EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2017-20210501

Consolidated text: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2017 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2017/2021-05-01

02019R2017 — CS — 01.05.2021 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2017

ze dne 11. března 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 315 5.12.2019, s. 134)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/340 ze dne 17. prosince 2020,

  L 68

62

26.2.2021
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2017

ze dne 11. března 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  
Toto nařízení stanoví požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a doplňujících informací u myček nádobí pro domácnost napájených z elektrické sítě, včetně vestavných myček nádobí pro domácnost, a myček nádobí pro domácnost napájených z elektrické sítě, které mohou být rovněž napájeny z baterií.
2.  

Toto nařízení se nevztahuje na:

a) 

myčky nádobí v působnosti směrnice 2006/42/ES;

b) 

myčky nádobí pro domácnost napájené z baterií, které mohou být připojeny k síti pomocí samostatně zakoupeného měniče střídavého proudu na stejnosměrný.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) 

„sítí“ nebo „elektrickou sítí“ napájení elektřinou z rozvodné sítě s napětím 230 voltů (±10 %) a střídavým proudem o frekvenci 50 Hz;

2) 

„myčkou nádobí pro domácnost“ stroj, který čistí a oplachuje stolní nádobí a který je výrobcem v prohlášení o shodě deklarován jako výrobek, jenž je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ( 1 ) nebo se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ( 2 );

3) 

„vestavnou myčkou nádobí pro domácnost“ myčka nádobí pro domácnost, která je koncipována, vyzkoušena a uváděna na trh, výlučně aby byla:

a) 

namontována do skříní nebo obložena deskami (shora, zdola a po stranách);

b) 

bezpečně připevněna ke stranám, horní stěně nebo podlaze skříní nebo k deskám a

c) 

dodávána s hotovou čelní stěnou, která je její součástí, nebo aby k ní byla připevněna na zakázku vyrobená přední deska;

4) 

„místem prodeje“ místo, kde jsou myčky nádobí pro domácnost vystaveny nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky.

Další definice pro účely příloh jsou stanoveny v příloze I.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů

1.  

Dodavatelé zajistí, aby:

a) 

každá myčka nádobí pro domácnost byla dodána s tištěným štítkem v provedení stanoveném v příloze III;

▼M1

b) 

hodnoty parametrů obsažených v informačním listu výrobku, které jsou uvedeny v příloze V, byly zadány do veřejné části databáze výrobků;

▼B

c) 

pokud o to výslovně požádá obchodník, byl informační list výrobku k dispozici v tištěné podobě;

d) 

obsah technické dokumentace, jak je uveden v příloze VI, byl zadán do databáze výrobků;

e) 

jakákoli vizuální reklama na konkrétní model myčky nádobí pro domácnost obsahovala třídu energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti dostupné na štítku v souladu s přílohami VII a VIII;

f) 

jakýkoli technický propagační materiál týkající se konkrétního modelu myčky nádobí pro domácnost, včetně materiálu na internetu, který popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval třídu energetické účinnosti daného modelu a rozpětí tříd energetické účinnosti uvedené na štítku v souladu s přílohou VII;

g) 

pro každý model myčky nádobí pro domácnost byl obchodníkům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v příloze III;

h) 

pro každý model myčky nádobí pro domácnost byl obchodníkům k dispozici elektronický informační list výrobku podle přílohy V.

2.  
Třída energetické účinnosti a třída emisí hluku šířeného vzduchem jsou stanoveny v příloze II a vypočítají se v souladu s přílohou IV.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

