor čínský) | | |

Caiman crocodilus apaporiensis (kajman brýlový, poddruh apaporiensis) | | |

Caiman latirostris (kajman šíronosý) | | |

Melanosuchus niger (kajman černý) | | |

Crocodylidae spp. (*) | (C 2) |

(krokodýlovití) |

| |

Crocodylus acutus (krokodýl americký) | | |

Crocodylus cataphractus (krokodýl štítnatý) | | |

Crocodylus intermedius (krokodýl orinocký) | | |

Crocodylus moreletii (krokodýl středoamerický) | | |

Crocodylus niloticus (krokodýl nilský) | | |

Crocodylus novaeguineae mindorensis (krokodýl mindorský) | | |

Crocodylus palustris (krokodýl bahenní) | | |

Crocodylus porosus(**) –108 (krokodýl mořský) | | |

Crocodylus rhombifer (krokodýl kubánský) | | |

Crocodylus siamensis (krokodýl siamský) | | |

Osteolaemus tetraspis (krokodýl čelnatý) | | |

Tomistoma schlegelii (krokodýl úzkohlavý) | | |

Gavialidae (gaviálovití) | Gavialis gangeticus (gaviál indický) | | |

RHYNCHOCEPHALIA (hatérie) | | | |

Sphenodontidae (hatériovití) | Sphenodon punctatus (hatérie novozélandská) | | |

SAURIA (ještěři) | | | |

Gekkonidae (gekonovití) | | Cyrtodactylus serpensinsula (gekon) | |

Phelsuma spp. | (C 2) |

(felsuma) |

| |

Pygopodidae (šupinožkovití) | | Paradelma orientalis (Queensland snake-lizard or Queensland flap-footed lizard) | |

Uromastyx spp. | (C 2) |

(trnorep) |

| |

Chamaeleo spp. * (chameleón) | (C 1: | Chamaeleo chamaeleon (chameleón obecný)) |

| |

Amblyrhynchus cristatus | (C 2) |

(leguán mořský) |

Conolophus spp. | (C 2) |

(leguán) |

| |

Brachylophus spp. (leguán) | | |

Cyclura spp. (leguán) | | |

| Iguana spp. (leguán) | |

| Phrynosoma coronatum blainvillei (ropušník kalifornský, poddruh blainvillei) | |

Cordylidae (kruhochvostovití) | | Cordylus spp. (kruhochvost) | |

| Pseudocordylus spp. (kruhochvost) | |

Cnemidophorus hyperythrus | (C 1) |

(bičichvost oranžovohrdlý) |

| |

| | Crocodilurus lacertinus (krokodýloun ještěrkovitý) | |

| | Dracaena guianensis (dracena krokodýlovitá) | |

| | Tupinambis spp. (teju) | |

Heloderma spp. | (C 1) |

(korovec) |

| |

Varanus spp. * | (C 2) |

(varan) |

| |

Varanus bengalensis (varan bengálský) | | |

Varanus flavescens (varan žlutavý) | | |

Varanus griseus (varan pustinný) | | |

Varanus komodoensis (varan komodský) | | |

SERPENTES (hadi) | | | |

Boidae spp. * (hroznýšovití) | [C 2: | Constrictor (= Boa) constrictor (hroznýš královský) Euinectes spp. (anakonda) Python spp. (*) (krajta) Eryx jaculus (hroznýšek turecký)] |

| |

Acrantophis spp. (hroznýš) | | |

Bolyeria spp. (hroznýšovka) | | |

Casarea spp. (hroznýšovka) | | |

Epicrates inornatus (hroznýšovec Reinhartův) | | |

Epicrates subflavus (hroznýšovec jamajský) | | |

Python molurus molurus (krajta tygrovitá světlá) | | |

Sanzinia madagascariensis (hroznýš madagaskarský, psohlavec m.) | | |

Colubridae (užovkovití) | | Cyclagras gigas (užovka obrovská) | |

| Elachistodon westermannii (vejcožrout indický) | |

| Pseudoboa cloelia (musurana černá) | |

| Thamnophis elegans hammondii (Two-striped garter snake) | |

AMPHIBIA OBOJŽIVELNÍCI | |

URODELA (ocasatí) | | | |

Cryptobranchidae (velemlokovití) | Andrias (= Megalobatrachus) davidianus (velemlok čínský) | | |

