EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0884

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014 , kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009 Text s významem pro EHP

OJ L 242, 14.8.2014, p. 4–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Zrušeno 32019R1793 . Latest consolidated version: 18/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/884/oj

14.8.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 884/2014

ze dne 13. srpna 2014,

kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1152/2009 (2) je třeba významně změnit a jeho oblast působnosti je třeba rozšířit na krmiva.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (3) stanoví maximální limity aflatoxinů v potravinách v zájmu ochrany veřejného zdraví. Je možné pozorovat, že tyto maximální limity aflatoxinů jsou u některých potravin z některých zemí často překračovány. Taková kontaminace představuje vážnou hrozbu pro veřejné zdraví v Unii, a je proto vhodné stanovit zvláštní podmínky na úrovni Unie.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES (4) stanoví maximální limity aflatoxinu B1 v krmivech v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat. Je možné pozorovat, že maximální limity aflatoxinu B1 jsou u některých krmiv z některých zemí často překračovány. Taková kontaminace představuje vážnou hrozbu pro zdraví lidí a zvířat v Unii, a je proto vhodné stanovit zvláštní podmínky na úrovni Unie.

(4)

Za účelem ochrany zdraví lidí a zvířat je důležité, aby byly do působnosti tohoto nařízení zahrnuty i krmné směsi a složené potraviny obsahující významné množství krmiv a potravin, na něž se toto nařízení vztahuje. Aby bylo zajištěno harmonizované prosazování kontrol zpracovaných krmiv a potravin a krmných směsí a složených potravin v celé EU, je vhodné stanovit prahovou úroveň. Dále je vhodné vyjmout z uplatňování ustanovení tohoto nařízení neobchodní zásilky. Odběr vzorků a analýza zásilek by měly být prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy Unie.

(5)

Ustanovení o odběru vzorků a analýze pro účely kontroly aflatoxinů v krmivech jsou stanovena nařízením Komise (ES) č. 152/2009 (5) a pro účely kontroly aflatoxinů v potravinách nařízením Komise (ES) č. 401/2006 (6).

(6)

Vzhledem k tomu, že pro uplatnění zvláštních podmínek pro dovoz krmiv z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny platí podobná ustanovení jako pro uplatnění zvláštních podmínek pro dovoz potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny, je vhodné zahrnout krmiva a potraviny, na něž se vztahují zvláštní podmínky v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny, do jednoho nařízení. Je proto vhodné zahrnout do tohoto nařízení ustanovení týkající se podzemnice olejné (arašídů) z Indie a Ghany a melounových jader z Nigérie, která jsou obsažena v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 91/2013 (7). Současně by prováděcí nařízení (EU) č. 91/2013 mělo být nahrazeno novým nařízením, kterým se stanoví předpisy týkající se okry a listů curry z Indie.

(7)

Vzhledem k výsledkům kontrol a výsledkům auditů Potravinového a veterinárního úřadu (FVO) jsou u produktů, na něž se vztahují zvláštní podmínky a/nebo četnosti kontrol, vhodné tyto změny:

zrušení zvláštních podmínek pro dovoz mandlí z USA vzhledem k příznivým výsledkům kontroly a příznivému výsledku auditu FVO;

snížení četnosti odběru vzorků lískových ořechů z Turecka vzhledem k příznivým výsledkům kontroly a příznivému výsledku auditu FVO;

snížení četnosti odběru vzorků para ořechů ve skořápce z Brazílie vzhledem k tomu, že nedochází k neplnění požadavků, což souvisí i s velmi malým objemem dovozu do EU.

