EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1005-20220915

Consolidated text: Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/2022-09-15

02008R1005 — CS — 15.09.2022 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1005/2008

ze dne 29. září 2008,

kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999

(Úř. věst. L 286 29.10.2008, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1010/2009 ze dne 22. října 2009,

  L 280

5

27.10.2009

 M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 86/2010 ze dne 29. ledna 2010,

  L 26

1

30.1.2010

 M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 202/2011 ze dne 1. března 2011,

  L 57

10

2.3.2011

►M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1479 ze dne 7. září 2022,

  L 233

36

8.9.2022


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 022, 26.1.2011, s.  8 (1005/2008)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1005/2008

ze dne 29. září 2008,

kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  
Toto nařízení zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného (NNN) rybolovu.
2.  
Pro účely odstavce 1 přijme každý členský stát v souladu s právem Společenství patřičná opatření k zajištění účinnosti tohoto systému. Každý členský stát poskytne příslušným orgánům dostatečné prostředky, aby mohly plnit své úkoly stanovené v tomto nařízení.
3.  
Systém podle odstavce 1 se vztahuje na veškerý rybolov NNN a na související činnosti prováděné na území členských států, na něž se vztahuje Smlouva, nebo ve vodách Společenství, mořských vodách pod jurisdikcí nebo svrchovaností třetích zemí a na volném moři. Rybolov NNN, k němuž dochází v mořských vodách zámořských území a zemí uvedených v příloze II Smlouvy, je postaven na stejnou úroveň jako rybolov, k němuž dochází v mořských vodách třetích zemí.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) 

„nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem“ nebo „rybolovem NNN“ rybolovné činnosti, které jsou nezákonné, nehlášené nebo neregulované;

2) 

„nezákonným rybolovem“ rybolovné činnosti

a) 

prováděné vnitrostátními nebo zahraničními rybářskými plavidly ve vodách pod jurisdikcí určitého státu, bez povolení tohoto státu nebo v rozporu s jeho právními předpisy;

b) 

prováděné rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou států, které jsou smluvními stranami příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu, avšak provozují své činnosti v rozporu s opatřeními na zachování a řízení rybolovných zdrojů přijatými touto organizací a závaznými pro dotyčné státy nebo v rozporu s příslušnými ustanoveními platného mezinárodního práva, nebo

c) 

porušující vnitrostátní právní předpisy nebo mezinárodní závazky, včetně závazků přijatých spolupracujícími státy vůči příslušné regionální organizaci pro řízení rybolovu;

3) 

„nehlášeným rybolovem“ rybolovné činnosti

a) 

neohlášené nebo nesprávně ohlášené příslušnému vnitrostátnímu orgánu, v rozporu s vnitrostátními právními a správními předpisy nebo

b) 

prováděné v oblasti pravomoci příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu, které nebyly ohlášeny nebo byly nesprávně ohlášeny, v rozporu s ohlašovacími postupy uvedené organizace;

4) 

„neregulovaným rybolovem“ rybolovné činnosti

a) 

které jsou prováděny v oblasti působnosti příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu rybářskými plavidly bez státní příslušnosti nebo plavidly plujícími pod vlajkou státu, který není stranou této organizace, nebo jiným rybolovným subjektem způsobem, který se neslučuje s opatřeními uvedené organizace zaměřenými na zachování a řízení rybolovných zdrojů nebo je s nimi v rozporu nebo

b) 

prováděné rybářskými plavidly v oblastech nebo u rybích populací, na něž se nevztahují žádná opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů, způsobem neslučitelným s odpovědností států za zachování živých mořských zdrojů podle mezinárodního práva;

5) 

„rybářským plavidlem“ plavidlo o libovolné velikosti používané nebo určené k obchodnímu využívání rybolovných zdrojů, včetně podpůrných plavidel, plavidel na zpracování ryb a plavidel podílejících se na překládkách, jakož i dopravních plavidel vybavených pro přepravu produktů rybolovu, s výjimkou kontejnerových lodí;

6) 

„rybářským plavidlem Společenství“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu a registrované ve Společenství;

7) 

„oprávněním k rybolovu“ oprávnění účastnit se rybolovných činností během stanoveného období, v určité oblasti nebo pro určitý druh rybolovu;

8) 

„produkty rybolovu“ veškeré produkty, které spadají pod kapitolu 03 a položky 1604 a 1605 kombinované nomenklatury stanovené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( 1 ), s výjimkou produktů uvedených v příloze I tohoto nařízení;

9) 

„opatřeními pro zachování a řízení zdrojů“ opatření na zachování a řízení jednoho nebo více druhů živých mořských zdrojů, přijatá a platná podle příslušných předpisů mezinárodního práva nebo práva Společenství;

10) 

„překládkou“ vykládka všech nebo některých produktů rybolovu, které se nacházejí na palubě jednoho rybářského plavidla, na jiné rybářské plavidlo;

11) 

„dovozem“ dovezení produktů rybolovu na území Společenství, a to i pro účely překládky v přístavech na jeho území;

12) 

„nepřímým dovozem“ dovoz produktů rybolovu do Společenství z území třetí země, jiné, než je stát vlajky rybářského plavidla odpovědného za úlovek;

13) 

„vývozem“ jakékoli přemístění produktů rybolovu odlovených plavidly plujícími pod vlajkou členského státu do třetí země, včetně přemístění z území Společenství, ze třetí země nebo z lovišť;

14) 

„zpětným vývozem“ jakékoli přemístění produktů rybolovu, které byly předtím dovezeny na území Společenství, z území Společenství;

15) 

„regionální organizací pro řízení rybolovu“ subregionální, regionální nebo podobná organizace s pravomocí, uznanou mezinárodním právem, zavádět opatření na zachování a řízení živých mořských zdrojů, za něž je zodpovědná na základě úmluvy nebo dohody, kterou byla zřízena;

16) 

„smluvní stranou“ smluvní strana mezinárodní úmluvy nebo dohody zřizující regionální organizaci pro řízení rybolovu, jakož i státy, rybolovné subjekty nebo jiné subjekty spolupracující s touto organizací, jimž byl ve vztahu k této organizaci udělen status spolupracující nesmluvní strany;

17) 

„pozorováním“ každé pozorování rybářského plavidla, které může splňovat jedno nebo více kritérií uvedených v čl. 3 odst. 1, příslušným orgánem odpovědným za inspekci na moři některého členského státu nebo velitelem rybářského plavidla Společenství nebo třetí země;

18) 

„společnou rybolovnou operací“ operace mezi dvěma nebo více rybářskými plavidly, při níž se přemísťuje úlovek z lovného zařízení jednoho rybářského plavidla na druhé nebo při níž způsob rybolovu používaný těmito plavidly vyžaduje jedno společné lovné zařízení;

19) 

„právnickou osobou“ právní subjekt, který má tento status v rámci příslušného vnitrostátního práva, kromě států nebo veřejných subjektů při výkonu státní pravomoci a veřejných organizací;

20) 

„rizikem“ pravděpodobnost, že může dojít k události, pokud jde o produkty rybolovu dovezené na území Společenství nebo z něj vyvezené, která brání správnému provádění tohoto nařízení nebo opatření pro zachování a řízení zdrojů;

21) 

„řízením rizik“ systematické zjišťování rizik a provádění všech nezbytných opatření s cílem omezit vystavení riziku. Zahrnuje to činnosti jako shromažďování údajů a informací, analýza a hodnocení rizik, nařizování a přijímání opatření a pravidelné sledování a přezkoumávání procesu a jeho výsledků, a to na základě mezinárodních zdrojů nebo strategií a zdrojů nebo strategií na úrovni Společenství či členských států;

22) 

„volným mořem“ všechny části moří podle článku 86 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS);

23) 

„zásilkou“ produkty, které buď současně posílá jeden vývozce jednomu příjemci, nebo na něž se vztahuje jeden přepravní doklad zahrnující jejich přepravu od vývozce k příjemci.

Článek 3

Rybářská plavidla provádějící rybolov NNN

1.  

Rybářské plavidlo se považuje za plavidlo provádějící rybolov NNN, pokud se ukáže, že v rozporu s opatřeními pro zachování a řízení zdrojů v dané oblasti provádělo tyto činnosti:

a) 

lovilo bez platné licence, oprávnění nebo povolení vydaného státem vlajky nebo příslušným pobřežním státem nebo

b) 

nesplnilo své povinnosti spočívající v zaznamenání a nahlášení úlovku nebo údajů s ním souvisejících, včetně údajů, které mají být předávány prostřednictvím satelitního systému sledování plavidel nebo předběžných oznámení podle článku 6, nebo

c) 

lovilo v uzavřené oblasti, během období hájení nebo bez kvóty či po jejím vyčerpání nebo v hloubce, v níž je zakázán rybolov, nebo

d) 

provádělo přímý rybolov populací, na něž se vztahuje moratorium nebo jejichž lov je zakázán, nebo

e) 

používalo zakázané rybolovné zařízení nebo rybolovné zařízení, které není v souladu s předpisy, nebo

f) 

falšovalo nebo skrývalo označení, totožnost nebo registraci nebo

g) 

zatajilo důkazy týkající se vyšetřování nebo s nimi manipulovalo nebo je odstranilo nebo

h) 

bránilo rybářským inspektorům ve výkonu jejich povinností při kontrole dodržování předpisů pro zachování a řízení zdrojů nebo pozorovatelům ve výkonu jejich povinností při kontrole dodržování příslušných předpisů Společenství nebo

i) 

přijalo na palubu, překládalo nebo vykládalo podměrečné ryby v rozporu s platnými právními předpisy nebo

j) 

překládalo úlovky rybářských plavidel určených podle tohoto nařízení jako rybářská plavidla provádějící rybolov NNN, a to zejména těch, která jsou zařazena na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN nebo na seznam regionální organizace pro řízení rybolovu s plavidly provádějícími rybolov NNN, nebo se účastnilo společných rybolovných operací s těmito plavidly nebo taková plavidla podporovalo či jim doplňovalo zásoby nebo

k) 

provozovalo rybolovné činnosti v oblasti určité regionální organizace pro řízení rybolovu způsobem, který nebyl v souladu nebo byl v rozporu s opatřeními pro zachování a řízení zdrojů přijatými touto organizací, a pluje pod vlajkou státu, který není smluvní stranou této organizace, nebo podle jejího tvrzení s touto organizací nespolupracuje nebo

l) 

nemá státní příslušnost, a je proto podle mezinárodního práva plavidlem bez státní příslušnosti.

2.  
Činnosti uvedené v odstavci 1se považují za závažná porušení předpisů podle článku 42 v závislosti na závažnosti daného porušení předpisů, kterou určí příslušný orgán členského státu s ohledem na kritéria, jako jsou vzniklá škoda a její výše, rozsah porušení předpisů nebo jeho opakování.KAPITOLA II

INSPEKCE RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL TŘETÍCH ZEMÍ V PŘÍSTAVECH ČLENSKÝCH STÁTŮODDÍL I

Podmínky pro přístup rybářských plavidel třetích zemí do přístavu

Článek 4

Režimy přístavních inspekcí

1.  
Za účelem předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN se stanoví pravidla pro udržování účinného režimu přístavních inspekcí pro rybářská plavidla třetích zemí vplouvající do přístavů členských států.
2.  
Přístup do přístavů členských států, poskytování přístavních služeb a provádění vykládky nebo překládky v těchto přístavech se zakazuje rybářským plavidlům třetích zemí, pokud nesplňují požadavky stanovené v tomto nařízení, s výjimkou případů vyšší moci nebo nouze ve smyslu článku 18 úmluvy UNCLOS (dále jen „vyšší moc nebo nouze“), pokud jde o služby, které jsou nezbytně nutné pro nápravu těchto situací.
3.  
Překládky mezi rybářskými plavidly třetích zemí nebo mezi těmito plavidly a rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou některého členského státu jsou ve vodách Společenství zakázány a v souladu s ustanoveními této kapitoly probíhají pouze v přístavu.
4.  
Rybářská plavidla plující pod vlajkou určitého členského státu nejsou oprávněna překládat na moři úlovky z plavidel třetích zemí mimo vody Společenství, pokud rybářská plavidla nejsou registrována jako dopravní plavidla pod záštitou některé regionální organizace pro řízení rybolovu.

Článek 5

Určené přístavy

1.  
Členské státy určí přístavy nebo místa poblíž pobřeží, kde je povolena vykládka nebo překládka produktů rybolovu a přístavní služby uvedené v čl. 4 odst. 2.
2.  
Přístup k přístavním službám a provedení vykládky nebo překládky jsou rybářským plavidlům třetích zemí povoleny pouze v určených přístavech.
3.  
Členské státy předají Komisi nejpozději do 15. ledna každého roku seznam určených přístavů. Veškeré následné změny tohoto seznamu se oznamují Komisi nejméně 15 dní před nabytím účinnosti dané změny.
4.  
Komise zveřejní neprodleně seznam určených přístavů v Úředním věstníku Evropské unie a na svých internetových stránkách.

