EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009DC0394

Zpráva Komise Evropskému Parlamentu a Radě o činnosti Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v roce 2008

/* KOM/2009/0394 konecném znení */

52009DC0394

Zpráva Komise Evropskému Parlamentu a Radě o činnosti Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v roce 2008 /* KOM/2009/0394 konecném znení */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 28.7.2009

KOM(2009) 394 v konečném znění

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

o činnosti Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v roce 2008

1. ÚVOD

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) byl zřízen nařízením (ES) č. 1927/2006[1] (dále jen „nařízení o EFG“[2]) s cílem projevit solidaritu a poskytnout podporu pracovníkům postiženým propouštěním v důsledku velkých změn ve struktuře světového obchodu. Byl zřízen, aby umožnil sladit celkové dlouhodobé výhody otevřeného obchodu, pokud jde o růst a zaměstnanost, s krátkodobými nepříznivými důsledky, které globalizace může mít především na zaměstnanost nejzranitelnějších a nejméně kvalifikovaných pracovníků.

Podle článku 16 nařízení o EFG Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do 1. července každého roku kvantitativní i kvalitativní zprávu o činnostech EFG v předcházejícím roce. Tato zpráva bude zaměřena zejména na výsledky dosažené prostřednictvím EFG a bude obsahovat zejména informace týkající se předložených žádostí, přijatých rozhodnutí, financovaných akcí včetně jejich doplňkovosti s akcemi financovanými ze strukturálních fondů, zejména z Evropského sociálního fondu (ESF), a ukončení poskytovaného finančního příspěvku. Dále zdokumentuje žádosti, které byly zamítnuty z důvodu nedostatečných prostředků nebo nezpůsobilosti.

2. OBECNÝ PřEHLED čINNOSTÍ EFG V ROCE 2008

V roce 2008 Komise obdržela pět žádostí o příspěvek z EFG. Tyto žádosti, podané třemi členskými státy, se týkaly 6 587 propuštěných zaměstnanců a požadovaly celkovou částku 20 626 022 EUR. Po hloubkové analýze jejich způsobilosti Komise postoupila do 31. prosince 2008 tři z těchto žádostí rozpočtovému orgánu, zatímco zbylé dvě žádosti byly ještě posuzovány.

V roce 2008 bylo přiděleno celkem 49 035 729 EUR (tj. 9,8 % celkové roční částky dostupné EFG) v podobě osmi příspěvků z EFG, z nichž pět bylo pro žádosti obdržené v roce 2007 a tři byly pro žádosti obdržené v roce 2008. Tyto prostředky se použily na spolufinancování opatření aktivní politiky trhu práce (především příspěvků při hledání zaměstnání, na odbornou přípravu a pobídek pro zaměstnanost) zaměřených na 9 941 pracovníků propuštěných v pěti členských státech.

V roce 2008 Komise poprvé obdržela zprávy o provádění příspěvků EFG. Tyto zprávy ukázaly, že fond EFG přímo přispěl k opětovnému zapojení do práce 2 158 pracovníků, kteří byli propuštěni v odvětvích automobilového průmyslu a mobilních telefonů. Závěrečné zprávy také naznačují, že příspěvky EFG umožnily daným členským státům vylepšit balík opatření ve prospěch propuštěných pracovníků, zejména provedením inovačních sociálních akcí a prodloužením trvání podpory, což by bez příspěvku EFG nebylo možné.

3. NÁVAZNOST NA VÝROčNÍ ZPRÁVU ZA ROK 2007 V čINNOSTECH EFG

Podle článku 20 nařízení o EFG lze přezkoumat toto nařízení na základě první výroční zprávy o činnostech EFG, aby se zajistilo, „že bude dosaženo cíle solidarity EFG“ . Komise proto uvedla ve své první výroční zprávě o EFG, přijaté jako nedílná součást její obnovené sociální agendy[3] dne 2. července 2008[4], že se bude zabývat tím, jak zlepšit vliv EFG a zjednodušit postupy, které používá.