Andrias (= Megalobatrachus) japonicus (velemlok japonský) | | |

Ambystomidae (axolotlovití) | | Ambystoma dumerilii (axolotl Dumerilův) | |

| Ambystoma lermaensis (axolotl) | |

| Ambystoma mexicanum (axolotl mexický) | |

SALIENTIA (bezocasí) | | | |

Bufonidae (ropuchovití) | Bufo periglenes (ropucha zlatá) | | |

Bufo retiformis | (C 2) |

(ropucha sonorská) |

| |

Bufo superciliaris (ropucha pestrá) | | |

Nectophrynoides spp. (ropucha) | | |

Atelopodidae (atelopovití) | Atelopus varius zeteki (atelopa, nosatka panamská) | | |

PISCES RYBY | |

COELACANTHIFORMES (latimérie) | | | |

Coelacanthidae (latimériovití) | | Latimeria chalumnae (latimérie podivná) | |

CERATODIFORMES | | | |

Ceratodidae (Ceratodes) | | Neoceratodus forsteri (Australian lungfish or ceratodus or Queensland lungfish) | |

ACIPENSERIFORMES (jeseteři) | | | |

Acipenseridae (jeseterovití) | Acipenser brevirostrum (jeseter krátkonosý) | | |

| Acipenser fulvescens (jeseter jezerní) | |

| Acipenser oxyrhynchus (jeseter ostrorypý) | |

| Acipenser sturio (jeseter velký) | |

OSTEOGLOSSIFORMES (ostnojazyční) | | | |

Arapaima gigas | (C 1) |

(arapaima obrovská) |

| |

Scleropages formosus (baramundi malajský, arowana asijská) | | |

SALMONIFORMES (lososotvární) | | | |

Salmonidae (lososovití) | Coregonus alpenae (síh) | | |

| Salmo chrysogaster (Mexican golden trout) | |

| Stenodus leucichtys leucichtys (Nelma obecná) | |

CYPRINIFORMES (máloostní) | | | |

Cyprinidae (kaprovití) | | Caecobarbus geertsi (parmička slepá) | |

| Plagopterus argentissimus (trněnka stříbřitá) | |

Probarbus jullieni (parmička Jullienova) | | |

Catastomidae (pakaprovcovití) | Chasmistes cujus (pakaprovec kuji) | | |

| Ptychocheilus lucius (parma coloradská) | |

SILURIFORMES (sumci) | | | |

Schilbeidae (sumčíkovití) | Pangasianodon gigas (pangas mkongský) | | |

ATHERINIFORMES (gavúni) | | | |

Cyprinodontidae (halančíkovcovití) | | Cynolebias constanciae (vějířovka) | |

| Cynolebias marmoratus (vějířovka) | |

| Cynolebias minimus (vějířovka) | |

| Cynolebias opalescens (vějířovka) | |

| Cynolebias splendens (vějířovka) | |

Poeciliidae (živorodkovití) | | Xiphophorus couchianus (mečovka) | |

PERCIFORMES (ostnoploutví) | | | |

Percidae (okounovití) | Stizostedion vitreum glaucum (candát) | | |

Sciaenidae (smuhovití) | Cynoscion macdonaldi (smuha MacDonaldova) | | |

MOLLUSCA MĚKKÝŠI | |

ANYSOMYARIA | | | |

Mytilidae (slávkovití) | | Mytilus chorus (slávka) | |

NAIADOIDA (Naiads or freshwater bivalves) | | | |

Unionidae (velevrubovití) | Conradilla caelata Birdwing pearly mussel or rimosa naiad | | |

| Cyprogenia aberti Edible pearly mussel or edible naiad | |

Dromus dromas Dromedary pearly mussel or Dromedary naiad | | |

Epioblasma (= Dysnomia) florentina curtisi Curtis pearly mussel or Curtis' naiad | | |

Epioblasma (= Dysnomia) florentina florentina Yellow-blossom pearly mussel or yellow-blossom naiad | | |

Epioblasma (= Dysnomia) sampsoni Sampson's pearly mussel or Sampson's naiad | | |

Epioblasma (= Dysnomia) sulcata perobliqua | | |

Epioblasma (= Dysnomia) torulosa gubernaculum | | |

| Epioblasma (= Dysnomia) torulosa rangiana Tan blossom naiad or tan-blossomed pearly mussel | |