Článek 6

Předběžné oznámení

1.  

Velitelé rybářských plavidel třetích zemí nebo jejich zástupci oznámí příslušným orgánům členského státu, jehož určený přístav nebo prostory pro vykládku chtějí použít, nejméně 3 pracovní dny před odhadovaným příjezdem do přístavu tyto údaje:

a) 

označení plavidla;

b) 

jméno určeného cílového přístavu a účel vplutí do tohoto přístavu, vykládky, překládky nebo přístupu ke službám;

c) 

oprávnění k rybolovu nebo případně oprávnění k podpoře rybolovných operací nebo k překládce produktů rybolovu;

d) 

časové údaje o rybolovném výjezdu;

e) 

předpokládaný den a čas připlutí do přístavu;

f) 

množství jednotlivých druhů uchovávaná na palubě, nebo případně zprávu, že na palubě není žádný úlovek;

g) 

oblast nebo oblasti rybolovu, v nichž se rybolov nebo překládka uskutečnily, ať již ve vodách Společenství, v oblasti pod jurisdikcí nebo svrchovaností třetí země nebo na volném moři;

h) 

množství každého druhu, které má být vyloženo nebo přeloženo.

Velitelé rybářských plavidel třetích zemí nebo jejich zástupci jsou zproštěni oznamovací povinnosti uvedené v písmenech a), c), d), g) a h), pokud osvědčení o úlovku bylo potvrzeno v souladu s kapitolou III pro celkový úlovek, který má být vyložen nebo přeložen na území Společenství.

2.  
K oznámení uvedenému v odstavci 1 se přikládá osvědčení o úlovku potvrzené v souladu s kapitolou III, pokud má rybářské plavidlo třetí země na palubě produkty rybolovu. Ustanovení ►C1  uvedená v článku 13 ◄ o uznávání dokladů o úlovku nebo formulářů státní přístavní kontroly, které jsou součástí dokladů o úlovku, nebo režimů přístavní kontroly přijatých regionálními organizacemi pro řízení rybolovu se použijí obdobně.
3.  
Komise může postupem uvedeným v článku 54 odst. 2 osvobodit určité kategorie rybářských plavidel třetích zemí od povinnosti uvedené v odstavci 1 na omezenou dobu, která však může být prodloužena, nebo stanovit jinou lhůtu pro podání oznámení, přičemž se mimo jiné vezme v úvahu druh produktu rybolovu, vzdálenost mezi lovišti, místy vykládky a přístavy, ve kterých jsou dotčená plavidla zaregistrována nebo zapsána.
4.  
Tento článek se použije, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení obsažená v dohodách o rybolovu uzavřených mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

Článek 7

Oprávnění

1.  
Aniž je dotčen čl. 37 bod 5), udělí se oprávnění pro vstup do přístavu rybářskému plavidlu třetí země pouze tehdy, jsou-li údaje stanovené v čl. 6 odst. 1 úplné, a pokud má plavidlo třetí země na palubě produkty rybolovu, jsou-li doprovázeny osvědčením o úlovku podle čl. 6 odst. 2.
2.  
Oprávnění k zahájení vykládky nebo překládky v přístavu je uděleno po kontrole úplnosti předložených informací podle odstavce 1, případně po ukončení inspekce provedené v souladu s oddílem 2.
3.  
Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku může členský stát přístavu povolit přístup do něj a celkovou nebo částečnou vykládku v případech, kdy údaje stanovené v čl. 6 odst. 1 nejsou úplné nebo ještě probíhá jejich kontrola či ověřování, ale uskladní v těchto případech dotčené produkty rybolovu pod kontrolou příslušných orgánů. Produkty rybolovu jsou uvolněny k prodeji, převzetí nebo přepravě až po obdržení informací stanovených v čl. 6 odst. 1, nebo po dokončení procesu kontroly či ověřování. Pokud není tento proces dokončen do 14 dnů od vykládky, může členský stát přístavu produkty rybolovu zabavit a naložit s nimi v souladu s vnitrostátními předpisy. Náklady na skladování nesou provozovatelé.

Článek 8

Zaznamenávání vykládek nebo překládek

1.  
Před vykládkou nebo překládkou předloží velitelé rybářských plavidel třetích zemí nebo jejich zástupci orgánům členského státu, jehož přístavy určené pro vykládku nebo zařízení pro překládku používají, prohlášení uvádějící množství produktů rybolovu podle druhů, které má být vyloženo nebo přeloženo, a datum a místo každého úlovku, pokud možno v elektronické podobě. Za správnost těchto prohlášení odpovídají velitelé plavidel a jejich zástupci.
2.  
Členské státy uchovávají originály prohlášení uvedených v odstavci 1 nebo, jsou-li předávány elektronicky, tištěnou podobu těchto prohlášení, po dobu tří let nebo déle v souladu s vnitrostátními předpisy.
3.  
Postupy a formuláře týkající se prohlášení o vykládce a překládce se stanoví postupem podle článku 54 odst. 2.
4.  
Členské státy oznámí elektronickou cestou Komisi před koncem prvního měsíce každého kalendářního čtvrtletí množství vyložená nebo přeložená rybářskými plavidly třetích zemí v jejich přístavech v průběhu předchozího čtvrtletí.ODDÍL 2

Přístavní inspekce

Článek 9

Obecné zásady

1.  
Členské státy provedou každoročně ve svých určených přístavech inspekce nejméně 5 % vykládek a překládek provedených rybářskými plavidly třetích zemí na základě hodnotících kritérií stanovených postupem podle článku 54 odst. 2 na základě řízení rizik, aniž jsou dotčeny vyšší prahové limity přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.
2.  

V každém případě se inspekce provádí u těchto rybářských plavidel:

a) 

rybářská plavidla pozorovaná v souladu s článkem 48;

b) 

rybářská plavidla ohlášená v rámci oznámení učiněného v systému varování na úrovni Společenství v souladu s kapitolou IV;

c) 

rybářská plavidla určená v souladu s článkem 25 Komisí jako plavidla, u nichž se předpokládá, že provádějí rybolov NNN;

d) 

rybářská plavidla uvedená na seznamu plavidel provádějících rybolov NNN, přijatém regionální organizací pro řízení rybolovu a oznámeném členským státům v souladu s článkem 30.

Článek 10

Postup inspekce

1.  
Úředníkům pověřeným inspekcemi (dále jen „úředníci“) musí být umožněno kontrolovat všechny příslušné prostory, paluby nebo místnosti rybářského plavidla, úlovky (zpracované i nezpracované), sítě nebo jiná lovná zařízení, vybavení a jakékoli důležité dokumenty, které úředníci považují za nutné ověřit v souladu s platnými právními a správními předpisy nebo mezinárodními opatřeními pro řízení a zachování zdrojů. Úředníci mohou rovněž klást otázky osobám, u nichž se předpokládá, že mají informace o záležitosti, která je předmětem inspekce.
2.  
Inspekce se týkají sledování celého procesu vykládky nebo překládky a zahrnují křížovou kontrolu mezi množstvím podle druhů zaznamenaným v předběžném oznámení vykládky a množstvím podle druhů, které bylo vyloženo nebo přeloženo.
3.  
Úředníci podepíšou svoji inspekční zprávu v přítomnosti velitele rybářského plavidla, který má právo do zprávy doplnit nebo nechat doplnit všechny informace, které považuje za důležité. Úředníci do lodního deníku uvedou, že byla provedena inspekce.
4.  
Kopie inspekční zprávy se předá veliteli rybářského plavidla, který ji může zaslat vlastníkovi plavidla.
5.  
Velitel plavidla spolupracuje a napomáhá při inspekcích rybářského plavidla a neklade překážky, nezastrašuje úředníky ani se nevměšuje do výkonu jejich povinností.

Článek 11

Postup v případě porušení předpisů

1.  

Pokud informace shromážděné v průběhu inspekce dávají úředníkovi pověřenému inspekcí důvod domnívat se, že rybářské plavidlo provádí rybolov NNN podle kritérií stanovených v článku 3, úředník

a) 

zaznamená domnělé porušení předpisů do inspekční zprávy;

b) 

přijme veškerá nutná opatření k zabezpečení důkazů týkajících se tohoto domnělého porušení předpisů;

c) 

neprodleně zašle inspekční zprávu příslušnému orgánu.

2.  
Pokud výsledky inspekce prokazují, že rybářské plavidlo třetí země provádělo podle kritérií stanovených v článku 3 rybolov NNN, nepovolí příslušné orgány v členském státě přístavu těmto plavidlům vykládku nebo překládku jejich úlovku.
3.  
Členský stát, který vykonává inspekci, předá neprodleně oznámení o svém rozhodnutí nepovolit vykládku nebo překládku přijatém v souladu s odstavcem 2 spolu s kopií inspekční zprávy Komisi nebo jí určenému orgánu, který je okamžitě předá příslušnému orgánu státu, pod jehož vlajkou rybářské plavidlo podrobené inspekci pluje, spolu s kopií pro stát nebo státy vlajky předávajících plavidel, kde rybářské plavidlo podrobené inspekci provádělo překládku. Kopie oznámení se případně zašle výkonnému tajemníkovi regionální organizace pro řízení rybolovu, v jejíž oblasti působnosti byl odlov proveden.
4.  
Pokud k domnělému porušení předpisů došlo na volném moři, spolupracuje členský stát přístavu se státem vlajky při vyšetřování podezření z porušení předpisů a případně uloží sankce stanovené právními předpisy členského státu přístavu, pokud v souladu s mezinárodním právem stát vlajky výslovně souhlasil s přenesením své pravomoci. Kromě toho, pokud k domnělému porušení předpisů došlo ve vodách třetí země, spolupracuje členský stát přístavu při provádění vyšetřování rovněž s pobřežním státem a případně uloží sankce stanovené právními předpisy tohoto členského státu přístavu, pokud v souladu s mezinárodním právem pobřežní stát výslovně souhlasil s přenesením své pravomoci.KAPITOLA III

SYSTÉM OSVĚDČENÍ O ÚLOVKU PRO DOVOZ A VÝVOZ PRODUKTŮ RYBOLOVU

Článek 12

Osvědčení o úlovku

1.  
Dovoz produktů rybolovu pocházejících z rybolovu NNN do Společenství se zakazuje.
2.  
Pro zajištění účinnosti zákazu stanoveného v odstavci 1 se do Společenství dovážejí pouze produkty rybolovu provázené osvědčením o úlovku v souladu s tímto nařízením.
3.  
Osvědčení o úlovku uvedené v odstavci 2 potvrdí stát vlajky rybářského plavidla nebo rybářských plavidel, z jejichž odlovů byly produkty rybolovu získány. Cílem je potvrdit, že tyto odlovy byly provedeny v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními opatřeními pro zachování a řízení zdrojů.
4.  
Osvědčení o úlovku musí obsahovat všechny údaje uvedené ve vzoru formuláře podle přílohy II a potvrzuje ho orgán veřejné moci státu vlajky s potřebnými pravomocemi k ověření správnosti informací. Po dohodě se státy vlajky mohou být osvědčení o úlovku v rámci spolupráce podle čl. 20 odst. 4 sestavena, potvrzena nebo předložena v elektronické podobě nebo mohou být nahrazena elektronickými systémy sledovatelnosti zajišťujícími stejnou úroveň kontroly ze strany orgánů.
5.  
Seznam v příloze I uvádějící produkty vyjmuté z oblasti působnosti provádění osvědčení o úlovku může být každoročně přezkoumán na základě výsledků informací shromážděných podle kapitol II, III, IV, V, VIII, X a XII a pozměněn postupem podle článku 54 odst. 2.

Článek 13

Systémy dokumentace úlovků dohodnuté a platné v rámci regionální organizace pro řízení rybolovu

1.  
Doklady o úlovku a všechny související dokumenty potvrzené v souladu se systémy dokumentace úlovků přijatými regionální organizací pro řízení rybolovu, které jsou uznány za dokumenty splňující požadavky stanovené v tomto nařízení, se považují za osvědčení o úlovku, pokud jde o produkty rybolovu z druhů, na které se tyto systémy dokumentace úlovků vztahují, a podléhají požadavkům kontroly a ověření vyplývajícím pro členský stát dovozu z článků 16 a 17 a ustanovením o odmítnutí dovozu uvedeným v článku 18. Seznam těchto systémů dokumentace úlovků se stanoví postupem podle článku 54 odst. 2.
2.  
Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčena konkrétní platná nařízení, kterými se tyto systémy dokumentace úlovků uplatňují v právu Společenství.

Článek 14

Nepřímý dovoz produktů rybolovu

1.  

Aby mohly být produkty rybolovu tvořící jednu zásilku, přepravované do Společenství z třetí země, jiné, než je stát vlajky, také jako jedna zásilka dovezeny, musí dovozce předložit orgánům členských států dovozu

a) 

osvědčení o úlovku potvrzené/á státem vlajky a

b) 

listinné důkazy prokazující, že produkty rybolovu nebyly předmětem jiných činností než vykládka, opětovná nakládka nebo jakákoli jiná činnost s cílem zachovat je v dobrém a původním stavu a že zůstaly pod dohledem příslušných orgánů v dané třetí zemi.