Zpráva označila řadu oblastí, které měly být posouzeny za účelem navržení změn nařízení o EFG před uveřejněním další výroční zprávy. Komise zmínila několik důvodů, proč obdržela v prvním roce fungování EFG jen několik žádostí o příspěvek z tohoto fondu. Mezi ně patřila nejistota o způsobilosti pro financování, vysoký práh počtu propuštěných pracovníků podmiňující získání příspěvku EFG a krátká lhůta na provedení opatření financovaných z EFG. Komise proto provedla hlubší analýzu očekávání a potřeb hlavních zúčastněných subjektů EFG (zástupci členských států a organizací, které jsou sociálními partnery na vnitrostátní a evropské úrovni) prostřednictvím dotazníku a konference konané 4. září 2008 v Bruselu. Na základě této konzultace se ukázalo, že většina zúčastněných subjektů by uvítala obnovený EFG, který by mohl zasahovat při širší škále událostí, který by mohl podporovat pracovníky v případě hromadného propouštění týkajícího se méně než 1 000 pracovníků a který by mohl být využíván po delší dobu provádění. Většina států také zmínila otázku míry spolufinancování (tj. 50 %), která byla považována za nedostatečnou pro členské státy, jež se potýkají se zhoršující se hospodářskou situací.

Komise uvedla také ve svém Plánu evropské hospodářské obnovy[5], uveřejněném dne 26. listopadu 2008, že upraví pravidla EFG tak, aby Evropská unie mohla pomoci pracovníkům postiženým krizí a zabývat se jejich dlouhodobými pracovními vyhlídkami. Dne 16. prosince 2008 přijala za účelem zmírnění sociálního dopadu hospodářské krize návrh nařízení, kterým se mění nařízení o EFG[6], jenž zahrnoval tato hlavní ustanovení:

- snížení prahu pro podávání žádostí z 1 000 na 500 pracovníků, kteří byli propuštěni;

- prodloužení období pro provedení z 12 na 24 měsíců;

- zvýšení míry spolufinancování z 50 na 75 %[7];

- krátkodobá odchylka, na jejímž základě jsou pracovníci propuštění v důsledku světové finanční a hospodářské krize způsobilí pro podporu za předpokladu, že žádosti podané na základě tohoto kritéria jsou předloženy před koncem roku 2010.

4. ANALÝZA čINNOSTÍ EFG V ROCE 2008

4.1. Žádosti obdržené v roce 2008

V roce 2008 Komise obdržela pět žádostí o příspěvek z EFG, včetně jedné žádosti, která byla stažena v roce 2007 a znovu podána na počátku roku 2008. Tři z těchto žádostí schválil rozpočtový orgán v roce 2008, zatímco zbývající dvě byly na konci roku ještě posuzovány útvary Komise.

Tabulka 1 – Žádosti obdržené v roce 2008

DELPHI (ES) (EGF/2008/02) | 6. 2. 2008 | a | 10 471 778 | 1 589 | 1 589 |

Alytaus Tekstilė (LT) (EGF/2008/03) | 8. 5. 2008 | a | 298 994 | 1 089 | 600 |

Castilla y León a Aragón (ES) (EGF/2008/04)[8] | 29. 12. 2008 | b | 2 694 300 | 1 082 | 588 |

Cataluña (ES) (EGF/2008/05) | 29. 12. 2008 | b | 3 306 750 | 1 269 | 1 100 |

Celkem | 20 626 022 | 6 587 | 5 435 |

V roce 2008 nebyly zamítnuty žádné žádosti, ani z důvodu nezpůsobilosti ani z důvodu nedostatečných prostředků.

4.1.1. Žádosti obdržené v roce 2008 podle členských států

V roce 2008 požádaly o pomoc z EFG tři členské státy: Španělsko (tři žádosti), Itálie (jedna žádost) a Litva (jedna žádost).

4.1.2. Žádosti obdržené v roce 2008 podle částky požadovaného příspěvku

Členský stát žádající o podporu z EFG musí připravit nejvhodnější koordinovaný balík opatření s ohledem na profil pracovníků, kterým má být pomoc určena, a rozhodnout, jakou částku pomoci bude od EFG požadovat. Nařízení o EFG neuvádí žádná doporučení ani omezení týkající se celkové požadované částky, ale na základě posouzení žádosti útvary Komise mohou vyvstat otázky, v jejichž důsledku žádající členský stát upraví navrhovaný balík individualizovaných služeb, což ovlivní výši požadované částky.