Epioblasma (= Dysnomia) torulosa torulosa | | |

Epioblasma (= Dysnomia) turgidula | | |

Epioblasma (= Dysnomia) walkeri | | |

Fusconaia cuneolus Fine-rayed pigtoe pearly mussel or fine-rayed pigtoe | | |

Fusconaia edgariana Shiny pigtoe (pearly mussel) | | |

| Fusconaia subrotunda Long solid mussel or long solid naiad | |

| Lampsilis brevicula Ozark lamp pearly mussel or ozark lamp naiad | |

Lampsilis higginsi Higgin's eye (pearly mussel) | | |

Lampsilis orbiculata orbiculata Pink mucket (pearly mussel) | | |

Lampsilis satura (velevrub) Plain pocketbook (mussel) | | |

Lampsilis virescens Alabama lamp pearly mussel or Alabama lamp naiad | | |

| Lexingtonia dolabelloides Slab sided naiad | |

Plethobasis cicatricosus White wartyback (pearly mussel) | | |

Plethobasis cooperianus Orange-footed pimpleback | | |

Pleurobema plenum Rough pigtoe (pearly mussel) | | |

Potamilus (= Proptera) capax Fat pocketbook (pearly mussel) | | |

Quadrula intermedia Cumberland monkey face or Cumberland monkey face pearly mussel | | |

Quadrula sparsa Appalachian monkey face or Appalachian monkey face pearly mussel | | |

Toxolasma (= Carunculina) cylindrella Pale lilliput pearly mussel or pale lilliput naiad | | |

Unio(Megalonaias/ ?/) nickliniana Nicklin's pearly mussel | | |

Unio (Lampsilis/ ?/) tampicoensis tecomatensis Tampico pearly mussel (sub-species) | | |

Villosa (= Micromya) trabalis Cumberland bean (pearly mussel) | | |

STYLOMMATOPHORA (stopkoocí) | | | |

Cameanidae (kaménovití) | | Papustyla (= Papuina) pulcherrima (kaménie zelená) Manus Island tree snail or green tree snail or emerald green snail | |

Paryphantidae (paryfantovití) | | Paryphanta spp. (paryfanta) +209 New Zealand amber snails | |

PROSOBRANCHIDAE (předožábří) | | | |

Hydrobiidae (praménkovití) | | Coahuilix hubbsi Coahuilix de Hubbs | |

| Cochliopina milleri Miller's | |

| Durangonella coahuilae Durangonello de Coahuila | |

| Mexipyrgus carranzae Mexipyrgus de Carranza | |

| Mexipyrgus churinceanus Mexipyrgus de Churince | |

| Mexipyrgus escobedae Mexipyrgus de Escobeda | |

| Mexipyrgus lugoi Mexipyrgus de Lugo | |

| Mexipyrgus mojarralis Mexipyrgus de West el Mojarral | |

| Mexipyrgus multilineatus Mexipyrgus de East el Mojarral | |

| Mexipyrgus quadripaludium Mexithauma de Ciénegas | |

| Nymphophilus minckleyi Nymphophilos de Minckley | |

| Paludiscala caramba Paludiscala de Oro | |

INSECTA HMYZ | |

LEPIDOPTERA (motýli) | | | |

Ornithoptera spp. (sensu D'Abrera) (ptákokřídlec) | (C 1) |

Trogonoptera spp. (sensu D'Abrera) (ptákokřídlec) | (C 1) |

Troides spp. (sensu D'Abrera) (ptákokřídlec) | (C 1) |

Parnassius apollo | (C 1) |

(jasoň červenooký) |

| |

ANTHOZOA KORÁLNATCI | |

Antipatharia spp. | (C 2) |

(trnatci, černé korály) |

| |

FLORA ROSTLINY | |

APOCYNACEAE (toještovité) | | Pachypodium spp. (*) Elephant's truncks or halfmen | |

Pachypodium namaquanum | | |

ARACEAE (áronovité) | Alocasia sanderiana (alokázie) | | |

Alocasia zebrina (alokázie) | | |

ARALIACEAE (aralkovité) | | Panax quinquefolius >1 (všehoj americký, ženšen americký) | |

ARAUCARIACEAE (blahočetovité) | Araucaria araucana (**) +210 (blahočet chilský, araukárie) | Araucaria araucana (*) -109 > 2 (blahočet chilský, araukárie) | |

