Help Print this page 

Document 01992L0065-20040703

Title and reference
Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/65/2004-07-03
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 03/07/2004
  • Date of effect: 03/07/2004
Miscellaneous information
  • Author: Rada Evropské unie
  • Form: Konsolidovaný text
  • Additional information: LASTMODIN 32004L0068
Text

1992L0065 — CS — 03.07.2004 — 007.002


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY 92/65/EHS

ze dne 13. července 1992

o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS

(Úř. věst. L 268, 14.9.1992, p.54)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. dubna 1995,

  L 117

23

24.5.1995

 M2

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. března 2001,

  L 102

63

12.4.2001

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1282/2002 ze dne 15. července 2002,

  L 187

3

16.7.2002

►M5

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003

  L 146

1

13.6.2003

►M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1398/2003 ze dne 5. srpna 2003,

  L 198

3

6.8.2003

►M7

SMĚRNICE RADY 2004/68/ES Text s významem pro EHP ze dne 26. dubna 2004,

  L 139

320

30.4.2004


Ve znění:

►A1

Akt o přistoupení Rakouska, Švédska a Finska

  C 241

21

29.8.1994

►A2

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie

  L 236

33

23.9.2003
▼B

SMĚRNICE RADY 92/65/EHS

ze dne 13. července 1992

o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHSRADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ),

vzhledem k tomu, že živá zvířata a výrobky živočišného původu jsou zahrnuty do seznamu produktů v příloze II Smlouvy; že uvedení těchto zvířat a produktů na trh tvoří zdroj příjmů pro část obyvatelstva zabývajícího se zemědělstvím;

vzhledem k tomu, že je nutné zajistit v tomto sektoru racionální vývoj a zvýšit produktivitu, měly by se stanovit na úrovni Společenství veterinární předpisy pro zvířata a produkty;

vzhledem k tomu, že Společenství musí přijmout opatření k postupnému vytváření vnitřního trhu v období do 31. prosince 1992;

vzhledem k tomu, že se zřetelem k výše uvedeným cílům stanovila Rada veterinární předpisy pro skot, prasata, ovce a kozy, koňovité, drůbež a násadová vejce, ryby a rybí výrobky, mušle, sperma býků a kanců, embrya skotu, čerstvé maso, drůbeží maso, masné výrobky, maso ze zvěřiny a králičí maso;

vzhledem k tomu, že by se měly přijmout veterinární předpisy pro uvádění na trh těch zvířat a výrobků živočišného původu, na něž se dosud nevztahují výše uvedené předpisy;

vzhledem k tomu, že by se měly vydat prováděcí předpisy k této směrnici, aniž by bylo dotčeno nařízení Rady (EHS) č. 3626/82 ze dne 3. prosince 1982 o provádění úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ve Společenství ( 4 );

vzhledem k tomu, že na určité technické aspekty se musí odkazovat na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitřSpolečenství ( 5 ) a směrnici 85/511/EHS ze dne 18. listopadu 1985, kterou se zavádějí opatření Společenství ke tlumení slintavky a kulhavky ( 6 );

vzhledem k tomu, že v oblasti organizace kontrol a odpovídajících následných a ochranných opatření, která je nutno provádět, se musí odkazovat na obecná pravidla stanovená ve směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu ( 7 );

vzhledem k tomu, že pokud není stanoveno jinak, musí být obchod se zvířaty a výrobky živočišného původu liberalizován, aniž by bylo dotčeno použití případných ochranných opatření;

vzhledem k tomu, že při značném riziku rozšíření nákaz, kterému jsou zvířata vystavena, měly by se na určitá zvířata a výrobky živočišného původu stanovit zvláštní požadavky, které budou předepsány pro jejich uvádění na trh k obchodním účelům, zejména jsou-li určeny pro oblasti s velmi dobrým nákazovým statusem;

vzhledem k tomu, že zvláštní situace, týkající se Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Irska, daná ostrovní pozicí těchto zemí a skutečnost, že se na jejich území po dlouhou dobu nevyskytovala vzteklina, ospravedlňují zvláštní opatření, jimiž se dá zajistit, aby uvádění psů a koček na trh ve Spojeném království a Irsku, jež nepocházejí z těchto zemí, neneslo s sebou riziko zavlečení vztekliny do těchto států, aniž by ovšem tato opatření zasahovala do zrušení veterinárních kontrol na hranicích mezi členskými státy;

vzhledem k tomu, že veterinární osvědčení je nejvhodnějším prostředkem záruky a kontroly shody s těmito požadavky;

vzhledem k tomu, že za účelem udržení nákazové situace ve Společenství by měla zvířata a výrobky živočišného původu, na něž odkazuje tato směrnice, podléhat při uvádění na trh minimálním požadavkům stanoveným pro obchod a jejich dodržování by mělo být kontrolováno v souladu s principy a pravidly stanovenými ve směrnici Rady 90/675/EHS ze dne 10. prosince 1990, kterou se stanoví zásady organizace veterinární kontroly produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí ( 8 );

vzhledem k tomu, že by měl být vydán předpis pro postup zakládající úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí v rámci Stálého veterinárního výboru;

vzhledem k tomu, že konečný termín pro provedení do vnitrostátních právních předpisů stanovený na den 1. ledna 1994 v článku 29 by neměl mít dopad na zrušení veterinárních kontrol na hranicích ke dni 1. ledna 1993,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 1

▼M7

Tato směrnice stanoví veterinární požadavky pro obchod uvnitř Společenství se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi a pro jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují veterinární požadavky stanovené ve zvláštních předpisech Společenství uvedené v příloze F.

▼B

Tato směrnice se použije, aniž jsou dotčena ustanovení podle nařízení (EHS) č. 3626/82.

Touto směrnicí zůstávají nedotčeny vnitrostátní předpisy pro zvířata chovaná v zájmovém chovu; jejich ponechání však nesmí ohrozit odstranění veterinárních kontrol na hranicích mezi členskými státy.

Článek 2

1.  Pro účely této směrnice se rozumí:

a) „obchodem“ obchod, jak je definován v čl. 2 odst. 3 směrnice 90/425/EHS;

b) „zvířaty“ zástupci jiných druhů živočichů, než které jsou uvedeny ve směrnicích 64/432/EHS, 90/426/EHS ( 9 ), 90/539/EHS ( 10 ), 91/67/EHS, ( 11 ) 91/68/EHS ( 12 ), 91/492/EHS ( 13 ) a 91/493/EHS;

c) „schválenou organizací, schválený institutem, nebo schváleným střediskem“ každé stálé, zeměpisně ohraničené zařízení schválené podle článku 13, ve kterém se chová nebo šlechtí jeden nebo více druhů zvířat k obchodním nebo neobchodním účelům a výlučně za jedním nebo více následujícími účely:

 výstavu těchto zvířat a poučení veřejnosti,

 zachování druhu,

 základní nebo aplikovaný vědecký výzkum nebo šlechtění zvířat pro účely takového výzkumu;

d) „chorobami povinnými hlášením“ choroby uvedené v příloze A.

2.  Kromě toho se přiměřeně použijí jiné definice, které jsou uvedeny v článku 2 směrnic 64/432/EHS, 91/67/EHS a 90/539/EHS, kromě definic schválených středisek a organizací.KAPITOLA II

Ustanovení pro obchod

Článek 3

Členské státy zajistí, aby obchod podle čl. 1 odst. 1 nebyl zakázán nebo omezen z jiných veterinárních důvodů, než které vyplývají z použití této směrnice nebo z právních předpisů Společenství, a zejména z případně přijatých ochranných opatření.

▼A1

Do přijetí předpisů Společenství v této oblasti může Švédsko zachovat své vnitrostátní předpisy týkající se hadů a ostatních plazů, kteří jsou zasíláni na jeho území.

▼B

Článek 4

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby při provádění čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 90/425/EHS zvířata uvedená v článcích 5 až 10 této směrnice mohla být bez dotčení článku 13 a zvláštních předpisů, které se přijmou k provedení článku 24, předmětem obchodu jen tehdy, splňují-li podmínky stanovené v článcích 5 až 10 a pocházejí-li z hospodářství nebo obchodních podniků podle čl. 12 odst. 1 a 3 této směrnice, které jsou u příslušného orgánu zaregistrovány, a které se zaváží:

 nechávat pravidelně prohlížet držená zvířata v souladu s čl. 3 odst. 3 směrnice 90/425/EHS,

 hlásit příslušnému orgánu, kromě vypuknutí chorob povinných hlášením, vypuknutí chorob podle přílohy B, na které vypracoval příslušný členský stát program ke tlumení nebo program dohledu,

 respektovat zvláštní vnitrostátní opatření ke tlumení choroby, která má pro daný členský stát zvláštní význam a je zahrnuta do programu vypracovaného podle článku 14 nebo do rozhodnutí podle čl. 15 odst.2,

 uvádět na trh pro účely obchodu pouze zvířata, která nejeví příznaky choroby a pocházejí z hospodářství nebo pásem, na která se nevztahují žádné zákazy vydané z veterinárních důvodů, a pokud jde o zvířata, která nejsou provázena veterinárním osvědčením nebo obchodním dokumentem podle článků 5 až 11, pouze taková zvířata, která jsou provázena vlastním osvědčením zemědělce, v němž potvrzuje, že dotyčná zvířata v čase odeslání nevykazují žádný zjevný příznak choroby a že jeho hospodářství nepodléhá žádným veterinárním omezením,

 vyhovět požadavkům zajišťujícím dobré životní podmínky držených zvířat.