Výše požadovaných příspěvků z EFG v roce 2008 se pohybovala od 298 994 EUR v litevské žádosti (EGF/2008/03) do 10 471 778 EUR ve španělské žádosti týkající se případu DELPHI (EGF/2008/02).

4.1.3. Žádosti obdržené v roce 2008 podle počtu pracovníků, jimž je pomoc určena

Počet propuštěných pracovníků, na které byla přímo zaměřena opatření financovaná z EFG v roce 2008, činil 5 435. Počet propuštěných pracovníků připadajících na jednu žádost se pohyboval od 588 pracovníků v žádosti vypracované Španělskem v souvislosti s pracovníky automobilového průmyslu v oblastech Castilla y Leónu a Aragón (EGF/2008/04) do 1 589 pracovníků ve španělské žádosti související s DELPHI (EGF/2008/02). Tři z pěti žádostí podaných v roce 2008 byly zaměřeny na více než 1 000 propuštěných pracovníků, zatímco dva příspěvky byly určeny výrazně nižšímu počtu (600 pracovníků pro EGF/2008/03 a 588 v EGF/2008/04).

Rozdíl v počtu pracovníků, jimž je podpora EFG určena, může v některých případech vzniknout v důsledku rozhodnutí členského státu poskytnout podporu všem propuštěným pracovníkům, nebo soustředit pomoc pouze na některé z nich, zejména na ty, pro které je výjimečně obtížné udržet se na pracovním trhu.

4.1.4. Žádosti obdržené v roce 2008 podle částky požadovaného příspěvku na pracovníka

Balík individualizovaných služeb, který žádající členské státy navrhují pro propuštěné pracovníky, se řídí jejich vlastním uvážením v rámci podmínek stanovených nařízením o EFG. Částka požadovaná na dotčeného pracovníka se tedy může lišit podle závažnosti propouštění, situace na postiženém pracovním trhu, individuální situace pracovníků, kterým je pomoc určena, opatření, která již členský stát podnikl …

Částky navrhované na pracovníka v roce 2008 se ve skutečnosti pohybovaly od něco méně než 500 EUR v případě Litvy (EGF/2008/04) po více než 6 500 EUR v případě španělské žádosti související s případem DELPHI (EGF/2008/02).

4.1.5. Žádosti obdržené v roce 2008 podle kritérií pro pomoc

Dvě z žádostí podaných v roce 2008 byly vypracovány na základě čl. 2 písm. a) nařízení o EFG, které se týká propouštění v podniku, u jeho dodavatelů a u výrobců, kteří jsou jeho odběrateli. Zbývající tři žádosti z roku 2008 vycházely z čl. 2 písm. b), které pojednává o propouštění v jednom odvětví NACE 2 v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II.

4.2. Příspěvky poskytnuté v roce 2008

Rozpočtový orgán přijal v roce 2008 osm rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z EFG: pět z nich se týkalo žádostí podaných v roce 2007, které nebyly schváleny ještě před koncem daného roku, a tři rozhodnutí vycházela z žádostí obdržených a posuzovaných v roce 2008.

Rozpočtový orgán nezamítl žádný návrh na financování od EFG, který mu postoupila Komise, ani návrhy nepozměnil.