ASCLEPIADACEAE (klejichovité) | | Ceropegia spp. (svícník, ceropegia) | |

| Frerea indica Milkweed | |

BYBLIDACEAE | | Byblis spp. Byblis or rainbow plants | |

CACTACEAE (kaktusovité) | | CACTACEAE spp. * +211 (kaktusovité) | |

Ariocarpus agavoides (kaktus) | | |

Ariocarpus scapharostrus (kaktus) | | |

Aztekium ritteri (kaktus) | | |

Echinocereus lindsayi (kaktus) | | |

Obregonia denegrii (kaktus) | | |

Pelecyphora aselliformis (kaktus, sekerovec) | | |

Pelecyphora strobiliformis | Rhipsalis spp. (sekerovec) | |

CARYOCARACEAE | Caryocar costaricense (aji, cagui, almendrillo) | | |

CARYOPHYLLACEAE (hvozdíkovité) | Gymnocarpos przewalskii | | |

Melandrium mongolicus (knotovka) | | |

Silene mongolica (silenka) | | |

Stellaria pulvinata (ptačinec) | | |

CEPHALOTACEAE (láčkovicovié) | | Cephalotus follicularis (láčkovice australská) | |

CHLOANTHACEAE | | CHLOANTHACEAE spp. + 212 Lambstails and others | |

COMPOSITAE (složnokvěté) | | Saussurea lappa > 1 (chrpovník) | |

CUPRESSACEAE (cypřišovité) | Fitzroya cupressoides (cypřiš chilský, alerce, lahuan) | | |

Pilgerodendron uviferum | | |

CYATHEACEAE (Tree-fern family) | | CYATHEACEAE spp. > 3 ("stromové kapradiny") | |

CYCADACEAE (cykasovité) | | CYCADACEAE spp. * (cykasovité) | |

Microcycas calocoma ("korková palma") | | |

DICKSONIACEAE (Dicksonia family) | | DICKSONIACEAE spp. > 3 ("stromové kapradiny") | |

DIDIEREACEAE | | DIDIEREACEAE spp. ("stromové kapradiny") | |

DIOSCOREACEAE (smldincovité) | | Dioscorea deltoidea > 1 (smldinec) | |

EUPHORBIACEAE (pryšcovité) | | Euphorbia spp. – 110 (pryšec, euforbie) | |

FAGACEAE (bukovité) | | Quercus copeyensis > 2 (dub) | |

GENTIANACEAE (hořcovité) | Prepusa hookeriana (Searlet flowered prepusa or white flowered prepusa) | | |

HAEMODORACEAE | | Anigozanthos spp. (Kangaroo paws) | |

| Macropidia fuliginosa (Black kangaroo paw) | |

HUMIRIACEAE | Vantanea barbourii (Ira chiricana) | | |

JUGLANDACEAE (ořešákovité) | Engelhardtia pterocarpa | | |

LEGUMINOSAE (bobovité) | Ammopiptanthus mongolicum | | |

Cynometra hemitomophylla | | |

Platymiscium pleiostachyum (trebol, macawood, granadillo) | | |

Tachigalia versicolor | | |

| Thermopsis mongolica | |

LILIACEAE (liliovité) | | Aloe spp. * (aloe) | |

Aloe albida (aloe) | | |

Aloe pillansii (aloe) | | |

Aloe polyphylla (aloe) | | |

Aloe thorncroftii (aloe) | | |

Aloe vossii (aloe) | | |

MELASTOMATACEAE | Lavoisiera itambana | | |

MELIACEAE (Mahogany family) | Guarea longipetiola (Musk-wood) | | |

| Swietenia humilis (svitenie honduraská, mahagon honduraský) | |

MORACEAE (morušovníkovité) | Batocarpus costaricensis (A mulberry) | | |

MYRTACEAE (myrtovité) | | Verticordia spp. | |

NEPENTHACEAE (láčkovkovité) | Nepenthes rajah (láčkovka obrovská) | | |

ORCHIDACEAE (vstavačovité) | | ORCHIDACEAE spp. * (vstavačovité) (C 1: 106 druhů) | |

