EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1017

Nařízení Komise (EU) 2016/1017 ze dne 23. června 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o anorganické amonné soli (Text s významem pro EHP)

C/2016/3779

OJ L 166, 24.6.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1017/oj

24.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 166/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1017

ze dne 23. června 2016,

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o anorganické amonné soli

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. srpna 2013 v souladu s ochranou doložkou v čl. 129 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 Francouzská republika uvědomila Komisi, Evropskou agenturu pro chemické látky (dále jen „agentura“) a ostatní členské státy o tom, že dne 21. června 2013 přijala prozatímní opatření (2) na ochranu veřejnosti před expozicí amoniaku uvolňovaného z izolačních materiálů z buničité vaty s amonnými solemi používaných v budovách.

(2)

Prozatímní opatření bylo prováděcím rozhodnutím Komise 2013/505/EU (3), přijatého podle čl. 129 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006, schváleno do 14. října 2016.

(3)

V souladu s čl. 129 odst. 3 nařízení (ES) č. 1907/2006 Francouzská republika zahájila řízení o omezení tím, že dne 18. června 2014 předložila agentuře dokumentaci podle přílohy XV.

(4)

V dokumentaci podle přílohy XV (4) bylo navrženo omezení anorganických amonných solí, které jsou přidávány do celulózové izolace jako zpomalovače hoření, neboť za určitých podmínek vedou k emisi amoniaku. V dokumentaci byl namísto limitu pro obsah amonných solí v celulózové izolaci navržen limit 3 ppm pro emisi amoniaku z celulózové izolace ošetřené anorganickými amonnými solemi. Z uvedené dokumentace vyplynulo, že je nutné přijmout opatření na úrovni Unie.

(5)

Dne 3. března 2015 Výbor pro posuzování rizik (dále jen „výbor RAC“) agentury přijal stanovisko k omezení navrhovanému v dokumentaci podle přílohy XV, v němž dospěl k závěru, že z důvodu uvolňování amoniaku ze směsí a předmětů celulózové izolace existuje riziko pro lidské zdraví, které je třeba řešit. Výbor RAC dále uvedl, že navrhované omezení, v podobě upravené výborem RAC, je nejvhodnějším opatřením na úrovni Unie k řešení zjištěných rizik, pokud jde o účinnost snížení těchto rizik.

(6)

Výbor RAC navrhl, aby omezení zahrnovalo uvádění na trh celulózové izolace obsahující anorganické amonné soli ve formě směsí i předmětů. Výbor RAC doporučil, aby omezení uložilo dodavatelům směsí celulózové izolace k prokázání souladu povinnost sdělit ve směru dodavatelského řetězce a také konečným uživatelům (profesionálním uživatelům a spotřebitelům) maximální přípustnou míru zátěže (5) směsi celulózové izolace použité při zkoušce provedené před uvedením na trh, například prostřednictvím dokumentace připojené ke směsím nebo prostřednictvím jejich označení. Omezení by také mělo vyžadovat, aby maximální přípustná míra zátěže sdělená dodavatelem nebyla překročena v případech, kdy jsou směsi celulózové izolace použity následnými uživateli, aby emise amoniaku nepřekročily úroveň stanovenou při zkoušce před uvedením na trh. Výbor RAC také doporučil, aby odchylně směsi celulózové izolace, které jsou použity výhradně pro výrobu předmětů celulózové izolace, nemusely splňovat limit stanovený pro emisi amoniaku, protože výsledný předmět musí sám o sobě splňovat emisní limit při uvedení na trh nebo použití.

(7)

Dne 10. června 2015 Výbor pro socioekonomickou analýzu (dále jen „výbor SEAC“) agentury přijal stanovisko k omezení navrhovanému v dokumentaci podle přílohy XV, v němž uvedl, že navrhované omezení, v podobě upravené výborem SEAC, je nejvhodnějším opatřením na úrovni Unie k řešení zjištěných rizik, pokud jde o přiměřenost socioekonomických přínosů a nákladů.

(8)

Výbor SEAC dospěl k závěru, že by hospodářským subjektům měly být poskytnuty dva roky namísto jednoho roku navrhovaného v dokumentaci podle přílohy XV, aby měly dostatek času na zajištění toho, aby emise amoniaku z celulózové izolace obsahující anorganické amonné soli byly nižší než stanovený emisní limit.

(9)

Výbory RAC a SEAC souhlasily s Francouzskou republikou, že výjimka pro celulózovou izolaci ošetřenou anorganickými amonnými solemi pro venkovní použití by neměla být udělena.

(10)

Fórum pro výměnu informací o prosazování agentury bylo během řízení o omezení konzultováno a jeho doporučení byla zohledněna.