Tabulka 2 – Příspěvky poskytnuté v roce 2008 z hlediska rozhodnutí o financování

Piemonte (IT) (EGF/2007/06) | 10. 8. 2007 | b | 2008/916/ES (19. 11. 2008) | K(2008) 8070 (8. 12. 2008) | 7 798 750 |

Lombardia (IT) (EGF/2007/07) | 17. 8. 2007 | b | 2008/916/ES (19. 11. 2008) | K(2008) 8071 (8. 12. 2008) | 12 534 125 |

Textiles (MT) (EGF/2007/08) | 12. 9. 2007 | c | 2008/370/ES (10. 4. 2008) | K(2008) 2176 (22. 5. 2008) | 681 207 |

Lisboa-Alentejo (PT) (EGF/2007/10) | 9. 10. 2007 | b | 2008/370/ES (10. 4. 2008) | K(2008) 7278 (21. 11. 2008) | 2 425 675 |

Mezisoučet pro žádosti obdržené v r. 2007 | 34 410 757 |

Toscana (IT) (EGF/2008/01) | 12. 2. 2008 | b | 2008/916/ES (19. 11. 2008) | K(2008) 8073 (8. 12. 2008) | 3 854 200 |

DELPHI (ES) (EGF/2008/02) | 6. 2. 2008 | a | 2008/818/ES (22. 10. 2008) | K(2008) 7292 (24. 11. 2008) | 10 471 778 |

Alytaus Tekstilė (LT) (EGF/2008/03) | 8. 5. 2008 | a | 2008/818/ES (22. 10. 2008) | K(2008) 7278 (21. 11. 2008) | 298 994 |

Mezisoučet pro žádosti obdržené v r. 2008 | 14 624 972 |

Celkem | 49 035 729 |

Tabulka 3 – Příspěvky poskytnuté v roce 2008 z hlediska pracovníků, kteří obdrží pomoc

Piemonte (IT) (EGF/2007/06) | Textilní průmysl | 1 537 | 1 537 | 7 798 750 | 5 074 |

Lombardia (IT) (EGF/2007/07) | Textilní průmysl | 1 816 | 1 816 | 12 534 125 | 6 902 |

Textiles (MT) (EGF/2007/08) | Textilní průmysl | 675 | 675 | 681 207 | 1 009 |

Lisboa-Alentejo (PT) (EGF/2007/10) | Automobilový průmysl | 1 549 | 1 122 | 2 425 675 | 2 162 |

Mezisoučet pro žádosti obdržené v r. 2007 | 6 621 | 6 194 | 34 410 757 | 5 555 |

Toscana (IT) (EGF/2008/01) | Textilní průmysl | 1 558 | 1 558 | 3 854 200 | 2 474 |

DELPHI (ES) (EGF/2008/02) | Automobilový průmysl | 1 589 | 1 589 | 10 471 778 | 6 590 |

Alytaus Tekstilė (LT) (EGF/2008/03) | Textilní průmysl | 1 089 | 600 | 298 994 | 498 |

Mezisoučet pro žádosti obdržené v r. 2008 | 4 236 | 3 747 | 14 624 972 | 3 903 |

Celkem | 10 857 | 9 941 | 49 035 729 | 4 933 |

4.2.1. Financované akce

Podle článku 3 nařízení č. 1927/2006 může EFG spolufinancovat pouze aktivní opatření na trhu práce zaměřená na opětovné pracovní zapojení pracovníků, kteří byli propuštěni. Kromě toho může podle uvedeného článku EFG financovat také činnosti v rámci technické pomoci, které provádí členský stát za účelem přípravy, řízení, informování a propagace a kontroly příspěvku.

V následující tabulce je uvedeno rozdělení odhadovaných nákladů na navržené akce v rámci osmi příspěvků z EFG poskytnutých v roce 2008 spolu s náklady na související podpůrné činnosti v rámci technické pomoci.

Tabulka 4 – Akce financované v roce 2008 podle klasifikace EUROSTATu[9]

Klasifikace zásahů politiky trhu práce podle EUROSTATu | Částka z EFG (v eurech) | % z celku |

Služby politiky trhu práce | 30 537 989 | 62,28 % |

1 | Klientské služby (pomoc při hledání zaměstnání, profesní poradenství, certifikace dovedností…) | 4 519 185 | 9,22 % |

Příspěvky při hledání zaměstnání | 26 018 804 | 53,06 % |

Opatření politiky trhu práce | 16 718 820 | 34,09 % |

2 | Odborná příprava | 7 899 843 | 16,11 % |

Příspěvky na odbornou přípravu | 3 033 250 | 6,19 % |

3 | Rotace na pracovním místě a sdílení pracovního místa | nevztahuje se | nevztahuje se |