Cattleya skinner (orchidea) | | |

Cattleya trianae (orchidea) | | |

Didiciea cunninghamii (orchidea) | | |

Laelia jongheana (orchidea) | | |

Laelia lobata (orchidea) | | |

Lycaste virginalis var.alba | | |

Peristeria elata (orchidea) | | |

Renanthera imschootiana (orchidea) | | |

Vandia coerulea (tučnopysk, vanda modrá) | | |

PALMAE (AREACEAE) (PALMY, AREKOVITÉ) | | Areca ipot | |

| Chrysalidocarpus decipiens (palma) | |

| Chrysalidocarpus lutescens (palma) | |

| Neodypsis decaryi (palma) | |

| Phoenix hanceana var. philippinensis | |

| Zalacca clemensiana | |

PINACEAE (borovicovité) | Abies guatemalensis (jedle guatemalská) | | |

Abies nebrodensis (jedle sicilská) | | |

PODOCARPACEAE (podokarpovité) | Podocarpus costalis | | |

Podocarpus parlatorei (manio) | | |

PORTULACACEAE (šruchovité) | | Anacampseros spp. (Purselanes) | |

Cyclamen spp. (brambořík, cyklámen) | [C 1: | Cyclamen graecum (včetně Cyclamen mindleri) Cyclamen creticum Cyclamen balearicum Cyclamen persicum |

C 2: | Cyclamen hederifolium (Cyclamen neapolitanum) Cyclamen purpurascens (Cyclamen europaeum auct.) Cyclamen repandum (Cyclamen vernale)] |

| |

PROTEACEAE (proteovité) | | Banksia spp. (banksie) | |

| Conospermum spp. (Smokebushes or conosperma) | |

| Dryandra formosa (Showy dryandra) | |

| Dryandra polycephala | |

Orothamnus zeyheri (Marsh-rose) | | |

Protea odorata | | |

| Xylomelum spp. (Woody pears or wooden pears) | |

RUBIACEAE (mořenovité) | Balmea stormae (Ayugue) | | |

RUTACEAE (routovité) | | Boronia spp. (Boronias) | |

| Crowea spp. (Croweas) | |

| Geleznowia verrucosa | |

SAXIFRAGACEAE (GROSSULARIACEAE (lomikamenovité) | Ribes sardoum (meruzalka) | | |

SOLANACEAE (lilkovité) | | Solanum sylvestre (lilek) | |

STANGERIACEAE (stangeriovité) | | STANGERIACEAE spp. * (Cycads) | |

Stangeria eriopus (Hottentot's head) | | |

STERCULIACEAE (lejnicovité) | | Basiloxylon excelsum>2 | |

THYMELAEACEAE (lýkovcovité) | | Pimelea physodes (Qualup bell) | |

ULMACEAE (jilmovité) | Celtis aetnensis (břestovec) | | |

VERBENACEAE (sporýšovité) | | Caryopteris mongolica (Bluebeard) | |

WELWITSCHIACEAE (welwitschiovité) | | WELWITSCHIACEAE spp. * (welwitschiovité) | |

Welwitschia mirabilis (welwitschie podivná) | | |

ZAMIACEAE (zamiovité) | | ZAMIACEAE spp. * (zamiovité) | |

Encephalartos spp. ("cykasy") | | |

ZINGIBERACEAE (zázvorníkovité) | Hedychium philippinense (Philippine garland-flower) | | |

ZYGOPHYLLACEAE (kacibovité) | | Guaiacum sanctum > 2 (lignum vitae, guayacan, palo santo) | |

[1] Značky (C 1) a (C 2) za jménem druhu nebo vyššího taxonu ukazují, že jeden nebo více poddruhů nebo druhů daného druhu či taxonu se objevuje v části 1 nebo 2 přílohy C nařízení.

[2] Překlad latinských jmen je pouze vodítkem.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III [1] [2]

Výklad

1. Druhy zařazené do této přílohy jsou uváděny:

a) jménem druhu; nebo

b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho určené části.

2. Zkratka "spp." se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.

3. Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.

4. Hvězdička "*" uvedená u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že jedna nebo více zeměpisně oddělených populací, poddruhů nebo druhů daného druhu či taxonu je zařazena do přílohy I a že tyto populace, poddruhy a druhy jsou vyňaty z přílohy III.

5. Dvě hvězdičky "**" uvedené u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že jedna nebo více zeměpisně oddělených populací, poddruhů nebo druhů daného druhu či taxonu je zařazena do přílohy II a že tyto populace, poddruhy a druhy jsou vyňaty z přílohy III.

6. Jména zemí, které jsou umístěny u jména druhu nebo jiného taxonu, jsou ty strany, které předkládají tyto druhy nebo taxony k zařazení do této přílohy.