Článek 5

1.  Členské státy zajistí, aby se obchod s opicemi (simiae a prosimiae) omezil výhradně na zvířata odesílaná z a do organizací, institutů nebo středisek schválených příslušnými orgány členských států v souladu s článkem 13, a že taková zvířata jsou provázena veterinárním osvědčením, které odpovídá vzoru v příloze E, tj. prohlášením, ve kterém úřední veterinární lékař organizace, institutu nebo střediska původu musí vyplnit, že zaručuje zdravotní stav zvířat.

2.  Příslušný orgán členského státu může, odchylně od odstavce 1, povolit schválené organizaci, institutu nebo středisku získání opic patřících soukromé osobě.

Článek 6

A. Bez dotčení článků 14 a 15 členské státy zajistí, aby kopytnatci jiných druhů, než které jsou uvedeny ve směrnicích 64/432/EHS, 90/426/EHS a 91/68/EHS, mohli být předmětem obchodu pouze tehdy, splňují-li následující požadavky:

1. obecně:

a) musí být označeni v souladu s čl. 1 odst. 1 písm c) směrnice 90/425/EHS;

b) nesmějí být určeni k porážce v rámci programu eradikace určité nakažlivé choroby;

c) nesmějí být očkováni proti slintavce a kulhavce a musí vyhovovat příslušným požadavkům směrnice 85/511/EHS a článku 4a směrnice 64/432/EHS;

d) musí pocházet z hospodářství uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm, b) a c) směrnice 64/432/EHS, na které se nevztahují veterinární opatření, zejména ta, která byla provedena podle směrnic 85/511/EHS, 80/217/EHS ( 14 ) a 91/68/EHS, a v němž byli nepřetržitě drženi od narození nebo alespoň posledních třicet dní před odesláním;

▼M7

e) musí být doprovázeni osvědčením, které odpovídá vzoru uvedenému v příloze E části 1 a obsahuje toto prohlášení:

image

▼M7 —————

▼B

2. v případě přežvýkavců:

a) musí pocházet ze stáda, které je úředně prosté tuberkulózy a úředně prosté brucelózy podle směrnice 64/432/EHS nebo směrnice 91/68/EHS a splňovat, pokud jde o veterinární předpisy, příslušné požadavky stanovené pro hovězí druhy v čl. 3 odst. 2 písm. c), d), f), g) a h) směrnice 64/432/EHS nebo v článku 3 směrnice 91/68/EHS;

▼M7

b) jestliže nepocházejí ze stáda, které splňuje podmínky uvedené pod písmenem a), musí pocházet z hospodářství, ve kterém nebyl v rozmezí 42 dnů před naložením zvířat zaznamenán žádný případ brucelózy nebo tuberkulózy a ve kterém byli přežvýkavci během 30 dnů před odesláním vyšetřeni na brucelózu a tuberkulózu s negativními výsledky;

▼A1

c) postupem podle článku 26 mohou být přijata ustanovení týkající se leukózy;

▼B

3. v případě prasat:

a) nesmějí pocházet z oblasti, na kterou byly v souvislosti s africkým morem prasat vydány zákazy podle článku 9a směrnice 64/432/EHS;

b) musí pocházet z hospodářství, které v souvislosti s klasickým morem prasat nepodléhá žádným omezením stanoveným ve směrnici 80/217/EHS;

c) musí, v souladu se směrnicí 64/432/EHS, pocházet z hospodářství prostého brucelózy a vyhovovat příslušným veterinárním požadavkům stanoveným pro prasata ve směrnici 64/432/EHS;

d) pokud nepocházejí ze stáda, které splňuje podmínky stanovené v písmenu c), musí být v rozmezí 30 dnů před odesláním podrobena testu s negativním výsledkem, určenému k prokázání absence protilátek brucelózy;

▼M7 —————

▼M7

4. požadavky na vyšetření uvedené v tomto článku a jejich kritéria mohou být stanoveny v souladu s postupem stanoveným v článku 26. Tato rozhodnutí vezmou v úvahu případ přežvýkavců chovaných v arktických regionech Společenství.

Do přijetí rozhodnutí uvedených v předchozím pododstavci se nadále použijí vnitrostátní předpisy.

▼B

B. Směrnice 64/432/EHS se mění takto:

1. V čl. 2 písm. b) a c), se nahrazuje slovo „skot“ slovy „skot (včetně druhu Bubalus bubalus)“.

2. Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 10a

Postupem podle článku 12 lze veterinární osvědčení, jejichž vzor je uveden v příloze F, změnit nebo doplnit zejména proto, aby se přihlédlo k požadavkům článku 6 směrnice 92/65/EHS.“

Článek 7

A. Členské státy zajistí, aby ptáci neuvedení ve směrnici 90/539/EHS mohli být předmětem obchodu, pouze vyhovují-li následujícím požadavkům:

1. obecně platí, že musí:

a) pocházet z hospodářství, ve kterém během posledních 30 dnů před odesláním nebyla zjištěna žádná influenza ptáků;

b) pocházet z hospodářství nebo oblasti, na které/kterou se nevztahují žádná omezení v rámci opatření ke tlumení Newcastleské choroby.

Až do provedení opatření Společenství uvedených v článku 19 směrnice 90/539/EHS nadále platí vnitrostátní předpisy ke tlumení Newcastleské choroby ve shodě s obecnými ustanoveními Smlouvy;

c) být dáni, v souladu s třetí odrážkou čl. 10 odst.1 směrnice 91/496/EHS, do karantény v hospodářství, do kterého byli vzati poté, co vstoupili na území Společenství, jestliže byli dovezeni ze třetí země;

2. pro papoušky kromě toho platí, že:

a) nesmějí pocházet z hospodářství, ani přijít do styku se zvířaty hospodářství, ve kterém byla zjištěna psittakóza (Chlamydia psittaci).

Doba trvání zákazu od posledního zaznamenaného případu a doby léčení pod dozorem veterinárního lékaře, uznaného postupem podle článku 26, činí alespoň dva měsíce;

b) musí být označeni podle čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 90/425/EHS.

Metody pro označení papoušků, a zejména nemocných papoušků, se stanoví postupem podle článku 26;

c) musí být provázeni obchodním dokumentem podepsaným úředním veterinárním lékařem nebo veterinárním lékařem, který je příslušný pro hospodářství nebo obchodní organizaci původu a je k tomu účelu příslušným orgánem zmocněn.

B. Ve druhém pododstavci čl. 2 odst. 2 směrnice Rady 91/495/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o veterinárních a hygienických otázkách při produkci králičího masa a masa z farmové zvěře a jeho uvádění na trh ( 15 ) se vkládají do třetí řádky slova „a běžci (Ratitae)“ za slova „směrnice 90/539/EHS“.

V čl. 2 odst. 2 bodě 1 směrnice Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních předpisech pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí ( 16 ), se za slova „a koroptve“ vkládají slova „a běžci (Ratitae)“.

Článek 8

Členské státy zajistí, aby včely (Apis melifera) mohly být předmětem obchodu pouze, splňují-li tyto požadavky:

a) musí pocházet z oblasti, na kterou se nevztahuje zákaz spojený s výskytem moru včelího plodu.

Období zákazu musí trvat nejméně 30 dní, které následují po naposledy zaznamenaném případu a datu, ve kterém byly všechny úly v okruhu třech kilometrů kontrolovány příslušným orgánem a všechny infikované úly spáleny nebo ošetřeny a prohlédnuty k uspokojení zmíněného příslušného orgánu.

Postupem podle článku 26 a po konzultaci s Vědeckým veterinárním výborem mohou být požadavky uplatňované na včely (Apis melifera) nebo rovnocenné požadavky uplatňovány na čmeláky;

b) jsou provázeny veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v příloze E, tj. prohlášením vyplněným příslušným orgánem, potvrzujícím, že požadavky stanovené v písmenu a) jsou splněny.