Listinné důkazy se předkládají prostřednictvím

i) 

pokud je to vhodné, jediného přepravního dokladu vydaného pro přepravu z území státu vlajky přes danou třetí zemi nebo

ii) 

dokumentu vydaného příslušnými orgány dané třetí země

— 
uvádějícího přesný popis produktů rybolovu, data vykládky a opětovné nakládky produktů, případně názvy lodí nebo jiné použité dopravní prostředky, a
— 
uvádějícího podmínky, za kterých produkty rybolovu v dané zemi zůstaly.

Pokud se na dotčené druhy vztahuje systém dokumentace úlovků přijatý regionální organizací pro řízení rybolovu a uznaný podle článku 13, lze výše uvedené dokumenty nahradit osvědčením o zpětném vývozu z tohoto systému dokumentace úlovků za předpokladu, že daná třetí země splnila svou oznamovací povinnost.

2.  

Aby mohly být produkty rybolovu tvořící jednu zásilku, které byly zpracovány v třetí zemi, jiné, než je stát vlajky, dovezeny, musí dovozce předložit orgánům členského státu dovozu prohlášení zpracovatelského podniku v dané třetí zemi potvrzené příslušnými orgány této země podle formuláře uvedeného v příloze IV

a) 

obsahujícího přesný popis nezpracovaných a zpracovaných produktů a jejich příslušná množství;

b) 

uvádějícího, že zpracované produkty byly zpracovány v uvedené třetí zemi z úlovků opatřených osvědčením(i) o úlovku potvrzeným(i) státem vlajky a

c) 

k němuž jsou připojeny

i) 

originál nebo originály osvědčení o úlovku, pokud všechny dotyčné úlovky byly použity při zpracování rybářských produktů vyvezených v jedné zásilce, nebo

ii) 

kopie osvědčení o úlovku, pokud dotyčné úlovky byly částečně použity při zpracování rybářských produktů vyvezených v jedné zásilce.

Pokud se na dotčené druhy vztahuje systém dokumentace úlovků přijatý regionální organizací pro řízení rybolovu a uznaný podle článku 13, lze výše uvedené prohlášení nahradit osvědčením o zpětném vývozu z tohoto systému dokumentace úlovků za předpokladu, že daná třetí země splnila oznamovací povinnost.

3.  
Dokumenty a prohlášení uvedené v odst. 1 písm. b) a odst. 2 tohoto článku lze předat v elektronické podobě v rámci spolupráce podle čl. 20 odst. 4.

Článek 15

Vývoz úlovků rybářských plavidel plujících pod vlajkou členského státu

1.  
Vývoz úlovků rybářských plavidel plujících pod vlajkou členského státu podléhá potvrzení osvědčení o úlovku příslušnými orgány členského státu vlajky, jak je stanoveno v čl. 12 odst. 4, pokud je to požadováno v rámci spolupráce podle čl. 20 odst. 4.
2.  
Členské státy vlajky oznámí Komisi své příslušné orgány pro potvrzování osvědčení o úlovku uvedeného v odstavci 1.

Článek 16

Předkládání a kontrola osvědčení o úlovku

1.  
Potvrzené osvědčení o úlovku předloží dovozce příslušným orgánům členského státu, kam má být produkt dovezen, nejméně tři pracovní dny před odhadovanou dobou příjezdu do místa vstupu na území Společenství. Lhůta tří pracovních dnů může být upravena podle druhu produktu rybolovu, vzdálenosti k místu vstupu na území Společenství nebo podle použitého dopravního prostředku. Tyto příslušné orgány zkontrolují osvědčení o úlovku na základě řízení rizik s ohledem na informace uvedené v oznámení obdrženém od státu vlajky podle článků 20 a 22.
2.  
Odchylně od odstavce 1 mohou dovozci, kterým byl udělen status schváleného hospodářského subjektu, oznámit příslušným orgánům daného členského státu dovoz produktů ve lhůtě uvedené v odstavci 1 a ponechat potvrzené osvědčení o úlovku a související dokumenty uvedené v článku 14 k dispozici orgánům pro účely kontroly podle odstavce 1 tohoto článku nebo ověření podle článku 17.
3.  

Kritéria pro udělení statusu schváleného hospodářského subjektu dovozci příslušnými orgány členského státu zahrnují

a) 

usazení dovozce na území tohoto členského státu;

b) 

dostatečný počet a objem dovozních operací opravňující k provedení postupu podle odstavce 2;

c) 

odpovídající záznamy o souladu s požadavky opatření pro zachování a řízení zdrojů;

d) 

uspokojivý systém vedení obchodních záznamů, případně záznamů o dopravě a zpracování, které umožňují vhodné kontroly a ověřování pro účely tohoto nařízení;

e) 

existenci prostředků pro provádění těchto kontrol a ověření;

f) 

v případě potřeby praktické normy pro způsobilost nebo odbornou kvalifikaci, které přímo souvisí s vykonávanou činností a

g) 

případně prokázanou platební schopnost.

Členské státy sdělí Komisi jméno a adresu „schválených hospodářských subjektů“ co nejdříve po udělení tohoto statusu. Komise tyto informace zpřístupní v elektronické podobě členským státům.

Pravidla související se statusem schváleného hospodářského subjektu mohou být stanovena postupem podle článku 54 odst. 2.

Článek 17

Ověřování

1.  
Příslušné orgány členských států mohou provádět veškerá ověřování, která považují za nezbytná, s cílem zajistit správné používání ustanovení tohoto nařízení.
2.  
Ověřování mohou zejména spočívat v kontrole produktů, v ověření údajů v prohlášeních a existence a pravosti dokladů, v kontrole účtů hospodářských subjektů a jiných záznamů, v inspekcích dopravních prostředků včetně kontejnerů použitých pro produkty a míst uskladnění produktů a v provádění úředního šetření a dalších podobných činností, kromě inspekce rybářských plavidel v přístavu podle kapitoly II.
3.  
Ověřování se zaměří na rizika určená na základě kritérií vypracovaných na úrovni členských států nebo na úrovni Společenství v rámci řízení rizik. Členské státy oznámí Komisi svá vnitrostátní kritéria do 30 pracovních dnů od 29. října 2008 a tyto informace aktualizují. Kritéria Společenství se určí postupem podle článku 54 odst. 2.
4.  

Ověřování se provádí každopádně, pokud

a) 

orgán členského státu provádějící ověření má důvod pro zpochybnění pravosti vlastního osvědčení o úlovku nebo razítka či podpisu potvrzení příslušného orgánu státu vlajky nebo

b) 

orgán členského státu provádějící ověření má informace, které zpochybňují dodržení platných právních a správních předpisů nebo opatření pro zachování a řízení zdrojů ze strany rybářského plavidla nebo plnění jiných požadavků stanovených v tomto nařízení nebo

c) 

rybářská plavidla, rybářské společnosti nebo jiné subjekty byly nahlášeny v souvislosti s předpokládaným rybolovem NNN, včetně rybářských plavidel, která byla nahlášena regionální organizaci pro řízení rybolovu v souladu s nástrojem přijatým touto organizací za účelem zavedení seznamu plavidel, u nichž se předpokládá, že provádějí rybolov NNN, nebo

d) 

státy vlajky nebo země zpětného vývozu byly nahlášeny regionální organizaci pro řízení rybolovu v souladu s podmínkami nástroje přijatého touto organizací pro provádění obchodních opatření vůči státům vlajky nebo

e) 

bylo zveřejněno varovné oznámení podle čl. 23 odst. 1.

5.  
Kromě ověřování podle odstavců 3 a 4 se mohou členské státy rozhodnout provést náhodná ověření.
6.  

Pro účely ověřování si mohou příslušné orgány členských států vyžádat pomoc příslušných orgánů státu vlajky nebo třetí země, jiné, než je stát vlajky, podle článku 14, přičemž

a) 

v žádosti o pomoc se uvedou důvody, proč mají příslušné orgány dotčeného státu důvodné pochybnosti ohledně platnosti osvědčení, údajů v něm obsažených nebo souladu produktů s opatřeními pro zachování a řízení zdrojů. Druhopis osvědčení o úlovku a jakékoli informace nebo doklady naznačující, že údaje v osvědčení jsou nesprávné, se přiloží jako podpůrné doklady k žádosti o pomoc. Tato žádost se zašle neprodleně příslušným orgánům státu vlajky nebo třetí země, jiné, než je stát vlajky, podle článku 14;

b) 

ověření se provede do 15 dnů ode dne podání žádosti o ověření. Nemohou-li příslušné orgány dotčeného státu vlajky tuto lhůtu dodržet, mohou orgány provádějící v členském státě ověření na žádost státu vlajky nebo třetí země, jiné, než je stát vlajky, podle článku 14 uvedenou lhůtu pro zaslání odpovědi prodloužit, avšak nejdéle o 15 dnů.

7.  
Uvolnění produktů pro uvedení na trh se pozastaví, dokud nejsou k dispozici výsledky ověřování uvedených v odstavcích 1 až 6. Náklady na skladování nesou provozovatelé.
8.  
Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány pro kontrolu a ověřování osvědčení o úlovku podle článku 16 a podle odstavců 1 až 6 tohoto článku.

Článek 18

Odmítnutí dovozu

1.  

Příslušné orgány členských států odmítnou případně dovoz produktů rybolovu do Společenství, aniž by musely žádat dodatečné důkazy nebo posílat žádost o pomoc státu vlajky, pokud si jsou vědomy toho, že

a) 

dovozce nebyl s to předložit osvědčení o úlovku pro dané produkty nebo splnit své povinnosti podle čl. 16 odst. 1 nebo 2;

b) 

produkty určené pro dovoz nejsou totožné s produkty uvedenými v osvědčení o úlovku;

c) 

osvědčení o úlovku není potvrzeno orgánem veřejné moci státu vlajky uvedeným v čl. 12 odst. 3;

d) 

osvědčení o úlovku neuvádí všechny potřebné údaje;

e) 

dovozce není schopen prokázat, že produkty rybolovu jsou v souladu s podmínkami čl. 14 odst. 1 nebo 2;

f) 

rybářské plavidlo uvedené v osvědčení o úlovku jako plavidlo původu úlovku je zařazeno na seznam Společenství s plavidly provádějícími NNN nebo na seznamech plavidel provádějících NNN uvedených v článku 30;

g) 

osvědčení o úlovku potvrdily orgány státu vlajky určeného v souladu s článkem 31 jako nespolupracující stát.

2.  

Příslušné orgány členských států případně odmítnou dovoz jakýchkoli produktů rybolovu do Společenství na základě žádosti o pomoc podle čl. 17 odst. 6, pokud

a) 

obdržely odpověď, podle níž nebyl vývozce oprávněn žádat o potvrzení osvědčení o úlovku, nebo

b) 

obdržely odpověď, podle níž nejsou produkty v souladu s opatřeními pro zachování a řízení zdrojů nebo nesplňují jiné podmínky uvedené v této kapitole nebo

c) 

neobdržely ve stanovené lhůtě žádnou odpověď nebo

d) 

obdržely odpověď neposkytující příslušné odpovědi na otázky obsažené v žádosti.

3.  
Pokud je podle odstavce 1 nebo 2 dovoz produktů rybolovu odmítnut, mohou členské státy tyto produkty v souladu s vnitrostátními předpisy zabavit a zničit, odstranit nebo prodat. Výnosy z prodeje lze použít pro dobročinné účely.
4.  
Každá osoba má právo se odvolat proti rozhodnutím přijatým příslušnými orgány podle odstavce 1, 2 nebo 3, která se jí přímo týkají. Právo na odvolání se vykoná podle platných předpisů dotčeného členského státu.
5.  
Příslušné orgány členských států oznámí odmítnutí dovozu státu vlajky a případně třetí zemi, jiné, než je stát vlajky, podle článku 14. Kopie oznámení se zasílá Komisi.

Článek 19

Tranzit a překládka

1.  
Pokud budou v místě vstupu na území Společenství produkty rybolovu zařazeny do režimu tranzitu a přepraveny do jiného členského státu, kde budou zařazeny do jiného celního režimu, provedou se v tomto členském státě ustanovení článků 17 a 18.
2.  
Pokud budou v místě vstupu na území Společenství produkty rybolovu zařazeny do režimu tranzitu a dopraveny na jiné místo v témže členském státě, kde budou uvedeny do jiného celního režimu, mohou členské státy provádět ustanovení článků 16, 17 a 18 v místě vstupu nebo v místě určení. Členské státy co nejdříve oznámí Komisi opatření přijatá k provádění tohoto odstavce a tyto informace aktualizují. Komise tato oznámení zveřejní na svých internetových stránkách.
3.  
Pokud jsou v místě vstupu na území Společenství produkty překládány a přepravovány po moři do jiného členského státu, provedou se ustanovení článků 17 a 18 v tomto členském státu.
4.  
Členské státy překládky oznámí členským státům určení informace získané z přepravních dokladů o povaze produktů rybolovu, jejich hmotnosti, přístavu nakládky a přepravci v třetí zemi, názvy přepravních plavidel a přístavů překládky a určení, jakmile jsou tyto informace známy, a před očekávaným datem připlutí do přístavu určení.