(8)

Systém kontroly stanovený pro krmiva a potraviny, na něž se vztahuje toto nařízení, se používá již mnoho let a na základě získaných zkušeností je neustále zlepšován. Úplné harmonizace kontrol při dovozu potravin jiného než živočišného původu nelze dosáhnout, protože v určeném místě vstupu není možné provádět všechny požadované fyzické kontroly aflatoxinů. Kontrola přítomnosti aflatoxinů v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006 je časově náročná a vyžaduje vykládku zásilky. Navíc mnoho komodit, na které se vztahuje toto nařízení, je přepravováno ve vakuovém balení a zničení vakuových balení v důsledku odběru vzorků by mohlo vést ke ztrátě kvality v případě, kdy zásilku čeká po fyzické kontrole přeprava na dlouhou vzdálenost. Aby však byla snížena administrativní zátěž, je vhodné co nejvíce harmonizovat administrativní dokumenty týkající se kontrol krmiv a potravin jiného než živočišného původu. Z toho důvodu, ačkoli podmínky pro dovoz krmiv a potravin, na něž se vztahuje toto nařízení, se neshodují s podmínkami pro krmiva a potraviny, na něž se vztahuje nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (8), je vhodné použít stejný společný vstupní doklad, a provozovatelům potravinářských a krmivářských podniků tak zjednodušit administrativu. Pro uplatnění zmíněného společného vstupního dokladu pro účely tohoto předpisu je však nutné do pokynů přidat vysvětlivky, jež zohlední rozdíly mezi oběma systémy kontroly.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Aniž jsou dotčena ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (9), použije se toto nařízení na dovoz těchto krmiv a potravin kódů KN a klasifikací TARIC stanovených v příloze I:

a)

para ořechy ve skořápce a směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující para ořechy ve skořápce (potraviny) pocházející nebo zasílané z Brazílie;

b)

podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Číny;

c)

podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Egypta;

d)

pistácie ve skořápce a bez skořápky, pistácie jinak upravené nebo konzervované (potraviny) pocházející nebo zasílané z Íránu;

e)

tyto potraviny pocházející nebo zasílané z Turecka:

i)

sušené fíky;

ii)

lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce a bez skořápky;

iii)

pistácie ve skořápce a bez skořápky;

iv)

směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující fíky, lískové ořechy nebo pistácie;

v)

pasta z fíků, pasta z pistácií a pasta z lískových ořechů;

vi)

lískové ořechy, fíky a pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí;

vii)

mouka, krupice a prášek z lískových ořechů a pistácií;

viii)

lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené;

ix)

olej z lískových ořechů;

f)

podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Ghany;

g)

podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Indie;

h)

melounová jádra a produkty z nich vyrobené (potraviny) pocházející nebo zasílané z Nigérie.

2.   Toto nařízení se rovněž použije na krmiva a potraviny zpracované z krmiv a potravin uvedených v odstavci 1, jakož i na krmné směsi a složené potraviny obsahující některé z krmiv nebo potravin uvedených v odstavci 1 v množství větším než 20 %.

3.   Toto nařízení se nepoužije na zásilky krmiv a potravin uvedených v odstavcích 1 a 2, které jsou určeny pro soukromé osoby pouze pro osobní spotřebu a použití. V případě pochybností nese důkazní břemeno příjemce zásilky.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článcích 2 a 3 nařízení (ES) č. 178/2002 a v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (10).

Kromě toho se použijí tyto definice:

a)

„určenými místy dovozu“ se rozumí místa určená příslušným orgánem, přes která mohou být krmiva nebo potraviny uvedené v článku 1 dováženy do Unie;

b)

„určeným místem vstupu“ se rozumí místo vstupu podle definice v čl. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 669/2009.

Pro účely tohoto nařízení odpovídá zásilka šarži podle nařízení (ES) č. 401/2006 a (ES) č. 152/2009.

Článek 3

Dovoz do Unie

Zásilky krmiv a potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2 (dále jen „krmiva a potraviny“) mohou být do Unie dováženy pouze v souladu s postupy stanovenými v tomto nařízení.

Článek 4

Výsledky odběru vzorků a analýzy

1.   K zásilkám krmiv a potravin musí být přiloženy výsledky odběru vzorků a analýzy provedených příslušnými orgány země původu nebo země, ze které je zásilka odesílána, pokud je uvedená země jiná než země původu, aby bylo zajištěno dodržení právních předpisů Unie o maximálních limitech aflatoxinů.