Článek 9

1.  Členské státy zajistí, aby zvířata čeledi zajícovitých mohla být předmětem obchodu, pouze splňují-li tyto požadavky:

a) nesmějí pocházet nebo nesměla být ve styku se zvířaty z hospodářství, ve kterém se vyskytuje vzteklina nebo je podezření, že se v něm vyskytovala během posledního měsíce;

b) musí pocházet z hospodářství, ve kterém žádné zvíře nevykazuje klinické příznaky myxomatózy.

2.  Členské státy, které požadují veterinární osvědčení pro přepravu zvířat čeledi zajícovitých na jejich území, mohou požadovat, aby zvířata jim zasílaná byla provázena veterinárním osvědčením, které odpovídá vzoru v příloze E, doplněnému tímto prohlášením:

„Já níže podepsaný,…, potvrzuji, že výše uvedená zásilka vyhovuje požadavkům článku 9 směrnice 92/65/EHS a že zvířata nejevila při prohlídce klinické příznaky choroby.“

Toto osvědčení musí vydat úřední veterinární lékař nebo veterinární lékař příslušný pro hospodářství původu, zmocněný k tomu účelu příslušným orgánem a pro živnostenský chov úředním veterinárním lékařem. Členské státy, které si přejí využít této možnosti, uvědomí Komisi, která musí zajistit, aby požadavek stanovený v prvním odstavci byl splněn.

3.  Irsko a Spojené království mohou požadovat předložení veterinárního osvědčení, jímž se potvrzuje, že požadavek stanovený v odst. 1 písm. a) byl splněn.

Článek 10

1.  Členské státy zajistí, aby byl zakázán obchod s  ►M5  ————— ◄ norky a liškami, které pocházejí nebo byly ve styku se zvířaty z hospodářství, na kterém se vyskytuje vzteklina nebo je podezření, že se v něm vyskytovala během posledních šesti měsíců, pokud nebyly podrobeny systematickému očkovacímu programu.

▼M5

2.  Pro obchod musejí psi, kočky a fretky splňovat požadavky článků 5 a 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS ( 17 ).

Osvědčení provázející zvířata musí rovněž potvrzovat, že 24 hodin před odesláním zvířat provedl veterinární lékař zmocněný příslušným orgánem klinické vyšetření, při němž se ukázalo, že jsou zvířata v dobrém zdravotním stavu a že jsou schopna snést přepravu do místa určení.

3.  Odchylně od odstavce 2 se na psy, kočky a fretky při obchodu s Irskem, Spojeným královstvím nebo Švédskem vztahují podmínky stanovené v článcích 6 a 16 nařízení (ES) č. 998/2003.

Osvědčení provázející zvířata musí rovněž potvrzovat, že 24 hodin před odesláním zvířat provedl veterinární lékař zmocněný příslušným orgánem klinické vyšetření, při němž se ukázalo, že jsou zvířata v dobrém zdravotním stavu a že jsou schopna snést přepravu do místa určení.

▼A2

4.  Irsko, Kypr, Malta a Spojené království si mohou bez dotčení odstavců 2 a 3 zachovat svá vnitrostátní pravidla pro karanténu všech masožravců, ►M5  s výjimkou druhů uvedených v odstavcích 2 a 3, ◄ primátů (nehetnatců), netopýrů a jiných zvířat vnímavých na vzteklinu, na které se vztahuje tato směrnice a u nichž nelze prokázat, že se narodila v hospodářství původu a byla tam od narození držena v zajetí, i když ponechání takových předpisů nesmí ohrozit odstranění veterinárních kontrol na hranicích mezi členskými státy.

▼B

5.  Rozhodnutí 90/638/EHS se mění takto:

1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„— pro programy ke tlumení vztekliny: kritéria uvedená v příloze III.“

2. Vkládá se nová příloha, která zní:
„PŘÍLOHA III

Kritéria pro programy ke tlumení vztekliny

Programy ke tlumení vztekliny musí přinejmenším obsahovat:

a) kritéria uváděná v bodech 1 až 7 přílohy I;

b) podrobné informace o oblasti nebo oblastech, ve kterých se provádí orální imunizace lišek, a o jejich přírodních hranicích. Tato oblast nebo tyto oblasti se musí rozprostírat na nejméně 6 000 km2 nebo na celém území členského státu a mohou zahrnovat i přilehlé oblasti třetí země;

c) podrobnou informaci o navrhovaných očkovacích látkách a o systému distribuce, hustotě a četnosti kladení vnadidel;

d) případně všechny podrobnosti a náklady a účel projektů na zachování nebo ochranu flory a fauny, kterých se ujaly dobrovolné organizace na území, kterého se tyto projekty týkají.“

6.  Na návrh Komise určí Rada kvalifikovanou většinou zvláštní orgán, který vypracuje kritéria nutná pro normalizaci sérologických testů, a rozhodne o jeho pravomoci.

7.  Členské státy zajistí, aby náklady, které vznikají na základě provedení sérologického testu, nesl dovozce.

▼M5 —————

▼A1

Článek 10a

Pokud jde o vzteklinu, změní se po předložení vhodných dokladů články 9 a 10 postupem podle článku 26 tak, aby se zohlednila situace ve Finsku a Švédsku a na tyto státy mohla být použita stejná ustanovení, jaká jsou použitelná v rovnocenné situaci na členské státy.

▼B

Článek 11

1.  Členské státy zajistí, aby bez dotčení rozhodnutí přijímaných při uplatnění článků 21 a 23 byly předmětem obchodu jen sperma, vajíčka a embrya, která vyhovují podmínkám odstavců 2, 3 a 4.

2.  Sperma živočišných druhů ovcí, koz a koní musí, bez dotčení kritérií pro zápis určitých specifických plemen koňovitých do plemenných knih, být:

 odebíráno a zpracováváno za účelem umělé inseminace ve středisku schváleném ze zdravotního hlediska podle přílohy D kapitoly I nebo v případě ovcí a koz odchylně od shora uvedeného v hospodářství, které vyhovuje požadavkům směrnice 91/68/EHS,

 odebíráno od zvířat, která splňují podmínky stanovené v příloze D kapitole II. (přijetí a rutinní kontroly zvířat),

 odebíráno, zpracováváno a uchováváno podle přílohy D kapitoly III,

 provázena během přepravy do jiného členského státu veterinárním osvědčením, které odpovídá vzoru, který se má stanovit postupem podle článku 26.

3.  Vajíčka a embrya živočišných druhů ovcí, koz a koní, jakož i prasat musí být:

 odebírány odběratelským týmem schváleným příslušným orgánem členského státu dárkyním, které splňují podmínky podle přílohy D kapitoly IV, a zpracovávány v příslušně vybavené laboratoři,

 ošetřovány a skladovány podle přílohy D kapitoly III,

 provázeny během transportu do jiného členského státu veterinárním osvědčením, které odpovídá vzoru stanovenému postupem podle článku 26.

Sperma používané pro inseminaci dárkyň musí v případě ovcí, koz a koňovitých vyhovovat ustanovením odstavce 2 a v případě prasat ustanovením směrnice 90/429/EHS. Případné další záruky lze stanovit postupem podle článku 26.

4.  Komise předloží před 31. prosincem 1997 zprávu včetně eventuálních vhodných návrhů na provádění tohoto článku zejména s přihlédnutím k vědeckému a technologickému vývoji.

Článek 12

1.  Pravidla pro kontroly stanovená směrnicí 90/425/EHS se použijí, zvláště pokud jde o organizaci kontrol a následná opatření, která mají být prováděna u zvířat, spermatu, vajíček a embryí, na něž se vztahuje tato směrnice, a která jsou vybavena průvodním veterinárním osvědčením. Ostatní zvířata musí pocházet z hospodářství, na která se vztahují zásady uvedené směrnice, pokud jde o kontroly původu a místa určení.

2.  Článek 10 směrnice 90/425/EHS se použije na zvířata, sperma, vajíčka a embrya, na něž se vztahuje tato směrnice.

3.  Pro obchodní účely se rozšiřuje článek 12 směrnice 90/425/EHS na obchodní zástupce, kteří trvale nebo příležitostně chovají zvířata uvedená v článcích 7, 9 a 10.

4.  Oznámení místa určení podle čl. 4 odst. 2 směrnice 90/425/EHS se u zvířat, spermatu, vajíček a embryí provázených veterinárním osvědčením podle této směrnice musí učinit s použitím systému „ANIMO“.

5.  Aniž by byla dotčena zvláštní ustanovení této směrnice, provede příslušný orgán, v případě podezření, že tato směrnice nebyla dodržena nebo při pochybnostech o zdraví zvířat jmenovaných v článku 1 nebo o jakosti spermatu, vajíček a embryí uvedených v článku 1, veškeré kontroly, které považuje za vhodné.