Obchodníci zajistí, aby:

a) 

každá myčka nádobí pro domácnost byla v místě prodeje, včetně veletrhů, označena energetickým štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 1 písm. a), přičemž štítek musí být u vestavných myček nádobí pro domácnost umístěn tak, aby byl jasně viditelný, a u všech ostatních myček nádobí pro domácnost tak, aby byl zřetelně viditelný na vnější straně přední nebo horní části myčky nádobí pro domácnost;

b) 

v případě prodeje na dálku byly štítek a informační list výrobku poskytovány v souladu s přílohami VII a VIII;

c) 

jakákoli vizuální reklama na konkrétní model myčky nádobí pro domácnost obsahovala třídu energetické účinnosti daného modelu a rozpětí tříd energetické účinnosti uvedené na štítku v souladu s přílohou VII;

d) 

jakýkoli technický propagační materiál týkající se konkrétního modelu myčky nádobí pro domácnost, včetně materiálu na internetu, který popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval třídu energetické účinnosti daného modelu a rozpětí tříd energetické účinnosti uvedené na štítku v souladu s přílohou VII.

Článek 5

Povinnosti internetových hostingových platforem

Pokud poskytovatel hostingových služeb podle článku 14 směrnice 2000/31/ES umožní přímý prodej myček nádobí pro domácnost prostřednictvím svých internetových stránek, umožní poskytovatel služeb zobrazení elektronického štítku a elektronického informačního listu výrobku poskytnutého obchodníkem pomocí zobrazovacího mechanismu v souladu s ustanoveními přílohy VIII a musí informovat obchodníka o povinnosti je zobrazit.

Článek 6

Metody měření

Informace, které mají být poskytnuty na základě článků 3 a 4, se získají spolehlivými, přesnými a reprodukovatelnými metodami měření a výpočtů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů, jak je stanoveno v příloze IV.

Článek 7

Postup ověřování pro účely dozoru nad trhem

Při provádění kontrol v rámci dozoru nad trhem uvedených v čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 použijí členské státy postup ověřování stanovený v příloze IX tohoto nařízení.

Článek 8

Přezkum

Komise toto nařízení přezkoumá s ohledem na technický pokrok a výsledky tohoto přezkumu, případně včetně předlohy návrhu na revizi, předloží do 25. prosince 2025 konzultačnímu fóru.

Při přezkumu se posoudí zejména:

a) 

potenciál ke zlepšení, pokud jde o spotřebu energie a funkční a environmentální výkonnost myček nádobí pro domácnost;

b) 

účinnost stávajících opatření při dosahování změn v chování konečných uživatelů při nákupu energeticky účinnějších spotřebičů lépe využívajících zdroje a při využívání energeticky účinnějších programů lépe využívajících zdroje;

c) 

možnost řešit cíle oběhového hospodářství.

Článek 9

Zrušení

Nařízení (EU) č. 1059/2010 se zrušuje s účinkem ode dne 1. března 2021.

Článek 10

Přechodná opatření

Od 25. prosince 2019 do 28. února 2021 lze informační list výrobku vyžadovaný podle čl. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1059/2010 místo v tištěné podobě zpřístupnit prostřednictvím databáze výrobků. V takovém případě dodavatel zajistí, pokud o to výslovně požádá obchodník, aby byl informační list zpřístupněn v tištěné podobě.

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2021. Článek 10 se však použije ode dne 25. prosince 2019 a čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c) se použije ode dne 1. listopadu 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Definice použitelné pro účely příloh

Následujícími pojmy se rozumí:

1) 

„indexem energetické účinnosti“ (EEI) poměr spotřeby energie v programu „eco“ ke spotřebě energie ve standardním programu;

2) 

„spotřebou energie v programu ‚eco‘“ (EPEC) spotřeba energie myčky nádobí pro domácnost v programu „eco“, vyjádřená v kilowatthodinách na cyklus;

3) 

„spotřebou energie ve standardním programu“ (SPEC) spotřeba energie považovaná za referenční jako funkce jmenovité kapacity myčky nádobí pro domácnost, vyjádřená v kilowatthodinách na cyklus;

4) 

„programem“ řada činností, které jsou předem definovány a jsou podle prohlášení dodavatele vhodné pro specifikované úrovně znečištění nebo typy nádobí či obojí;

5) 