7. Každé zvíře nebo rostlina, žijící nebo mrtvá, druhu nebo jiného taxonu zaznamenaného v této příloze podléhá ustanovením této Úmluvy, stejně jako každá její snadno oddělitelná částnebo odvozenina.

| Druh | Země |

FAUNA ŽIVOČICHOVÉ |

MAMMALIA SAVCI |

CHIROPTERA (letouni) | | |

Phyllostomatidae (vampýrovití) | Vampyrops lineatus (vampýr) | Uruguay |

EDENTATA (chudozubí) | | |

Myrmecophagidae (mravenečníkovití) | Tamandua tetradactyla** (mravenečník čtyřprstý) | Guatemala |

Bradypodidae (lenochodovití) | Bradypus griseus (lenochod) | Kostarika |

Choloepus hoffmanni (lenochod krátkokrký, lenochod středoamerický) | Kostarika |

Dasypodidae (pásovcovití) | Cabassous centralis (pásovec středoamerický) | Kostarika |

Cabassous gymnurus (tatouay) (pásovec) | Uruguay |

PHOLIDOTA (luskouni) | | |

Manidae (luskounovití) | Manis gigantea (luskoun velký, luskoun obrovský) | Ghana |

Manis longicaudata (luskoun) | Ghana |

Manis tricuspis (luskoun bělobřichý) | Ghana |

RODENTIA (hlodavci) | | |

Sciuridae (veverkovití) | Epixerus ebii (veverka velká) | Ghana |

Sciurus deppei (veverka Deppeova) | Kostarika |

Anomaluridae (šupinatkovití) | Anomalurus spp. (šupinatka) | Ghana |

Idiurus spp. (šupinatka) | Ghana |

Hystricidae (dikobrazovití) | Hystrix spp. (dikobraz) | Ghana |

Erethizontidae (urzonovití) | Coendou spinosus (kuandu dlouhosrstý, kuandu ostnatý) | Uruguay |

CARNIVORA (šelmy) | | |

Canidae (psovití) | Fennecus zerda (fenek) | Tunisko |

Procyonidae (medvídkovití) | Bassaricyon gabbii (olingo štíhlý) | Kostarika |

Bassariscus sumichrasti (fret malý) | Kostarika |

Nasua nasua solitaria (nosál červený, poddruh solitara) | Uruguay |

Mustelidae (lasicovití) | Galictis allamandi (grizon) | Kostarika |

Mellivora capensis (medojed kapský) | Ghana, Botswana |

Viverridae (cibetkovití) | Viverra civetta (cibetka africká) | Botswana |

Hyaenidae (hyenovití) | Proteles cristatu (hyenka hřívnatá, hyena cibetkovitá) | Botswana |

PINNIPEDIA (ploutvonožci) | | |

Odobenidae (mrožovití) | Odobenus rosmar (mrož lední) | Kanada |

ARTIODACTYLA (sudokopytníci) | | |

Tayassuidae (pekariovití) | Tayassu tajacu (pekari páskovaný) | Guatemala |

Hippopotamus amphibius (hroch obojživelný) | (C 2) |

| | Ghana |

Tragulidae (kančilovití) | Hyemoschus aquaticus (kančil vodní, kančil africký) | Ghana |

Cervidae (jelenovití) | Cervus elaphus barbarus (jelen berberský) | Tunisko |

Mazama americana cerasina (mazama červený, poddruh cerasina) | Guatemala |

Odocoileus virginianus mayensis (jelenec běloocasý, poddruh mayensis) | Guatemala |

Bovidae (turovití) | Ammotragus lervia (paovce hřivnatá) | Tunisko |

Antilope cervicapra (antilopa jelení) | Nepál |

Boocercus (Taurotragus) euryceros (antilopa bongo) | Ghana |

Bubalus bubalis (buvol domácí) | Nepál |

Damaliscus lunatus (buvolec modrý) | Ghana |

Gazella dorcas (gazela dorkas) | Tunisko |

Gazella gazella cuvieri (gazela atlaská) | Tunisko |

Gazella leptoceros (gazela písková) | Tunisko |

Tetracerus quadricornis (antilopa čtyřrohá, čtyřrožec srnčí, chusinga) | Nepál |

Tragelaphus spekei (sitatunga, antilopa bahenní, lesoň bahenní) | Ghana |

AVES PTÁCI |

RHEIFORMES (nanduové) | | |

Rheidae (nanduovití) | Rhea americana ** | Uruguay |

CICONIIFORMES (brodiví) | | |

Ardeidae (volavkovití) | Ardea goliath (volavka obrovská, volavka goliáš) | Ghana |