2.   Odběr vzorků a analýza podle odstavce 1 musí být provedeny v souladu s nařízením (ES) č. 152/2009, pokud jde aflatoxiny v krmivech, a v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006, pokud jde o aflatoxiny v potravinách.

Článek 5

Osvědčení o zdravotní nezávadnosti

1.   Ke každé zásilce musí být rovněž přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti odpovídající vzoru uvedenému v příloze II.

2.   Osvědčení o zdravotní nezávadnosti musí být vyplněno, podepsáno a ověřeno oprávněným zástupcem příslušného orgánu země původu nebo příslušného orgánu země, z níž je zásilka odesílána, pokud je uvedená země jiná než země původu.

Příslušným orgánem země původu je

a)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) v případě potravin z Brazílie;

b)

státní správa Čínské lidové republiky pro kontrolu dovozu a vývozu a pro karanténu v případě krmiv a potravin z Číny;

c)

egyptské ministerstvo zemědělství v případě krmiv a potravin z Egypta;

d)

íránské ministerstvo zdravotnictví v případě potravin z Íránu;

e)

generální ředitelství ochrany a kontroly při ministerstvu zemědělství a záležitostí venkova Turecké republiky v případě potravin z Turecka;

f)

Ghanský normalizační úřad (Ghana Standards Authority) v případě krmiv a potravin z Ghany;

g)

Indická rada pro kontrolu vývozu (Export Inspection Council of India) ministerstva obchodu a průmyslu v případě krmiv a potravin z Indie;

h)

Národní agentura pro správu a kontrolu potravin a léčiv (National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC)) v případě potravin z Nigérie.

3.   Osvědčení o zdravotní nezávadnosti je vypracováváno v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém se nachází určené místo vstupu. Členský stát však může povolit, aby osvědčení o zdravotní nezávadnosti bylo vypracováno v jiném úředním jazyce Unie.

4.   Osvědčení o zdravotní nezávadnosti je platné pouze po dobu čtyř měsíců ode dne vydání.

Článek 6

Identifikace

Každá zásilka potravin a krmiv musí být označena identifikačním kódem (kódem zásilky) odpovídajícím identifikačnímu kódu uvedenému ve výsledcích odběru vzorků a analýzy podle článku 4 a v osvědčení o zdravotní nezávadnosti podle článku 5. Tímto identifikačním kódem musí být označen každý pytel nebo jiný druh obalu v zásilce.

Článek 7

Oznamování zásilek předem

1.   Provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci předem oznámí příslušným orgánům v určeném místě vstupu předpokládané datum a čas fyzického příchodu krmiva a potravin, jakož i povahu zásilky.

2.   Za účelem oznámení předem provozovatelé vyplní část I společného vstupního dokladu uvedeného v čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 669/2009 a předají tento doklad příslušnému orgánu v určeném místě vstupu, a to alespoň jeden pracovní den před fyzickým příchodem zásilky.

3.   Při vyplnění společného vstupního dokladu na základě tohoto nařízení zohlední provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků pokyny stanovené v příloze III.

4.   V případě, že se určené místo dovozu neshoduje s určeným místem vstupu, vyrozumí provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku příslušný orgán v určeném místě dovozu nejméně jeden pracovní den před fyzickým příchodem zásilky. Oznámení se provede tak, že provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku zašle exemplář vyplněného společného vstupního dokladu za účelem kontroly dokladů příslušným orgánem v určeném místě vstupu.

5.   Společné vstupní doklady jsou vypracovávány v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém se nachází určené místo vstupu. Členský stát však může povolit, aby společné vstupní doklady byly vypracovány v jiném úředním jazyce Unie.