4 | Pobídky pro zaměstnanost | 4 709 608 | 9,60 % |

4.1 | Pobídky pro přijímání zaměstnanců | 2 666 896 | 5,44 % |

4.2 | Pobídky pro zachování zaměstnanosti | 2 042 712 | 4,17 % |

5 | Podporovaná zaměstnanost a rehabilitace | nevztahuje se | nevztahuje se |

6 | Přímá tvorba pracovních míst | nevztahuje se | nevztahuje se |

7 | Pobídky pro zahájení činnosti | 1 076 119 | 2,19 % |

Technická pomoc (článek 3 nařízení 1927/2006) | 1 778 920 | 3,63 % |

Celkem | 49 035 729 | 100 % |

4.2.2. Profil pracovníků přijímajících pomoc z EFG

Příspěvky poskytnuté v roce 2008 byly určeny na podporu celkem 9 941 propuštěných pracovníků v pěti členských státech (viz příloha – Profil pracovníků, kterým byla určena pomoc z EFG v roce 2008).

4.2.3. Doplňkovost s akcemi financovanými ze strukturálních fondů, zejména z ESF

EFG a ESF představují hlavní nástroje EU zaměřené na zvýšení zaměstnatelnosti a zajištění rychlého opětovného zapojení do trhu práce prostřednictvím opatření aktivní politiky trhu práce. Navzájem se doplňují schopností řešit tuto problematiku ze dvou různých časových perspektiv: zatímco EFG poskytuje propuštěným pracovníkům pomoc na míru v reakci na specifické události hromadného propouštění v evropském měřítku, ESF podporuje prostřednictvím víceletých programů strategické, dlouhodobé cíle (např. zvýšení lidského kapitálu, řízení změn). Ve světle sociálního dopadu současné hospodářské krize navrhla Komise v Plánu evropské hospodářské obnovy změnit fungování obou fondů tak, aby mohly po dobu trvání krize pružněji reagovat.

Dobrý příklad toho, jak se fondy ESF a EFG úspěšně doplňují, lze vidět v případu BenQ (EGF/2007/03), na který byl poskytnut příspěvek v roce 2007. V tomto případě byla pomoc poskytnuta pracovníkům, kteří byli ochotni vstoupit do „přechodné společnosti“ ( Transfergesellschaft ), v jejímž rámci byla také opatření prováděná v rámci programů ESF[10] zpřístupněna pracovníkům propuštěným společností BenQ. Někteří z těchto pracovníků nejdříve využili krátkodobou odbornou přípravu spolufinancovanou ESF a získali evropskou licenci pro obsluhu počítačů, a následně absolvovali pětiměsíční odbornou přípravu spolufinancovanou EFG, vedoucí ke kvalifikaci „asistent řízení“.

4.2.4. Dosažené výsledky

Hlavním zdrojem informací o výsledcích dosažených EFG jsou závěrečné zprávy, které mají členské státy předkládat do šesti měsíců od konce období pomoci od EFG, jak stanoví článek 15 nařízení o EFG.

V roce 2008 Komise obdržela tři závěrečné zprávy související s těmito žádostmi: PSA (Francie), Renault (Francie) a BenQ (Německo). Tyto závěrečné zprávy zdůraznily přínos EFG, neboť umožnil oběma členským státům použít nové úspěšné přístupy (např. interakce ve skupinách pracovníků na stejné úrovni, intenzivnější podpora a poradenství) speciálně určené pro málo kvalifikované pracovníky starší 45 let. V případě společnosti BenQ navíc EFG umožnil prodloužit trvání určitých opatření v oblasti odborné přípravy a poradenství nad jejich obvyklou délku, a tím poskytl intenzivnější a účinnější pomoc.

