Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0976-20101228

Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976/2010-12-28

2009R0976 — CS — 28.12.2010 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 976/2009

ze dne 19. října 2009,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby

(Úř. věst. L 274, 20.10.2009, p.9)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1088/2010 ze dne 23. listopadu 2010,

  L 323

1

8.12.2010
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 976/2009

ze dne 19. října 2009,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové službyKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) ( 1 ), a zejména na článek 16 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2007/2/ES stanoví obecná pravidla pro zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství. Členské státy mají zřídit a provozovat síť služeb určenou pro soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech, pro které byla v souladu s uvedenou směrnicí vytvořena metadata.

(2)

V zájmu zajištění slučitelnosti a využitelnosti těchto služeb na úrovni Společenství je třeba pro tyto služby stanovit technické specifikace a minimální výkonnostní kritéria se zřetelem k tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES.

(3)

V zájmu zajištění toho, aby orgány veřejné správy a třetí strany měly technickou možnost propojit své soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech se síťovými službami, je třeba stanovit pro síťové služby vhodné požadavky.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 22 směrnice 2007/2/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví požadavky na zřízení a údržbu síťových služeb podle čl. 11 odst. 1 směrnice 2007/2/ES (dále jen „síťové služby“) a povinnosti související s dostupností těchto služeb pro orgány veřejné správy členských států a pro třetí strany podle článku 12 uvedené směrnice.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice podle části A přílohy nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ( 2 ).

Použijí se rovněž tyto definice:

1) „počáteční provozní způsobilost“ (Initial operating capability) se rozumí schopnost síťové služby zajišťovat plnou funkčnost bez zaručení kvality služby v souladu s pravidly v příloze I tohoto nařízení nebo přístup ke službě pro všechny uživatele prostřednictvím geoportálu INSPIRE;

2) „výkonností“ (Performance) se rozumí minimální úroveň, při které se cíl považuje za dosažený a která představuje rychlost, jakou lze zpracovat požadavek v rámci síťové služby INSPIRE;

3) „kapacitou“ (Capacity) se rozumí limitní počet současně vyřizovaných požadavků na službu zabezpečovaných se zaručenou výkonností;

4) „dostupností“ (Availability) se rozumí pravděpodobnost, že síťová služba je dostupná;

5) „dobou odezvy“ (Response time) se rozumí čas měřený na straně služby členského státu, ve kterém služba vrátí první bajt výsledku;

6) „požadavkem na službu“ (Service request) se rozumí jeden požadavek na jednu operaci síťové služby INSPIRE;

7) „INSPIRE prvkem metadat“ (INSPIRE Metadata Element) se rozumí prvek metadat stanovený v části B přílohy nařízení (ES) č. 1205/2008;

8) „zveřejněním“ (Publish) se rozumí operace vložení, výmazu nebo aktualizace INSPIRE prvků metadat zdrojů ve vyhledávací službě;

9) „přirozeným jazykem“ (Natural language) se rozumí jazyk, kterým lidé hovoří, píší nebo běžně komunikují;

10) „shromažďováním“ (Collect) se rozumí operace tahání INSPIRE prvků metadat zdrojů ze zdrojové vyhledávací služby pro vytvoření, výmaz nebo aktualizaci metadat těchto zdrojů v cílové vyhledávací službě;

11) „vrstvou“ (Layer) se rozumí základní jednotka geografické informace, která může být požadována jako mapa ze serveru v souladu s EN ISO 19128;

▼M1

12) stahováním s přímým přístupem se rozumí služba stahování dat, která na základě dotazu poskytuje přístup k prostorovým objektům v sadách prostorových dat.

▼B

Článek 3

Požadavky na síťové služby

Síťové služby musí být v souladu s požadavky na kvalitu služeb podle přílohy I.

Každý druh síťových služeb musí být kromě toho v souladu:

a) pokud jde o vyhledávací služby, se specifickými požadavky a charakteristikami podle přílohy II;

b) pokud jde o prohlížecí služby, se specifickými požadavky a charakteristikami podle přílohy III;

▼M1

c) pokud jde o služby stahování dat, se specifickými požadavky a charakteristikami podle přílohy I a IV;

d) pokud jde o transformační služby, se specifickými požadavky a charakteristikami podle přílohy I a V.

▼B

Článek 4

Přístup k síťovým službám

1.  Nejpozději 9. května 2011 musí členské státy poskytovat vyhledávací a prohlížecí služby s počáteční provozní způsobilostí.

2.  Nejpozději 9. listopadu 2011 musí členské státy poskytovat vyhledávací a prohlížecí služby v souladu s tímto nařízením.

▼M1

3.  Nejpozději 28. června 2012 musí členské státy poskytovat služby stahování dat s počáteční provozní způsobilostí.

4.  Nejpozději 28. prosince 2012 musí členské státy poskytovat služby stahování dat v souladu s tímto nařízením.

5.  Nejpozději 28. června 2012 musí členské státy poskytovat transformační služby s počáteční provozní způsobilostí.

6.  Nejpozději 28. prosince 2012 musí členské státy poskytovat transformační služby v souladu s tímto nařízením.

▼B

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M1
PŘÍLOHA I

KVALITA SLUŽEB

Síťové služby třetích stran provázané podle článku 12 směrnice 2007/2/ES se neberou v úvahu při hodnocení kvality služby. Zamezí se tak možnému zhoršení vlivem kaskádového efektu.