„cyklem“ úplný proces umytí, opláchnutí a usušení definovaný zvoleným programem a sestávající z řady činností až do ukončení veškeré činnosti;

6) 

„kódem rychlé odezvy (kódem QR)“ maticový kód uvedený na energetickém štítku modelu výrobku, který odkazuje na informace o daném modelu ve veřejné části databáze výrobků;

7) 

„sadou nádobí“ (ps) souprava stolního nádobí k použití jednou osobou bez servírovacího náčiní;

8) 

„servírovacím náčiním“ předměty pro přípravu a podávání jídel, jako jsou např. hrnce, servírovací mísy, servírovací příbory a tácy;

9) 

„jmenovitou kapacitou“ maximální počet sad nádobí spolu se servírovacím náčiním, které lze umýt, opláchnout a usušit v myčce nádobí pro domácnost v jednom cyklu při naplnění myčky podle pokynů dodavatele;

10) 

„spotřebou vody v programu ‚eco‘“ (EPWC) spotřeba vody myčky nádobí pro domácnost v programu „eco“, vyjádřená v litrech na cyklus;

11) 

„indexem čisticí schopnosti“ (IC) poměr čisticí schopnosti myčky nádobí pro domácnost a čisticí schopnosti referenční myčky nádobí pro domácnost;

12) 

„indexem sušicí schopnosti“ (ID) poměr sušicí schopnosti myčky nádobí pro domácnost a sušicí schopnosti referenční myčky nádobí pro domácnost;

13) 

„trváním programu“ (Tt) doba počínající spuštěním zvoleného programu až do okamžiku indikace ukončení programu, kdy má uživatel přístup k nádobí v myčce, kromě případné prodlevy naprogramované uživatelem;

14) 

programem „eco“ název programu myčky nádobí pro domácnost, který je podle prohlášení výrobce vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí a ke kterému se vztahují informace uvedené na energetickém štítku a na informačním listu výrobku;

15) 

„vypnutým stavem“ stav, ve kterém je myčka nádobí pro domácnost připojena k elektrické síti a nezajišťuje žádnou funkci; vypnutým stavem se rozumí rovněž:

a) 

stavy, kdy je pouze zobrazována indikace vypnutého stavu;

b) 

stavy, které zajišťují pouze funkce, jež mají zabezpečit elektromagnetickou kompatibilitu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ( 3 );

16) 

„pohotovostním režimem“ stav, kdy je myčka nádobí pro domácnost připojena k elektrické síti a zajišťuje pouze následující funkce, jež mohou trvat neomezeně dlouho:

a) 

funkci opětovné aktivace, nebo funkci opětovné aktivace a pouhou indikaci zapnuté funkce opětovné aktivace a/nebo

b) 

funkci opětovné aktivace prostřednictvím připojení k síti a/nebo

c) 

zobrazování informací nebo indikaci stavu a/nebo

d) 

detekční funkci pro zajištění nouzových opatření;

17) 

„sítí“ se rozumí komunikační infrastruktura s topologií propojení, architekturou včetně fyzických součástí, organizačními zásadami, komunikačními postupy a formáty (protokoly);

18) 

„odloženým startem“ stav, kdy uživatel zvolil specifikované odložení zahájení cyklu zvoleného programu;

19) 

„zárukou“ závazek maloobchodníka nebo dodavatele vůči spotřebiteli, že:

a) 

vrátí zaplacenou cenu, nebo

b) 

myčky nádobí pro domácnost vymění, opraví či nějakým způsobem vypořádá, pokud neodpovídají specifikacím uvedeným v záručním listě nebo v příslušné reklamě;

20) 

„zobrazovacím mechanismem“ jakákoliv obrazovka, včetně dotykové obrazovky, nebo jiné použité technologie vizualizace, která uživateli zobrazí obsah internetu;

21) 

„vnořeným zobrazením“ jakékoli vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo ukázáním myší na jiný obrázek či sadu údajů nebo roztažením jiného obrázku či sady údajů na dotykovém displeji;