6.  Členské státy přijmou vhodná správní nebo trestněprávní opatření, aby postihly každé porušení této směrnice, zejména když se zjistí, že vystavená osvědčení nebo dokumenty neodpovídají skutečnému stavu zvířat uvedených v článku 1, že označení dotyčných zvířat nebo spermatu, vajíček a embryí nevyhovují této směrnici nebo že dotyčná zvířata resp. produkty neprošla kontrolami stanovenými v této směrnici.

Článek 13

1.  Při obchodu se zvířaty vnímavými k chorobám uvedeným v příloze A nebo k chorobám uvedeným v příloze B, kde členský stát místa určení využívá záruky stanovené v článcích 14 a 15 a při obchodu se spermatem, vajíčky nebo embryi takových zvířat, přepravovaných mezi organizacemi, instituty nebo středisky schválenými v souladu s přílohou C, se musí vyhotovit přepravní dokument odpovídající vzoru v příloze E. Tento dokument, který musí vyplnit veterinární lékař příslušný pro organizaci, institut nebo středisko původu, musí výslovně uvádět, že zvířata, sperma, vajíčka a embrya pocházejí z organizace, institutu nebo střediska schváleného v souladu s přílohou C; a musí je provázet během přepravy.

2.  

a) Aby organizace, instituty nebo střediska byly schváleny, musí, pokud jde o choroby povinné hlášením, předložit příslušnému orgánu členského státu všechny relevantní podpůrné dokumenty vztahující se k požadavkům obsaženým v příloze C.

b) Po obdržení podkladů vztahujících se k žádosti o schválení nebo o obnovení schválení posoudí příslušný orgán doklady na základě údajů v nich obsažených a případně výsledků kontrol provedených na místě.

c) Příslušný orgán odejme schválení v souladu s bodem 3 přílohy C.

d) Každý členský stát zasílá Komisi seznam schválených organizací, institutů a středisek, jakož i každou změnu tohoto seznamu. Komise předává tyto údaje druhým členským státům.

▼A1

e) Švédsko zavede opatření týkající se zařízení, institutů a středisek do dvou let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost.

▼B

Článek 14

1.  Pokud členský stát vypracuje nebo vypracoval buď přímo, nebo se zapojením chovatelů, dobrovolný nebo povinný program ke tlumení nebo sledování pro jednu z chorob uvedených v příloze B, může tento program předložit Komisi a uvede přitom zejména:

 výskyt choroby na jeho území,

 zda je choroba povinná hlášením,

 důvody pro provedení programu, s přihlédnutím k závažnosti choroby a účelnosti jeho nákladů vzhledem k výsledkům,

 zeměpisnou oblast, ve které má být program proveden,

 kategorie statusu použitelné na organizace, požadavky na každý druh zvířat při přijímání do hospodářství a testovací postupy, které se musí použít,

 postupy kontroly programu, včetně rozsahu zapojení chovatelů při provádění programu ke tlumení nebo k dozoru,

 opatření, která budou provedena, ztratí-li hospodářství z jakéhokoli důvodu svůj status,

 opatření, která se učiní, jestliže výsledky testů prováděných v rámci programu jsou pozitivní,

 nediskriminační povahu obchodu na území příslušného členského státu se zřetelem k obchodu uvnitř Společenství.

2.  Komise posoudí programy předkládané členskými státy. Programy je možno schválit postupem podle článku 26, v souladu s kritérii stanovenými v odstavci 1. Stejným postupem se současně, nejpozději však do tří měsíců po předložení programu určí, které obecné nebo omezené doplňující záruky je možné při obchodu požadovat. Tyto záruky jít nad rámec záruk, které členský stát používá vnitrostátně.

3.  Programy předkládané členskými státy mohou být měněny nebo doplňovány postupem podle článku 26. Stejným postupem mohou být měněny i záruky uvedené v odstavci 2.

Článek 15

1.  Pokud je členský stát toho názoru, že je úplně nebo částečně prostý některé z chorob uvedených v příloze B, na kterou jsou zvířata uvedená v této směrnici vnímavá, předloží Komisi odpovídající podpůrnou dokumentaci; upřesní především:

 povahu choroby a její výskyt na jeho území v minulosti,

 výsledky testů v rámci dohledu na základě sérologického, mikrobiologického, patologického nebo epidemiologického vyšetření,

 období, během kterého je choroba povinná hlášením příslušným orgánům,

 dobu prováděného dohledu,

 případně období, během kterého bylo zakázáno očkování proti dané chorobě a zeměpisnou oblast na kterou se tento zákaz vztahoval,

 předpisy, na základě kterých lze ověřovat absenci výskytu choroby.

2.  Komise po posouzení podpůrné dokumentace uvedené v odstavci 1 předloží Stálému veterinárnímu výboru rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí plánu předloženého členským státem. Je-li plán přijat, stanoví se postupem podle článku 26 obecné nebo omezené doplňující záruky, které je možno při obchodu požadovat. Nesmějí jít nad rámec záruk, které členský stát uplatňuje vnitrostátně.

Až do rozhodnutí může příslušný členský stát trvat při obchodních jednáních na odpovídajících požadavcích, které jsou nutné pro dodržování jeho statusu.

3.  Příslušný členský stát sdělí Komisi jakoukoli změnu v údajích uvedených v odstavci 1. Záruky definované v odstavci 2 mohou být podle takového sdělení změněny nebo zrušeny postupem podle článku 26.KAPITOLA III

Ustanovení pro dovoz do Společenství

Článek 16

Podmínky pro dovoz zvířat, spermat, vajíček a embryí, na něž se vztahuje tato směrnice, musí být alespoň rovnocenné podmínkám stanoveným v kapitole II.

▼M5

Pokud jde o kočky, psy a fretky, musejí být podmínky dovozu alespoň rovnocenné podmínkám stanoveným v kapitole III nařízení (ES) č. 998/2003.

Osvědčení provázející zvířata musí rovněž potvrzovat, že 24 hodin před odesláním zvířat provedl veterinární lékař zmocněný příslušným orgánem klinické vyšetření, při němž se ukázalo, že jsou zvířata v dobrém zdravotním stavu a že jsou schopna snést přepravu do místa určení.

▼B

Článek 17

1.  Pro jednotné provádění článku 16 se použijí ustanovení následujících odstavců.

2.  Do Společenství se mohou dovážet pouze zvířata, sperma, vajíčka a embrya, uvedená v článku 11, která vyhovují následujícím požadavkům:

a) musí pocházet ze třetí země uvedené na seznamu, který se má sestavit podle odst. 3 písm. a;

b) musí být provázena veterinárním osvědčením, které odpovídá vzoru vyhotovenému postupem podle článku 26, je podepsáno příslušným orgánem exportující země a potvrzuje, že zvířata, sperma, vajíčka a embrya vyhovují doplňkovým podmínkám nebo nabízejí rovnocenné záruky podle odstavce 4 a pocházejí ze schválených středisek, organizací, institutů nebo inseminačních stanic, která takové záruky poskytují.

3.  Postupem podle článku 26 se stanoví následující:

▼M7

a) seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, které mohou poskytnout členským státům a Komisi záruky rovnocenné zárukám stanoveným v kapitole II ve vztahu ke zvířatům, spermatu, vajíčkům a embryím,

a

b) aniž je dotčeno rozhodnutí Komise 94/63/ES ze dne 31. ledna 1994 o prozatímním seznamu třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí, koz a koní a vajíček a embryí prasat, ( 18 ) seznam středisek pro odběr, za která mohou třetí země poskytnout záruky stanovené v článku 11.

Komise informuje členské státy o jakýchkoli navrhovaných změnách seznamů středisek a členské státy mají 10 pracovních dnů ode dne přijetí navrhovaných změn, aby Komisi zaslaly písemné připomínky.

Nebudou-li v uvedené lhůtě 10 pracovních dnů doručeny žádné písemné připomínky od členských států, považují se navržené změny za přijaté členskými státy a dovoz se povolí v souladu s pozměněnými seznamy, jakmile Komise oznámí příslušným orgánům členských států a dotyčné třetí země, že změny jsou zveřejněny na internetové stránce Komise.

Pokud jsou ve lhůtě 10 pracovních dnů doručeny písemné připomínky nejméně od jednoho členského státu, Komise informuje členské státy a Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, aby na svém příštím zasedání přijal rozhodnutí v souladu s postupem uvedeným v článku 26 druhém pododstavci.

▼B

c) zvláštní veterinární požadavky, - zvláště na ochranu Společenství před určitými exotickými chorobami - nebo záruky rovnocenné těm, které jsou uvedeny v této směrnici.

