EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012DC0391

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress – 2011

/* COM/2012/0391 final */

52012DC0391

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress – 2011 /* COM/2012/0391 final */


ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress – 2011

OBSAH

1........... Úvod.............................................................................................................................. 4

2........... Provádění na úrovni poskytovatelů mikroúvěrů................................................................ 4

2.1........ Uzavřené smlouvy........................................................................................................... 4

2.2........ Financovaná opatření...................................................................................................... 6

2.3........ Schválené a zamítnuté žádosti.......................................................................................... 9

3........... Dopad na úrovni příjemců mikroúvěrů........................................................................... 10

3.1........ Objemy mikroúvěrů a počet příjemců............................................................................ 10

3.2........ Typy konečných příjemců............................................................................................. 11

3.3........ Sociální dopad nástroje mikrofinancování Progress a jeho vliv na zaměstnanost.............. 11

4........... Doplňkovost a koordinace s dalšími nástroji Evropské unie............................................ 11

5........... Závěr a perspektivy dalšího vývoje................................................................................ 11

1.           Úvod

Evropský nástroj mikrofinancování Progress (nástroj mikrofinancování Progress) v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování byl zřízen v březnu 2010 rozhodnutím 283/2010/EU (dále jen „rozhodnutí“).

Poskytovatelé mikroúvěrů v členských státech EU mohou požádat Evropský investiční fond (EIF) o záruky nebo financované nástroje (dluhové nástroje, vlastní kapitál a sdílení rizik), a mohou se tak stát zprostředkovateli v rámci nástroje mikrofinancování Progress[1]. Poskytují mikroúvěry (úvěry do výše 25 000 EUR) mikropodnikům nebo jednotlivcům, zejména nezaměstnaným osobám, osobám, kterým hrozí ztráta zaměstnání či sociální vyloučení, nebo jinak znevýhodněným osobám, pokud jde o přístup k tradičním úvěrům. Cílem mikroúvěrů musí být založení a/nebo rozvoj mikropodniků. Pro období 2010–2013 Evropská unie vyčlenila na nástroj mikrofinancování Progress[2] 103 milionů EUR a Evropská investiční banka (EIB) přislíbila dalších 100 milionů EUR na financované nástroje. Celková částka 203 milionů EUR je rozdělena na dvě části takto: částka 25 milionů EUR na záruky a částka 178 milionů EUR na financované nástroje. Nástroj mikrofinancování Progress je prováděn Evropským investičním fondem (EIF) jménem Komise a EIB.

Rok 2011 byl prvním kompletním rokem fungování nástroje mikrofinancování Progress. V souladu s článkem 8 rozhodnutí se tato zpráva týká provádění na úrovni poskytovatelů mikroúvěrů; přináší informace o smlouvách uzavřených s EIF, geografickém rozdělení, financovaných opatřeních a schválených a zamítnutých žádostech. Druhá část zprávy pak na základě údajů dostupných v této fázi analyzuje dopad na příjemce mikroúvěrů a týká se typu příjemců a odvětvového rozdělení. Poslední oddíly zprávy se zabývají doplňkovostí nástroje mikrofinancování Progress a jiných nástrojů a rovněž perspektivami dalšího vývoje. Zpráva se vztahuje na rok 2011, jsou do ní však zahrnuty, je-li to možné, i čerstvější údaje.

2.           Provádění na úrovni poskytovatelů mikroúvěrů

2.1.        Uzavřené smlouvy

Typy zprostředkovatelů

Nástroj mikrofinancování Progress je k dispozici širokému spektru zprostředkovatelů na státní, regionální či místní úrovni: bankovním i nebankovním institucím a rovněž soukromým a veřejným institucím. Prostředky, které nástroj mikrofinancování Progress nabízí, vzbudily v tomto odvětví značný zájem. Do března 2012 EIF uzavřel osmnáct smluv s šestnácti poskytovateli mikroúvěrů, mezi nimiž se nachází:

· osm nebankovních institucí: microStart (BE), Mikrofond a JOBS MFI (BG), Créasol (FR), Qredits (NL), Inicjatywa Mikro (PL), FAER a Patria Credit (RO);

· sedm bank: Central Cooperative Bank (CY), Pancretan Cooperative Bank (EL), Siauliu Bankas (LT), FM Bank (PL), Millennium Bank (PT), Banca Transilvania (RO) a Volksbank Slovenia (SI);

· jedna veřejná instituce: ICREF (ES).

Díky různorodosti zprostředkovatelů nástroj Progress umožňuje přístup k úvěrům širokému spektru mikropodnikatelů (viz též bod 3.2).

Poskytovatelé mikroúvěrů jsou zastoupeni na všech územních úrovních. Někteří z nich působí na celostátní úrovni, např. FM Bank v Polsku, jiní pak v regionálním nebo místním měřítku. Španělská instituce ICREF se například soustředí na region Murcie a portugalská banka Millennium Bank je zastoupena v Lisabonu, Portu, na Azorských ostrovech a na Madeiře. Belgická instituce microStart zase působí v některých částech Bruselu.