Použijí se níže uvedená kvalitativní kritéria týkající se výkonnosti, kapacity a dostupnosti služeb.

1.   VÝKONNOST

Normální situací se rozumí období mimo špičkové zatížení. Představuje 90 % času.

Doba odezvy pro zaslání prvotní odpovědi na požadavek vyhledávací služby musí být za normální situace nejvýše 3 sekundy.

U obrazu o 470 kilobytech (např. 800 × 600 pixelů s barevnou hloubkou 8 bitů) musí být za normální situace doba odezvy k odeslání prvotní odpovědi na požadavek „získat mapu“ (Get Map) u prohlížecí služby nejvýše 5 sekund.

U operace „získat metadata služby stahování dat“ (Get Download Service Metadata) musí být za normální situace doba odezvy k odeslání prvotní odpovědi nejvýše 10 sekund.

U operací „získat sadu prostorových dat“ (Get Spatial Data Set) a „získat prostorový objekt“ (Get Spatial Object) a u dotazu sestávajícího výlučně z geografického ohraničujícího obdélníku musí být za normální situace doba odezvy k odeslání prvotní odpovědi nejvýše 30 sekund a služba stahování dat poté musí, stále za normální situace, udržovat odezvu vyšší než 0,5 megabytu za sekundu nebo vyšší než 500 prostorových objektů za sekundu.

U operací „popsat sadu prostorových dat“ (Describe Spatial Data Set) a „popsat typ prostorového objektu“ (Describe Spatial Object Type) musí být za normální situace doba odezvy k odeslání prvotní odpovědi nejvýše 10 sekund a služba stahování dat poté musí, stále za normální situace, udržovat odezvu vyšší než 0,5 megabytu za sekundu nebo vyšší než 500 popisů prostorových objektů za sekundu.

2.   KAPACITA

Minimální počet požadavků simultánně vyřizovaných vyhledávací službou musí být 30 požadavků za sekundu, aby došlo ke splnění kvalitativních kritérií týkajících se výkonnosti.

Minimální počet požadavků simultánně vyřizovaných prohlížecí službou musí být 20 požadavků za sekundu, aby došlo ke splnění kvalitativních kritérií týkajících se výkonnosti.

Minimální počet požadavků simultánně vyřizovaných službou stahování dat musí být 10 požadavků za sekundu, aby došlo ke splnění kvalitativních kritérií týkajících se výkonnosti. Počet souběžně vyřizovaných požadavků může být omezen na 50.

Minimální počet požadavků simultánně vyřizovaných transformační službou musí být 5 požadavků za sekundu, aby došlo ke splnění kvalitativních kritérií týkajících se výkonnosti.

3.   DOSTUPNOST

Pravděpodobnost dostupnosti síťové služby musí být 99 % času.

▼B
PŘÍLOHA II

VYHLEDÁVACÍ SLUŽBY

ČÁST A

Vyhledávací kritéria

V zájmu souladu s minimálním souborem vyhledávacích kritérií podle čl. 11 odst. 2 směrnice 2007/2/ES podporuje vyhledávací služba vyhledávání INSPIRE prvků metadat, jež jsou uvedeny v tabulce 1 této přílohy.Tabulka 1

Minimální vyhledávací kritéria

INSPIRE prvky metadat

klíčová slova

Klíčové slovo (Keyword)

klasifikace prostorových dat a služeb

(pro soubory prostorových dat a sady souborů prostorových dat)

Tematická kategorie (Topic category)

klasifikace prostorových dat a služeb

(pro služby založené na prostorových datech)

Typ služby založené na prostorových datech (Spatial data service type)

kvalita a platnost souborů prostorových dat

Původ (Lineage)

kvalita a platnost souborů prostorových dat

Prostorové rozlišení (Spatial resolution)

stupeň souladu s prováděcími pravidly podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES

Specifikace (Specification)

stupeň souladu s prováděcími pravidly podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES

Míra souladu (Degree)

zeměpisná poloha

Geografické ohraničení (Geographic bounding box)

podmínky pro přístup k souborům prostorových dat a službám založených na prostorových datech a podmínky pro jejich použití

Podmínky vztahující se k přístupu a použití (Condotions applying to access and use)

podmínky pro přístup k souborům prostorových dat a službám založených na prostorových datech a podmínky pro jejich použití

Omezení veřejného přístupu (Limitation on public access)

orgány veřejné správy, které jsou pověřeny vytvářením, řízením, aktualizací a distribucí souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech

Odpovědná osoba nebo organizace (Responsible party)

orgány veřejné správy, které jsou pověřeny vytvářením, řízením, aktualizací a distribucí souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech

Úloha odpovědné strany (Responsible party role)

Jako vyhledávací kritéria jsou dostupné také tyto prvky nebo soubory INSPIRE prvků metadat:

a) název zdroje (Resource title);

b) abstrakt zdroje (Resource abstract);

c) typ zdroje (Resource type);

d) jedinečný identifikátor zdroje (Unique resource identifier);

e) časová reference (Temporal reference).

Pro vyhledávání zdrojů prostřednictvím kombinace vyhledávacích kritérií budou podporovány logické a srovnávací operátory.