PSA (EGF/2007/01)

Ve své první žádosti podané EFG dne 9. března 2007 se Francie zaměřila na 267 pracovníků, které propustili dodavatelé francouzského výrobce automobilů PSA. Podle závěrečné zprávy využilo opatření podporovaná EFG 256 z těchto pracovníků. Na konci období provádění podpory od EFG bylo 106 (41 %) z pracovníků, kteří obdrželi pomoc, stále nezaměstnaných, zatímco 150 (59 %) z nich našlo udržitelná zaměstnání následujících typů:

- 76 pracovalo na smlouvu na dobu neurčitou;

- 20 založilo vlastní podnik;

- 54 pracovalo na smlouvu na dobu určitou nebo na dočasnou pracovní smlouvu s trváním delším než šest měsíců.

Renault (EGF/2007/02)

Ve své druhé žádosti o podporu EFG, obdržené dne 23. března 2007, se Francie nejdříve zaměřila na 628 pracovníků, které propustili dodavatelé firmy Renault. Závěrečná zpráva ukázala, že 366 z těchto pracovníků využilo opatření financovaná z EFG, zatímco 262 z nich bylo přesvědčeno, že dokáží najít práci bez dalších opatření nebo si již dokonce našlo zaměstnání před spuštěním spolufinancovaných opatření. Na konci období provádění podpory z EFG bylo 133 (36 %) z pracovníků, kterým byla podpora určena, nezaměstnaných nebo pracovalo v zaměstnání či se účastnilo programů odborné přípravy trvajících méně než šest měsíců. Dále 105 (29 %) z nich se účastnilo programů odborné přípravy trvajících nejméně šest měsíců a 129 (35 %) našlo udržitelná zaměstnání následujících typů:

- 77 pracovalo na smlouvu na dobu neurčitou;

- 10 založilo vlastní podnik;

- 42 pracovalo na smlouvu na dobu určitou nebo na dočasnou pracovní smlouvu s trváním delším než šest měsíců.

BenQ (EGF/2007/03)

Německo podalo dne 27. června 2007 žádost o příspěvek z EFG, která byla zpočátku zaměřena na podporu 2 400 pracovníků propuštěných společností BenQ, výrobcem mobilních telefonů. Zpráva o provádění uvedla, že z 2 528 propuštěných pracovníků, kteří skutečně vstoupili do „přechodné společnosti“ ( Transfergesellschaft ) založené dne 1. ledna 2007 za účelem využít opatření aktivní politiky trhu práce, bylo na konci období provádění podpory z EFG 561 (22 %) stále nezaměstnaných, 88 již nebylo dostupných na trhu práce (z důvodů dlouhodobé odborné přípravy, onemocnění nebo odchodu do důchodu), zatímco 1 879 (74 %) našlo udržitelná zaměstnání, a z nich 77 založilo vlastní podnik.

Tabulka 5 – Výsledky uvedené v závěrečných zprávách obdržených v roce 2008

Počet pracovníků, kteří nepotřebovali pomoc od EFG | 9 | 262 | - | 271 |

Počet pracovníků, kteří využili pomoc | 256 | 366 | 2 528 | 3 150 |

Počet z nich, kteří využili: |

Odbornou přípravu / Rekvalifikaci | 198 (77 %) | 198 (54 %) | 256 (10 %) | 652 (21 %) |

Příspěvky při hledání zaměstnání / příspěvky na odbornou přípravu | 256 (100 %) | - | 2 528 (100 %) | 2 784 (88 %) |

Pomoc při hledání zaměstnání / poradenství | - | 366 (100 %) | 2 055 (81 %) | 2 421 (77 %) |

Pobídky pro podnikání | - | - | 99 (4 %) | 99 (3 %) |

Pobídky pro zaměstnanost | 150 (59 %) | 38 (10 %) | 408 (16 %) | 596 (19 %) |

Počet pracovníků opětovně zapojených do práce po pomoci z EFG |150 (59 %) |129 (35 %) |1 879 (74 %) |2 158 (69 %) | |

4.2.5. Činnosti v rámci technické pomoci prováděné Komisí

Informace a propagace

Článek 9 nařízení o EFG ukládá Komisi povinnost spočívající v tom, že „zřídí internetové stránky, které budou k dispozici ve všech jazycích Společenství a budou obsahovat informace o EFG a pokyny k předkládání žádostí, jakož i aktualizované informace o přijatých a zamítnutých žádostech, a zdůrazní úlohu rozpočtového orgánu.“

Internetové stránky

V roce 2008 navštívilo na internetových stránkách EFG (http://ec.europa.eu/egf) 36 937 uživatelů 81 206 stránek. Nejvíce navštěvována byla v roce 2008 hlavní stránka EFG, stránky s přehledem obdržených žádostí a klíčové dokumenty související s EFG. Leták o EFG, který Komise vytvořila v roce 2007, byl v průběhu roku 2008 stažen téměř 2 800krát.