Geografické rozdělení

Ačkoliv nástroj mikrofinancování Progress vychází z poptávky, jeho cílem je vyvážené geografické rozdělení. Evropský investiční fond musí proto vydávat záruky zprostředkovatelům nejméně ve dvanácti členských státech a dodržovat koncentrační limit pro záruky na jednu zemi.

Do konce března 2012 byly vydány záruky v šesti zemích (BE, EL, NL, PL, PT, RO – další podrobnosti viz tabulka 1).

Smlouvy týkající se financovaných nástrojů byly podepsány v devíti členských státech: BG, CY, EL, ES, FR, LT, PL, RO a SI. Podle ustanovení o správě, kterým se řídí financované nástroje v rámci nástroje mikrofinancování Progress, nesmí na zprostředkovatele v jednom členském státě připadat více než 10 % celkových cílových závazků investorů, tj. v současnosti 17,5 milionů EUR. Této hranici se blíží pouze Rumunsko, které uzavřelo tři smlouvy v celkové výši 16,5 milionů EUR.

Geografické rozdělení prostředků nástroje mikrofinancování Progress (březen 2012)

          Podepsáno                Schváleno

2.2.        Financovaná opatření

Záruky

V rámci zdrojů na záruky nástroje mikrofinancování Progress, na něž přispívá výhradně Komise, může EIF vydávat záruky na portfolia poskytovatelům mikroúvěrů nebo protizáruky s cílem poskytnout záruky institucím, které zase vydají záruky pro krytí portfolií mikroúvěrů jejich poskytovatelů. Záruka umožňuje poskytovateli mikroúvěru poskytnout mikroúvěr cílovým skupinám, které jsou považovány za rizikové, jako jsou začínající podnikatelé, již začali podnikat nedávno, mladí lidé nebo osoby patřící k některé z menšin. To proto, že část případného prodlení je kryta zárukou, a bude tedy uhrazena v rámci nástroje mikrofinancování Progress[3]. O záruky žádají obvykle instituce mikrofinancování, které se na rizikové skupiny již zaměřují, například belgická instituce microStart, zvláště zaměřená na osoby pocházející z prostředí migrantů, nebo to jsou poskytovatelé mikroúvěrů, kteří chtějí své úvěrové činnosti rozšířit na rizikové skupiny. Díky záruce nástroje mikrofinancování Progress může polská banka FM Bank poskytnout úvěr nově založeným podnikům, které fungují dobu kratší než dvanáct měsíců.

V jiných případech se záruka použije na zkvalitnění podmínek poskytnutí mikroúvěru jeho příjemci, tj. stanoví se nižší úroková sazba nebo méně přísné požadavky na zajištění. Například aby rumunská banka Patria Credit získala záruku, byla nucena snížit úrokovou sazbu o 2,9 procentního bodu a přijmout osobní záruku od svých klientů a nežádat od nich skutečné zajištění.

Vzhledem k tomu, že počáteční poptávka po zárukách nástroje mikrofinancování Progress byla nižší, než se očekávalo, bylo trvání záruky prodlouženo ze tří na šest let. Zájem o záruky poté vzrostl a do března 2012 bylo zahájeno šest záručních operací.

Financované nástroje

Pokud jde o financované nástroje, jež jsou spolufinancované Evropskou komisí a EIB, jsou k dispozici čtyři typy produktů:

– prioritní půjčky[4],

– podřízené půjčky[5],

– půjčky se sdílením rizik[6],

– kapitálová účast (přímý nebo nepřímý kapitál).

Prioritní půjčky poskytují zprostředkovatelům likviditu, kterou mohou použít na poskytování mikroúvěrů. Pro tento typ půjčky se rozhodlo třináct poskytovatelů mikroúvěrů, což z něj podle očekávání činí zatím nejvíce upřednostňovaný produkt. Jedním z důvodů je, že prioritní půjčky jsou poměrně jednoduchý produkt a jejich použití je rychlejší a méně komplikované, než je tomu v případě podřízených půjček, půjček se sdílením rizik nebo kapitálové účasti.

Podřízené půjčky umožňují snížit kapitálové požadavky, zejména u malých bank, které usilují o posílení své kapitálové přiměřenosti, aby splnily právní požadavky. Tyto nástroje usnadňují získávání většího množství prostředků od dalších investorů, a vytvářejí tak pákový efekt. V případě podřízených půjček musí zprostředkovatelé vytvořit portfolio mikroúvěrů, které odpovídá alespoň dvojnásobku částky získané půjčky. Do března 2012 byla podepsána dohoda týkající se podřízené půjčky s jedním poskytovatelem mikroúvěrů (Volksbank Slovenia).