Pro vyhledávání zdrojů na základě geografické polohy zdroje bude podporován prostorový operátor uvedený v tabulce 2.Tabulka 2

Název operátoru

Vlastnost

Průnik (Intersects)

Požaduje, aby INSPIRE prvek metadat „geografické ohraničení“ protnul definovanou oblast zájmu.

ČÁST B

Operace

1.   SEZNAM OPERACÍ

K dosažení souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice 2007/2/ES poskytuje vyhledávací služba operace uvedené v tabulce 3 této přílohy.Tabulka 3

Operace

Role

Získat metadata vyhledávací služby (Get Discovery Service Metadata)

Poskytuje všechny nezbytné informace o službě a popisuje funkcionalitu služby.

Vyhledat metadata (Discover Metadata)

Operace „vyhledat metadata“ umožňuje požadovat INSPIRE prvky metadat zdrojů na základě dotazovacího příkazu sděleného cílovou vyhledávací službou.

K dosažení souladu s článkem 12 směrnice 2007/2/ES podporuje vyhledávací služba operace uvedené v tabulce 4 této přílohy.Tabulka 4

Operace

Role

Zveřejnit metadata (Publish Metadata)

Operace „zveřejnit metadata“ umožňuje editovat INSPIRE prvky metadat zdrojů ve vyhledávací službě (mechanismy tahání nebo tlačení metadat). Editovat znamená vložit, aktualizovat a vymazat.

Připojit vyhledávací službu (Link Discovery Service)

Funkce „připojit vyhledávací službu“ umožňuje zveřejnit, že vyhledávací služba je dostupná pro vyhledání zdrojů prostřednictvím vyhledávací služby členského státu, přičemž údržba zdrojových metadat probíhá u jejich vlastníka

Parametry požadavku i odezvy doplňují u každé operace její popis a tvoří nedílnou součást technické specifikace vyhledávací služby.

2.   OPERACE „ZÍSKAT METADATA VYHLEDÁVACÍ SLUŽBY“ (GET DISCOVERY SERVICE METADATA OPERATION)

2.1    Požadavek „získat metadata vyhledávací služby“

2.1.1    Parametry požadavku „získat metadata vyhledávací služby“

Parametr požadavku „získat metadata vyhledávací služby“ uvádí přirozený jazyk odezvy na požadavek „získat metadata vyhledávací služby“.

2.2    Odezva na požadavek „získat metadata vyhledávací služby“

Odezva na požadavek „získat metadata vyhledávací služby“ obsahuje tento soubor parametrů:

 metadata vyhledávací služby (Discovery Service Metadata),

 metadata operací (Operations Metadata),

 jazyky (Languages).

2.2.1    Parametry „metadata vyhledávací služby“ (Discovery Service Metadata)

Parametry „metadata vyhledávací služby“ obsahují alespoň INSPIRE prvky metadat vyhledávací služby.

2.2.2    Parametry „metadata operací“ (Operations Metadata)

Parametr „metadata operací“ poskytuje metadata o operacích prováděných vyhledávací službou. Tyto parametry metadat popisují každou operaci. Obsahují alespoň:

1) označení operace „zveřejnit metadata“, zda je dostupná mechanismem tlačení, tahání, nebo oběma současně;

2) popis každé jednotlivé operace, která zahrnuje alespoň popis vyměňovaných dat a síťové adresy.

2.2.3    Parametr „jazyky“ (Languages parameter)

Uvádějí se dva parametry:

 parametr „jazyk odezvy“ (Response Language parameter), který uvádí přirozený jazyk použitý v parametrech odezvy na požadavek „získat metadata vyhledávací služby“ (Get Discovery Service Metadata),

 parametr „podporované jazyky“ (Supported languages parameter), který obsahuje seznam přirozených jazyků podporovaných vyhledávací službou.

3.   Operace „vyhledat metadata“ (Discover Metadata)

3.1    Požadavek „vyhledat metadata“

Požadavek „vyhledat metadata“ obsahuje tyto parametry:

 jazyk (Language),

 dotaz (Query).

3.1.1    Parametr „jazyk“ (Language Parameter)

Parametr „jazyk“ uvádí přirozený jazyk požadovaný v odezvě na požadavek „vyhledat metadata“.

3.1.2    Parametr „dotaz“ (Query parameter)

Parametr „dotaz“ obsahuje kombinaci vyhledávacích kritérií podle části A.

3.2    Odezva na požadavek „vyhledat metadata“ (Discover Metadata)

3.2.1    Parametr odezvy na požadavek „vyhledat metadata“ (Discover Metadata)

Parametr odezvy na požadavek „vyhledat metadata“ obsahuje alespoň INSPIRE prvky metadat každého zdroje, které odpovídají dotazu.

4.   OPERACE „ZVEŘEJNIT METADATA“ (PUBLISH METADATA)

Funkce „zveřejnit metadata“ umožňuje zveřejnění INSPIRE prvků metadat zdrojů ve vyhledávací službě. Existují dvě možnosti:

 mechanismus tlačení (Push mechanism): umožňuje editovat INSPIRE prvky metadat zdrojů přístupných vyhledávací službou,

 mechanismus tahání (Pull Mechanism): umožňuje vyhledávací službě členského státu tahat INSPIRE prvky metadat zdrojů ze vzdáleného stanoviště.