Článek 20

Oznámení státu vlajky a spolupráce se třetími zeměmi

1.  

Přijetí osvědčení o úlovku potvrzeného daným státem vlajky pro účely tohoto nařízení podléhá podmínce, že Komise obdržela oznámení od dotčeného státu vlajky potvrzující, že

a) 

daný stát má zavedena vnitrostátní opatření pro provádění, kontrolu a vymáhání právních a správních předpisů a opatření pro zachování a řízení zdrojů, která musí rybářská plavidla dodržovat;

b) 

jeho veřejné orgány jsou zmocněny ověřovat pravdivost informací obsažených v osvědčeních o úlovku a provádět na žádost členských států ověření těchto osvědčení. Oznámení také obsahuje údaje nezbytné pro určení těchto orgánů.

2.  
Údaje, které mají být uvedeny v oznámení podle odstavce 1, jsou stanoveny v příloze III tohoto nařízení.
3.  
Komise informuje stát vlajky o přijetí oznámení zaslaného podle odstavce 1. Neuvede-li stát vlajky v oznámení pro Komisi všechny náležitosti zmíněné v odstavci 1, oznámí Komise danému státu vlajky, které z nich chybějí, a požádá ho, aby předložil nové oznámení.
4.  

Komise případně administrativně spolupracuje se třetími zeměmi v oblastech týkajících se provádění ustanovení tohoto nařízení o osvědčení o úlovku, včetně používání elektronických prostředků pro sestavení, potvrzení nebo předložení osvědčení o úlovku a případně dokumentů uvedených v čl. 14 odst. 1 a 2.

Tato spolupráce sleduje tyto cíle:

a) 

zajistit, aby produkty rybolovu dovážené do Společenství pocházely z úlovků získaných v souladu s platnými právními a správními předpisy nebo opatřeními pro zachování a řízení zdrojů;

b) 

usnadnit státům vlajky plnění formalit spojených s přístupem rybářských plavidel do přístavů, dovozem produktů rybolovu a požadavky na ověřování osvědčení o úlovku uvedenými v kapitole II a v této kapitole;

c) 

stanovit provedení auditů na místě ze strany Komise nebo jí určeného subjektu pro ověření účinnosti provádění dohodnuté spolupráce;

d) 

zajistit zřízení rámce pro výměnu informací mezi oběma stranami s cílem podpořit provádění dohodnuté spolupráce.

5.  
Spolupráce stanovená v odstavci 4 se však nepovažuje za podmínku pro použití této kapitoly na dovoz pocházející z úlovků rybářských plavidel plujících pod vlajkou jakéhokoli státu.

Článek 21

Zpětný vývoz

1.  
Zpětný vývoz produktů dovezených na základě osvědčení o úlovku v souladu s touto kapitolou je povolen tím, že příslušné orgány členského státu, z něhož má být zpětný vývoz proveden, potvrdí část osvědčení o úlovku nebo druhopisu tohoto osvědčení týkající se „zpětného vývozu“, pokud jsou produkty rybolovu, které mají být zpětně vyvezeny, součástí dovezených produktů.
2.  
Postup stanovený v čl. 16. odst. 2 se použije obdobným způsobem v případě, kdy jsou produkty rybolovu zpětně vyváženy schváleným hospodářským subjektem.
3.  
Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány pro potvrzování a ověřování části „zpětný vývoz“ osvědčení o úlovku postupem podle článku 15.

Článek 22

Vedení evidence a její zveřejňování

1.  

Komise povede evidenci států a jejich příslušných orgánů oznámených v souladu s touto kapitolou, která zahrnuje

a) 

členské státy, které oznámily své příslušné orgány pro potvrzování, kontrolu a ověřování osvědčení o úlovku a zpětném vývozu v souladu s články 15, 16, 17 a 21;

b) 

státy vlajky, v jejichž případě bylo přijato oznámení podle čl. 20 odst. 1, s uvedením těch států, v jejichž případě byla dohodnuta spolupráce podle čl. 20 odst. 4.

2.  
Komise zveřejní na svých internetových stránkách a v Úředním věstníku Evropské unie seznam států a jejich příslušných orgánů uvedených v odstavci 1 a tyto údaje pravidelně aktualizuje. Komise v elektronické podobě zpřístupní podrobné údaje o orgánech států vlajky odpovědných za potvrzování a ověřování osvědčení o úlovku orgánům členských států příslušných pro potvrzování a ověřování osvědčení o úlovku.
3.  
Komise zveřejní na svých internetových stránkách a v Úředním věstníku Evropské unie seznam systémů dokumentace úlovků, které jsou uznány v souladu s článkem 13, a pravidelně jej aktualizuje.
4.  
Členské státy uchovávají originály osvědčení o úlovku předkládaných pro dovoz, osvědčení o úlovku potvrzených pro vývoz a potvrzených částí osvědčení o úlovku týkajících se zpětného vývozu po dobu tří let nebo déle v souladu s vnitrostátními předpisy.
5.  
Schválené hospodářské subjekty uchovávají originály dokumentů uvedených v odstavci 4 po dobu tří let nebo déle v souladu s vnitrostátními předpisy.KAPITOLA IV

SYSTÉM VAROVÁNÍ NA ÚROVNI SPOLEČENSTVÍ

Článek 23

Vydání varování

1.  
Vyvolají-li údaje získané v souladu s kapitolami II, III, V, VI, VII, VIII, X nebo XI důvodné pochybnosti o dodržování příslušných právních předpisů, včetně příslušných právních předpisů oznámených třetími zeměmi v rámci správní spolupráce podle čl. 20 odst. 4, nebo mezinárodních opatření pro zachování a řízení zdrojů, pokud jde o rybářská plavidla nebo produkty rybolovu z některých třetích zemí, zveřejní Komise na svých internetových stránkách a v Úředním věstníku Evropské unie varovné oznámení s cílem upozornit provozovatele a zajistit, aby členské státy přijaly podle této kapitoly příslušná opatření týkající se dotčených třetích zemí.
2.  
Komise sdělí údaje uvedené v odstavci 1 neprodleně orgánům členských států a dotčenému státu vlajky a případně třetí zemi, jiné, než je stát vlajky podle článku 14.

Článek 24

Opatření po vydání varování

1.  

Po obdržení informací předaných podle čl. 23 odst. 2 členské státy případně a v souladu s řízením rizik:

a) 

určí aktuálně přepravované zásilky dovážených produktů rybolovu, které spadají do oblasti působnosti varovného oznámení, a provedou ověření osvědčení o úlovku a případně dokumentů uvedených v článku 14, v souladu s ustanoveními článku 17;

b) 

přijmou opatření, aby zajistily, že budoucí zásilky produktů rybolovu určené pro dovoz, které spadají do oblasti působnosti varovného oznámení, budou podrobeny ověření osvědčení o úlovku a případně dokumentů uvedených v článku 14, v souladu s ustanoveními článku 17;

c) 

identifikují předchozí zásilky produktů rybolovu, která spadají do oblasti působnosti varovného oznámení, a provedou patřičná ověření, včetně ověření dříve předložených osvědčení o úlovku;

d) 

podrobí v souladu s mezinárodním právem rybářská plavidla spadající do oblasti působnosti varovného oznámení nezbytným šetřením, vyšetřováním nebo inspekcím na moři, v přístavech nebo jiných prostorách pro vykládku.

2.  
Členské státy oznámí co nejdříve Komisi závěry svých ověřování a žádostí o ověření a opatření přijatá v případech, kdy bylo prokázáno nedodržení platných právních a správních předpisů nebo mezinárodních opatření pro zachování a řízení zdrojů.
3.  

Rozhodne-li Komise, že s ohledem na závěry ověření provedených podle odstavce 1 již neexistují důvodné pochybnosti, které byly důvodem pro varovné oznámení, neprodleně

a) 

zveřejní oznámení v tomto smyslu na svých internetových stránkách a v Úředním věstníku Evropské unie zrušující dřívější varovné oznámení;

b) 

informuje o zrušení stát vlajky, a případně třetí zemi uvedenou v článku 14 a

c) 

příslušnými cestami informuje členské státy.

4.  

Rozhodne-li Komise, že s ohledem na závěry ověření provedených podle odstavce 1 přetrvávají důvodné pochybnosti, které byly důvodem pro varovné oznámení, neprodleně

a) 

provede aktualizaci varovného oznámení prostřednictvím nového zveřejnění na svých internetových stránkách a v Úředním věstníku Evropské unie;

b) 

informuje stát vlajky, a případně třetí zemi, jinou, než je stát vlajky, podle článku 14;

c) 

příslušnými cestami informuje členské státy a

d) 

případně postoupí záležitost regionální organizaci pro řízení rybolovu, jejíž opatření pro zachování a řízení zdrojů mohla být porušena.

5.  

Rozhodne-li Komise, že s ohledem na závěry ověření provedených podle odstavce 1 existují dostatečné důvody domnívat se, že zjištěné skutečnosti by mohly být porušením příslušných právních předpisů nebo mezinárodních opatření pro zachování a řízení zdrojů, neprodleně

a) 

zveřejní nové oznámení v tomto smyslu na svých internetových stránkách a v Úředním věstníku Evropské unie;

b) 

informuje stát vlajky a zajistí příslušná řízení a demarše v souladu s kapitolou V a VI;

c) 

případně informuje třetí zemi, jinou, než je stát vlajky, podle článku 14;

d) 

příslušnými cestami informuje členské státy;

e) 

případně postoupí záležitost regionální organizaci pro řízení rybolovu, jejíž opatření pro zachování a řízení zdrojů mohla být porušena.KAPITOLA V

URČENÍ PLAVIDEL PROVÁDĚJÍCÍCH RYBOLOV NNN

Článek 25

Domnělý rybolov NNN

1.  

Komise nebo jí určený subjekt shromáždí a provede analýzu

a) 

všech informací o rybolovu NNN získaných v souladu s kapitolami II, III, IV, VIII, X a XI nebo

b) 

případně jakýchkoli dalších příslušných informací, jako jsou

i) 

údaje o úlovku,

ii) 

obchodní informace získané z vnitrostátních statistik a z jiných spolehlivých zdrojů,

iii) 

rejstříky a databáze plavidel,

iv) 

doklady o úlovcích nebo programy statistické dokumentace regionální organizace pro řízení rybolovu,

v) 

zprávy o pozorování nebo jiných činnostech týkajících se rybářských plavidel, o nichž se předpokládá, že provádějí rybolov NNN podle článku 3, a jejich seznamy oznámené nebo přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu,

vi) 

zprávy ve smyslu nařízení (EHS) č. 2847/93 o plavidlech, o nichž se předpokládá, že provádějí rybolov NNN podle článku 3,

vii) 

jakékoli další příslušné údaje získané mimo jiné v přístavech a v lovištích.

2.  
Členské státy mohou kdykoli předložit Komisi jakékoli dodatečné údaje, které mohou mít význam pro vytváření seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN. Komise nebo jí určený subjekt rozešle informace spolu s poskytnutými důkazy členským státům a dotčeným státům vlajky.
3.  
Komise nebo jí určený subjekt povede záznamy o každém plavidle hlášeném jako rybářské plavidlo údajně provádějící rybolov NNN a tyto záznamy bude aktualizovat s ohledem na nově obdržené informace.

Článek 26

Předpokládaný rybolov NNN

1.  
Komise určí rybářská plavidla, o nichž byly podle článku 25 získány dostatečné informace, na jejichž základě je možné předpokládat, že tato rybářská plavidla mohou provádět rybolov NNN, opravňující k úřednímu šetření s dotčeným státem vlajky.
2.  

Komise zašle státům vlajky, jejichž rybářská plavidla jsou určena podle odstavce 1, oznámení s oficiální žádostí o šetření domnělého rybolovu NNN dotčených plavidel plujících pod jejich vlajkou. Oznámení:

a) 

uvede veškeré informace zjištěné Komisí o domnělém rybolovu NNN;

b) 

uvede oficiální žádost vůči státu vlajky, aby přijal všechna potřebná opatření pro vyšetření domnělého rybolovu NNN a včas se podělil o výsledky šetření s Komisí;

c) 

uvede oficiální žádost vůči státu vlajky, aby přijal okamžitá donucovací opatření, pokud se prokáže, že dané tvrzení proti dotčenému rybářskému plavidlu se zakládá na skutečnosti, a aby informoval Komisi o přijatých opatřeních;

d) 

požádá stát vlajky, aby vlastníkovi nebo případně provozovateli plavidel předal podrobné prohlášení o důvodech pro zamýšlené uvedení na seznam a o dopadech zařazení daného rybářského plavidla na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN podle článku 37. Státy vlajky se rovněž žádají, aby poskytly Komisi údaje týkající se vlastníků nebo případně provozovatelů daného rybářského plavidla s cílem zajistit možnost jejich slyšení v souladu s čl. 27 odst. 2;

e) 

informuje stát vlajky ohledně ustanovení kapitol VI a VII.