Půjčky se sdílením rizik kombinují prvky prioritní půjčky se sdílením rizika v souvislosti s portfoliem. V případě půjček se sdílením rizik musí zprostředkovatelé poskytnout částku, která odpovídá získané půjčce. To znamená, že pákový efekt je v tomto případě také alespoň dvojnásobný než původní částka. Půjčky se sdílením rizik si zvolí spíše banky, zejména v souvislosti s rozvíjením menších projektů[7].

Kapitálová účast může mít podobu přímých investic do instituce, která poskytuje mikroúvěry, nebo nepřímých investic do fondu, který do takových institucí investuje. Vzhledem k tomu, že kapitálová účast umožňuje poskytovatelům mikroúvěrů získat více finančních prostředků, musí zprostředkovatelé vytvořit portfolio mikroúvěrů, které odpovídá alespoň trojnásobku částky získané v podobě kapitálové účasti[8].

Doplňkovost záruk a financovaných nástrojů

Díky různorodosti svých produktů slouží nástroj mikrofinancování Progress širokému spektru zprostředkovatelů v různých částech Evropy. Oba zdroje se navíc v rámci nástroje Progress vzájemně doplňují. Zaprvé má přístup současně k zárukám i k financovaným nástrojům příznivý dopad na geografické rozdělení, neboť se tyto zdroje často používají v různých zemích (viz bod 2.1). Zadruhé, v případě, že poskytovatel mikroúvěrů získal prostředky z obou zdrojů, jsou tyto produkty používány tak, že se doplňují. Například Pancretan Cooperative Bank (EL) i) použije ochranu proti rizikům na základě záruky, aby kryla rizikovější portfolio nově založených podniků, které nefungují déle než tři roky, nebo nových příjemců úvěru, kteří nemohou poskytnout dostatečné zajištění, a ii) použije financování v rámci prioritní půjčky za účelem vytvoření odděleného portfolia již existujících podniků, které by v současné hospodářské situaci mohly mít obtíže s přístupem k mikroúvěrům.

Tabulka 1: Přehled operací v rámci nástroje mikrofinancování Progress k 31. březnu 2012

Členský stát || Zprostředkovatel || Nástroj || Finanční podpora pro zprostředkovatele (v EUR)

BE || microStart || Záruka || 111 375

BG || Mikrofond || Prioritní půjčka || 3 000 000

BG || JOBS MFI || Prioritní půjčka || 6 000 000

CY || Cooperative Central Bank || Prioritní půjčka || 8 000 000

FR || Créasol || Prioritní půjčka || 1 000 000

EL || Pancretan Cooperative Bank || Záruka Prioritní půjčka || 803 250 8 750 000

LT || Siauliu Bankas || Prioritní půjčka || 5 000 000

NL || Qredits || Záruka || 750 000

PL || FM Bank || Záruka || 1 940 000

PL || Inicjatywa Mikro || Prioritní půjčka || 4 000 000

PT || Millenium Bank || Záruka || 309 488

RO || Patria Credit || Záruka Prioritní půjčka || 960 000 8 000 000

RO || FAER || Prioritní půjčka || 1 000 000

RO || Banca Transilvania || Prioritní půjčka || 7 500 000

SI || Volksbank Slovenia || Podřízená půjčka || 8 750 000

ES || ICREF || Prioritní půjčka || 8 000 000

12 členských států || 16 poskytovatelů mikroúvěrů || 18 smluv || 73 874 068

Finanční objemy

K 31. březnu 2012 EIF přislíbil poskytovatelům mikroúvěrů celkem 73,84 milionů EUR.

Závazky v souvislosti s poskytnutými zárukami dosahují výše 4,87 milionů EUR (z celkové částky 25 milionů EUR, která je k dispozici pro poskytování záruk). Tato částka je výrazně nižší než 8 milionů EUR předpokládaných pro konec roku 2011. EIF nicméně potvrdil, že poptávka po zárukách roste. Proto se očekává, že v roce 2012 bude uzavřena řada dalších smluv, a to i smluv na větší objemy. Růst poptávky je rovněž důsledkem prodloužení trvání záruk ze tří na šest let.

Pokud jde o financované nástroje, závazky vůči poskytovatelům mikroúvěrů ve výši 69 milionů EUR převyšují očekávaných 44 milionů EUR. To vyplývá z rostoucí poptávky v odvětví a z vytrvalého úsilí EIF o větší množství transakcí.

Vyplácení prostředků podle dohod o prioritních půjčkách se uskutečňuje ve splátkách rozložených do 18 až 24 měsíců. Vyplácení prostředků na základě operací nasmlouvaných v roce 2011 by proto mělo být dokončeno v roce 2013. První splátka se vyplatí jakmile poskytovatel mikroúvěru splní určité podmínky, jako například podmínky související s operační připraveností nebo zkvalitněním postupů při poskytování úvěru klientům. Žádná splátka obvykle nepřesáhne 50 % celkového závazku. Další výplaty se uskuteční teprve tehdy, až jsou splněny dříve dojednané cíle, pokud jde o vytváření mikroúvěrů.