Podporována je se alespoň jedna z uvedených možností.

4.1    Mechanismus tlačení (Push Mechanism)

4.1.1    Požadavek „editovat metadata“ (Edit Metadata)

4.1.1.1    Parametr požadavku „editovat metadata“ (Edit Metadata)

Parametr požadavku „editovat metadata“ poskytuje veškeré informace vyžadované pro INSPIRE prvky metadat zdrojů, které se mají vložit, aktualizovat nebo vymazat ve vyhledávací službě.

4.2    Mechanismus tahání (Pull mechanism)

4.2.1    Požadavek „shromáždit metadata“ (Collect Metadata)

4.2.1.1    Parametr požadavku „shromáždit metadata“ (Collect Metadata)

Parametr požadavku „shromáždit metadata“ poskytuje veškeré informace o vzdáleném místě potřebné k získání dostupných metadat zdrojů. Zahrnuje alespoň INSPIRE prvky metadat dané služby prostorových dat.

5.   OPERACE „PŘIPOJIT VYHLEDÁVACÍ SLUŽBU“ (LINK DISCOVERY SERVICE)

Operace „připojit vyhledávací službu“ umožňuje zveřejnit, že vyhledávací služba splňuje toto nařízení o dostupnosti pro vyhledání zdrojů pomocí vyhledávací služby členského státu, přičemž zdrojová metadata se uchovávají u jejich vlastníka.

5.1    Požadavek „připojit vyhledávací službu“

5.1.1    Parametr požadavku „připojit vyhledávací službu“

Parametr požadavku „připojit vyhledávací službu“ poskytuje veškeré informace o vyhledávací službě orgánu veřejné správy nebo třetí strany, která je v souladu s tímto nařízením a která umožňuje vyhledávací službě členského státu získat metadata zdrojů na základě kombinace vyhledávacích kritérií vyhledávací služby orgánu veřejné správy nebo třetí strany a porovnat je s metadaty ostatních zdrojů.
PŘÍLOHA III

PROHLÍŽECÍ SLUŽBY

ČÁST A

Operace

1.   SEZNAM OPERACÍ

K dosažení souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice 2007/2/ES poskytuje prohlížecí služba operace uvedené v tabulce 1 této přílohy.Tabulka 1

Operace

Role

Získat metadata prohlížecí služby (Get View Service Metadata)

Poskytuje všechny nezbytné informace o službě a popisuje funkcionalitu služby.

Vyvolat mapu (Get Map)

Vrátí mapu obsahující geografické a tematické informace pocházející z dostupných souborů prostorových dat. Tato mapa je prostorově referencovaným obrazem.

K dosažení souladu s článkem 12 směrnice 2007/2/ES podporuje prohlížecí služba operace uvedené v tabulce 2 této přílohy.Tabulka 2

Operace

Role

Připojit vyhledávací službu (Link View Service)

Umožňuje orgánu veřejné správy nebo třetí straně zveřejnit prohlížecí službu na prohlížení jejich zdrojů prostřednictvím prohlížecí služby členského státu, přičemž údržbu prohlížecí služby provádí orgán veřejné správy nebo třetí strana sama.

Parametry požadavku i odezvy doplňují u každé operace její popis a tvoří nedílnou součást technické specifikace prohlížecí služby.

2.   OPERACE „ZÍSKAT METADATA PROHLÍŽECÍ SLUŽBY“ (GET VIEW SERVICE METADATA)

2.1    Požadavek „získat metadata prohlížecí služby“

2.1.1    Parametry požadavku „získat metadata prohlížecí služby“

Parametr požadavku „získat metadata prohlížecí služby“ uvádí požadovaný přirozený jazyk odezvy na požadavek „získat metadata prohlížecí služby“.

2.2    Parametry odezvy na požadavek „získat metadata prohlížecí služby“

Odezva na požadavek „získat metadata prohlížecí služby“ obsahuje tento soubor parametrů:

 metadata prohlížecí služby (View Service Metadata),

 metadata operací (Operations Metadata),

 jazyky (Languages),

 metadata vrstev (Layers Metadata).

2.2.1    Parametry „metadata prohlížecí služby“ (View Service Metadata Parameters)

Parametry „metadata prohlížecí služby“ obsahují alespoň INSPIRE prvky metadat prohlížecí služby.

2.2.2    Parametry „metadata operací“ (Operations Metadata parameters)

Parametr „metadata operací“ popisuje operace prohlížecí služby a obsahuje alespoň popis vyměňovaných dat a síťovou adresu každé operace.

2.2.3    Parametry „jazyky“ (Languages Parameters)

Uvádějí se dva parametry:

 parametr „jazyk odezvy“ (Response Language), který uvádí přirozený jazyk použitý v parametrech odezvy na požadavek „získat metadata služby“ (Get Service Metadata),

 parametr „podporované jazyky“ (Supported languages), který obsahuje seznam přirozených jazyků podporovaných prohlížecí službou.

2.2.4    Parametry metadat vrstev (Layers Metadata)

Pro každou vrstvu se poskytují prvky metadat uvedené v tabulce 3.Tabulka 3

Prvky metadat

Popis

Název zdroje (Resource title)

Název vrstvy používaný v mezilidské komunikaci, např. pro prezentaci vrstvy v menu.