Článek 8

Určená místa dovozu

Příslušné orgány v členských státech zajistí, aby určená místa dovozu splňovala tyto požadavky:

a)

přítomnost pracovníků vyškolených k provádění úředních kontrol zásilek krmiv a potravin;

b)

dostupnost podrobných pokynů pro odběr vzorků a jejich zasílání do laboratoře v souladu s ustanoveními přílohy I nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o krmiva, a přílohy I nařízení (ES) č. 401/2006, pokud jde o potraviny;

c)

možnost vykládky a odběru vzorků na zastřešeném místě v rámci určeného místa dovozu; v případech, kdy zásilka krmiv a potravin musí být po dohodě s příslušným orgánem převezena k odběru vzorků na místo v nejbližším okolí určeného místa dovozu, ji musí být možné umístit pod úřední dohled příslušného orgánu již od určeného místa dovozu;

d)

dostupnost skladovacích místností, skladů ke skladování zadržených zásilek krmiv a potravin v dobrém stavu při čekání na výsledky analýzy;

e)

dostupnost zařízení pro vykládku a vhodného vybavení k odběru vzorků;

f)

dostupnost úřední laboratoře pro analýzu aflatoxinů, která má sídlo v místě, kam mohou být vzorky převezeny během krátké doby, a která je schopna provést analýzu v potřebné časové lhůtě.

Členské státy vedou a zveřejňují aktualizovaný seznam určených míst dovozu. Členské státy o nich uvědomují Komisi.

Komise na svých internetových stránkách pro informaci zveřejní odkazy na tyto seznamy sestavené členskými státy.

Provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků zajistí vyložení zásilky krmiv a potravin potřebné k uskutečnění odběru reprezentativních vzorků.

V případě zvláštní přepravy nebo zvláštních způsobů balení musí provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku dát k dispozici úřednímu inspektorovi vhodné zařízení k odběru vzorků, pokud reprezentativní odběr vzorků nelze provést pomocí obvyklého vybavení k odběru vzorků.

Článek 9

Úřední kontroly

1.   Všechny úřední kontroly před vyplněním společného vstupního dokladu musí být provedeny do 15 pracovních dnů od okamžiku, kdy je zásilka předložena k dovozu a je fyzicky k dispozici k odběru vzorku v určeném místě dovozu.

2.   Zásilky krmiv a potravin mohou vstupovat do Unie pouze přes určené místo vstupu. Příslušný orgán na určeném místě vstupu provádí kontroly dokladů u každé zásilky krmiv a potravin určené k dovozu do Unie, aby bylo zajištěno dodržení požadavků stanovených v článcích 4 a 5.

Pro účely tohoto nařízení mohou být určena místa vstupu, která jsou oprávněna pouze provádět kontroly dokladů. V takovém případě tato určená místa vstupu nemusí splňovat minimální požadavky stanovené v článku 4 nařízení (ES) č. 669/2009.

3.   V případě, kdy k zásilce krmiv a potravin nejsou přiloženy výsledky odběru vzorků a analýzy a osvědčení o zdravotní nezávadnosti, nebo pokud výsledky odběru vzorků a analýzy a osvědčení o zdravotní nezávadnosti nejsou v souladu s ustanoveními nařízení, nesmí zásilka vstoupit do Unie za účelem dovozu do Unie a musí být odeslána zpět do země původu nebo zničena.

4.   Příslušný orgán v určeném místě vstupu povolí přesun zásilky do určeného místa dovozu, pokud jsou výsledky kontrol uvedených v odstavci 2 uspokojivé. Během přesunu musí být k zásilce přiložen originál osvědčení, výsledky odběru vzorků a analýzy podle článku 4 a společný vstupní doklad. Příslušný orgán v určeném místě vstupu neprodleně informuje příslušný orgán v určeném místě dovozu o odeslání zásilky a provozovatel podniku musí informovat příslušný orgán v určeném místě dovozu o příchodu zásilky nejméně jeden pracovní den před fyzickým příchodem zásilky. Jestliže se provozovatel podniku rozhodne změnit určené místo dovozu poté, co zásilka opustila určené místo vstupu, musí být doklady znovu předloženy příslušnému orgánu určeného místa vstupu, aby odsouhlasil a provedl potřebné změny ve společném vstupním dokladu, a příslušný orgán určeného místa vstupu potom o těchto změnách informuje příslušná určená místa dovozu.