Do března 2012 bylo vyplaceno 19,1 milionů EUR: 4 miliony EUR pro Cooperative Central Bank (CY), 4 miliony EUR pro ICREF (ES), 4 miliony EUR pro Patria Credit (RO), 2,5 milionu EUR pro Siauliu Bankas (LT), 2 miliony EUR pro JOBS MFI (BG), 1,5 milionu EUR pro Mikrofond (BG), 0,89 milionu EUR pro Inicjatywa Mikro (PL) a 0,24 milionu EUR pro FAER (RO).

2.3.        Schválené a zamítnuté žádosti

Aby se poskytovatelé mikroúvěrů stali zprostředkovateli v rámci nástroje mikrofinancování Progress, musí reagovat na otevřenou výzvu k vyjádření zájmu, pokud jde o záruky, nebo předložit žádost přímo EIF, pokud jde o financované nástroje[9]. EIF posoudí návrhy a provede hloubkovou kontrolu poskytovatelů mikroúvěrů, kteří předložili žádost. V případě záruk je rovněž nutný souhlas Komise. Po schválení správní radou EIF je mezi EIF a zprostředkovatelem sjednána a podepsána smlouva.

Do této chvíle nebyla formálně zamítnuta žádná žádost o financování v rámci nástroje mikrofinancování Progress. Nicméně řada poskytovatelů mikroúvěrů se po prvním kontaktu s EIF rozhodla svou žádost nepředložit. V případě záruk k tomu došlo částečně proto, že poskytovatelé dospěli k závěru, že financované nástroje jsou pro jejich potřeby vhodnější.

V případě financovaných nástrojů spadají do operací, které formálně již nejsou prováděny, dohody o prioritních půjčkách uzavřené se dvěma poskytovateli mikroúvěrů, kteří již podporu nástroje mikrofinancování Progress nepotřebují. Přímá kapitálová účast v platformě peer-to-peer lending se již nepraktikuje, neboť panovala nejistota ohledně souladu s rozhodnutím. Obecněji řečeno, některé prvotní kontakty nevyústily v konkrétní operace, neboť požadované částky byly příliš vysoké, velikost instituce poskytovatele mikroúvěrů a kvalita rizika byly nedostatečné nebo byly používány pochybné úvěrové postupy.

Navíc řada dohod schválených správní radou EIF nebyla dosud podepsána a jejich naplnění je nejisté. To je případ jedné nepřímé kapitálové investice do fondu se sídlem ve Spojeném království, která byla schválena již v prosinci 2010. Vzhledem k vývoji v souvislosti s organizační strukturou instituce zprostředkovatele se zdá, že již není zájem o uzavření dohody s EIF. Jednání o dohodě s italským poskytovatelem, jež byla schválena správní radou EIF, ustrnulo na místě a čeká na potvrzení, že bude zprostředkovateli poskytnuta nová injekce kapitálu. A konečně budoucnost dohody o protizáruce s jednou italskou institucí poskytující záruky je nejistá z důvodu nedávné změny vnitrostátních právních předpisů. Tato změna uvedené instituci znemožňuje, aby splnila požadavky na doplňkovost v rámci nástroje mikrofinancování Progress.

3.           Dopad na úrovni příjemců mikroúvěrů

3.1.        Objemy mikroúvěrů a počet příjemců

Cíle

Co se týče mikroúvěrů pro konečné příjemce, odhaduje se, že celkový rozpočet 203 milionů EUR přinese objem 500 milionů EUR v mikroúvěrech, tj. přibližně 46 000 mikroúvěrů.

Na základě smluvních podmínek osmnácti dohod uzavřených s poskytovateli mikroúvěrů se očekává, že částka 73,87 milionů EUR, která byla přislíbena v březnu 2012, tj. více než třetina celkového dostupného rozpočtu, přinese více než 170 milionů EUR v mikroúvěrech v průběhu příštích let. Uskutečnění tohoto cíle zajišťuje řada pobídek směřujících ke zprostředkovatelům: selhání při dosahování cílů stanovených v dohodě a týkajících se vytváření mikroúvěrů, např. na základě prioritních půjček, by znamenalo, že poskytovatel mikroúvěru musí půjčku splatit dříve. Toto opatření je jasnou pobídkou k poskytnutí získaných prostředků příjemcům mikroúvěrů účinně a efektivně. Podobná pobídka je používána pro záruky: v zásadě jsou záruky poskytovány bezplatně, poskytovatelé mikroúvěrů však musí uhradit za poskytnutí poplatek, pokud vyplatí méně než 90 % dohodnutého objemu mikroúvěrů.

Objemy mikroúvěrů a počet příjemců

Do března 2012 byl poskytovateli mikroúvěrů v BE, BG, ES, LT, NL, PL a RO[10] vytvořen objem mikroúvěrů v celkové hodnotě 26,8 milionů EUR (17,8 milionů EUR, pokud jde o záruky, a 9,1 milionů EUR, pokud jde o financované nástroje). Tento objem odpovídá 15,72 % objemu, kterého má být dosaženo na základě osmnácti smluv podepsaných do března 2012.