22) 

„dotykovou obrazovkou“ obrazovka reagující na dotyk, např. v zařízeních, jako je tablet, počítač typu slate nebo chytrý telefon;

23) 

„alternativním textem“ text poskytnutý jako alternativa grafiky, který umožňuje poskytnout informace v jiné než grafické podobě v případě, že zobrazovací jednotky nejsou schopny grafiku zobrazit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči;

▼M1

24) 

„deklarovanými hodnotami“ hodnoty poskytnuté dodavatelem pro stanovené, vypočítané nebo naměřené technické parametry podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d) a přílohou VI tohoto nařízení, pro ověřování souladu orgány členského státu.

▼B
PŘÍLOHA II

A.    ►M1  Třídy energetické účinnosti myček nádobí pro domácnost  ◄

Třída energetické účinnosti myčky nádobí pro domácnost se určí podle jejího indexu energetické účinnosti (EEI), jak je uvedeno v tabulce 1.

EEI myčky nádobí pro domácnost se vypočítá v souladu s přílohou IV.Tabulka 1

Třídy energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti

Index energetické účinnosti

A

EEI < 32

B

32 ≤ EEI < 38

C

38 ≤ EEI < 44

D

44 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 56

F

56 ≤ EEI < 62

G

EEI ≥ 62

B.    Třídy emisí hluku šířeného vzduchem

Třída emisí hluku šířeného vzduchem myčky nádobí pro domácnost se určí podle emisí hluku šířeného vzduchem, jak je uvedeno v tabulce 2.Tabulka 2

Třídy emisí hluku šířeného vzduchem

Třída emisí hluku šířeného vzduchem

Hluk (dB(A)

A

n < 39

B

39 ≤ n < 45

C

45 ≤ n < 51

D

51 ≤ n
PŘÍLOHA III

Štítek

1.   ŠTÍTEK

image

Na štítku musí být uvedeny tyto informace:

I. 

kód QR;

II. 

název nebo ochranná známka dodavatele;

III. 

identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

IV. 

stupnice tříd energetické účinnosti od A do G;

V. 

třída energetické účinnosti stanovená v souladu s přílohou II částí A;

VI. 

spotřeba energie v programu „eco“ (EPEC) v kWh na 100 cyklů, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

VII. 

jmenovitá kapacita v počtu standardních sad nádobí v programu „eco“;

VIII. 

spotřeba vody v programu „eco“ (EPWC) v litrech na cyklus, zaokrouhlená na jedno desetinné místo;

IX. 

trvání programu „eco“ v h:min, zaokrouhlené na nejbližší minutu;

X. 

úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB(A) vztažená na 1 pW, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo, a třída emisí hluku šířeného vzduchem, stanovená v souladu s přílohou II částí B;

XI. 

číslo tohoto nařízení, tj. „2019/2017“.

2.   PROVEDENÍ ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU

Provedení energetického štítku musí být v souladu s níže uvedeným vyobrazením.

image

Přičemž:

a) 

štítek musí mít minimální šířku 96 mm a výšku 192 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být jeho obsah nicméně zachován proporcionálně k výše uvedeným specifikacím;

b) 

pozadí štítku je 100 % bílé;

c) 

použijí se typy písma Verdana a Calibri;

d) 

rozměry a specifikace prvků na štítku musí odpovídat uvedenému provedení štítků pro myčky nádobí pro domácnost;

e) 

barevné provedení je CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 0,70,100,0: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá;

f) 

štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

image

barva loga EU je:

— 
pozadí: 100,80,0,0;
— 
hvězdy: 0,0,100,0;

image

barva loga znázorňujícího energii je: 100,80,0,0;

image

kód QR je 100 % černý;

image

název dodavatele je 100 % černý, použije se tučné písmo Verdana o velikosti 9 bodů;

image

identifikační značka modelu je 100 % černá, použije se normální písmo Verdana o velikosti 9 bodů;

image

stupnice A až G vypadá takto:

— 
písmena stupnice energetické účinnosti jsou 100 % bílá, použije se tučné písmo Calibri o velikosti 19 bodů; písmena se vystředí na ose ve vzdálenosti 4,5 mm od levé strany šipek;
— 
barevné provedení šipek stupnice A až G je toto:
— 
třída A: 100,0,100,0;
— 
třída B: 70,0,100,0;
— 
třída C: 30,0,100,0;
— 
třída D: 0,0,100,0;
— 
třída E: 0,30,100,0;
— 
třída F: 0,70,100,0;
— 
třída G: 0100100,0;

image

vnitřní dělicí čáry mají tloušťku 0,5 bodu a barva je 100 % černá;

image

písmeno označující třídu energetické účinnosti je 100 % bílé, použije se tučné písmo Calibri o velikosti 33 bodů. Šipka třídy energetické účinnosti a příslušná šipka stupnice A až G musí být umístěny tak, aby jejich hroty byly zarovnány. Písmeno v šipce třídy energetické účinnosti musí být ve středu obdélníkové části šipky, která je 100 % černá;

image

hodnota spotřeby energie v programu „eco“ na 100 cyklů je provedena tučným písmem Verdana o velikosti 28 bodů; výraz „kWh“ je proveden normálním písmem Verdana o velikosti 18 bodů; číslo „100“ v piktogramu představující 100 cyklů je provedeno normálním písmem Verdana o velikosti 14 bodů. Hodnota a jednotka jsou vystředěny a 100 % černé;

image

piktogramy musí odpovídat vyobrazeným provedením štítků a splňovat tyto požadavky:

— 
linie piktogramů mají tloušťku 1,2 bodu a jsou stejně jako texty (čísla a jednotky) 100 % černé;
— 
texty pod piktogramy jsou provedeny tučným písmem Verdana o velikosti 16 bodů, u jednotek se použije normální písmo Verdana o velikosti 12 bodů a texty jsou vystředěny pod piktogramy;
— 
piktogram hluku šířeného vzduchem: počet decibelů v reproduktoru je proveden tučným písmem Verdana o velikosti 12 bodů a jednotka „dB“ je provedena normálním písmem Verdana o velikosti 9 bodů; rozpětí tříd hluku (A až D) se vystředí pod piktogramem, přičemž písmeno příslušné třídy hluku je provedeno tučným písmem Verdana o velikosti 16 bodů a ostatní písmena tříd hluku jsou provedena normálním písmem Verdana o velikosti 10 bodů;

image

číslo nařízení je 100 % černé, použije se normální písmo Verdana o velikosti 6 bodů;
PŘÍLOHA IV

Metody měření a výpočty

Pro účely souladu a ověření souladu s požadavky tohoto nařízení se měření a výpočty provedou za použití harmonizovaných norem, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiných spolehlivých, přesných a reprodukovatelných metod, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější poznatky, a v souladu s níže uvedenými ustanoveními.

▼M1

Je-li parametr deklarován podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s přílohou VI tabulkou 4, použije dodavatel jeho deklarovanou hodnotu pro výpočty v této příloze.

▼B

Pro měření a/nebo výpočet spotřeby energie, EEI, spotřeby vody, trvání programu, čisticí schopnosti a sušicí schopnosti a emisí hluku šířeného vzduchem modelu myčky nádobí pro domácnost se použije program „eco“ při naplnění myčky nádobí pro domácnost na jmenovitou kapacitu. Spotřeba energie, spotřeba vody, trvání programu a čisticí a sušicí schopnost se měří současně.

Spotřeba EPWC je vyjádřena v litrech na cyklus a zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

Trvání programu „eco“ (Tt) je vyjádřeno v hodinách a minutách a zaokrouhleno na nejbližší minutu.

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem se měří v dB(A) vzhledem k 1 pW a zaokrouhlí se na nejbližší celé číslo.