3.  

Komise zašle členským státům vlajky, jejichž plavidla jsou určena podle odstavce 1, oznámení s oficiální žádostí o šetření domnělého rybolovu NNN dotčených plavidel plujících pod jejich vlajkou. Oznámení:

a) 

uvede veškeré informace zjištěné Komisí o domnělém rybolovu NNN;

b) 

obsahuje oficiální žádost adresovanou členskému státu vlajky, aby přijal veškerá nezbytná opatření v souladu s nařízením (EHS) č. 2847/93 s cílem vyšetřit domnělý rybolov NNN nebo aby případně nahlásil veškerá opatření dosud přijatá k vyšetření tohoto rybolovu a včas se podělil o výsledky tohoto šetření s Komisí;

c) 

obsahuje oficiální žádost adresovanou členskému státu vlajky, aby přijal včasná donucovací opatření, pokud se prokáže, že dané tvrzení proti dotčenému rybářskému plavidlu se zakládá na skutečnosti, a aby informoval Komisi o přijatých opatřeních;

d) 

požaduje po členském státu vlajky, aby vlastníkovi nebo případně provozovateli dotčeného rybářského plavidla předal podrobné prohlášení o důvodech pro zamýšlené uvedení na seznam a o dopadech zařazení daného plavidla na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN podle článku 37. Členské státy vlajky jsou rovněž požádány, aby poskytly Komisi údaje týkající se vlastníků, nebo případně provozovatelů daného rybářského plavidla s cílem zajistit možnost jejich slyšení v souladu s čl. 27 odst. 2.

4.  
Komise rozešle informace o rybářských plavidlech, u nichž se předpokládá, že provádějí rybolov NNN, všem členským státům s cílem usnadnit provádění nařízení (EHS) č. 2847/93.

Článek 27

Vytvoření seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN

1.  
Komise vytvoří postupem podle článku 54 odst. 2 seznam Společenství s plavidly provádějícími NNN. Na tento seznam jsou zařazena rybářská plavidla, u nichž na základě opatření přijatých podle článků 25 a 26 informace získané v souladu s tímto nařízením prokazují, že provádějí rybolov NNN, a jejichž státy vlajky v reakci na tento rybolov NNN nesplnily podmínky oficiálních žádostí uvedených v čl. 26 odst. 2 písm. b) a c) a v čl. 26 odst. 3 písm. b) a c).
2.  
Před zařazením jakéhokoli rybářského plavidla na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN předá Komise vlastníkovi nebo případně provozovatelům dotčeného rybářského plavidla podrobné prohlášení o důvodech pro zamýšlené uvedení na seznam a všechny údaje podporující podezření, že rybářské plavidlo provádělo rybolov NNN. Toto prohlášení uvede právo žádat nebo poskytnout dodatečné údaje a dává vlastníkovi a případně provozovatelům možnost být slyšeni a hájit se v jejich věci a ponechává jim přiměřený čas a přiměřené nástroje.
3.  
Pokud je přijato rozhodnutí zařadit rybářské plavidlo na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN, oznámí Komise toto rozhodnutí a důvody pro ně vlastníkovi nebo případně provozovateli daného rybářského plavidla.
4.  
Povinnosti uložené Komisi v odstavcích 2 a 3 se použijí, aniž je dotčena prvořadá odpovědnost státu vlajky za dané rybářské plavidlo, a pouze pokud má Komise k dispozici příslušné údaje o určení vlastníka nebo provozovatelů rybářského plavidla.
5.  
Komise uvědomí stát vlajky o zařazení daného rybářského plavidla na seznam Společenství s plavidly provádějícími NNN a poskytne státu vlajky podrobné důvody pro takové zařazení.
6.  

Komise požádá státy vlajky s rybářskými plavidly na seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN, aby

a) 

oznámily vlastníkům rybářských plavidel jejich zařazení na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN, důvody pro toto zařazení a jeho důsledky uvedené v článku 37 a

b) 

přijaly všechna nezbytná opatření pro ukončení tohoto rybolovu NNN, v případě potřeby včetně odnětí registrace nebo licencí k rybolovu daným rybářským plavidlům, a informovaly Komisi o přijatých opatřeních.

7.  
Tento článek se nepoužije na rybářská plavidla Společenství, pokud členský stát vlajky přijal opatření podle odstavce 8.
8.  
Rybářská plavidla Společenství se nezařadí na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN, pokud členský stát vlajky přijal opatření podle tohoto nařízení a nařízení (EHS) č. 2847/93 proti porušením, jež patří mezi závažná porušení podle článku 3, aniž jsou dotčena opatření přijatá regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

Článek 28

Vyškrtnutí plavidel ze seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN

1.  

Komise vyškrtne plavidlo ze seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN postupem podle článku 52, pokud stát vlajky rybářského plavidla prokáže, že

a) 

plavidlo neprovádělo žádné rybolovné činnosti NNN, kvůli nimž bylo zařazeno na uvedený seznam, nebo

b) 

v souladu s nařízením (EHS) č. 2847/93 byly uplatněny přiměřené, odrazující a účinné sankce v reakci na dané rybolovné činnosti NNN, zejména pokud jde o rybářská plavidla plující pod vlajkou členského státu.

2.  

Vlastník, případně provozovatel rybářského plavidla zařazeného na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN může předložit Komisi žádost o přezkum statusu tohoto plavidla v případě, že stát vlajky nesplní požadavky podle odstavce 1.

Komise zváží vyjmutí rybářského plavidla z uvedeného seznamu, pouze pokud

a) 

vlastník nebo provozovatelé předloží důkazy dokládající skutečnost, že rybářské plavidlo již neprovozuje rybolov NNN, nebo

b) 

rybářské plavidlo zařazené na seznam se potopilo nebo bylo sešrotováno.

3.  

Ve všech ostatních případech Komise zváží vyškrtnutí rybářského plavidla z uvedeného seznamu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

od zařazení rybářského plavidla na seznam uplynuly nejméně dva roky, v jejichž průběhu Komise neobdržela žádné další hlášení o domnělém rybolovu NNN daného plavidla podle článku 25, nebo

b) 

vlastník předložil údaje týkající se současné činnosti rybářského plavidla, které prokazují, že plavidlo působí plně v souladu s právními předpisy nebo opatřeními pro zachování a řízení zdrojů vztahujícími se na všechny rybolovné činnosti, do nichž je plavidlo zapojeno, nebo

c) 

dotčené rybářské plavidlo, jeho vlastník nebo provozovatelé nemají žádné provozní nebo finanční vazby, přímé či nepřímé, na jiná plavidla, jejich vlastníky nebo provozovatele, u nichž se přepokládá nebo je potvrzeno, že provádějí rybolov NNN.

Článek 29

Obsah, zveřejnění a udržování seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN

1.  

Seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN musí obsahovat u každého rybářského plavidla tyto údaje:

a) 

název a případné předchozí názvy;

b) 

vlajku a případné předchozí vlajky;

c) 

vlastníka a případné předchozí vlastníky včetně skutečných vlastníků;

d) 

provozovatele a případné předchozí provozovatele;

e) 

volací značku a případné předchozí volací značky;

f) 

číslo plavidla podle Lloyd' s/IMO, pokud je k dispozici;

g) 

fotografie, pokud jsou k dispozici;

h) 

datum prvního zařazení na seznam;

i) 

shrnutí činností, které odůvodňují zařazení plavidla na seznam, spolu s odkazy na všechny příslušné doklady s informacemi a důkazy o těchto činnostech.

2.  
Komise zveřejní seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN v Úředním věstníku Evropské unie a přijme veškerá opatření nezbytná pro zajištění veřejné dostupnosti tohoto seznamu, včetně jeho umístění na své internetové stránky.
3.  
Komise aktualizuje každé tři měsíce seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN a zavede systém automatického oznamování aktualizací členským státům, regionálním organizacím pro řízení rybolovu a členům občanské společnosti na jejich žádost. Kromě toho předá Komise seznam FAO a regionálním organizacím pro řízení rybolovu pro účely posílení spolupráce mezi Společenstvím a těmito organizacemi, zaměřené na předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN.

Článek 30

Seznamy plavidel provádějících rybolov NNN přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu

1.  
Kromě rybářských plavidel uvedených v článku 27 se rybářská plavidla zařazená na seznamy plavidel provádějících rybolov NNN přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu automaticky zařadí postupem podle článku 54 odst. 2 na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN. Vyškrtnutí ze seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN se řídí rozhodnutími vydanými v tomto ohledu příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.
2.  
Poté co Komise obdrží od regionální organizace pro řízení rybolovu seznamy plavidel, u nichž se předpokládá a je potvrzeno, že jsou zapojena do rybolovu NNN, oznámí je každoročně členským státům.
3.  
Komise neprodleně oznámí členským státům všechna doplnění na seznamy, výmazy ze seznamů nebo změny v seznamech uvedených v odstavci 2 tohoto článku, kdykoli k nim dojde. Článek 37 se použije na plavidla uvedená na takto změněných seznamech regionálních organizací pro řízení rybolovu s plavidly provádějícími rybolov NNN ode dne jejich oznámení členským státům.KAPITOLA VI

NESPOLUPRACUJÍCÍ TŘETÍ ZEMĚ

Článek 31

Určení nespolupracujících třetích zemí

1.  
Postupem podle článku 54 odst. 2 určí Komise třetí země, které považuje za nespolupracující třetí země v boji proti rybolovu NNN.
2.  
Určení podle odstavce 1 je založeno na přezkumu všech informací získaných v souladu s kapitolami II, III, IV, V, VIII, X a XI, případně všech dalších důležitých informacích, jako jsou například údaje o úlovku, obchodní údaje získané z národních statistik a z dalších spolehlivých zdrojů, rejstříky a databáze plavidel, doklady o úlovku nebo programy statistické dokumentace regionálních organizací pro řízení rybolovu a seznamy plavidel provádějících rybolov NNN přijaté těmito organizacemi i všechny další informace získané mimo jiné v přístavech a v lovištích.
3.  
Třetí země může být určena jako nespolupracující třetí země, pokud neplní povinnosti, které jsou jí uloženy v rámci mezinárodního práva jako státu vlajky, státu přístavu, pobřežnímu státu nebo státu trhu, týkající se přijetí opatření pro předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN.
4.  

Pro účely odstavce 3 Komise vychází zejména z přezkoumání opatření přijatých dotčenou třetí zemí, pokud jde o

a) 

náležitě doložený opakující se rybolov NNN prováděný nebo podporovaný rybářskými plavidly plujícími pod její vlajkou nebo jejími státními příslušníky nebo rybářskými plavidly působícími v jejích mořských vodách nebo využívajícími její přístavy nebo

b) 

přístup produktů rybolovu pocházejících z rybolovu NNN na její trh.

5.  

Pro účely odstavce 3 vezme Komise v úvahu,

a) 

zda dotčená třetí země účinně spolupracuje se Společenstvím tím, že reaguje na žádosti Komise o vyšetření, poskytuje zpětnou vazbu nebo zajišťuje další postup týkající se rybolovu NNN a souvisejících činností;

b) 

zda dotčená třetí země přijala účinná donucovací opatření vůči provozovatelům plavidel odpovědným za provádění rybolovu NNN a zejména, zda byly použity dostatečně přísné sankce, aby připravily pachatele o výhody vyplývající z tohoto rybolovu;

c) 

trvání, povahu, okolnosti, rozsah a závažnost projevů posuzovaného rybolovu NNN;

d) 

u rozvojových zemí stávající kapacitu jejich příslušných orgánů.

6.  

Pro účely odstavce 3 zváží Komise tyto skutečnosti:

a) 

ratifikace mezinárodních nástrojů upravujících rybolov dotčenými třetími zeměmi nebo jejich přistoupení k těmto nástrojům, zejména pokud jde o UNCLOS, dohodu OSN o populacích ryb a dohodu FAO o dodržování opatření;

b) 

status dotčené třetí země jako smluvní strany regionálních organizací pro řízení rybolovu nebo její souhlas s používáním opatření pro zachování a řízení zdrojů zavedených těmito organizacemi;

c) 

jakékoli činy nebo opomenutí dotčené třetí země, které mohly snížit účinnost platných právních předpisů nebo mezinárodních opatření pro zachování a řízení zdrojů.

7.  
Případně budou při provádění tohoto článku řádně vzata v úvahu konkrétní omezení rozvojových zemí, zejména pokud jde o sledování a kontrolu rybolovných činností a dohled nad nimi.

Článek 32

Oznámení zemím určeným jako nespolupracující třetí země

1.  