Specifické podmínky a rovnocenné záruky stanovené pro třetí země nesmějí být příznivější než podmínky a záruky stanovené v kapitole II.

4.  Seznamy uvedené v odstavci 3 mohou obsahovat jen třetí země nebo části třetích zemí:

a) ze kterých není zakázán dovoz:

 na základě výskytu jedné z chorob uvedených v příloze A nebo jakékoli jiné pro Společenství exotické choroby,

 podle článků 6, 7 a 14 směrnice 72/462/EHS a článku 17 směrnice 91/495/EHS a směrnice 71/118/EHS ( 19 ) nebo v případě jiných zvířat zahrnutých do této směrnice podle rozhodnutí učiněného v souladu s postupem stanoveným v článku 26 a beroucího v úvahu jejich zdravotní stav;

b) které vzhledem k jejich právním předpisům a organizaci jejich veterinárních útvarů a inspekčních útvarů, k oprávněním, která tyto orgány mají a k dozoru, kterému podléhají, byly uznány v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 72/462/EHS za způsobilé zaručit provádění jejich právních předpisů;

c) jejichž veterinární útvary jsou schopny zaručit dodržování veterinárních požadavků, které jsou přinejmenším rovnocenné požadavkům stanoveným v kapitole II.

5.  Odborníci Komise a členských států provedou kontroly na místě, aby ověřili, zda záruky dávané třetí zemí, pokud jde o podmínky pro produkci a uvádění na trh, lze považovat za rovnocenné podmínkám uplatňovaným ve Společenství.

Komise jmenuje na návrh členských států odborníky z členských států příslušné pro tyto kontroly.

Tyto kontroly se provádějí jménem Společenství, které v této souvislosti nese odpovídající náklady.

6.  Dokud se neuskuteční organizace kontrol podle odstavce 5, používají se nadále vnitrostátní předpisy pro kontroly v třetích zemích s tím, že jakékoli porušení záruk daných odstavcem 3, které bylo zjištěno při těchto kontrolách, se hlásí v rámci Stálého veterinárního výboru.

Článek 18

1.  Členské státy zajistí, aby se zvířata, sperma, vajíčka a embrya, na něž se vztahuje tato směrnice, dovážela do Společenství jen tehdy, jestliže:

 jsou provázena osvědčením vystaveným úředním veterinárním lékařem.

 Vzorové osvědčení se vypracuje v závislosti na druhu postupem podle článku 26,

 vyhověla kontrolám požadovaným směrnicemi 90/675/EHS a 91/496/EHS ( 20 ),

 byla před odesláním na území Společenství podrobena kontrole, při níž se úřední veterinární lékař přesvědčí, že podmínky pro přepravu stanovené ve směrnici 91/628/EHS ( 21 ) byly respektovány, zejména pokud jde o zaopatření vodou a krmivem,

 zvířata uvedená v článcích 5 až 10 byla před uvedením na trh držena v karanténě, jejíž náležitosti se mají stanovit postupem podle článku 26.

2.  Až do stanovení prováděcích pravidel k tomuto článku se nadále použijí vnitrostátní předpisy pro dovozy ze třetích zemí, pro které dosud nebyly na úrovni Společenství takové požadavky stanoveny, pokud nejsou příznivější než předpisy uvedené v kapitole II.

Článek 19

Postupem podle článku 26 se stanoví:

a) zvláštní veterinární požadavky na dovoz do Společenství a povaha a obsah průvodních dokumentů zvířat určených pro zoologické zahrady, cirkusy, zábavní parky nebo pokusné laboratoře, podle druhů;

b) doplňkové záruky k těm, které jsou stanoveny pro různé druhy zvířat, na které se vztahuje tato směrnice, za účelem ochrany dotyčných druhů žijících ve Společenství.

Článek 20

Zásady a pravidla podle směrnice 90/675/EHS se použijí zvláště tehdy, pokud jde o organizaci kontrol a následných opatření prováděných členskými státy a provádění ochranných opatření.

Až do provedení rozhodnutí uvedených v čl. 8 odst. 3 a článku 30 směrnice 91/496/EHS nadále platí dotyčné vnitrostátní prováděcí předpisy k čl. 8 odst. 1 a 2 zmíněné směrnice, bez dotčení shody se zásadami a pravidly uvedenými v odstavci 1 tohoto článku.KAPITOLA IV

Společná a závěrečná ustanovení

Článek 21

Případné vzory osvědčení pro obchod a veterinární předpisy, které musí být splněny, aby byl možný obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi, a jež nejsou uvedeny v článcích 5 až 11, se v případě potřeby určí postupem podle článku 26.

Článek 22

Přílohy k této směrnici budou v případě potřeby pozměněny postupem podle článku 26.

▼A1

Příloha B bude přezkoumána přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost, a to zejména za účelem změny seznamu nemocí zahrnutím nemocí, na něž jsou vnímaví přežvýkavci a prasata, a nemocí přenosných spermatem, vajíčky a embryi ovcí.

▼B

Článek 23

Postupem podle článku 26 mohou být v případě potřeby stanoveny odchylně ►M7  ————— ◄  od kapitoly II zvláštní podmínky pro přesuny zvířat cirkusů a lunaparků a pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi určenými pro zoologické zahrady.

Článek 24

1.  Členské státy jsou oprávněny podřídit vstup zvířat na svá uzemí (včetně voliérového ptactva) spermatu, vajíček a embryí uvedených v této směrnici, která prošly územím třetí země, předložením veterinárního osvědčení potvrzujícího soulad s požadavky této směrnice.

2.  Členské státy, které využívají možnosti stanovené v odstavci 1, informují o tom Komisi a ostatní členské státy v rámci Stálého veterinárního výboru.

Článek 25

V příloze A směrnice 90/425/EHS se doplňuje následující text:

„Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryí uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na něž nevztahují veterinární předpisy stanovené ve zvláštních předpisech Společenství uvedené v příloze A oddíl I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).“

▼M7

Článek 26

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený článkem 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. ( 22 )

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES ( 23 ) je tři měsíce.

3.  Výbor přijme svůj jednací řád.

▼B

Článek 27

Členské státy, které používají jinou úpravu kontrol, která poskytuje záruky rovnocenné zárukám uvedeným v této směrnici, pokud jde v rámci jejich území o přesuny zvířat, spermatu, vajíček a embryí, jichž se tato směrnice týká, si mohou navzájem na základě vzájemnosti povolit odchylky od čl. 6 odd. A odst. 1 písm. f), čl. 8 písm. b) a čl. 11 odst. 1 písm. d).

Článek 28

Postupem podle článku 26 mohou být přijata pro období tří let přechodná opatření, aby se usnadnil přechod na nový systém stanovený touto směrnicí.

Článek 29

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblastech působnosti této směrnice.

3.  Stanovením konečného termínu pro provedení do vnitrostátního práva na den 1. leden 1994 zůstává nedotčeno zrušení veterinárních kontrol na hranicích stanovené ve směrnicích 89/662/EHS a 90/425/EHS.

Článek 30

Tato směrnice je určena členským státům.

▼M6
PŘÍLOHA ACHOROBY POVINNÉ HLÁŠENÍM V RÁMCI TÉTO SMĚRNICE

Choroby

Primárně postižené řády/rody/druhy

Mor koní

Equidae

Africký mor prasat

Suidae a Tayassuidae

Influenza ptáků

Aves

Mor včelího plodu

Apis

Sněť slezinná

Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae a Hippopotamidae

Katarální horečka ovcí

Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae a Rhinocerotidae

Brucellosis abortus

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae a Tragulidae

Brucellosis melitensis

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae a Tragulidae

Brucellosis ovis

Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae a Antilocapridae

Brucellosis suis

Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae a Tayassuidae

Klasický mor prasat

Suidae a Tayassuidae

Plicní nákaza skotu

Turovití (včetně zebu, buvolů, bizonů a jaků)

Ebola

Primáti

Slintavka a kulhavka

Artiodactylaa asijští sloni

Infekční nekróza krvetvorné tkáně

Salmonidae

Nodulární dermatitida

Bovidae a Giraffidae

Neštovice opic

Rodentia a primáti

Mycobacterium bovis

Mammalia, zejména Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae a Tragulidae

Newcastleská choroba

Aves

Mor malých přežvýkavců

Bovidae a Suidae

Enterovirová encefalomyelitida prasat

Suidae

Psittakóza (papouščí nemoc)

Psittaciformes

Vzteklina

Carnivora a Chiroptera

Horečka údolí Rift

Bovidae, druhy Camelus a Rhinocerotidae

Mor skotu

Artiodactyla

Malý úlový brouk (Aethina tumida)

Apis a Bombus

Neštovice ovcí a koz

Bovidae

Vezikulární choroba prasat

Suidae a Tayassuidae

Roztoč Tropilaelaps (Tropilaelapsspp.)