1.   INDEX ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Při výpočtu indexu EEI modelu myčky nádobí pro domácnost se porovnává hodnota EPEC s hodnotou SPEC.

a) 

EEI se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na jedno desetinné místo:

EEI = (EPEC/SPEC) × 100

kde:

EPEC je spotřeba energie myčky nádobí pro domácnost v programu „eco“ měřená v kWh/cyklus a zaokrouhlená na tři desetinná místa;

SPEC je spotřeba energie myčky nádobí pro domácnost ve standardním programu.

b) 

SPEC se vypočítá v kWh/cyklus a zaokrouhlí na tři desetinná místa takto:

1) 

u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě ps ≥ 10 a šířce > 50 cm:

SPEC = 0,025 × ps + 1,350

2) 

u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě ps ≤ 9 nebo šířce ≤ 50 cm:

SPEC = 0,090 × ps + 0,450

kde ps je počet sad nádobí.

▼M1

2.   INDEX ČISTICÍ SCHOPNOSTI

Při výpočtu indexu čisticí schopnosti (IC) určitého modelu myčky nádobí pro domácnost se čisticí schopnost v programu „eco“ porovná s čisticí schopností referenční myčky nádobí.

Index IC se vypočítá následujícím způsobem a zaokrouhlí na tři desetinná místa:

IC = exp (ln IC)

a dále

ln IC = (1/n) × Σn i = 1 ln (CT,i/CR,i)

kde

CT,i je čisticí schopnost testované myčky nádobí pro domácnost v programu „eco“ při zkoušce jednoho zkušebního chodu (i), zaokrouhlená na tři desetinná místa;

CR,i je čisticí schopnost referenční myčky při jednom zkušebním cyklu (i), zaokrouhlená na tři desetinná místa;

n je počet zkušebních cyklů.

3.   INDEX SUŠICÍ SCHOPNOSTI

Při výpočtu indexu sušicí schopnosti (ID) určitého modelu myčky nádobí pro domácnost se sušicí schopnost v programu „eco“ porovná se sušicí schopností referenční myčky nádobí.

Index ID se vypočítá následujícím způsobem a zaokrouhlí na tři desetinná místa:

ID = exp (ln ID)

a dále

ln ID = (1/n) × Σn i = 1 ln(ID,i)

kde

ID,i je index sušicí schopnosti programu „eco“ testované myčky nádobí pro domácnost při jednom zkušebním cyklu (i);

n je počet kombinovaných zkušebních cyklů mytí a sušení.

Index ID,i se vypočítá následujícím způsobem a zaokrouhlí na tři desetinná místa:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)

kde

DT,i je průměrná hodnota sušicí schopnosti programu „eco“ testované myčky nádobí pro domácnost při jednom zkušebním cyklu (i), zaokrouhlená na tři desetinná místa;

Dr,t je cílový výkon sušení referenční myčky nádobí zaokrouhlený na tři desetinná místa.

4.   REŽIMY S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE

V příslušných případech se měří příkon ve vypnutém stavu (Po), pohotovostním režimu (Psm) a v režimu pozdějšího spuštění (Pds) vyjádřený ve wattech a zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

Během měření spotřeby energie v režimech s nízkou spotřebou energie se ověřuje a zaznamenává:

— 
zda se zobrazují informace, či nikoli,
— 
zda došlo, či nedošlo k aktivaci síťového připojení.

▼B
PŘÍLOHA V

Informační list výrobku

Informační část informačního listu myčky nádobí pro domácnost podle čl.3 odst. 1 písm. b) vloží dodavatel do databáze výrobků podle tabulky 3.

Uživatelská příručka nebo jiná dokumentace poskytovaná s výrobkem jasně uvede odkaz na model v databázi výrobků jako okem čitelný jednotný lokátor zdroje (URL) nebo jako kód QR nebo poskytne registrační číslo výrobku.

▼M1Tabulka 3

Obsah, pořadí a formát informačního listu výrobku

Název nebo ochranná známka dodavatele (