Bubulcus ibis (volavka rusohlavá) | (C 1) |

| | Ghana |

Casmerodius albus (volavka bílá) | (C 1) |

| | Ghana |

Egretta garzetta (volavka stříbřitá) | (C 1) |

| | Ghana |

Ciconiidae (čápovití) | Ephippiorhynchus senegalensis (čáp sedlatý) | Ghana |

Leptoptilos crumeniferus (čáp marabu, marabu africký) | Ghana |

Threskiornithidae (ibisovití) | Hagedashia hagedash (ibis hagedaš) | Ghana |

Lampribis rara (ibis kropenatý) | Ghana |

Threskiornis aethiopica (ibis posvátný) | Ghana |

ANSERIFORMES (vrubozobí) | | |

Anatidae (kachnovití) | Anatidae spp. (*) (**) (kachnovití) | Ghana |

[C 1: | Cygnus colombianus Cygnus bewickij jankowskii všechny kachny, husy a labutě Alopochen aegyptiacus Aythya nyroca] |

| |

GALLIFORMES (hrabaví) | | |

Crax rubra (hoko černý) | (C 2) |

| | Kostarika |

Ortalis vetula (guan hnědokřídlý, chachalaka hnědokřídlá) | (C 2) |

| | Guatemala |

Penelopina nigra (guan malý) | (C 2) |

| | Guatemala |

Phasianidae (bažantovití) | Agelastes meleagrides (perlička červenohlavá) | Ghana |

Tragopan satyra (satyr obecný) | Nepál |

Meleagrididae (krocanovití) | Agriocharis ocellata (krocan paví) | Guatemala |

CHARADRIIFORMES (bahňáci) | | |

Burhinidae (dytíkovití) | Burhinus bistriatus (dytík pruhovaný) | Guatemala |

COLUMBIFORMES (měkkozobí) | | |

Columbidae spp. (*) (**) (holubovití) | (C 1: Columba livia) (holub skalní) |

| | Ghana |

Nesoenas mayeri (holub růžový) | Mauricius |

PSITTACIFORMES (papoušci) | | |

Psittacidae (papouškovití) | Psittacula krameri * (alexandr malý) | Ghana |

CUCULIFORMES (kukačky) | | |

Musophagidae (turakovití) | Musophagidae spp. ** (turakovití) | Ghana |

PICIFORMES (šplhavci) | | |

Ramphastidae (tukanovití) | Ramphastos sulfuratus (tukan žlutoprsý, tukan Fischerův) | Guatemala |

PASSERIFORMES (pěvci) | | |

Muscicapidae (lejskovití) | Bebrornis rodericanus (lejsek rodrigézský) | Mauricius |

Tchitrea (Terpsiphone) bourbonnensis (lejskovec bourbonský) | Mauricius |

Emberizidae (strnadovití) | Gubernatrix cristata (kardinál zelený) | Uruguay |

Icteridae (vlhovcovití) | Xanthopsar flavus (vlhovec paraguajský) | Uruguay |

Fringillidae (pěnkavovití) | Fringillidae spp. (*) (**) (pěnkavovití) | Ghana |

Ploceidae spp. (snovačovití) | Ploceidae spp. (snovačovití) | Ghana |

REPTILIA PLAZI |

TESTUDINATA (želvy) | | |

Trionychidae (kožnatkovití) | Trionyx triunguis (kožnatka africká) | Ghana |

Pelomedusidae (terekovití) | Pelomedusa subrufa (tereka africká) | Ghana |

Pelusios spp. (tereka) | Ghana |

FLORA ROSTLINY |

GNETACEAE (liánovcovité) | Gnetum montanum (liánovec horský) | Nepál |

MAGNOLIACEAE (šácholanovité) | Talauma hodgsonii | Nepál |

PAPAVERACEAE (makovité) | Meconopsis regia | Nepál |

PODOCARPACEAE (podokarpovité) | Podocarpus neriifolius | Nepál |

TETRACENTRACEAE | Tetracentron spp. | Nepál |

[1] Značky (C 1) a (C 2) za jménem druhu nebo vyššího taxonu ukazují, že jeden nebo více poddruhů nebo druhů daného druhu či taxonu se objevuje v části 1 nebo 2 přílohy C nařízení.

[2] Překlad latinských jmen je pouze vodítkem.

--------------------------------------------------

Top