5.   Příslušný orgán v určeném místě dovozu provede před přijetím pro propuštění do volného oběhu v Unii kontrolu totožnosti a fyzickou kontrolu, a to prostřednictvím odběru vzorků pro analýzu kontaminace aflatoxinem B1 u některých zásilek v případě krmiv a prostřednictvím odběru vzorků pro analýzu kontaminace aflatoxinem B1 a celkové kontaminace aflatoxiny u některých zásilek v případě potravin, a to s četností stanovenou v příloze I tohoto nařízení. Odběr vzorků se v případě krmiv provádí v souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 152/2009 a v případě potravin v souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 401/2006.

6.   Po provedení kontrol provedou příslušné orgány tyto kroky, pokud jde o kontroly jimi vykonané:

a)

vyplní příslušné položky části II společného vstupního dokladu;

b)

přiloží výsledky odběru vzorků a analýzy, jež byly provedeny;

c)

poskytnou a vyplní referenční číslo společného vstupního dokladu na společném vstupním dokladu;

d)

orazítkují a podepíšou originály společného vstupního dokladu;

e)

pořídí a uchovají kopii podepsaného a orazítkovaného společného vstupního dokladu.

Při vyplnění společného vstupního dokladu na základě tohoto nařízení vezmou příslušné orgány v úvahu pokyny stanovené v příloze III.

7.   Originál osvědčení o zdravotní nezávadnosti podle článku 5, výsledky odběru vzorků a analýzy podle článku 4 a společný vstupní doklad musí být k zásilce přiloženy během jejího přesunu až do jejího propuštění do volného oběhu.

Článek 10

Rozdělení zásilky

1.   Zásilky se nesmí rozdělit, dokud nebyly dokončeny všechny úřední kontroly a dokud příslušné orgány kompletně nevyplnily společný vstupní doklad, jak stanoví článek 9.

2.   V případě následného rozdělení zásilky je ke každé části zásilky během její přepravy až do jejího propuštění do volného oběhu přiložena ověřená kopie společného vstupního dokladu.

Článek 11

Propuštění do volného oběhu

Zásilky mohou být propuštěny do volného oběhu pouze tehdy, pokud provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku nebo jeho zástupce předloží celním orgánům (fyzicky nebo v elektronické podobě) společný vstupní doklad, který příslušný orgán řádně vyplnil poté, co byly provedeny všechny úřední kontroly. Celní orgány propustí zásilku do volného oběhu pouze tehdy, jestliže je v kolonce II.14 společného vstupního dokladu uvedeno příznivé rozhodnutí příslušného orgánu a jestliže je společný vstupní doklad v kolonce II.21 podepsán.

Článek 12

Nedodržení ustanovení

Pokud se na základě úředních kontrol zjistí, že ustanovení příslušných právních přepisů Unie nebyla dodržena, vyplní příslušný orgán část III společného vstupního dokladu a přijmou se opatření podle článků 19, 20 a 21 nařízení (ES) č. 882/2004.

Článek 13

Zprávy

Členské státy předkládají Komisi každé tři měsíce zprávu o všech analytických výsledcích úředních kontrol provedených u zásilek krmiv a potravin podle tohoto nařízení. Tato zpráva se předkládá v průběhu měsíce, který následuje po každém čtvrtletí.

Zpráva obsahuje tyto informace:

počet dovezených zásilek,

počet zásilek, u kterých byl proveden odběr vzorků pro analýzu,

výsledky kontrol stanovených v čl. 9 odst. 5.

Článek 14

Náklady

Veškeré náklady vyplývající z úředních kontrol, včetně odběru vzorků, analýzy, skladování a jakýchkoli opatření přijatých v návaznosti na nedodržení ustanovení, nesou provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků.

Článek 15

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1152/2009 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 16

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. srpna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1152/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 313, 28.11.2009, s. 40).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv (Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 12).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 91/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro dovoz podzemnice olejné (arašídů) z Ghany a Indie, okry a listů curry z Indie a melounových jader z Nigérie a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 669/2009 a (ES) č. 1152/2009 (Úř. věst. L 33, 2.2.2013, s. 2).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).