V souladu s požadavky článku 9 nařízení o EFG přeložily útvary Komise internetové stránky EFG do všech 23 jazyků Společenství.

EuroBarometer

Standardní průzkum EuroBarometer 70 byl realizován v období od 6. října do 6. listopadu 2008. Na otázku „Slyšel/a nebo četl/a jste někdy o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci, což je fond zaměřený na pomoc obětem globalizace?“ měli lidé volit jednu z těchto odpovědí:

- „Ano, a znám jej velmi dobře.“, nebo

- „Ano, ale moc dobře jej neznám.“, nebo

- „Ne, nikdy jsem o něm neslyšel/a ani nečetl/a.“

Výsledky, které v době vytváření této zprávy ještě nebyly uveřejněny, ukazují, že v EU-27, slyšelo o EFG 22 % osob, ačkoliv pouze 3 % jej znala velmi dobře, a 71 % o něm nikdy neslyšelo.

Setkání s vnitrostátními orgány a sociálními partnery

Dne 6. března 2008 se konalo třetí setkání „Skupiny odborníků pro kontaktní osoby Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci“ (kód E2100), kterou tvoří zástupci členských států.

Za účelem připravit úpravu nařízení o EFG pozvaly útvary Komise zúčastněné subjekty EFG na konferenci, která se konala v Bruselu dne 4. září 2008. Cílem této události bylo setkat se se zástupci členských států a se sociálními partnery a vést debatu o reakcích na dotazník rozeslaný v červenci 2008 a o klíčových otázkách vytyčených ve výroční zprávě o EFG za rok 2007 (viz bod 3 výše).

4.2.6. Finanční zpráva

Poskytnuté finanční prostředky

Podle interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 nesmí EFG překročit maximální roční částku 500 milionů EUR, která může být financována z jakéhokoli rozpětí existujícího v mezích celkového stropu výdajů platného pro předchozí rok a/nebo ze zrušených položek závazků z posledních dvou let. Kromě toho článek 12 nařízení o EFG stanoví, že nejméně 25 % z nejvyšší roční částky musí zůstat k dispozici k 1. září každého roku, aby bylo možné pokrýt potřeby do konce roku.

Během roku 2008 rozpočtový orgán rozhodl uvolnit prostředky EFG pro osm žádostí a pro částku 49 035 729 EUR (viz výše uvedené tabulky 2 a 3 týkající se příspěvků poskytnutých z EFG).

Výdaje na technickou pomoc

Technická pomoc z iniciativy Komise ve smyslu článku 8 nařízení o EFG nebyla v roce 2008 dostupná.

Nesrovnalosti hlášené v roce 2008

V roce 2008 nebyly Komisi hlášeny žádné nesrovnalosti podle nařízení (ES) č. 1681/94, které by se týkaly EFG.

Nesrovnalosti uzavřené v roce 2008

V roce 2008 nebyly uzavřeny žádné nesrovnalosti.

4.2.7. Ukončení poskytnutých finančních příspěvků

V roce 2008 nebyl ukončen žádný z příspěvků poskytnutých od počátku fungování EFG.