Abstrakt zdroje (Resource abstrakt)

Obsah zdroje.

Klíčové slovo (Keyword)

Další klíčová slova.

Geografické ohraničení (Geographic bounding box)

Minimální obdélníkové ohraničení ve všech podporovaných referenčních souřadnicových systémech v oblasti pokryté vrstvou.

Jedinečný identifikátor zdroje (Unique resource identifier)

Jedinečný identifikátor zdroje použitého k vytvoření vrstvy.

Pro každou vrstvu se poskytují specifické parametry vrstvy uvedené v tabulce 4.Tabulka 4

Parametr

Popis

Název (Name)

Harmonizovaný název vrstvy.

Referenční souřadnicové systémy (Coordinate reference systems)

Seznam referenčních souřadnicových systémů, v nichž je vrstva dostupná.

Styly (Styles)

Seznam dostupných zobrazovacích stylů pro vrstvu.

Styl se skládá z názvu a jedinečného identifikátoru.

URL legendy (Legend URL)

Umístění legendy pro každý styl, jazyk a dvojici rozměrů.

Dvojice rozměrů (Dimension Pairs)

Uvádí dvě podporované osy u vícerozměrných souborů prostorových dat a sad souborů prostorových dat.

3.   OPERACE „VYVOLAT MAPU“ (GET MAP)

3.1    Požadavek „vyvolat mapu“

3.1.1    Parametry požadavku „vyvolat mapu“

Poskytují se parametry požadavku „vyvolat mapu“ uvedené v tabulce 5.Tabulka 5

Parametr

Popis

Vrstvy (Layers)

Seznam názvů vrstev obsažených v mapě.

Styly (Styles)

Seznam stylů použitých pro každou vrstvu.

Referenční souřadnicový systém (Coordinate reference systems)

Referenční souřadnicový systém mapy.

Ohraničení (Bounding box)

Souřadnice rohů dvojrozměrné mapy pro vybranou dvojici rozměrů (Dimension Pairs) a ve vybraném referenčním souřadnicovém systému.

Šíře obrazu (Image width)

Šířka mapy v pixelech.

Výška obrazu (Image height)

Výška mapy v pixelech.

Formát obrazu (Image format)

Výstupní formát obrazu.

Jazyk (Language)

Jazyk, který bude použit v odezvě.

Dvojice rozměrů (Dimension pair)

Dvojrozměrná osa použitá pro mapu. Například geografický rozměr a čas.

4.   OPERACE „PŘIPOJIT PROHLÍŽECÍ SLUŽBU“ (LINK VIEW SERVICE)

4.1    Požadavek „připojit prohlížecí službu“

4.1.1    Parametr požadavku „připojit prohlížecí službu“

Parametr požadavku „připojit prohlížecí službu“ poskytuje veškeré informace o prohlížecí službě orgánu veřejné službě nebo třetí strany, která je v souladu s tímto nařízením a která umožňuje prohlížecí službě členského státu získat mapu z prohlížecí služby orgánu veřejné správy nebo třetí strany a porovnat je s ostatními mapami.

ČÁST B

Ostatní charakteristiky

Prohlížecí služba musí mít následující charakteristiky.

1.   Referenční souřadnicové systémy (Coordinate Reference Systems)

Vrstvy se zobrazují simultánně při použití jediného referenčního souřadnicového systému a prohlížecí služba podporuje alespoň referenční souřadnicové systémy uvedené v příloze I bodě 1 směrnice 2007/2/ES.

2.   Formát obrazu (Image Format)

Zobrazovací služba podporuje alespoň jeden z těchto formátů obrazu:

 formát Portable Network Graphics (PNG),

 formát Graphics Interchange Format (GIF) bez komprimace.

▼M1
PŘÍLOHA IV

SLUŽBY STAHOVÁNÍ DAT

ČÁST A

Operace stahování dat

1.   SEZNAM OPERACÍ

K dosažení souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c) směrnice 2007/2/ES poskytuje služba stahování dat alespoň operace uvedené v tabulce 1 této přílohy.Tabulka 1

Operace

Popis

Získat metadata služby stahování dat (Get Download Service Metadata)

Poskytuje všechny nezbytné informace o službě, dostupných sadách prostorových dat a popisuje funkcionalitu služby.

Získat sadu prostorových dat (Get Spatial Data Set)

Operace získání sady prostorových dat umožňuje vyvolání sady prostorových dat.

Popsat sadu prostorových dat Describe Spatial Data Set)

Tato operace přináší popis všech typů prostorových objektů obsažených v sadě prostorových dat.

Připojit službu stahování dat (Link Download Service)

Funkce umožňuje, aby orgán veřejné správy nebo třetí strana oznámily dostupnost služby stahování dat pro stahování sad prostorových dat nebo, pokud je to proveditelné, prostorových objektů prostřednictvím služby stahování dat členského státu, přičemž je zachována způsobilost stahování dat v místě orgánu veřejné správy nebo třetí strany.

Parametry požadavku i odezvy doplňují u každé operace její popis a tvoří nedílnou součást technické specifikace služby stahování dat.

