EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996D0409-20130701

Consolidated text: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě , ze dne 25. června 1996 o zavedení náhradního cestovního dokladu (96/409/SZBP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/409/2013-07-01

1996D0409 — CS — 01.07.2013 — 003.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍCH V RADĚ,

ze dne 25. června 1996

o zavedení náhradního cestovního dokladu

(96/409/SZBP)

(Úř. věst. L 168, 6.7.1996, p.4)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTÍ ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍCH V RADĚ, ze dne 30. listopadu 2006

  L 363

422

20.12.2006

►M2

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013,

  L 158

1

10.6.2013


Ve znění:

►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

ROZHODNUTÍ ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍCH V RADĚ,

ze dne 25. června 1996

o zavedení náhradního cestovního dokladu

(96/409/SZBP)ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

vědomi si toho, že vytvoření jednotné úpravy náhradního cestovního dokladu vydávaného členskými státy občanům Unie v místě, kde členský stát, který je zemí původu těchto občanů, nemá stálé diplomatické nebo konzulární zastoupení, nebo za jiných okolností, které jsou popsány v pokynech stanovených v příloze II tohoto rozhodnutí, je v souladu s článkem 8c Smlouvy o založení Evropského společenství,

vzhledem k tomu, že zavedení jednotného náhradního cestovního dokladu může být opravdovou pomocí pro občany Unie, kteří se ocitnou v tísni,

přesvědčeni, že zavedením takového dokladu budou proto zřetelně ukázány praktické výhody spojené s občanstvím Unie,

ROZHODLI TAKTO:Článek 1

Zavádí se náhradní cestovní doklad, jehož jednotná úprava je popsána v příloze I, která tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Pokyny pro vydávání náhradního cestovního dokladu a s nimi spojená bezpečnostní opatření jsou uvedeny v příloze II a III a tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. Pokyny a opatření mohou být změněny jednomyslnou dohodou členských států; tyto změny nabývají účinku jeden měsíc po schválení, pokud některý členský stát nepožádá o nové přezkoumání na ministerské úrovni.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabude účinku poté, co všechny členské státy oznámí generálnímu sekretariátu Rady, že byly dokončeny postupy požadované jejich právními systémy pro uplatňování tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku.
ANNEX I — ANNEXE I — ANEXO I — BILAG I — ANLAGE I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — IARSCRÍBHINN I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGE I ►A1  — PŘÍLOHA I — I LISA — I PIELIKUMS —I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — ZAŁĄCZNIK 1 — PRILOGA I — PRÍLOHA I ◄ ►M1   — ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I ◄ ►M2  — PRILOG I ◄

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  

image

image

image

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) M1  

►(7) M1  

►(7) M2  

►(7) M2  

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  
PŘÍLOHA II

POKYNY PRO VYDÁNÍ NÁHRADNÍHO CESTOVNÍHO DOKLADU

1.

Náhradní cestovní doklad, jehož jednotná úprava je uvedena v příloze I, je cestovní doklad, který může být vydán pro jedinou cestu do členského státu původu žadatele, do země, ve které má trvalé bydliště, nebo ve výjimečných případech do jiného místa určení. Může být vydán státním příslušníkům členských států jménem členského státu, jehož je dotyčná osoba státním příslušníkem.

2.

Náhradní cestovní doklad může být vydán, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) dotyčná osoba je státním příslušníkem členského státu a její cestovní pas nebo jiný cestovní doklad se ztratil, byl jí odcizen, byl zničen nebo není přechodně dostupný a

b) tato osoba se nachází na území země, v níž nemá její členský stát původu žádné dosažitelné diplomatické nebo konzulární zastoupení, které může vydat cestovní doklad, nebo v níž není tento stát zastoupen jinak, a

c) bylo obdrženo zmocnění orgánů členského státu původu této osoby.

3.

Žadatel o náhradní cestovní doklad musí vyplnit formulář žádosti, který se zašle spolu s fotokopií dokumentů prokazujících totožnost a státní příslušnost, ověřenou diplomatickým zastoupením, orgánu určenému členským státem původu žadatele. Nemusí to být nezbytně nejbližší orgán, pokud by byl vhodnější jiný orgán v dané oblasti. Zastoupení vydávající doklad vybere od žadatele poplatky, které jsou běžně vybírány za vydání náhradního cestovního pasu, a ponechá si je. Žadatelé s nedostatečnými prostředky na úhradu jiných s tím spojených výdajů na místě obdrží, pokud je to třeba, nezbytné prostředky podle pokynů vydaných členským státem původu v době podání žádosti.

4.

Doba platnosti náhradního cestovního dokladu by měla být stanovena na dobu mírně delší než nezbytně nutnou pro vykonání cesty, pro kterou je vydán. Při výpočtu této doby by měly být brány v úvahu noční zastávky a dopravní přípoje.

5.

