EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0866

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/866 ze dne 13. června 2018, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2018

C/2018/3657

OJ L 149, 14.6.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2018; Zrušeno 32018R1710

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/866/oj

14.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 149/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/866

ze dne 13. června 2018,

kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2018

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 26 odst. 3 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 25 nařízení (EU) č. 1306/2013 musí být rezerva určená k poskytování dodatečné podpory pro odvětví zemědělství v případě závažných krizí s dopadem na zemědělskou produkci či distribuci vytvořena tak, že se na začátku každého roku uplatní snížení na přímé platby prostřednictvím mechanismu finanční kázně stanoveného v článku 26 uvedeného nařízení.

(2)

V čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 se stanoví, že s cílem zajistit dodržování ročních stropů stanovených v nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (2) a určených k financování výdajů souvisejících s trhem a přímých plateb se má stanovit míra úpravy přímých plateb, pokud odhady financování opatření financovaných v rámci uvedeného dílčího stropu pro daný rozpočtový rok ukazují, že platné roční stropy budou překročeny.

(3)

Rezerva pro případ krizí v odvětví zemědělství, která je zahrnuta do návrhu rozpočtu Komise na rok 2019, činí 468,7 milionu EUR v běžných cenách. Aby byla uvedená částka pokryta, musí se na přímé platby v režimech podpory uvedených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (3) pro kalendářní rok 2018 použít mechanismus finanční kázně.

(4)

Odhady pro přímé platby a výdaje související s trhem stanovené v návrhu rozpočtu Komise na rok 2019 uvádějí, že není potřeba žádné další finanční kázně.

(5)

V souladu s čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 je třeba stanovit míru úpravy do 30. června kalendářního roku, na který se vztahuje.

(6)

Obecně platí, že zemědělcům, kteří předkládají žádost o podporu pro přímé platby za jeden kalendářní rok (N), se částky vyplácejí ve stanovené lhůtě v daném rozpočtovém roce (N + 1). Členské státy však mohou vyplácet zemědělcům opožděné platby i po uplynutí této lhůty, a to za určitých omezení. Tyto opožděné platby mohou být poskytnuty v následujícím rozpočtovém roce. Jestliže se pro daný kalendářní rok použije finanční kázeň, míra úpravy by neměla být uplatněna na platby, pro které byly předloženy žádosti o podporu v jiných kalendářních letech nežli v těch, pro které se použije finanční kázeň. Proto je z důvodu zajištění rovného zacházení se zemědělci vhodné stanovit, že míra úpravy se má uplatnit pouze na platby, pro něž byly předloženy žádosti o podporu v kalendářním roce, pro který se použije finanční kázeň, bez ohledu na to, kdy je platba poskytnuta zemědělcům.

(7)

V čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 se stanoví, že míra úpravy uplatňovaná na přímé platby stanovená v souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 1306/2013 se má vztahovat pouze na přímé platby nad 2 000 EUR, které mají být poskytnuty zemědělcům v příslušném kalendářním roce. V čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 se dále stanoví, že v důsledku postupného zavádění přímých plateb se míra úpravy má použít v případě Chorvatska až ode dne 1. ledna 2022. Míra úpravy, která se určí podle tohoto nařízení, by se proto neměla použít na platby zemědělcům v uvedeném členském státě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro účely stanovení míry úpravy podle článků 25 a 26 nařízení (EU) č. 1306/2013 a podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 se částky přímých plateb v režimech podpory uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 1307/2013 převyšující částku 2 000 EUR, které mají být poskytnuty zemědělcům na žádost o podporu předloženou pro kalendářní rok 2018, snižují o míru úpravy 1,422184 %.

2.   Snížení stanovené v odstavci 1 se nepoužije v Chorvatsku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. června 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).


Top