2.   OPERACE „ZÍSKAT METADATA SLUŽBY STAHOVÁNÍ DAT“ (GET DOWNLOAD SERVICE METADATA)

2.1    Požadavek „získat metadata služby stahování dat“

2.1.1    Parametr požadavku „získat metadata služby stahování dat“ (Get Download Service Metadata Parameter)

Parametr požadavku „získat metadata služby stahování dat“ uvádí přirozený jazyk odezvy na požadavek „získat metadata služby stahování dat“.

2.2    Parametry odezvy na požadavek „získat metadata služby stahování dat“

Odezva na požadavek „získat metadata služby stahování dat“ obsahuje tento soubor parametrů:

 metadata služby stahování dat (Download Service Metadata),

 metadata operací (Operations Metadata),

 jazyky (Languages),

 metadata sad prostorových dat (Spatial Data Sets Metadata).

2.2.1    Parametr „metadata služby stahování dat“ (Download Service Metadata Parameter)

Parametry „metadata služby stahování dat“ obsahují alespoň INSPIRE prvky metadat služby stahování dat.

2.2.2    Parametr „metadata operací“ (Operations Metadata Parameter)

Parametr „metadata operací“ poskytuje metadata o operacích prováděných službou stahování dat. Pro každou operaci obsahuje alespoň popis vyměňovaných dat a síťovou adresu.

2.2.3    Parametr „jazyky“ (Languages Parameter)

Uvádějí se dva parametry:

 parametr „jazyk odezvy“ (Response Language), který uvádí přirozený jazyk použitý v parametrech odezvy na požadavek „získat metadata služby stahování dat“ (Get Download Service Metadata),

 parametr „podporované jazyky“ (Supported Languages), který obsahuje seznam přirozených jazyků podporovaných službou stahování dat.

2.2.4    Parametry „metadata sad prostorových dat“ (Spatial Data Sets Metadata Parameters)

Uvedou se INSPIRE prvky metadat dostupných sad prostorových dat. Navíc se pro každou sadu prostorových dat uvede rovněž seznam dostupných souřadnicových referenčních systémů uvedených v nařízení (EU) č. 1089/2010.

3.   OPERACE „ZÍSKAT SADU PROSTOROVÝCH DAT“ (GET SPATIAL DATA SET)

3.1    Požadavek „získat sadu prostorových dat“

Požadavek „získat sadu prostorových dat“ obsahuje tyto parametry:

 jazyk (Language),

 identifikátor sad prostorových dat (Spatial Data Sets Identifier),

 souřadnicový referenční systém (Coordinate Reference System).

3.1.1    Parametr „jazyk“ (Language Parameter)

Parametr „jazyk“ uvádí přirozený jazyk požadovaný pro sadu prostorových dat.

3.1.2    Parametr „identifikátor sad prostorových dat“ (Spatial Data Sets Identifier Parameter)

Parametr „identifikátor sad prostorových dat“ obsahuje jedinečný identifikátor zdroje sady prostorových dat.

3.1.3    Parametr „souřadnicový referenční systém“ (Coordinate Reference System Parameter)

Parametr „souřadnicový referenční systém“ obsahuje jeden ze souřadnicových referenčních systémů ze seznamu dostupných souřadnicových referenčních systémů uvedeného v bodu 2.2.4.

3.2    Odezva na požadavek „získat sadu prostorových dat“

3.2.1    Parametr odezvy na požadavek „získat sadu prostorových dat“ (Get Spatial Data Set)

Parametrem odezvy na požadavek „získat sadu prostorových dat“ je požadovaná sada prostorových dat v požadovaném jazyce a v požadovaném souřadnicovém referenčním systému.

4.   OPERACE „POPSAT SADU PROSTOROVÝCH DAT“ (DESCRIBE SPATIAL DATA SET)

4.1    Požadavek „popsat sadu prostorových dat“

Požadavek „popsat sadu prostorových dat“ obsahuje tyto parametry:

 jazyk (Language),

 identifikátor sady prostorových dat (Spatial Data Sets Identifier).

4.1.1    Parametr „jazyk“ (Language Parameter)

Parametr „jazyk“ uvádí přirozený jazyk požadovaný pro popis typu prostorových objektů.

4.1.2    Parametr „identifikátor sad prostorových dat“ (Spatial Data Sets Identifier Parameter)

Parametr „identifikátor sad prostorových dat“ obsahuje jedinečný identifikátor zdroje sady prostorových dat.

4.2    Odezva na požadavek „popsat sadu prostorových dat“

4.2.1    Parametr odezvy na požadavek „popsat sadu prostorových dat“ (Describe Spatial Data Set Parameter)

Parametrem odezvy na požadavek „popsat sadu prostorových dat“ je popis prostorových objektů v požadované sadě prostorových dat v požadovaném jazyce.

5.   OPERACE „PŘIPOJIT SLUŽBU STAHOVÁNÍ DAT“ (LINK DOWNLOAD SERVICE)

Operace „připojit službu stahování dat“ umožňuje zveřejnit, že služba stahování dat splňuje toto nařízení o dostupnosti pro stahování zdrojů pomocí služby stahování dat členského státu, přičemž zdroje se uchovávají u jejich vlastníka.