Komise neprodleně oznámí dotčeným zemím, že mohou být určeny jako nespolupracující třetí země v souladu s kritérii stanovenými v článku 31.V tomto oznámení Komise informuje o

a) 

důvodu nebo důvodech pro toto určení spolu se všemi dostupnými podpůrnými důkazy;

b) 

možnosti zaslat Komisi písemnou reakci na rozhodnutí o určení a další příslušné údaje, například důkazy vyvracející určení, případně akční plán na zlepšení dané situace a opatření přijatá k její nápravě;

c) 

právu na vyžádání nebo poskytnutí dodatečných údajů;

d) 

důsledcích určení této země jako nespolupracující třetí země podle článku 38.

2.  
Komise rovněž uvede v oznámení podle odstavce 1 žádost, aby dotčená třetí země přijala veškerá nezbytná opatření pro zastavení rybolovu NNN a zabránění všem takovým činnostem do budoucna a aby napravila všechny činy nebo opomenutí uvedené v čl. 31 odst. 6 písm. c).
3.  
Komise zašle oznámení a žádost dotčené třetí zemi prostřednictvím více než jednoho sdělovacího prostředku. Komise se snaží získat od této země potvrzení, že oznámení obdržela.
4.  
Komise poskytne dotyčné třetí zemi přiměřenou dobu na odpověď na oznámení a přiměřenou dobu na nápravu dané situace.

Článek 33

Vytvoření seznamu nespolupracujících třetích zemí

1.  
Rada přijme na návrh Komise kvalifikovanou většinou rozhodnutí o seznamu nespolupracujících třetích zemí.
2.  
Komise oznámí neprodleně dotčené třetí zemi, že byla určena jako nespolupracující třetí země, a opatření použitá v souladu s článkem 38 a požádá ji, aby současnou situaci napravila a informovala o opatřeních přijatých s cílem zajistit dodržování opatření pro zachování a řízení zdrojů jejími rybářskými plavidly.
3.  
Komise rovněž neprodleně oznámí rozhodnutí Rady podle odstavce 1 členským státům a požádá je, aby zajistily okamžité provedení opatření podle článku 38. Členské státy oznámí Komisi jakákoli opatření, která přijaly v reakci na tuto žádost.

Článek 34

Vyškrtnutí ze seznamu nespolupracujících třetích zemí

1.  
Rada na základě rozhodnutí přijatého na návrh Komise kvalifikovanou většinou vyškrtne třetí zemi ze seznamu nespolupracujících třetích zemí, pokud daná země prokáže, že došlo k nápravě situace, jež opodstatňovala její zařazení na seznam. V rozhodnutí o vyškrtnutí ze seznamu se rovněž zohlední, zda příslušné určené třetí země přijaly konkrétní opatření, která mohou vést k trvalému zlepšení dané situace.
2.  
Na základě rozhodnutí přijatého podle odstavce 1 tohoto článku oznámí Komise neprodleně členským státům zrušení opatření podle článku 38 týkajících se dotčené třetí země.

Článek 35

Zveřejnění seznamu nespolupracujících třetích zemí

Komise zveřejní seznam nespolupracujících třetích zemí v Úředním věstníku Evropské unie a přijme veškerá opatření nezbytná pro zajištění veřejné dostupnosti tohoto seznamu, včetně jeho umístění na své internetové stránky. Komise pravidelně aktualizuje seznam a zajistí systém pro automatické oznamování aktualizací seznamu členským státům, regionálním organizacím pro řízení rybolovu a členům občanské společnosti, kteří o to požádají. Kromě toho předá Komise seznam nespolupracujících třetích zemí FAO a regionálním organizacím pro řízení rybolovu pro účely posílení spolupráce mezi Společenstvím a těmito organizacemi, zaměřené na předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN.

Článek 36

Mimořádná opatření

1.  
Je-li prokázáno, že opatření přijatá některou třetí zemí narušují opatření pro řízení a zachování zdrojů přijatá regionální organizací pro řízení rybolovu, je Komise oprávněna přijmout v souladu se svými mezinárodními závazky mimořádná opatření na dobu, která nepřesáhne šest měsíců. Komise může přijmout nové rozhodnutí o prodloužení mimořádných opatření nejvýše na dalších šest měsíců.
2.  

Mimořádná opatření podle odstavce 1 mohou mimo jiné zahrnovat tyto postupy:

a) 

rybářská plavidla, která jsou oprávněna lovit a plout pod vlajkou dané třetí země, neobdrží povolení k přístupu do přístavů členských států, s výjimkou případů vyšší moci nebo nouze podle čl. 4 odst. 2, pokud jde o služby, které jsou nezbytně nutné pro nápravu těchto situací;

b) 

rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou členského státu není povoleno zapojit se do společných rybářských operací s plavidly plujícími pod vlajkou dotčené třetí země;

c) 

rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou členského státu není povoleno lovit v mořských vodách v jurisdikci dotčené třetí země, aniž jsou dotčena ustanovení uvedená ve dvoustranných dohodách o rybolovu;

d) 

zajišťování živých ryb pro chov ryb v mořských vodách v jurisdikcí dotčené třetí země není povoleno;

e) 

živé ryby ulovené rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou dotčené třetí země nejsou přijaty pro účely chovu ryb v mořských vodách v jurisdikci členského státu.

3.  
Mimořádná opatření mají okamžitý účinek. Opatření se oznámí dotyčným členským státům a dotčené třetí zemi a zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie.
4.  
Dotčené členské státy mohou informovat Radu o rozhodnutí Komise podle odstavce 3 do 10 pracovních dnů po obdržení oznámení.
5.  
Rada může přijmout kvalifikovanou většinou jiné rozhodnutí ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy jí bylo oznámení doručeno.KAPITOLA VII

OPATŘENÍ VŮČI RYBÁŘSKÝM PLAVIDLŮM A STÁTŮM ZAPOJENÝM DO RYBOLOVU NNN

Článek 37

Opatření vůči rybářským plavidlům zařazeným na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN

Na rybářská plavidla zařazená na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN (dále jen „rybářská plavidla NNN“) se vztahují tato opatření:

1) 

členské státy vlajky nepředloží Komisi žádné žádosti o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla NNN;

2) 

stávající povolení nebo zvláštní povolení k rybolovu vydaná členskými státy vlajky rybářským plavidlům NNN se odejmou;

3) 

rybářská plavidla NNN plující pod vlajkou některé třetí země nejsou oprávněna lovit ve vodách Společenství a nesmějí být najímána;

4) 

rybářská plavidla plující pod vlajkou členského státu nesmějí žádným způsobem napomáhat rybářským plavidlům NNN ani se zapojit do zpracovatelských činností nebo se účastnit jakékoli překládky nebo společných rybolovných operací s těmito plavidly;

5) 

rybářská plavidla NNN plující pod vlajkou členského státu mají povolen přístup pouze do svých domovských přístavů a do žádného jiného přístavu Společenství, kromě případů vyšší moci nebo nouze. Rybářská plavidla NNN plující pod vlajkou třetí země nejsou kromě případů vyšší moci nebo nouze oprávněna vplout do přístavu členského státu. Případně může členský stát povolit vstup do svých přístavů rybářskému plavidlu NNN pod podmínkou zabavení úlovků na palubě, a je-li to vhodné, lovných zařízení zakázaných v rámci opatření pro zachování a řízení zdrojů přijatých regionálními organizacemi pro řízení rybolovu. Členské státy rovněž zabaví úlovky, a je-li to vhodné, lovné zařízení zakázané v rámci těchto opatření přijatých regionálními organizacemi pro řízení rybolovu na palubě rybářských plavidel NNN, jimž bylo povoleno vplout do přístavu z důvodu vyšší moci nebo nouze;

6) 

rybářským plavidlům NNN plujícím pod vlajkou třetí země nesmějí být v přístavech poskytovány zásoby, palivo ani jiné služby, kromě případů vyšší moci nebo nouze;

7) 

rybářská plavidla NNN plující pod vlajkou třetí země nejsou oprávněna změnit posádku, kromě případů, kdy je to nutné z důvodu vyšší moci nebo nouze;

8) 

členské státy odmítnou registrovat pod svou vlajkou rybářská plavidla NNN;

9) 

dovoz produktů rybolovu ulovených rybářskými plavidly NNN se zakazuje, a osvědčení o úlovku provázející tyto produkty se proto nepřijímají ani nepotvrzují;

10) 

vývoz a zpětný vývoz produktů rybolovu z rybářských plavidel NNN pro účely zpracování se zakazuje;

11) 

rybářská plavidla NNN, která nemají na palubě ani ryby, ani posádku, jsou oprávněna vplout do přístavu za účelem sešrotování, aniž je tím dotčeno trestní stíhání nebo sankce vůči těmto plavidlům a dotčeným právnickým nebo fyzickým osobám.

Článek 38

Opatření vůči nespolupracujícím třetím zemím

Na nespolupracující třetí země se vztahují tato opatření:

1) 

dovoz produktů rybolovu ulovených rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou těchto zemí do Společenství se zakazuje, a osvědčení o úlovku provázející tyto produkty se proto nepřijímají. Pokud je určení některé třetí země jako nespolupracující třetí země podle článku 31 odůvodněno nedostatkem odpovídajících opatření přijatých touto třetí zemí ve vztahu k rybolovu NNN majícímu dopad na některou populaci nebo druhy, může se zákaz dovozu vztahovat pouze na tuto populaci nebo druhy;

2) 

nákup rybářského plavidla plujícího pod vlajkou těchto zemí provozovateli ve Společenství se zakazuje;

3) 

výměna vlajky rybářského plavidla plujícího pod vlajkou členského státu za vlajku těchto zemí se zakazuje;

4) 

členské státy neschválí sjednání dohod o nájmu rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou s těmito zeměmi;

5) 

vývoz rybářských plavidel Společenství do těchto zemí se zakazuje;

6) 

soukromé obchodní ujednání mezi státními příslušníky členského státu a těmito zeměmi o tom, že rybářské plavidlo plující pod vlajkou tohoto členského státu může využívat rybolovná práva těchto států, se zakazují;

7) 

společné rybolovné operace rybářských plavidel plujících pod vlajkou členského státu s rybářským plavidlem plujícím pod vlajkou těchto zemí se zakazují;

8) 

Komise navrhne vypovězení jakékoli platné dvoustranné dohody o rybolovu nebo dohody o partnerství v oblasti rybolovu s těmito státy, která stanoví ukončení této dohody v případě, že nejsou dodrženy závazky přijaté danou třetí zemí, pokud jde o boj proti rybolovu NNN;

9) 

Komise nezahájí jednání o uzavření dvoustranné dohody o rybolovu nebo dohod o partnerství v odvětví rybolovu s těmito zeměmi.KAPITOLA VIII

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI

Článek 39

Státní příslušníci, kteří podporují rybolov NNN nebo jsou do něj zapojeni

1.  
Státní příslušníci podléhající jurisdikci členských států (dále jen „státní příslušníci“) nepodporují rybolov NNN ani se do něj nezapojují, a to ani jako posádka na palubě, nebo jako provozovatelé nebo skuteční vlastníci rybářských plavidel na seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN.
2.  
Aniž je dotčena primární odpovědnost státu vlajky, členské státy spolupracují mezi sebou a s třetími zeměmi a přijímají všechna vhodná opatření v souladu s vnitrostátním právem a právem Společenství, aby určily státní příslušníky, kteří podporují rybolov NNN nebo jsou do něj zapojeni.
3.  
Aniž je dotčena primární odpovědnost státu vlajky, členské státy přijmou v souladu se svými příslušnými právními předpisy vhodná opatření, pokud jde o státní příslušníky, kteří podporují rybolov NNN nebo jsou do něj zapojeni
4.  
Každý členský stát oznámí Komisi názvy příslušných orgánů odpovědných za koordinaci, shromažďování a ověřování informací o činnostech státních příslušníků uvedených v této kapitole a za podávání zpráv Komisi a spolupráci s ní.

Článek 40

Prevence a sankce

1.  
Členské státy vybízejí státní příslušníky, aby oznámili jakékoli informace týkající se právních nároků, majetkových nebo finančních zájmů vůči rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou třetí země nebo účasti na jejich kontrole, které jsou jim známy, jakož i názvy těchto plavidel.
2.  
Státní příslušníci neprodávají ani nevyvážejí žádné rybářské plavidlo hospodářským subjektům podílejícím se na provozu, řízení nebo vlastnictví rybářských plavidel na seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN.
3.  
Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení práva Společenství týkající se veřejného financování, neposkytnou členské státy žádnou veřejnou podporu v rámci vnitrostátního režimu podpory nebo z fondů Společenství hospodářským subjektům podílejícím se na provozu, řízení nebo vlastnictví rybářských plavidel na seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN.
4.  
Členské státy se snaží získat údaje o existenci jakéhokoliv ujednání mezi státními příslušníky a třetí zemí umožňujícího výměnu vlajky rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou za vlajku této třetí země. O těchto případech podají informaci Komisi tím, že jí předloží seznam dotčených rybářských plavidel.KAPITOLA IX

OKAMŽITÁ DONUCOVACÍ OPATŘENÍ, SANKCE A DOPROVODNÉ SANKCE

Článek 41

Oblast působnosti

Tato kapitola se použije, pokud jde o

1) 

závažná porušení předpisů spáchaná na území členských států, na které se vztahuje Smlouva, nebo v mořských vodách pod svrchovaností nebo jurisdikcí členských států s výjimkou vod přiléhajících k územím a zemím uvedeným v příloze II Smlouvy;

2) 

závažná porušení předpisů, jichž se dopustila rybářská plavidla Společenství nebo státní příslušníci členských států;

3) 

závažná porušení předpisů odhalená na území nebo ve vodách podle bodu 1 tohoto článku, ale ke kterým došlo na volném moři nebo v jurisdikci třetí země a která podléhají sankcím podle čl. 11 odst. 4.