Apis

Vezikulární stomatitida

Artiodactyla a Equidae

TSE

Bovidae, Cervidae, Felidae a Mustelidae

▼B
PŘÍLOHA BSEZNAM CHOROB, PRO KTERÉ JE V RÁMCI TÉTO SMĚRNICE MOŽNÉ UZNAT VNITROSTÁTNÍ PROGRAMY

norci

virová enteritida

aleutská choroba

včely

hniloba včelího plodu

varroáza a akarapidóza

opice a šelmy kočkovité

tuberkulóza

přežvýkavci

tuberkulóza

zajícovití

myxomatóza

virová a hemoragická onemocnění

tularémie

▼M3
PŘÍLOHA C

PODMÍNKY PRO SCHVÁLENÍ ORGANIZACÍ, INSTITUTŮ NEBO STŘEDISEK

1. K získání úředního schválení podle čl. 13 odst. 2 této směrnice musí organizace, instituty nebo střediska definovaná v čl. 2 odst. 1 písm. c):

a) být jasně ohraničena a oddělena od svého okolí, případně zvířata musí být umístěna v dostatečně vzdálenosti od zemědělských hospodářství, jejichž nákazový status by mohl být ohrožen;

b) mít vhodné prostředky pro chytání, uzavírání a izolování zvířat a musí mít k dispozici přiměřené karanténní zařízení a dodržovat schválené postupy pro zvířata pocházející z neschválených zdrojů;

c) být prostá chorob uvedených v příloze A a chorob uvedených v příloze B, pokud jde choroby, které jsou v dotyčné zemi zahrnuty do programu podle článku 14. Příslušný orgán za účelem prohlášení organizace, institutu nebo střediska za prosté nákazy vyhodnotí záznamy o nákazovém statusu, uchovávané alespoň za poslední tři roky, a záznamy klinických a laboratorních vyšetření prováděných na zvířatech v organizaci, institutu nebo středisku. Odchylně od tohoto požadavku se však nová zařízení schválí, byla-li zvířata tvořící skupinu získána ze schválených zařízení;

d) vést aktuální záznamy o:

i) počtu a identitě (stáří, pohlaví, druh a v případě potřeby také individuální identifikace) zvířat každého druhu přítomného v zařízení;

ii) počtu a totožnosti (stáří, pohlaví, druh a v případě potřeby také individuální identifikace) zvířat přicházejících do zařízení a opouštějících zařízení, spolu s údaji o jejich původu nebo místu určení, přepravě z nebo do zařízení a nákazovém statusu;

iii) výsledcích sérologických vyšetření a všech ostatních diagnostických postupů;

iv) případech onemocnění a případně o prováděném léčení;

v) výsledcích pitev všech zvířat uhynulých v zařízení, včetně mrtvě narozených zvířat;

vi) pozorováních prováděných během období izolace nebo karantény,

e) mít buď dohodu s laboratoří příslušnou k provádění pitev, nebo mít jedno či více vhodných zařízení, v nichž může příslušná osoba pod kontrolou úředního veterinárního lékaře tyto pitvy provádět;

f) mít buď dohodu nebo zařízení na místě pro řádné odstraňování zvířat uhynulých na chorobu nebo utracených;

g) zajistit smluvně nebo pomocí právně závazné úpravy služby veterinárního lékaře schváleného a pracujícího pod kontrolou příslušného orgánu, který:

i) přiměřeně vyhovuje požadavkům uvedeným v čl. 14 odst. 3 písm. B směrnice 64/432/EHS;

ii) zajistí, aby příslušný orgán schválil vhodný dozor nad nákazou a zdolávací opatření ve vztahu k nákazové situaci dotyčné země a používal je v organizaci, institutu nebo středisku. Taková opatření zahrnují:

 roční plán dozoru nad nákazami včetně příslušných kontrol zoonóz zvířat,

 klinická, laboratorní a pitevní vyšetření zvířat, u nichž existuje podezření z nakažení chorobami,

 očkování vnímavých zvířat proti chorobám podle potřeby, a to pouze v souladu s právními předpisy Společenství;

iii) zajistí, aby se všechna podezřelá uhynutí nebo přítomnost každého podezřelého příznaku naznačujícího, že se zvíře nakazilo jednou nebo více chorobami uvedenými v příloze A a B, bez prodlení oznámila příslušnému orgánu, jestliže se jedná o chorobu v dotyčném členském státě povinnou hlášením;

iv) zajistí, aby byla příchozí zvířata izolována podle potřeby a v souladu s požadavky této směrnice a pokyny, existují-li takové, které vydal příslušný orgán;

v) je zodpovědný za každodenní dodržování veterinárních požadavků této směrnice a právních předpisů Společenství, týkajících se ochrany zvířat během přepravy, a za zneškodňování odpadu živočišného původu;

h) jestliže chová zvířata určená k laboratorním pokusům v souladu s ustanoveními článku 5 směrnice Rady č. 86/609/EHS.

2. Schválení se zachová, pokud jsou splněny tyto požadavky:

a) místo je pod kontrolou úředního veterinárního lékaře z příslušného orgánu, který:

i) navštíví objekty organizace, institutu nebo střediska alespoň jednou za rok;

ii) prověří činnost úředního veterinárního lékaře a provádění ročního plánu dozoru nad nákazami;

iii) zajistí plnění ustanovení této směrnice;

b) do zařízení se přivádějí pouze zvířata pocházející z jiné schválené organizace, institutu nebo střediska, a to v souladu s ustanoveními této směrnice;

c) úřední veterinární lékař prověřuje, zda:

 se plní ustanovení této směrnice,

 výsledky klinických, pitevních a laboratorních vyšetření zvířat neodhalily žádný výskyt choroby uvedené v přílohách A a B;

d) organizace, institut nebo středisko po schválení uchovává záznamy uvedené v bodě 1 písm. d) po dobu alespoň deseti let.

3. Odchylně od čl. 5 odst. 1 této směrnice a bodu 2 písm. b) této přílohy mohou být zvířata včetně opic (SimiaeProsimiae), jež mají jiný původ než schválené organizace, institut nebo středisko, přivezena do schválené organizace, institutu nebo střediska, a to za předpokladu, že tato zvířata podstoupí předtím, než jsou zařazena do skupiny, karanténu pod úřední kontrolou a v souladu s pokyny vydanými příslušným orgánem.

U opic (SimiaeProsimiae) se respektují požadavky na karanténu stanovené Mezinárodním veterinárním kodexem OIE (kapitola 2.10.1 a dodatek 3.5.1).

U ostatních zvířat, která podstupují karanténu v souladu s bodem 2 písm. b) této přílohy, musí období karantény trvat alespoň 30 dnů, pokud jde o choroby uvedené v příloze A.

4. Zvířata chovaná ve schválené organizaci, institutu nebo středisku smějí opustit toto zařízení pouze tehdy, jsou-li určena pro jinou schválenou organizaci, institut nebo středisko, a to v uvedeném členském státě nebo jiném členském státě; pokud však nejsou určena pro jinou schválenou organizaci, institut nebo středisko, smějí je opustit pouze v souladu s požadavky příslušného orgánu na vyloučení veškerého rizika možného rozšíření nákazy.

5. Pokud členský stát využívá z doplňkové záruky podle právních předpisů Společenství, může požádat o to, aby schválená organizace, institut nebo středisko doplnilo příslušná doplňková opatření a osvědčení pro vnímavé druhy.

6. Postupy pro částečné nebo úplné pozastavení, odnětí nebo obnovení schválení jsou tyto:

a) pokud příslušný orgán zjistí, že požadavky bodu 2 nebyly splněny nebo že došlo ke změně v účelu použití, který již nespadá do působnosti článku 2 směrnice, schválení se pozastaví nebo zruší;

b) pokud se podá oznámení o podezření na jednu z chorob uvedených v příloze A nebo B, příslušný orgán pozastaví schválení organizace, institutu nebo střediska, dokud se podezření úředně nevyloučí. Podezření se může v závislosti na dotyčné chorobě a riziku přenosu nákazy vztahovat k nařízení jako celku nebo pouze k některým kategoriím zvířat vnímavých na dotyčnou chorobu. Příslušný orgán zajistí, aby se učinila opatření, která jsou nezbytná za účelem potvrzení nebo vyloučení podezření a za účelem zabránění jakémukoli rozšíření nákazy, a to v souladu s právními předpisy Společenství pro zdolávací opatření proti dotyčné nákaze a pro obchod se zvířaty;

c) pokud se podezření na nákazu potvrdí, organizace, institut nebo středisko se znovu schválí pouze v případě, že v zařízení jsou po eradikaci nákazy a zdroje nákazy včetně příslušného čištění a desinfikování znovu splněny podmínky stanovené v bodě 1 této přílohy, s výjimkou bodu 1 písm. c);

d) příslušný orgán informuje Komisi o pozastavení, odnětí nebo obnovení schválení organizace, institutu nebo střediska.