Co se týče počtu, do března 2012 poskytovatelé vyplatili 2 933 mikroúvěrů (1 834, pokud jde o záruky, 1 099, pokud jde o financované nástroje). To odpovídá 17,8 % očekávaného celkového počtu na základě uvedených osmnácti dohod.

Podle odhadů EIF současné číselné údaje do značné míry odpovídají běžnému vývoji vytváření portfolií mikroúvěrů během období pro zahrnutí mikroúvěru do portfolia, které trvá dva až tři roky po podpisu smlouvy. Přehledy uplatňování obvykle ukazují nelineární postup tvoření portfolia, kdy pozvolný začátek je vystřídán prudkým růstem objemů. Po podepsání dohody se poskytovatel mikroúvěrů musí připravit na zahájení svých úvěrových činností, především pokud nabízí nový mikroúvěrový produkt. Například před tím, než je možné vyplatit první mikroúvěr, může dojít k tomu, že se veřejná instituce musí uchýlit k výběrovému řízení, aby nalezla vhodnou banku ke spolupráci. To může trvat několik měsíců.

Záruky jsou obvykle dostupné dva roky, prioritní půjčky dva až tři roky. To znamená, že poskytovatelé mikroúvěrů, kteří dosud podepsali dohody, by měli dosáhnout svých cílů v oblasti objemů mikroúvěrů a počtu příjemců mezi lety 2013 a 2015.

3.2.        Typy konečných příjemců

Poskytovatelé mikroúvěrů, kteří získávají prostředky z nástroje mikrofinancování Progress, se zaměřují na široké spektrum konečných příjemců.

Někteří z poskytovatelů se soustředí na osoby samostatně výdělečně činné a/nebo obecně na mikropodniky, jako je tomu v případě instituce Banca Transilvania (RO), která se prezentuje jako „banka pro podnikavé lidi“, dále instituce Cooperative Central Bank (CY), jež vytvořila nástroj pro samostatné obchodníky, či instituce Pancretan Cooperative Bank (EL), zaměřená na již vybudované mikropodniky, pro něž je přístup k finančním prostředkům komplikovaný.

Řada poskytovatelů mikroúvěrů se zaměřuje na podnikatele ve venkovských oblastech specializujících se na zemědělství. To je zvláště významné v zemích, v nichž jsou banky obvykle soustředěny ve velkých městech. Instituce FAER a Patria Credit tak vyplnily velkou mezeru v Rumunsku, instituce Mikrofond zase v Bulharsku. Inicjatywa Mikro (PL) se rovněž zaměřuje na osoby samostatně výdělečně činné, zvláště výrobce v zemědělství.

Několik poskytovatelů mikroúvěrů se soustředí na poskytování přístupu k finančním prostředkům pro začínající podniky, které jsou obvykle považovány za rizikovější. FM Bank (PL) působí v oblasti podniků, které vznikly před méně než dvanácti měsíci. Portfolio instituce Qredits (NL), za které ručí nástroj mikrofinancování Progress, je určené začínajícím podnikům. Volksbank Slovenia a Pancretan Cooperative Bank (EL) poskytují mikroúvěry mikropodnikům, které fungují méně něž tři roky. Pancretan Cooperative Bank se také zaměřuje na nové příjemce mikroúvěrů s životaschopným plánem podnikání, kteří však nemohou poskytnout dostatečné zajištění.

Někteří zprostředkovatelé v rámci nástroje mikrofinancování Progress se pak soustředí na zvláště znevýhodněné skupiny, jako jsou mladí lidé a ženy (ICREF (ES)). JOBS MFI (BG) poskytuje mikroúvěry a mikroleasingy nezaměstnaným osobám nebo uchazečům o práci, kteří chtějí založit vlastní podnik. Instituce microStart (BE) má klienty především z prostředí migrantů, Siauliu Bankas (LT) si pak stanovila cíl financovat alespoň 50 % podnikatelek a mikropodniků, jejichž zaměstnanci jsou buď z většiny ženy, nebo jsou vlastněny výhradně ženami. Millennium Bank (PT) zahájila v rámci svého portfolia spolupráci se sdružením, které podporuje sociálně vyloučené osoby, jako jsou lidé bez domova nebo dříve drogově závislé osoby a Romové. Francouzská instituce Créasol se zaměřuje na nezaměstnané osoby, často z prostředí migrantů, které chtějí zahájit nebo rozvíjet podnikání a byly odmítnuty některou z bank v příslušném regionu.

3.3.        Sociální dopad nástroje mikrofinancování Progress a jeho vliv na zaměstnanost

EIF předkládá Komisi zprávy o sociálním dopadu nástroje mikrofinancování Progress a jeho vlivu na zaměstnanost, které vycházejí z informací od poskytovatelů mikroúvěrů využívajících podpory tohoto nástroje. Tento druh zpráv o sociálním dopadu není běžnou tržní praxí, a proto bylo třeba upravit vnitřní postupy a systémy, aby poskytovatelé mohli EIF informovat. Zpráva o sociálním dopadu se vyžaduje v současnosti pouze jednou za rok, lhůta pro předložení je 30. září.