Článek 42

Závažná porušení předpisů

1.  

Pro účely tohoto nařízení se závažným porušením předpisů rozumí

a) 

činnosti považované za činnosti mající povahu rybolovu NNN v souladu s kritérii stanovenými v článku 3;

b) 

podnikání přímo související s rybolovem NNN, včetně obchodu s produkty rybolovu nebo dovozu těchto produktů;

c) 

falšování dokladů uvedených v tomto nařízení nebo používání těchto falešných či neplatných dokladů;

2.  
Závažnost porušení stanoví příslušný orgán členského státu, přičemž zohlední kritéria uvedená v čl. 3 odst. 2.

Článek 43

Okamžitá donucovací opatření

1.  

V případě, že fyzická osoba je podezřelá z toho, že se dopustila závažného porušení, nebo byla při tomto činu přistižena, nebo že existuje podzření, že je právnická osoba za takové porušení odpovědná, zahájí členské státy řádné šetření tohoto porušení a v souladu se svým vnitrostátním právem a v závislosti na závažnosti porušení přijmou okamžitá donucovací opatření, jako například:

a) 

okamžité zastavení rybolovných činností;

b) 

přesměrování rybářského plavidla do přístavu;

c) 

přesměrování dopravního prostředku do jiného místa pro účely inspekce;

d) 

nařízení kauce;

e) 

zabavení lovného zařízení, úlovků nebo produktů rybolovu;

f) 

dočasné odstavení dotčeného rybářského plavidla nebo dopravního prostředku;

g) 

pozastavení oprávnění k rybolovu.

2.  
Donucovací opatření jsou takové povahy, aby zabránila pokračování v daném závažném porušování předpisů a umožňovala příslušným orgánům dokončit jeho vyšetřování.

Článek 44

Sankce za závažná porušení předpisů

1.  
Členské státy zajistí, aby fyzická osoba, která se dopustila závažného porušení předpisů, nebo právnická osoba shledaná odpovědnou za závažné porušení předpisů byla potrestána účinnými, přiměřenými a odrazujícími správními sankcemi.
2.  

Členské státy uloží nejvyšší možnou pokutu nejméně ve výši pětinásobku hodnoty produktů rybolovu získaných spácháním závažného porušení předpisů.

V případě opakovaných závažných porušení předpisů v období pěti let uloží členské státy nejvyšší možnou sankci nejméně ve výši osminásobku hodnoty produktů rybolovu získaných spácháním závažného porušení předpisů.

Při uplatňování těchto sankcí členské státy zohlední rovněž závažnost škody způsobené daným rybolovným zdrojům a mořskému prostředí.

3.  
Členské státy mohou rovněž, nebo jako alternativu, použít účinné, přiměřené a odrazující trestní sankce.

Článek 45

Doprovodné sankce

Sankce stanovené v této kapitole mohou být doprovázeny dalšími sankcemi nebo opatřeními, zejména:

1) 

zabavením rybářského plavidla zapojeného do porušení;

2) 

dočasným odstavením rybářského plavidla;

3) 

zabavením zakázaného lovného zařízení, úlovků nebo produktů rybolovu;

4) 

pozastavením nebo odnětím povolení k rybolovu;

5) 

omezením nebo odnětím rybolovných práv;

6) 

dočasným nebo trvalým vyloučením z práva získat nová rybolovná práva;

7) 

dočasným nebo trvalým zákazem přístupu k veřejné podpoře nebo dotacím;

8) 

pozastavením nebo odnětím statusu schváleného hospodářského subjektu uděleného podle čl. 16 odst. 3.

Článek 46

Celková výše sankcí a doprovodných sankcí

Celková výše sankcí a doprovodných sankcí se vypočítá tak, aby bylo zajištěno, že jejich prostřednictvím budou odpovědné osoby účinně připraveny o hospodářský zisk plynoucí z jejich závažného porušení předpisů, aniž je dotčeno legitimní právo na výkon povolání. Za tímto účelem musí být vzata v úvahu rovněž okamžitá donucovací opatření přijatá podle článku 43.

Článek 47

Odpovědnost právnických osob

1.  

Za závažná porušení předpisů jsou odpovědné právnické osoby v případě, že se těchto porušení dopustila v jejich prospěch osoba jednající jednotlivě nebo jako součást orgánu právnické osoby a mající rozhodovací pravomoc v rámci právnické osoby na základě

a) 

plné moci k zastupování dané právnické osoby nebo

b) 

zmocnění přijímat rozhodnutí jménem dané právnické osoby nebo

c) 

zmocnění vykonávat kontrolu v rámci dané právnické osoby.

2.  
Právnická osoba může být považována za odpovědnou v případě, že v důsledku nedostatečného dohledu nebo kontroly ze strany fyzické osoby uvedené v odstavci 1 mohlo dojít k závažnému porušení předpisů ve prospěch této právnické osoby jí podléhající fyzickou osobou.
3.  
Odpovědnost právnické osoby nevylučuje řízení proti fyzickým osobám, které jsou pachateli, podněcovateli nebo spolupachateli dotyčného porušení předpisů.KAPITOLA X

PROVÁDĚNÍ USTANOVENÍ PŘIJATÝCH V RÁMCI NĚKTERÝCH REGIONÁLNÍCH ORGANIZACÍ PRO ŘÍZENÍ RYBOLOVU TÝKAJÍCÍCH SE POZOROVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL

Článek 48

Pozorování na moři

1.  
Ustanovení této kapitoly se vztahují na rybolovné činnosti podléhající pravidlům pro pozorování na moři přijatým v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu, která jsou pro Společenství závazná.
2.  
V případě, že příslušný orgán členského státu odpovědný za inspekci na moři zpozoruje rybářské plavidlo provádějící činnosti, které mohou být považovány za rybolov NNN, podá o tomto pozorování neprodleně zprávu. Tyto zprávy a výsledky vyšetřování prováděných těmito členskými státy u těchto rybářských plavidel se považují za důkaz použitelný při provádění mechanismů určování a donucování stanovených v tomto nařízení.
3.  

Pokud velitel rybářského plavidla Společenství nebo třetí země zpozoruje rybářské plavidlo provádějící činnosti uvedené v odstavci 2, může zaznamenat co nejvíce informací o tomto pozorování, například:

a) 

název a popis rybářského plavidla;

b) 

volací značku rybářského plavidla;

c) 

registrační číslo, případně číslo rybářského plavidla podle Lloyd's nebo IMO;

d) 

stát vlajky rybářského plavidla;

e) 

polohu (zeměpisnou šířku a délku) v okamžiku první identifikace plavidla;

f) 

datum a čas koordinovaného světového času (UTC) v okamžiku první identifikace plavidla;

g) 

jednu nebo více fotografií rybářského plavidla na podporu pozorování;

h) 

jakékoli další důležité informace o pozorovaných činnostech dotčeného rybářského plavidla.

4.  
Zprávy o pozorování plavidel se neprodleně zasílají příslušnému orgánu členského státu vlajky rybářského plavidla provádějícího pozorování, který je co nejdříve předá Komisi nebo jí určenému subjektu. Komise nebo jí určený subjekt poté neprodleně informuje stát vlajky pozorovaného rybářského plavidla. Komise nebo jí určený subjekt poté předá zprávu o pozorování všem členským státům, případně výkonnému tajemníkovi příslušných regionálních organizací pro řízení rybolovu, v zájmu dalšího postupu v souladu s opatřeními přijatými těmito organizacemi.
5.  
Členský stát, který obdrží zprávu o pozorování s hlášením činností rybářského plavidla plujícího pod jeho vlajkou od příslušného orgánu smluvní strany regionální organizace pro řízení rybolovu, předá co nejdříve zprávu a všechny příslušné údaje Komisi nebo jí určenému subjektu, který následně předá tyto údaje výkonnému tajemníkovi regionální organizace pro řízení rybolovu v zájmu případného dalšího postupu v souladu s opatřeními přijatými touto organizací.
6.  
Tento článek se použije, aniž jsou dotčena přísnější opatření přijatá regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, jichž je Společenství smluvní stranou.

Článek 49

Předložení informací týkajících se pozorovaných rybářských plavidel

1.  
Členské státy, které získají dostatečně doložené informace týkající se pozorovaných rybářských plavidel, předají tyto údaje neprodleně Komisi nebo jí určenému subjektu ve formátu určeném postupem podle článku 54 odst. 2.
2.  
Komise nebo jí určený subjekt rovněž přezkoumá dostatečně doložené informace týkající se pozorovaných rybářských plavidel předložené jednotlivými občany, organizacemi občanské společnosti, včetně ekologických organizací, jakož i zástupci zúčastněných stran z odvětví rybolovu nebo obchodu s rybami.

Článek 50

Vyšetřování pozorovaných rybářských plavidel

1.  
Členské státy zahájí co nejdříve vyšetřování činností rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou, která byla pozorována v souladu s článkem 49.
2.  
Členské státy oznámí Komisi nebo jí určenému subjektu pokud možno elektronickou cestou podrobné údaje o zahájení vyšetřování a o všech přijatých nebo zamýšlených opatřeních ohledně pozorovaných rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou co nejdříve a v každém případě do dvou měsíců po obdržení zprávy o pozorování podle čl. 48 odst. 4. Zprávy o postupu vyšetřování činností pozorovaných rybářských plavidel se předávají Komisi nebo jí určenému subjektu v příslušných pravidelných intervalech. Po ukončení vyšetřování se závěrečná zpráva o jeho výsledku předá Komisi nebo jí určenému subjektu.
3.  
Členské státy, které nejsou příslušným státem vlajky, případně ověří, zda ohlášená pozorovaná rybářská plavidla prováděla činnosti v mořských vodách v jejich jurisdikcí nebo zda produkty rybolovu pocházející z těchto plavidel byly vykládány nebo dováženy na jejich území, a vyšetří jejich záznam o dodržování příslušných opatření pro zachování a řízení zdrojů. Výsledky svých ověření a vyšetřování sdělí členské státy neprodleně Komisi nebo jí určenému subjektu a dotčenému státu vlajky.
4.  
Komise nebo jí určený subjekt sdělí všem členským státům informace obdržené v souvislosti s odstavcem 2 a 3.
5.  
Tento článek se použije, aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly V nařízení (ES) č. 2371/2002 a ustanovení přijatá regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, jichž je Společenství smluvní stranou.KAPITOLA XI

VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

Článek 51

Vzájemná spolupráce

1.  
Správní orgány odpovědné za provedení tohoto nařízení v členských státech spolupracují mezi sebou, se správními orgány třetích zemí a s Komisí, aby zajistily dodržování tohoto nařízení.
2.  
Pro účely odstavce 1 se zavádí systém vzájemné pomoci, který zahrnuje automatizovaný „informační systém pro rybolov NNN“, který spravuje Komise nebo jí určený subjekt, určený k podpoře příslušných orgánů při předcházení, vyšetřování a trestním stíhání ve vztahu k rybolovu NNN.
3.  
Prováděcí pravidla k této kapitole se přijmou postupem podle článku 54 odst. 2.KAPITOLA XII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 52

Provádění

Pravidla nezbytná k provedení tohoto nařízení se přijmou postupem podle článku 54 odst. 2.

Článek 53

Finanční podpora

Členské státy mohou po dotčených provozovatelích požadovat, aby přispívali na náklady spojené s prováděním tohoto nařízení.

Článek 54

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen výbor zřízený podle článku 30 nařízení (ES) č. 2371/2002.
2.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

Článek 55

Předkládání zpráv

1.  
Za každé dva roky předají členské státy nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku Komisi zprávu o uplatňování tohoto nařízení.
2.  
Na základě těchto zpráv předložených členskými státy a svých vlastních pozorování vypracuje Komise každé tři roky zprávu, kterou předloží Evropskému parlamentu a Radě.
3.  
Zhodnocení dopadů tohoto nařízení na rybolov NNN provede Komise do 29. října 2013.