▼B
PŘÍLOHA D

▼M1

KAPITOLA I

I.   Podmínky pro schvalování inseminačních stanic

Inseminační stanice spermatu musí:

1. být pod dozorem „veterinárního lékaře stanice“;

2. mít minimálně:

a) uzamykatelná zařízení pro ustájení zvířat a u koňovitých v případě potřeby prostor pro výkon odběru, oddělený od místností pro odběr, ošetřoven a skladů;

b) izolace bez přímého kontaktu s obvyklým místem ustájení zvířat;

c) odběrnu spermatu obsahující oddělené místo pro mytí a dezinfekci nebo sterilizaci vybavení;

d) prostor pro zpracování spermatu, oddělený od odběren, tento prostor nemusí být nutně ve stejném místě;

e) prostor pro skladování spermatu, který nemusí být nutně ve stejném místě;

3. být postaveny nebo být izolovány tak, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu se zvířaty vně stanice;

4. být postaveny tak, aby celou stanici kromě kanceláří a v případě koňovitých kromě výběhů bylo možné snadno umýt a dezinfikovat.

II.   Podmínky pro dozor nad inseminačními stanicemi

Inseminační stanice musí:

1. mít takový dozor, aby v nich byla pouze zvířata druhu, u něhož bude k odběru spermatu docházet.

Mohou do ní však být přijata domácí zvířata, pokud nepředstavují žádné nebezpečí nákazy pro druhy, jejichž sperma má být sbíráno, a pokud splňují podmínky stanovené veterinárním lékařem stanice.

Pokud v případě koňovitých je v inseminační stanici i středisko umělého oplodnění nebo plemenitby, pak se klisny, prubíři a hřebci určení k přirozené plemenitbě přijímají, pokud splňují požadavky přílohy D kapitoly II odst. A bodů 1, 2, 3 a 4;

2. být sledovány, aby zajišťovaly vedení rejstříků, z nichž by bylo možné poznat:

 druh, plemeno, datum narození a označení každého zvířete ve středisku,

 případný pohyb zvířat, která do střediska vstoupila nebo ho opustila,

 veterinární historii a diagnostické testy a jejich výsledky, ošetření a očkování zvířat nacházejících se na stanici,

 datum odběru a zpracování spermatu,

 místo určení spermatu,

 skladování spermatu;

3. být prohlíženy úředním veterinárním lékařem během plemenné sezóny minimálně jednou ročně v případě sezónně plemenných zvířat a dvakrát ročně v případu nesezónního rozmnožování, aby analyzoval a přesvědčoval se o dodržování veškerých aspektů týkající se podmínek schválení a dozoru;

4. mít takový dozor, který by zabránil vstupu jakékoliv nepovolané osoby. Dále oprávnění návštěvníci musí být přijímáni podle podmínek, které stanoví veterinární lékař stanice;

5. zaměstnávat příslušný personál s odpovídajícím vzděláním v oblasti dezinfekčních a hygienických technik, aby se předešlo šíření chorob;

6. být sledovány, aby bylo zajištěno, že:

 žádné zvíře chované ve stanici nebude použito pro účely přirozeného rozmnožování minimálně třicet dní před prvním odběrem spermatu a během období odběru,

 odběr, zpracování a skladování spermatu bude probíhat výhradně v místech k těmto účelům určených,

 veškeré nástroje, které přišly do styku se spermatem nebo dárcem během odběru nebo zpracování, musí být spolehlivě dezinfikovány nebo sterilizovány před každým dalším použitím, nebo musí být nové, pokud jsou na jedno použití, a po použití musí být vyřazeny,

 Pokud v případě koňovitých se inseminační stanice nachází ve stejném areálu jako středisko umělé inseminace nebo plemenitby, musí být nástroje a vybavení určené pro umělé oplodnění nebo plemenitbu striktně odděleny od nástrojů a vybavení, s nímž přicházejí do styku dárcovská zvířata nebo jiná zvířata chovaná v inseminační stanici, a od spermatu,

 při zpracovávání spermatu budou užity produkty živočišného původu, jako jsou ředidla, přísady nebo nastavovadla, jež nepředstavují žádné veterinární nebezpečí nebo které byly předem ošetřeny tak, aby se toto riziko vyloučilo,

 v případě zmrazeného nebo zchlazeného spermatu se použijí mrazicí směsi, které dříve nebyly použity pro jiné produkty živočišného původu,

 každá nádoba určená ke skladování nebo přepravě spermatu bude dezinfikována nebo sterilizována, jak je před užitím nejvhodnější, nebo to bude nádoba nová, pro jedno použití, a po použití se vyřadí;

7. zajistit nesmazatelné označení každé jednotlivé dávky spermatu, aby bylo možno určit členský stát původu, datum odběru, druh, plemeno, totožnost dárcovského zvířete a název a/nebo číslo schváleného střediska, které odběr spermatu provedlo.

▼B

KAPITOLA II

Podmínky pro inseminační stanice

Požadavky pro přístup samčích dárců

▼M1

A.   PLEMENNÍ SAMCI

Pro odběr spermatu je vhodný pouze takový plemenný samec, který ke spokojenosti veterinárního lékaře stanice splňuje tyto požadavky:

1. nevykazuje žádnou známku infekční nebo nakažlivé choroby v době přijetí a v den odběru spermatu;

2. pochází z území nebo v případě rozdělení do oblastí z části území členského státu nebo třetí země a hospodářství, které je veterinárně kontrolováno způsobem splňujícím požadavky směrnice Rady 90/426/EHS;

3. byl po dobu třiceti dnů před odběrem spermatu držen v hospodářstvích, kde žádný koňovitý nevykazoval klinické příznaky virové arteritidy během tohoto období;

4. byl po dobu šedesáti dní před odběrem spermatu držen v hospodářstvích, kde žádný koňovitý nevykazoval klinické příznaky nakažlivé metritidy koní během tohoto období;

5. nebyl použit k účelům přirozeného rozmnožování během třiceti dní předcházejících prvnímu odběru spermatu a během období odběru;

6. podrobil se níže uvedeným testům provedeným a osvědčeným v laboratoři uznané příslušným orgánem v souladu s programem stanoveným v odstavci 7:

i) testu na imunodifúzi na agarovém gelu (test dle Cogginse) pro testování nakažlivé chudokrevnosti koní s negativním výsledkem;

ii) testu na séroneutralizaci pro testování virové arteritidy. Kromě negativního výsledku u zředění 1:4 se test na izolaci viru virové arteritidy musí provést s negativním výsledkem na alikvotní části veškerého spermatu dárcovského hřebce;

iii) testu na nakažlivou metritidu koní provedenému dvakrát po sobě v sedmidenním intervalu izolováním zárodku Taylorella equigenitalis z odběrů preejakulační tekutiny nebo vzorku spermatu a genitálních výtěrů pocházejících minimálně z močové trubice včetně močového splavu a z penisu včetně žaludu, s negativním výsledkem v každém případě;

7. podrobil se některému z následujících testovacích programů:

i) Pokud se sperma sbírá pro obchod ve formě čerstvého nebo chlazeného spermatu:

 a pokud je dárcovský hřebec stále držen v inseminační stanici během třiceti dní předcházejících prvnímu odběru spermatu a během doby odběru a pokud žádný koňovitý z inseminační stanice s nižším veterinárním statusem, než má dárcovský hřebec, s ním nepřijde do přímého kontaktu, provedou se testy předepsané v odst. 6 bodech i), ii) a iii) nejdříve čtrnáct dní po začátku daného období a minimálně jedenkrát ročně na počátku plemenné sezóny,

 a pokud dárcovský hřebec není stále držen v inseminační stanici a/nebo ostatní koňovití z inseminační stanice přijdou do přímého kontaktu s koňovitými, kteří mají nižší veterinární status, provádějí se testy předepsané v odst. 6 bodech i) ii) a iii) ve čtrnácti dnech, které předcházejí prvnímu odběru spermatu, minimálně však jednou za rok na počátku plemenné sezóny. Dále během období odběru se test předepsaný v odst. 6 bodu i) opakuje pravidelně v intervalech, které nesmějí překročit 120 dní. Test předepsaný v odst. 6 bodu ii) se provádí nejpozději 30 dní před každým odběrem spermatu kromě případu, že test na izolaci viru, který se musí provádět každý rok, je potvrzen jako séropozitivní na virovou arteritidu u hřebce, který zrovna není dárcem.

ii) Pokud se sperma sbírá za účelem obchodu se zmrazeným spermatem, použijí se testovací programy popsané v odst. 7 bodu i) první a druhé odrážce, nebo případně se provedou testy předepsané v odst. 6 bodech i) ii) a iii) během doby povinného třicetidenního skladování spermatu, nejdříve však čtrnáct dní po odběru spermatu, bez ohledu na status pobytu hřebce.