Fotokopie každého vydaného dokladu se uloží u vydávajícího zastoupení do spisu a další kopie se zašle orgánům členského státu původu žadatele.

6.

Každý členský stát může rozšířit použití těchto pokynů na jiné osoby s ním spojené, které zamýšlí přijmout.
PŘÍLOHA III

ZABEZPEČENÍ NÁHRADNÍHO CESTOVNÍHO DOKLADU

Náhradní cestovní doklady se vyhotovují a vydávají v souladu s těmito bezpečnostními opatřeními:

1.   Formátotevřený:

18 × 13 cm

přeložený:

9 × 13 cm.

2.   Papír

Náhradní cestovní doklady jsou tištěny na ceninovém papíře bez optických zjasňovačů (přibližně 90 g/m2) za použití standardního vodotisku „CHAIN WIRES“ právně chráněného pro výrobce dokladu, se dvěma neviditelnými vlákny (modrým a žlutým SSI/05), která při ultrafialovém světle fluoreskují, a činidly proti chemickému vymazání.

3.   Číslování

Každý členský stát čísluje doklady podle centralizovaného číslování kombinovaného s písmeny vydávajícího členského státu, jak je uvedeno níže:

▼M2Belgie

=

B

[OOOOO]

Bulharsko

=

BG

[OOOOO]

Česká republika

=

CZ

[OOOOO]

Dánsko

=

DK

[OOOOO]

Německo

=

D

[OOOOO]

Estonsko

=

EE

[OOOOO]

Řecko

=

GR

[OOOOO]

Španělsko

=

E

[OOOOO]

Francie

=

F

[OOOOO]

Chorvatsko

=

HR

[OOOOO]

Irsko

=

IRL

[OOOOO]

Itálie

=

I

[OOOOO]

Kypr

=

CY

[OOOOO]

Lotyšsko

=

LV

[OOOOO]

Litva

=

LT

[OOOOO]

Lucembursko

=

L

[OOOOO]

Maďarsko

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Nizozemsko

=

NL

[OOOOO]

Rakousko

=

A

[OOOOO]

Polsko

=

PL

[OOOOO]

Portugalsko

=

P

[OOOOO]

Rumunsko

=

RO

[OOOOO]

Slovinsko

=

SI

[OOOOO]

Slovensko

=

SK

[OOOOO]

Finsko

=

FIN

[OOOOO]

Švédsko

=

S

[OOOOO]

Spojené království

=

UK

[OOOOO]

▼B

Číslo se vytiskne na strany 1 a 4 dokladu tiskem z výšky, písmem OCR–B, černou barvou, která při UV světle zeleně fluoreskuje.

4.   Připojení fotografie držitele

Fotografie držitele musí být bezpečně připojena k dokladu tak, aby se zabránilo snadnému odstranění. Fotografie se v souladu s vnitrostátní praxí překryje fólií a členské státy učiní nezbytná opatření, aby zajistily přiměřenou ochranu dokladu.

5.   Uvedení osobních údajů držitele

Osobní údaje držitele se ve formuláři dokladu zapisují podle jednotného přístupu. Tyto údaje se zapisují buď ručně, nebo strojově, a překryjí se fólií.

6.   Razítko vydávajícího orgánu

Při vydávání náhradního cestovního dokladu se razítko vydávajícího orgánu připojí částečně na doklad a částečně na fotografii držitele.

7.   Dodatečné bezpečnostní prvky

Náhradní cestovní doklady mají ochranné gilošované pozadí s nepřímým tiskem z výšky ve čtyřech barvách na stránkách, na kterých se uvádějí údaje s patřičným ohledem na duhově zbarvený tisk.

Používají se tyto techniky tisku:

 tisk z hloubky: na pravé přední straně včetně textu na straně 1, latentní obraz a mikrotisk v modré reflexní barvě,

 ofset: na pravé přední straně a zadní straně, ve dvou barvách a duhově zabarveném tisku,

 1. s.: text v modré reflexní barvě,

 2. s.: antiscannerové pozadí ve světle modré barvě,

 3. s.: gilošované pozadí s duhovým efektem ve dvou barvách, zelené a fialové, přičemž fialová barva pod UV světlem žlutě fluoreskuje.

Použité tiskařské barvy není možné kopírovat a jakýkoliv pokus o kopírování skončí zřetelně rozeznatelnými barevnými odchylkami. Navíc alespoň jedna barva obsahuje fluorescentní látky. Tiskařské barvy obsahují také činidla proti chemickému vymazání.

8.   Tiskařské formy

Pro tento doklad se používají speciálně navržené tiskařské formy v několika barvách s gilošovaným pozadím a integrovanými mikroznaky.

9.   Skladování prázdných formulářů náhradního cestovního dokladu

Za účelem snížení možnosti padělání a pozměňování zajistí všechny členské státy takové skladování těchto formulářů, aby byly zabezpečeny před odcizením.

Top