(11)

Dne 25. června 2015 Agentura předložila stanoviska výborů RAC a SEAC (6) Komisi. Na základě těchto stanovisek dospěla Komise k závěru, že celulózová izolace ošetřená anorganickými amonnými solemi, jejíž emise amoniaku za stanovených zkušebních podmínek dosahuje koncentrace 3 ppm nebo vyšší, představuje nepřijatelné riziko pro lidské zdraví.

(12)

V současnosti není k dispozici žádná specifická metoda měření emise amoniaku z celulózové izolace ošetřené anorganickými amonnými solemi. Proto by do doby, než bude vyvinuta specializovaná metoda, měla být pro stanovení toho, zda je omezení anorganických amonných solí dodrženo, upravena stávající zkušební metoda, technická specifikace CEN/TS 16516.

(13)

Zúčastněným stranám by měla být poskytnuta dostatečně dlouhá doba k přijetí vhodných opatření zajišťujících, aby v případě použití anorganických amonných solí v celulózové izolaci nebyl překročen stanovený limit pro emise amoniaku. Použití tohoto omezení na anorganické amonné soli by proto mělo být odloženo. Nicméně v zájmu kontinuity a právní jistoty by toto omezení mělo být použitelné bezprostředně po vstupu tohoto nařízení v platnost ve členském státě, který už zavedl vnitrostátní opatření omezující amonné soli v celulózové izolaci, jež byla Komisí schválena v kontextu ochranného postupu REACH.

(14)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Journal Officiel de la République Française, 3. červenec 2013, „Vyhláška ze dne 21. června 2013 o zákazu uvádění na trh, dovozu, prodeji, distribuci nebo výroby izolačních materiálů z buničité vaty s amonnými solemi jako přídatnými látkami.“ Návrh vyhlášky byl nejprve předložen Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů.

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2013, kterým se schvaluje prozatímní opatření přijaté Francouzskou republikou v souladu s článkem 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, aby se omezilo používání amonných solí v izolačních materiálech z buničité vaty (Úř. věst. L 275, 16.10.2013, s. 52).

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/999a106c-6baf-48c7-8764-0c55576a2517

(5)  Míra zátěže celulózové izolace (uvedená např. v kg/m2) je vyjádřena v tloušťce (uvedené např. v metrech) a hustotě (uvedené např. v kg/m3).

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/522a9f94-058a-4bef-9818-f265a1d2d64d


PŘÍLOHA

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje nová položka, která zní:

„65.

Anorganické amonné soli

1.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat ve směsích celulózové izolace nebo v předmětech celulózové izolace po dni 14. července 2018, s výjimkou případu, kdy emise amoniaku z těchto směsí nebo předmětů vedou ke koncentraci nižší než 3 ppm objemových (2,12 mg/m3) za zkušebních podmínek uvedených v odstavci 4.

Dodavatel směsi celulózové izolace obsahující anorganické amonné soli musí informovat příjemce nebo spotřebitele o maximální přípustné míře zátěže směsi celulózové izolace, vyjádřené v tloušťce a hustotě.

Následný uživatel směsi celulózové izolace obsahující anorganické amonné soli musí zajistit, aby maximální přípustná míra zátěže sdělená dodavatelem nebyla překročena.

2.

Odchylně se odstavec 1 nevztahuje na uvádění na trh směsí celulózové izolace určených pro použití výhradně k výrobě předmětů celulózové izolace nebo na použití uvedených směsí ve výrobě předmětů celulózové izolace.

3.

V případě, že některý členský stát ke dni 14. července 2016 zavedl vnitrostátní prozatímní opatření, která byla schválena Komisí podle čl. 129 odst. 2 písm. a), se ustanovení odstavců 1 a 2 použijí od uvedeného data.

4.

Dodržování emisního limitu uvedeného v odst. 1 prvním pododstavci musí být prokázáno v souladu s technickou specifikací CEN/TS 16516 upravenou takto:

(a)

zkouška musí trvat alespoň 14 dní namísto 28 dní;

(b)

emise amoniaku musí být v průběhu zkoušky měřeny alespoň jednou denně;

(c)

emisní limit nesmí být dosažen nebo překročen v žádném měření vykonaném během zkoušky;

(d)

relativní vlhkost musí činit 90 % namísto 50 %;

(e)

k měření emisí amoniaku musí být použita vhodná metoda;

(f)

během odběru vzorků směsí nebo předmětů celulózové izolace, které mají být předmětem zkoušky, musí být zaznamenána míra zátěže, vyjádřená v tloušťce a hustotě.“


Top