▼B

B.   OVCE A KOZY

1. Pro odběr spermatu mohou být používáni pouze berani a kozlové ze středisek nebo hospodářství, kteří podle zjištění úředního veterinárního lékaře splňují následující požadavky:

a) jsou v době odběru spermatu zdrávi;

b) vyhovují požadavkům stanoveným v článcích 4, 5 a 6 směrnice 91/68/EHS o obchodu uvnitř Společenství.

Kromě toho musí dárce podstoupit během 30 dní před odběrem s negativním výsledkem:

 test ke zjištění brucelózy (Brucella melitensis) podle přílohy C ke směrnici 91/68/EHS,

 test na infekční epididymitidu (Brucella ovis) podle přílohy D ke směrnici 91/68/EHS,

 test na virus enzootické třesavky;

c) podrobili se příslušným testům nebo kontrolám, které poskytují záruku splnění požadavků stanovených výše v písmenech a) a b).

2. Testy uvedené v odstavci 1 musí provádět laboratoř schválená členským státem.

▼M1

C.

Vyjde-li některý z testů uvedených v částech A a B pozitivní, musí být zvíře izolováno a jeho sperma sebrané v době od poslední negativní zkoušky nemůže být obchodováno. Stejně tak je tomu u spermatu sebraného u ostatních daných zvířat citlivých na chorobu a přebývajících v hospodářství nebo inseminační stanici ode dne, kdy byl test pozitivní. S obchodováním je možné začít znovu až poté, kdy se obnoví veterinární status stanice.

KAPITOLA III

Předpisy pro sperma, vajíčka a embrya

Sperma, vajíčka a embrya musí být sbírána, zpracovávána a uchovávána v souladu s těmito zásadami:

a) Mytí vajíček a embryí musí i v případě koňovitých probíhat v souladu s podmínkami stanovenými postupem podle článku 26. Do doby jejich přijetí se použijí mezinárodní normy.

Průsvitný obal vajíček a embryí musí zůstat před i po mytí nedotčen.

Pouze vajíčka a embrya pocházející od stejné dárkyně mohou být myta zároveň.

Po mytí se průsvitný obal každého vajíčka nebo embrya musí vyšetřit po celém povrchu pod mikroskopem s minimálně padesátinásobným zvětšením a musí být osvědčeno, že jsou nedotčená a zbavená jakékoliv přilnavé látky.

b) Prostředí a roztoky použité pro odběr, zpracování (vyšetření, mytí a zpracování), uchování nebo zmrazení vajíček a embryí musí být sterilizovány podle schválených metod a musí se s nimi manipulovat tak, aby zůstaly sterilní.

Do prostředků použitých při odběru, mytí a uchovávání se musí přidávat antibiotika u vajíček a embryí a ředidla u spermatu. V případě potřeby se stanoví prováděcí pravidla postupem podle článku 26.

c) Veškerý materiál použitý pro odběr, zpracování, uchovávání nebo zmrazení spermatu, vajíček a embryí musí být buď dostatečným způsobem dezinfikován nebo sterilizován, nebo musí být nový na jedno použití a po použití se musí vyřadit.

d) Je možné stanovit dodatečné testy postupem podle článku 26, zejména pokud jde o kapaliny pro odběr nebo mytí, jimiž se má určit, zda jsou přítomny patogeny.

e) Vajíčka a embrya, která splňují požadavky zkoušky podle písmene a), jakož i sperma, se umístí do sterilních, jasně označených nádob, které obsahují pouze produkty pocházející od stejného dárce nebo stejné dárkyně, a jsou neprodleně zapečetěny.

Označení, které se provádí postupem podle článku 26, musí umožnit, aby se určila alespoň země původu, datum odběru, druh, plemeno, totožnost dárce a název a/nebo číslo střediska/týmu.

f) Zmrazené sperma, vajíčka a embrya musí být umístěny do sterilních kontejnerů naplněných kapalným dusíkem tak, aby neexistovalo žádné nebezpečí kontaminace produktu.

g) Zmrazené sperma, vajíčka a embrya musí být skladovány za schválených podmínek po dobu nejméně třiceti dnů před odesláním.

h) Sperma, vajíčka a embrya musí být převáženy v kontejnerech, které byly patřičně umyty, dezinfikovány nebo sterilizovány před užitím, nebo které jsou nové, pro jedno použití a po použití se vyřadí.

KAPITOLA IV

Samice — dárkyně

K odběru embryí nebo vajíček mohou být použity pouze samice, které stejně jako stáda, z nichž pocházejí, splňují ke spokojenosti úředního veterinárního lékaře požadavky příslušných směrnic v oblasti obchodu s živými plemennými a chovnými zvířaty uvnitř Společenství pro daný druh.

Ustanovení směrnice Rady 64/432/EHS se použijí na prasata a ustanovení směrnice Rady 91/68/EHS na ovce a kozy.

Kromě požadavků stanovených směrnicí Rady 90/426/EHS musí být koňovití chováni před odběrem vajíček nebo embryí na farmách, které jsou prosty klinických příznaků nakažlivé metritidy koní po dobu šedesáti dnů. Nesmějí být použiti pro přirozené páření po dobu třiceti dnů předcházejících odběru vajíček nebo embryí.

▼M3
PŘÍLOHA E

Část 1

image

image

Část 2

image

image

Část 3

image

image

▼M7
PŘÍLOHA F

Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství

Směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod s hluboce zmrazeným spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz

Směrnice Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozu těchto embryí ze třetích zemí

Směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí

Směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz

Směrnice Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí

Směrnice Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh

Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství

Směrnice Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství pro a jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS, a zrušuje směrnice 72/462/EHS.( 1 ) Úř. věst C 327, 30.12.1989, s. 57 a Úř. věst. č. 84, 2.4.1990, s. 102.

( 2 ) Úř. věst. C 38, 19.2.1990, s. 134 a Úř. věst. 149, 18.6.1990, s. 263.

( 3 ) Úř. věst. C 62, 12.3.1990, s. 47 a Úř. věst. C 182, 23.7.1990, s. 25.

( 4 ) Úř. věst. L 384, 31.12.1982, s. 1. Naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 197/90 (Úř. věst. L 29, 31.1.1990, s. 1).

( 5 ) Úř. věst. L 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Naposledy pozměněná směrnicí 91/499/EHS (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 107).

( 6 ) Úř. věst. L 315, 26.11.1985, s. 11. Pozměněná směrnicí 90/423/EHS (Úř.věst. L 224, 18.8.1990, s. 13.).

( 7 ) Úř.věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Naposledy pozměněná směrnicí 91/496/EHS (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 8 ) Úř. věst. L 373, 31.12.1990, s.1. Pozměněná směrnicí 91/496/EHS (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s.56).

( 9 ) Směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 42). Pozměněná směrnicí 91/496/EHS (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 10 ) Směrnice Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních předpisech pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 303, 31.10.1990, s. 6). Naposledy pozměněná směrnicí 91/496/EHS (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 11 ) Směrnice Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh (Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1).

( 12 ) Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro obchod s ov Cemi a kozami uvnitř Společenství (Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1).

( 13 ) Směrnice Rady 91/492/EHS ze dne 15. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci živých mlžů a jejich uvádění na trh (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 1).

( 14 ) Směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991, kterou se stanoví hygienické podmínky pro produkci produktů rybolovu a jejich uvádění na trh (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15).

( 15 ) Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 41.

( 16 ) Úř. věst. L 303, 31.10.1990, s. 6.

( 17 ) Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

( 18 ) Úř. věst. L 28, 2.2.1994, s. 47. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/211/ES.

( 19 ) Směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem (Úř. věst. L 55, 8.3.1971, s. 23). Naposledy pozměněná směrnicí 90/654/EHS (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 48).

( 20 ) Směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinární kontroly zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 21 ) Směrnice Rady 91/628/EHS ze dne 19. listopadu 1991, kterou se stanoví požadavky na ochranu zvířat během přepravy a kterou se zároveň mění směrnice 90/425/EHS a 91/496/EHS (Úř. věst. L 340, 11.12.1991, s. 17).

( 22 ) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 23 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top