Článek 56

Zrušení

Článek 28b odst. 2 a články 28e, 28f, 28g a čl. 31 odst. 2 a nařízení (EHS) č. 2847/93, nařízení (ES) č. 1093/94, nařízení (ES) č. 1447/1999, články 8, 19a, 19b, 19c, 21, 21b a 21c nařízení (ES) č. 1936/2001 a články 26a, 28, 29, 30 a 31 nařízení (ES) č. 601/2004 se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2010.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 57

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M4
PŘÍLOHA I

Seznam produktů vyjmutých z definice „produktů rybolovu“ v čl. 2 bodě 8ex kapitola 3

ex  16 04

ex  16 05

Produkty akvakultury získané z rybího potěru nebo larev

0302 91 00

ex 0302 99 00

0303 91 10

0303 91 90

ex 0303 99 00

0305 20 00

0305 72 00

ex 0305 79 00

ex  16 04

Játra, jikry, mlíčí, rybí ploutve (s výjimkou ploutví ryb třídy Chondrichthyes), hlavy, ocasy, vzduchové měchýře a jiné jedlé rybí droby

0301 11 00

0301 19 00

Okrasné ryby, živé

ex 0301 91

Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster), živý, ulovený ve sladkých vodách

ex 0301 92

Úhoři (Anguilla spp.), živí, ulovení ve sladkých vodách

0301 93 00

Kapr (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), živý

ex 0301 99 11

Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho), živí, ulovení ve sladkých vodách

0301 99 17

Ostatní sladkovodní ryby, živé

ex 0302 11

Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster), živý nebo chlazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovený ve sladkých vodách

ex 0302 13 00

Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), čerstvý nebo chlazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovený ve sladkých vodách

ex 0302 14 00

Losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho), čerství nebo chlazení, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách

ex 0302 19 00

Ostatní lososovití, čerství nebo chlazení, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách

0302 71 00

Tilápie (Oreochromis spp.), čerstvé nebo chlazené, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

0302 72 00

Sumec (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), čerstvý nebo chlazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

0302 73 00

Kapr (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), čerstvý nebo chlazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

ex 0302 74 00

Úhoři (Anguilla spp.), čerství nebo chlazení, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách

0302 79 00

Robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), čerstvý nebo chlazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

0302 89 10

Ostatní sladkovodní ryby, čerstvé nebo chlazené, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

ex 0303 11 00

Losos nerka (červený losos) (Oncorhynchus nerka), zmrazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovený ve sladkých vodách

ex 0303 12 00

Ostatní tichomořští lososi (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), zmrazení, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách

ex 0303 13 00

Losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho), zmrazení, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách

ex 0303 14

Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster), zmrazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovený ve sladkých vodách

ex 0303 19 00

Ostatní lososovití, zmrazení, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách

0303 23 00

Tilápie (Oreochromis spp.), zmrazené, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

0303 24 00

Sumec (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), zmrazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

0303 25 00

Kapr (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), zmrazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

ex 0303 26 00

Úhoři (Anguilla spp.), zmrazení, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách

0303 29 00

Robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), zmrazení, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

0303 89 10

Ostatní sladkovodní ryby, zmrazené, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

0304 31 00

Čerstvé nebo chlazené filé z tilápie (Oreochromis spp.)

0304 32 00

Čerstvé nebo chlazené filé ze sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304 33 00

Čerstvé nebo chlazené filé z robala nilského (Lates niloticus)

ex 0304 39 00

Čerstvé nebo chlazené filé z kapra (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) a úhořů (Anguilla spp.), ulovených ve sladkých vodách, a z hadohlavců (Channa spp.)

ex 0304 41 00

Čerstvé nebo chlazené filé z lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), z lososa obecného (atlantského) (Salmo salar) a hlavatky obecné (podunajské) (Hucho hucho), ulovených ve sladkých vodách

ex 0304 42

Čerstvé nebo chlazené filé ze pstruha (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster), uloveného ve sladkých vodách

0304 49 10

Čerstvé nebo chlazené filé z ostatních sladkovodních ryb

ex 0304 51 00

Čerstvé nebo chlazené rybí maso (též mleté), vyjma rybí filé, z tilápií (Oreochromis spp.), sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprů (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) a úhořů (Anguilla spp.), ulovených ve sladkých vodách, z robala nilského (Lates niloticus) a hadohlavců (Channa spp.)

ex 0304 52 00

Čerstvé nebo chlazené rybí maso (též mleté), vyjma rybí filé, z lososovitých ulovených ve sladkých vodách

0304 59 10

Čerstvé nebo chlazené rybí maso (též mleté), vyjma rybí filé, z ostatních sladkovodních ryb

0304 61 00

Zmrazené filé z tilápií (Oreochromis spp.)

0304 62 00

Zmrazené filé ze sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304 63 00

Zmrazené filé z robala nilského (Lates niloticus)

ex 0304 69 00

Zmrazené filé z kapra (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) a úhořů (Anguilla spp.), ulovených ve sladkých vodách, a z hadohlavců (Channa spp.)

ex 0304 81 00

Zmrazené filé z lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), z lososa obecného (atlantského) (Salmo salar) a hlavatky obecné (podunajské) (Hucho hucho), ulovených ve sladkých vodách

ex 0304 82

Zmrazené filé ze pstruha (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster), uloveného ve sladkých vodách

0304 89 10

Zmrazené filé z ostatních sladkovodních ryb

ex 0304 93

Zmrazené rybí maso (též mleté), vyjma rybí filé, z tilápií (Oreochromis spp.), sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprů (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) a úhořů (Anguilla spp.), ulovených ve sladkých vodách, z robala nilského (Lates niloticus) a hadohlavců (Channa spp.)

0304 99 21

Zmrazené rybí maso (též mleté), vyjma rybí filé, z ostatních sladkovodních ryb

ex 0305 31 00

Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené, z tilápií (Oreochromis spp.), sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprů (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) a úhořů (Anguilla spp.), ulovených ve sladkých vodách, z robala nilského (Lates niloticus) a hadohlavců (Channa spp.)

ex 0305 39 10

Rybí filé, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené, z lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), z lososa obecného (atlantského) (Salmo salar) a hlavatky obecné (podunajské) (Hucho hucho), ulovených ve sladkých vodách

ex 0305 39 90

Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené, z ostatních sladkovodních ryb

ex 0305 41 00

Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho), uzení, včetně filé, ulovení ve sladkých vodách

ex 0305 43 00

Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster) uzený, včetně filé, ulovený ve sladkých vodách

ex 0305 44 10

Úhoři (Anguilla spp.) uzení, včetně filé, ulovení ve sladkých vodách

0305 44 90

Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), uzení, včetně filé

ex 0305 49 80

Ostatní sladkovodní ryby uzené, včetně filé

ex 0305 52 00

Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) a úhoři (Anguilla spp.), ulovení ve sladkých vodách, robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), sušení, též solení, ne však uzení

ex 0305 59 85

Ostatní sladkovodní ryby sušené, též solené, ne však uzené

ex 0305 64 00

Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) a úhoři (Anguilla spp.), ulovení ve sladkých vodách, robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), ve slaném nálevu nebo solení, ne však sušení ani uzení

ex 0305 69 50

Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho), ve slaném nálevu nebo solení, ne však sušení ani uzení, ulovení ve sladkých vodách

ex 0305 69 80

Ostatní sladkovodní ryby ve slaném nálevu nebo solené, ne však sušené ani uzené

0306 19 10

Sladkovodní raci, zmrazení

ex 0306 31 00

Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), okrasní, živí

ex 0306 32 10

Humři (Homarus spp.), okrasní, živí

ex 0306 33 10

ex 0306 33 90

Krabi, okrasní, živí

ex 0306 34 00

Humr severský (Nephrops norvegicus), okrasný, živý

ex 0306 35 50

ex 0306 35 90

Studenomilné krevety a garnáti (Pandalus spp., Crangon crangon), okrasní, živí

ex 0306 36 10

Krevety čeledi Pandalidae, jiné než rodu Pandalus, okrasné, živé

ex 0306 36 50

Krevety rodu Crangon, jiné než druhu Crangon crangon, okrasné, živé

ex 0306 36 90

Ostatní krevety a garnáti, okrasní, živí

0306 39 10

Sladkovodní raci, živí, čerství nebo chlazení

ex 0306 39 90

Ostatní korýši, okrasní, živí; korýši ulovení ve sladkých vodách

0306 99 10

Sladkovodní raci, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení, též v krunýřích, též vaření před nebo během uzení

0307 11 10

0307 11 90

0307 12 00

0307 19 00

Ústřice, též v lasturách, živé, čerstvé, chlazené, zmrazené, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ústřice, též v lasturách, též vařené před nebo během uzení

0307 21 10

Hřebenatky (včetně hřebenatky víčkovité) rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten, též v lasturách, živé, čerstvé nebo chlazené

0307 21 90

Ostatní hřebenatky a jiní měkkýši čeledi Pectinidae, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství nebo chlazení

0307 22 10

0307 22 90

Hřebenatky (včetně hřebenatky víčkovité) rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten, též v lasturách, zmrazené

0307 22 95

Ostatní hřebenatky a jiní měkkýši čeledi Pectinidae, též v lasturách nebo ulitách, zmrazení

0307 29 10

Hřebenatky (včetně hřebenatky víčkovité) rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten, též v lasturách, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené, též v lasturách, též vařené před nebo během uzení

0307 29 90

Ostatní hřebenatky a jiní měkkýši čeledi Pectinidae, též v lasturách, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení, též v lasturách, též vaření před nebo během uzení

0307 31 10

0307 31 90

0307 32 10

0307 32 90

0307 39 20

0307 39 80

Slávky (Mytilus spp., Perna spp.), též v lasturách, živé, čerstvé, chlazené, zmrazené, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené slávky, též v lasturách, též vařené před nebo během uzení

ex 0307 42

Sépie a olihně, okrasné, živé

ex 0307 51 00

Chobotnice (Octopus spp.), okrasné, živé

0307 60 00

Hlemýždi, jiní než mořští plži, též v ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení hlemýždi, jiní než mořští plži, též v ulitách, též vaření před nebo během uzení

0307 71 00

0307 72 10

0307 72 90

0307 79 00

Mlži, srdcovkovití a návky (čeledi Arcidae, Arcticidae, Cardiidae,

Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, TridacnidaeVeneridae), též v lasturách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení mlži, srdcovkovití a návky, též v lasturách, též vaření před nebo během uzení

ex 0307 81 00

ex 0307 82 00

Ušně (Haliotis spp.) a křídlatci (Strombus spp.), okrasní, živí

0307 91 00

0307 92 00

0307 99 00

Ostatní měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; ostatní uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení

ex 0308 11 00

ex 0308 21 00

ex 0308 30 80

ex 0308 90 10

Vodní bezobratlí jiní než korýši a měkkýši, okrasní, živí; sladkovodní bezobratlí jiní než korýši a měkkýši

0308 30 50

0308 30 80

Medúzy (Rhopilema spp.)

0308 90 10

0308 90 50

0308 90 90

Jiní vodní bezobratlí než korýši a měkkýši

0309 10 00

0309 90 00

Moučky, prášky a pelety z ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých, způsobilé k lidskému požívání

ex 1604 11 00

Losos, ulovený ve sladké vodě, připravený nebo konzervovaný, celý nebo v kusech, vyjma drceného

ex 1604 17 00

Úhoři, ulovení ve sladké vodě, připravení nebo konzervovaní, celí nebo v kusech, vyjma drcených

ex 1604 19 10

Lososovití jiní než losos, ulovení ve sladké vodě, připravení nebo konzervovaní, celí nebo v kusech, vyjma drcených

ex 1604 19 91

Filé ze sladkovodních ryb, syrové, pouze obalené těstem nebo strouhankou, též předsmažené v oleji, zmrazené

ex 1604 19 97

Ostatní sladkovodní ryby, připravené nebo konzervované, celé nebo v kusech, vyjma drcených, jiné než filé, syrové, pouze obalené těstem nebo strouhankou, též předsmažené v oleji, zmrazené

ex 1604 20 10

Losos, ulovený ve sladké vodě, jinak připravený nebo konzervovaný (jinak než celý nebo v kusech, vyjma drceného)

ex 1604 20 30

Lososovití jiní než losos, ulovení ve sladké vodě, jinak připravení nebo konzervovaní (jinak než celí nebo v kusech, vyjma drcených)

ex 1604 20 90

Ostatní sladkovodní ryby, jinak připravené nebo konzervované (jinak než celé nebo v kusech, vyjma drcených)

1604 32 00

Kaviárové náhražky

ex 1605 40 00

Sladkovodní raci, připravení nebo konzervovaní

1605 51 00

Ústřice, připravené nebo konzervované

1605 52 00

Hřebenatky, včetně hřebenatky víčkovité, připravené nebo konzervované

1605 53 10

1605 53 90

Slávky, připravené nebo konzervované

1605 56 00

Mlži, srdcovkovití a návky, připravení nebo konzervovaní

1605 58 00

Hlemýždi, jiní než mořští plži, připravení nebo konzervovaní

ex 1605 59 00

Ostatní měkkýši (kromě křídlatců (Strombus spp.)), připravení nebo konzervovaní

1605 63 00

Medúzy, připravené nebo konzervované

1605 69 00

Ostatní vodní bezobratlí, připravení nebo konzervovaní

▼B
PŘÍLOHA II

Osvědčení o úlovku a osvědčení o zpětném vývozu vydávaná v Evropském společenství