Do 30. září 2011 zahájilo úvěrové činnosti v rámci nástroje mikrofinancování Progress pouze pět poskytovatelů mikroúvěrů, avšak údaje o některých aspektech dodali pouze dva. Některé problémy vysvětluje skutečnost, že se jednalo o první předložení tohoto druhu zprávy. Údaje o sociálním dopadu a vlivu na zaměstnanost proto nelze považovat za reprezentativní. Je také ještě příliš brzy na údaje o udržitelnosti podniků, které získaly podporu.

Vytváření pracovních míst a podnikatelských příležitostí

Působení nástroje mikrofinancování Progress na vytváření pracovních míst lze měřit počtem nezaměstnaných nebo ekonomicky neaktivních osob, které zahájily podnikání s pomocí mikroúvěru. Na základě informací od instituce microStart (BE) a Mikrofond (BG) se jednalo o 27,46 % klientů. Navíc některé aspekty naznačují, že některé z těchto osob, jež byly předtím zaměstnané, pracovaly pouze na částečný úvazek.

U některých mikropodniků, které v době poskytnutí mikroúvěru byly již v provozu, předložené informace ukazují, že téměř 60 % podniků – příjemců mikroúvěrů – nefunguje ještě ani jeden rok. Proto patří do skupiny příjemců mikroúvěrů považovaných za „rizikové“. Více než třetina podniků – příjemců mikroúvěrů – byla založena před méně než šesti měsíci.

Tabulka 2: Délka působení podniků, které získaly podporu od zprostředkovatelů v rámci nástroje mikrofinancování Progress (údaje ze září 2011)

|| Do 2 let || Do 1 roku || Do 6 měsíců

FM Bank || 100 % || 94,39 % || 58,88 %

Mikrofond || 40,93 % || 30,38 % || 13,50 %

microStart || 90,74 % || 85,19 % || 79,63 %

Patria Credit || 90,21 % || 79,02 % || 73,43 %

Qredits || 75,42 % || 55,87 % || 24,39 %

Celkem ||  73,01 % || 58,63 % || 34,69 %

Pokrytí znevýhodněných skupin

Podnikáním se pravděpodobně zabývají spíše jednotlivci s vyšším stupněm vzdělání než osoby, které mají nižší stupeň vzdělání[11]. Údaje poskytnuté institucemi microStart a Mikrofond s ohledem na vzdělání jejich klientů však ukazují, že více než tři čtvrtiny příjemců mikroúvěrů dokončilo buď sekundární vzdělávání (71 %), nebo základní vzdělávání (pouze 5 %). To je důkazem, že uvedení zprostředkovatelé poskytují služby rovněž osobám, které se na trhu práce nacházejí ve slabší pozici.

Pokud jde o znevýhodnění z důvodu věku, přibližně 5 % příjemců mikroúvěrů nedosáhlo 25 let a 13 % příjemců je vyššího věku (nad 54 let). Skupina lidí mezi 25 až 54 lety však samozřejmě není homogenní. Přehled zastoupení konečných příjemců ve věku 25 až 30 let může poskytnout přesnější představu o potenciálu nástroje mikrofinancování Progress pomáhat mladým lidem nalézt zaměstnání. Téměř 10 % zaměstnanců financovaných mikropodniků byli lidé mladší 25 let a 12 % zaměstnanců jsou senioři starší 55 let.

Číselné údaje jsou do značné míry závislé na tom, zda se jedná o muže či ženy. Instituce Mikrofond, která působí především ve venkovských oblastech Bulharska, má pouze 28 % klientů mezi ženami (což je méně než státní průměr 31 % podnikatelek[12]), naopak ženy tvoří většinu klientů instituce microStart (54 %) se sídlem v Bruselu. Tento údaj značně převyšuje státní průměr 29 % podnikatelek.

Co se týče rozšíření mikroúvěrů na další znevýhodněné skupiny, podle informací ze září 2011 žádný z obou poskytovatelů mikroúvěrů, kteří do zprávy zahrnuli tento ukazatel, nefinancovali podnikatele se zdravotním postižením. Mikrofond však ve své zprávě uvedl, že 18,8 % klientů patří k menšině, pravděpodobně se jedná o členy romských komunit ve venkovských oblastech, v nichž instituce působí. Řada klientů instituce microStart pochází z prostředí migrantů, přičemž 93 % z nich se narodilo v zahraničí. Aby se tyto skutečnosti promítly i do oficiálních zpráv, bylo by třeba upravit příslušné modely.

Z informací od čtyř poskytovatelů mikroúvěrů vyplývá, že téměř 1 % zaměstnanců financovaných mikropodniků je zdravotně postiženo a 8 % patří k některé menšinové skupině.