Příloha - Profil pracovníků, kterým byla určena pomoc z EFG v roce 2008

Žádost

(reference) |Datum podání žádosti |Počet propuštěných pracovníků |Počet pracovníků, kterým byla určena pomoc |Z toho: |Z toho pracovníků s dlouhodobými zdravotními potížemi nebo postižením[11] | | | | | | Žen

(%) |Občanů nečlenských zemí EU |15–24 |25–54 | 55–64 |65+ | | |Sardegna (IT)

(EGF/2007/05) |9. 8. 2007 |1 044 |1 044 |427

(41 %) |1 |5 |899 |138 |2 |nevztahuje se | |Piemonte (IT)

(EGF/2007/06) |10. 8. 2007 |1 537 |1 537 |1 013

(66 %) |55 |23 |1 347 |167 |0 |nevztahuje se | |Lombardia (IT) (EGF/2007/07) |17. 8. 2007 |1 816 |1 816 |1 230

(68 %) |71 |6 |1 537 |272 |1 |nevztahuje se | |Textiles (MT) (EGF/2007/08) |12. 9. 2007 |675 |675 |533

(79 %) |0 |242 |401 |32 |0 |4 | |Lisboa-Alentejo (PT) (EGF/2007/10) |9. 10. 2007 |1 549 |1 122 |339

(30 %) |16 |39 |1 024 |59 |0 |12 | |Mezisoučet pro žádosti obdržené v r. 2007 |6 621 |6 194 |3 542

(57 %) |143 |315 |5 208 |668 |3 |nevztahuje se | | Toscana (IT) (EGF/2008/01) |12. 2. 2008 |1 558 |1 558 |746

(48 %) |998 |102 |1 276 |175 |5 |nevztahuje se | |DELPHI (ES) (EGF/2008/02) |6. 2. 2008 |1 589 |1 589 |23

(2 %) |0 |2 |1 524 |63 |0 |5 | |Alytaus Tekstilė (LT) (EGF/2008/03) |8. 5. 2008 |1 089 |600 |494

(82 %) |0 |4 |372 |224 |0 |34 | |Mezisoučet pro žádosti obdržené v r. 2008 |4 236 |3 747 |1 263

(38 %) |998 |108 |3 172 |462 |5 |nevztahuje se | | Celkem |10 857 |9 941 |4 805

(48 %) |1 141 |423 |8 380 |1 130 |8 | nevztahuje se | |

[1] Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1. Technické chyby v nařízení o EFG byly opraveny v roce 2008 a uveřejněny v Úř. věst. L 48, 22.2.2008, s. 82, pro všechny jazyky, a také v Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 74, pouze pro anglický jazyk.

[2] „Nařízení o EFG“ odkazuje na nařízení, které platilo dne 31. prosince 2008, bez ohledu na změny tohoto nařízení, které byly přijaty po tomto datu.

[3] Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o obnovené sociální agendě: příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. století, KOM(2008) 412 v konečném znění ze dne 2.7.2008.

[4] Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o solidaritě tváří v tvář změnám: Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v roce 2007 – přezkum a vyhlídky, KOM(2008) 421 v konečném znění ze dne 2.7.2008.

[5] Sdělení Komise Evropské radě o Plánu evropské hospodářské obnovy, KOM(2008) 800 v konečném znění ze dne 26.11.2008.

[6] Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, KOM(2008) 867 ze dne 16.12.2008.

[7] Změna nařízení přijatá Evropským parlamentem a Radou v roce 2009 stanoví dočasné zvýšení míry spolufinancování z 50 na 65 % do konce „krizové“ odchylky stanoveného na den 31. prosince 2011.

[8] V revidovaném znění ze dne 23. února 2009.

[9] Tato tabulka neodpovídá dokonale metodice používané EUROSTATem popsané v „ Labour market policy database – Methodology – Revision of June 2006“ ( „Databáze politiky pracovního trhu – metodika – revize z června 2006“), neboť některá opatření spolufinancovaná EFG nespadají do žádné z jejích kategorií (např. příspěvky při hledání zaměstnání a příspěvky na odbornou přípravu). Kategorie klasifikace EUROSTATu, u kterých je v této tabulce uvedeno „nevztahuje se“, nebyly v osmi žádostech schválených EFG roku 2008 členskými státy navrženy.

[10] Takzvaný program ESF spolkového úřadu práce, operační program cíle 2 spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a program svobodného státu Bavorsko.

[11] Podle vnitrostátních klasifikací.

Top