5.1    Požadavek „připojit službu stahování dat“

5.1.1    Parametr požadavku „připojit službu stahování dat“ (Link Download Service Parameter)

Parametr požadavku „připojit službu stahování dat“ poskytuje veškeré informace o službě stahování dat orgánu veřejné správy nebo třetí strany, která je v souladu s tímto nařízením a která umožňuje službě stahování dat členského státu poskytovat přístup k sadám prostorových dat a, pokud je to proveditelné, k prostorovým objektům ze služby stahování dat orgánu veřejné správy nebo třetí strany.

ČÁST B

Operace stahování s přímým přístupem

6.   SEZNAM OPERACÍ

Pokud služba stahování dat umožňuje přímý přístup k sadám prostorových dat, poskytuje navíc k operacím uvedeným v tabulce 1 operace uvedené v tabulce 2 této přílohy.Tabulka 2

Operace

Popis

Získat prostorový objekt (Get Spatial Object)

Tato operace umožňuje vyvolání prostorových objektů na základě dotazu.

Popsat typ prostorového objektu (Describe Spatial Object Type)

Tato operace vrací popis typu specifikovaných prostorových objektů.

Parametry požadavku i odezvy doplňují u každé operace její popis a tvoří nedílnou součást technické specifikace služby stahování dat.

7.   OPERACE „ZÍSKAT PROSTOROVÝ OBJEKT“ (GET SPATIAL OBJECT)

7.1    Požadavek „získat prostorový objekt“

Požadavek „získat prostorový objekt“ podporuje tyto parametry:

 jazyk (Language),

 identifikátor sad prostorových dat (Spatial Data Sets Identifier),

 souřadnicový referenční systém (Coordinate Reference System),

 dotaz (Query).

7.1.1    Parametr „jazyk“ (Language Parameter)

Parametr „jazyk“ uvádí přirozený jazyk požadovaný pro prostorové objekty.

7.1.2    Parametr „identifikátor sad prostorových dat“ (Spatial Data Sets Identifier Parameter)

Parametr „identifikátor sad prostorových dat“ obsahuje jedinečný identifikátor zdroje požadované sady prostorových dat. Pokud není parametr poskytnut, má se za to, že byly vybrány veškeré dostupné sady prostorových dat.

7.1.3    Parametr „souřadnicový referenční systém“ (Coordinate Reference System Parameter)

Parametr „souřadnicový referenční systém“ obsahuje jeden ze souřadnicových referenčních systémů ze seznamu souřadnicových referenčních systémů uvedeného v nařízení (EU) č. 1089/2010.

7.1.4    Parametr „dotaz“ (Query Parameter)

Parametr „dotaz“ se skládá z vyhledávacích kritérií uvedených v části C.

7.2    Odezva na požadavek „získat prostorový objekt“

Odezva na požadavek „získat prostorový objekt“ obsahuje tyto parametry:

 sada prostorových objektů (Spatial Objects Set),

 metadata sady prostorových objektů (Spatial Objects Set Metadata).

7.2.1    Parametr „sada prostorových objektů“ (Spatial Objects Set Parameter)

Parametrem „sada prostorových objektů“ je sada prostorových objektů v souladu s nařízením (EU) č. 1089/2010, splňující vyhledávací kritéria dotazu, v požadovaném jazyce a souřadnicovém referenčním systému.

7.2.2    Parametr „metadata sady prostorových objektů“ (Spatial Objects Set Metadata Parameter)

Parametr „metadata sady prostorových objektů“ obsahuje alespoň INSPIRE prvky metadat sady prostorových objektů.

8.   OPERACE „POPSAT TYP PROSTOROVÉHO OBJEKTU“ (DESCRIBE SPATIAL OBJECT TYPE)

8.1    Požadavek „popsat typ prostorového objektu“

Požadavek „popsat typ prostorového objektu“ obsahuje tyto parametry:

 jazyk (Language),

 typ prostorového objektu (Spatial Object Type).

8.1.1    Parametr „jazyk“ (Language Parameter)

Parametr „jazyk“ uvádí přirozený jazyk požadovaný pro popis typu prostorového objektu.

8.1.2    Parametr „typ prostorového objektu“ (Spatial Object Type Parameter)

Parametr „typ prostorového objektu“ obsahuje jazykově neutrální název typu prostorového objektu podle nařízení (EU) č. 1089/2010. Pokud není parametr poskytnut, má se za to, že byly vybrány veškeré typy prostorových dat.

8.2    Odezva na požadavek „popsat typ prostorového objektu“

8.2.1    Parametr odezvy na požadavek „popsat typ prostorového objektu“ (Describe Spatial Object Type Parameter)

Parametrem odezvy na požadavek „popsat typ prostorového objektu“ je popis typu prostorového objektu v souladu s nařízením (EU) č. 1089/2010.

ČÁST C

Vyhledávací kritéria pro operaci „získat prostorový objekt“ (Get Spatial Object)

Pro účely operace „získat prostorový objekt“ služby stahování dat se zavedou tato vyhledávací kritéria:

 jedinečný identifikátor zdroje sady prostorových dat,

 veškeré příslušné klíčové atributy a vztahy mezi prostorovými objekty podle nařízení (EU) č. 1089/2010; zejména jedinečný identifikátor prostorového objektu a charakteristiky časového rozměru, včetně data aktualizace,

 geografický ohraničující obdélník, vyjádřený v kterémkoli souřadnicovém referenčním systému uvedeném v nařízení (EU) č. 1089/2010,

 téma prostorových dat.