Vzhledem k malému vzorku je příliš brzy na vyvození závěrů, pokud jde o sociální dopad nástroje mikrofinancování Progress a jeho vliv na zaměstnanost. Nicméně cílové skupiny uvedené poskytovateli mikroúvěrů a první údaje o skutečném dopadu naznačují, že nástroj mikrofinancování Progress napomáhá vytváření pracovních míst a v souladu s politickým cílem podporovat finanční začlenění slouží znevýhodněným skupinám.

Odvětvové a geografické rozdělení podniků

Pět poskytovatelů mikroúvěrů, kteří předložili zprávu, poskytlo mikroúvěry 1 079 příjemcům, kteří působí v celé řadě různých odvětví. Nejvíce zastoupeným odvětvím je obchod, v němž působí 28,5 % podporovaných mikropodniků, a následuje zemědělství s 20 % mikropodniků.

Značný počet mikropodniků v odvětví zemědělství lze vysvětlit přítomností institucí Patria Credit a Mikrofond ve vzorku, protože tyto instituce se specializují na venkovské oblasti v Rumunsku a Bulharsku.

4.           Doplňkovost a koordinace s dalšími nástroji Evropské unie

Poskytovatel mikroúvěrů obvykle potřebuje získat finanční prostředky, aby mohl vytvořit portfolio mikroúvěrů a nástroje sdílení rizik za účelem omezení rizik spojených s portfoliem. Potřebuje rovněž počáteční kapitál a odbornou pomoc k vybudování nebo posílení institucionální kapacity.

V posledních letech vznikly v rámci celé řady vzájemně se doplňujících nástrojů EU nejrůznější prvky podpory mikrofinancování:

· Nástroj mikrofinancování Progress vyplňuje značnou mezeru v oblasti financování portfolií.

· Záruky na portfolia mikroúvěrů jsou již poskytovány v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace. Dnes se záruční mechanismy programu pro konkurenceschopnost a inovace a nástroje pro mikrofinancování Progress doplňují. V zásadě se záruky mikroúvěrů v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace vydávají pouze tehdy, když tak nelze učinit v rámci nástroje pro mikrofinancování Progress z důvodu zeměpisné polohy (země, která není členem EU), výše maximální částky, nebo proto, že je portfolio zaměřeno pouze komerčně. Aby pomohl poskytovatelům mikroúvěrů při podávání žádostí, zveřejnil EIF na svých internetových stránkách pokyny ohledně přidělování transakcí.

· Na základě přípravné akce Evropského parlamentu byly poskytnuty omezené počáteční finanční prostředky určené na vybudování kapacity zprostředkovatelů mikrofinancování, aby se podpořil rozvoj poskytovatelů mikroúvěrů v EU. Instituce MicroStart a Qredits využily doplňujících se podpor nástroje pro mikrofinancování Progress a přípravné akce Evropského parlamentu. Vzhledem k tomu, že přípravná akce Evropského parlamentu byla pilotní iniciativou, nejsou v současném finančním období k dispozici již žádné počáteční finanční prostředky. Úspěšnost této iniciativy však přivedla Komisi k tomu, že prvek budování kapacity začlenila do svého nástroje na podporu mikrofinancování navrhovaného v rámci programu Evropské unie pro sociální změny a inovace (viz také bod 5).

· V rámci iniciativy JASMINE, jejímž cílem je rozvoj kapacity poskytovatelů mikroúvěrů v různých ohledech, jako je institucionální řízení, informační systémy, normy pro poskytování informací a řízení rizik, mohou poskytovatelé získat posouzení a/nebo ohodnocení své organizace; poté jim může být poskytnuto poradenství a odborná příprava zaměřené na nápravu rozpoznaných nedostatků. Iniciativa JASMINE připravuje poskytovatele mikroúvěrů, aby se jim podařilo získat další podporu. Několik příjemců podpory v rámci iniciativy JASMINE úspěšně požádalo o podporu z nástroje mikrofinancování Progress, jednalo se například o JOBS MFI (BG), Mikrofond (BG), Créasol (FR), Qredits (NL), Patria Credit (RO) a FAER (RO). A naopak, několik zprostředkovatelů v rámci nástroje mikrofinancování Progress (např. Qredits a microStart) požádalo v další etapě o podporu iniciativy JASMINE. Výše uvedené skutečnosti dokazují doplňkovost obou iniciativ[13].

· Nástroj mikrofinancování Progress doplňuje rovněž strukturální fondy. Řada členských států využívá Evropský sociální fond k financování služeb pro rozvoj podnikání, např. poradenství nebo odborné přípravy začínajících podnikatelů. Je známo, že tyto služby zvyšují míru přežití nových podniků, přestože jsou pro poskytovatele mikroúvěrů finančně náročné. Z těchto důvodů se po poskytovatelích mikroúvěrů, kteří jsou příjemci podpory z nástroje mikrofinancování Progress, požaduje, aby spolupracovali se subjekty, jež tyto služby poskytují, zejména se subjekty, které jsou financovány ESF.

· Za účelem usnadnění vzájemného učení v této oblasti Komise financuje Platformu pro podporu podnikání pro všechny (CoPIE). Tato síť řídících orgánů ESF vytvořila řadu nástrojů pro plánování opatření, řízení kvality, vzdělávání v oblasti podnikání, přístup k finančním prostředkům a integrovanou podporu podnikání. Uvedené nástroje byly vytvořeny jako pomoc tvůrcům politik při zlepšování mechanismů podpory, aby podnikání bylo možností pro všechny členy společnosti, včetně znevýhodněných skupin. Tyto nástroje jsou k dispozici na internetu[14].

· Některé členské státy a regiony využívají část prostředků, které jim byly přiděleny ze strukturálních fondů, na zlepšení přístupu mikropodnikatelů k finančním prostředkům přímo nebo prostřednictvím podílových fondů či iniciativy JEREMIE.

5.           Závěr a perspektivy dalšího vývoje

Ačkoliv je nástroj mikrofinancování Progress plně funkční sotva více než jeden rok, je možné již nyní učinit několik pozitivních závěrů. Osmnáct podepsaných dohod je důkazem, že nástroj mikrofinancování Progress odpovídá potřebám širokého spektra poskytovatelů mikroúvěrů v celé EU. Do konce roku 2012 by měly být podepsány další dohody s poskytovateli mikroúvěrů v Rakousku, Belgii, Německu, Irsku, Itálii, ve Švédsku a Spojeném království. Informace od poskytovatelů ukazují, že nástroj má pozitivní dopad v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování. Komise se bude spolu s EIF zabývat otázkou, jak by bylo možné zlepšit rámec pro poskytování informací o sociálním dopadu.

Komise pro další finanční období 2014–2020 navrhla, aby se v celé EU dále podporoval rozvoj mikrofinancování v rámci programu Evropské unie pro sociální změny a inovace[15]. Ten by stavěl na osvědčeném modelu zprostředkovatelů tak, že by nabízel podobně široké spektrum produktů, šířil osvědčené postupy a otevíral by nové cesty pro finanční začlenění tím, že by posiloval opomíjené segmenty trhu. Jedna z kritik současného finančního období se týká rozptýlení podpory mikrofinancování v EU do několika oddělených, i když navzájem se doplňujících programů. Navržený program Evropské unie pro sociální změny a inovace se snaží vytvořit jedno správní místo pro podporu mikrofinancování. To rovněž zlepší dostupnost finančních prostředků pro budování kapacity poskytovatelů mikroúvěrů, a to na základě zkušeností z přípravné akce Evropského parlamentu, a umožní financování technické pomoci pro tyto poskytovatele. Programy mikrofinancování, opatření na budování kapacit a služby na podporu podnikání bude na úrovni EU stále možné financovat v rámci strukturálních fondů (EFRR a ESF) prostřednictvím řízení sdíleného Komisí a orgány členských států.

[1]               Podrobnosti viz zpráva o uplatňování v roce 2010, KOM(2011) 195.

[2]               K těmto původně předpokládaným 100 milionům EUR přibyly 3 miliony EUR, které pocházejí z přípravné akce Evropského parlamentu (podrobnosti viz zpráva o uplatňování v roce 2010).

[3]               Podrobný popis záruk viz zpráva o uplatňování v roce 2010, KOM(2011) 195.

[4]               Pokud dlužník vyhlásí úpadek, musí být prioritní půjčky splaceny před jakoukoli platbou ostatním věřitelům.

[5]               Financování podřízené prioritním věřitelům.

[6]               Prioritní půjčky kombinované s účastí na riziku v portfoliu mikroúvěrů.

[7]               První dohoda o půjčce se sdílením rizik bude pravděpodobně podepsána v roce 2012.

[8]               Dohoda o nepřímé kapitálové účasti bude pravděpodobně uzavřena v roce 2012 s jedním z fondů ve Spojeném království.

[9]               http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm

[10]             Tato čísla odkazují na portfolia mikroúvěrů vytvořená poskytovateli mikroúvěrů díky nástroji mikrofinancování Progress.

[11]             Evropská komise, bleskový průzkum Eurobarometr 283, Entrepreneurship in the EU and beyond. A survey in the EU, EFTA countries, Croatia, Turkey, the US, Japan, South Korea and China, květen 2010.

[12]             Evropská komise, Rovnost žen a mužů — 2010, KOM(2009) 694 v konečném znění.

[13]             Budoucí nástroj mikrofinancování navrhovaný v rámci programu Evropské unie pro sociální změny a inovace (viz bod 5) bude vyžadovat, aby poskytovatelé mikroúvěrů používali vysoké normy kvality v souladu se zásadami evropského kodexu správného chování pro poskytování mikroúvěrů.

[14]             www.cop-ie.eu

[15]             KOM(2011) 609 v konečném znění.

Top