Podporují se logičtí a srovnávací operátoři, aby se umožnilo vyhledávání prostorových objektů za využití kombinace vyhledávacích kritérií.
PŘÍLOHA V

TRANSFORMAČNÍ SLUŽBY

Transformační operace

1.   SEZNAM OPERACÍ

K dosažení souladu s čl. 11 odst. 1 písm. d) směrnice 2007/2/ES poskytuje transformační služba operace uvedené v tabulce 1 této přílohy.Tabulka 1

Operace

Popis

Získat metadata transformační služby (Get Transformation Service Metadata)

Poskytuje veškeré nezbytné informace o službě a popisuje funkcionalitu služby, včetně podporované transformační kategorie, podporovaných transformací, akceptovaných typech datových vstupů, podporované definice modelu a mapovacích jazyků.

Transformovat (Transform)

Provede vlastní proces transformace.

Připojit transformační službu (Link Transformation Service)

Umožňuje zveřejnit, že je transformační služba dostupná pro transformaci sad prostorových dat prostřednictvím transformačních služeb členského státu, přičemž je zachována způsobilost transformace v místě orgánu veřejné správy nebo třetí strany.

Parametry požadavku i odezvy doplňují u každé operace její popis a tvoří nedílnou součást technické specifikace transformační služby.

2.   OPERACE „ZÍSKAT METADATA TRANSFORMAČNÍ SLUŽBY“ (GET TRANSFORMATION SERVICE METADATA)

2.1    Požadavek „získat metadata transformační služby“

2.1.1    Parametr požadavku „získat metadata transformační služby“ (Get Transformation Service Metadata Parameter)

Parametr požadavku „získat metadata transformační služby“ uvádí přirozený jazyk odezvy na požadavek „získat metadata transformační služby“.

2.2    Parametry odezvy na požadavek „získat metadata transformační služby“

Odezva na požadavek „získat metadata transformační služby“ obsahuje tento soubor parametrů:

 metadata transformační služby (Transformation Service Metadata),

 metadata operací (Operations Metadata),

 jazyky (Languages).

2.2.1    Parametr „metadata transformační služby“ (Transformation Service Metadata Parameter)

Parametr „metadata transformační služby“ obsahuje alespoň INSPIRE prvky metadat transformační služby.

2.2.2    Parametr „metadata operací“ (Operations Metadata Parameter)

Parametr „metadata operací“ poskytuje metadata o operacích prováděných transformační službou.

Popisuje každou operaci alespoň včetně popisu vyměněných dat a síťové adresy, přičemž uvádí toto:

 transformační kategorie akceptované operací „transformovat“ (Transform),

 kódování pro vstupní sadu prostorových dat akceptovaný operací „transformovat“ (Transform),

 jazyky datového modelu akceptované operací „transformovat“ (Transform),

 jazyky mapového modelu akceptované operací „transformovat“ (Transform).

2.2.3    Parametr „jazyky“ (Languages Parameter)

Uvádějí se dva parametry:

 parametr „jazyk odezvy“ (Response Language), který uvádí přirozený jazyk použitý v parametrech odezvy na požadavek „získat metadata transformační služby“ (Get Transformation Service Metadata),

 parametr „podporované jazyky“ (Supported Languages), který obsahuje seznam přirozených jazyků podporovaných transformační službou.

3.   OPERACE „TRANSFORMOVAT“ (TRANSFORM)

3.1    Požadavek „transformovat“

Požadavek „transformovat“ obsahuje tyto parametry:

 vstupní sada prostorových dat (Input Spatial Data Set),

 zdrojový model (Source Model),

 cílový model (Target Model),

 mapování modelu (Model Mapping).

3.1.1    Parametr „vstupní sada prostorových dat“ (Input Spatial Data Set Parameter)

Parametr „vstupní sada prostorových dat“ uvádí sadu prostorových dat určenou k transformaci.

3.1.2    Parametr „zdrojový model“ (Source Model Parameter)

Parametr „zdrojový model“ specifikuje model vstupní sady prostorových dat.

3.1.3    Parametr „cílový model“ (Target Model Parameter)

Parametr „cílový model“ specifikuje model, na nějž má být vstupní sada prostorových dat transformována.

3.1.4    Parametr „mapování modelu“ (Model Mapping Parameter)

Parametr „mapování modelu“ specifikuje mapování ze zdrojového modelu do cílového modelu.

3.2    Odezva na požadavek „transformovat“

3.2.1    Parametr odezvy na požadavek „transformovat“ (Transform Response Parameter)

Parametr odezvy na požadavek „transformovat“ obsahuje sadu prostorových dat transformovanou v souladu s nařízením (EU) č. 1089/2010.

4.   OPERACE „PŘIPOJIT TRANSFORMAČNÍ SLUŽBU“ (LINK TRANSFORMATION SERVICE)

4.1    Požadavek „připojit transformační službu“

4.1.1    Parametr požadavku „připojit transformační službu“ (Link Transformation Service Request Parameter)

Parametr požadavku „připojit transformační službu“ poskytuje veškeré informace o transformační službě orgánu veřejné správy nebo třetí strany v souladu s tímto nařízením, a umožňuje tak využití transformační služby orgánu veřejné správy nebo třetí strany transformační službou členského státu.( 1 ) Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 326, 4.12.2008, s. 12.

Top