(9)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).


PŘÍLOHA I

Krmiva a potraviny, na které se vztahují opatření stanovená tímto nařízením:

Krmiva a potraviny

(zamýšlené použití)

Kód KN (1)

Třídění TARIC

Země původu nebo země odeslání

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%) při dovozu

para ořechy ve skořápce

0801 21 00

 

Brazílie (BR)

namátkou

směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující para ořechy ve skořápce

ex 0813 50

(Potraviny)

 

podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce

1202 41 00

 

Čína (CN)

20

podzemnice olejná (arašídy) bez skořápky

1202 42 00

arašídové máslo

2008 11 10

podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce

1202 41 00

 

Egypt (EG)

20

podzemnice olejná (arašídy) bez skořápky

1202 42 00

arašídové máslo

2008 11 10

podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

Írán (IR)

50

pistácie bez skořápky

0802 52 00

směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující pistácie

ex 0813 50

pasta z pistácií

ex 2007 10 nebo 2007 99

pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí

2008 19 13;

2008 19 93

ex 2008 97

mouka, krupice a prášek z pistácií

ex 1106 30 90

(Potraviny)

 

sušené fíky

0804 20 90

 

Turecko (TR)

20

směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující fíky

ex 0813 50

pasta z fíků

ex 2007 10 nebo 2007 99

fíky, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 99

ex 2008 97

(Potraviny)

 

lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce

0802 21 00

 

Turecko (TR)

namátkou

lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky

0802 22 00

směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy

ex 0813 50

pasta z lískových ořechů

ex 2007 10 nebo 2007 99

lískové ořechy, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19

ex 2008 97

mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené

ex 0802 22 00; 2008 19

olej z lískových ořechů

ex 1515 90 99

(Potraviny)

 

pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

Turecko (TR)

50

pistácie bez skořápky

0802 52 00

směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující pistácie

ex 0813 50

pasta z pistácií

ex 2007 10 nebo 2007 99

pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí

2008 19 13;

2008 19 93

ex 2008 97

mouka, krupice a prášek z pistácií

ex 1106 30 90

(Potraviny)

 

podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce

1202 41 00

 

Ghana (GH)

50

podzemnice olejná (arašídy) bez skořápky

1202 42 00

arašídové máslo

2008 11 10

podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce

1202 41 00

 

Indie (IN)

20

podzemnice olejná (arašídy) bez skořápky

1202 42 00

arašídové máslo

2008 11 10

podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

melounová jádra (egusi, Citrullus lanatus) a produkty z nich vyrobené

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99;

10

30

50

Nigérie (NG)

50

(Potraviny)

 


PŘÍLOHA II

Image


PŘÍLOHA III

Pokyny pro vyplnění společného vstupního dokladu na základě tohoto nařízení z důvodu kontaminace některých krmiv a potravin z některých třetích zemí aflatoxiny v případě dovozu těchto produktů

Obecně

Pro účely společného vstupního dokladu na základě tohoto nařízení se pojmem „určené místo vstupu“ rozumí „určené místo vstupu“, nebo „určené místo dovozu“, jak je stanoveno v pokynech týkajících se jednotlivých kolonek. Pojmem „kontrolní místo“ se rozumí „určené místo dovozu“.

Doklad vyplňte hůlkovým písmem. Pokyny se vztahují k příslušnému číslu kolonky.

Část I

Pokud není uvedeno jinak, tento oddíl vyplní provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce.

Kolonka I.1.

Odesílatel: jméno/název a úplná adresa fyzické nebo právnické osoby (provozovatele krmivářského a potravinářského podniku) odesílající zásilku. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.2.

Všechna tři pole v této kolonce vyplní orgány určeného místa dovozu, jak je stanoveno v článku 2. Do první kolonky vepište referenční číslo společného vstupního dokladu. Referenční číslo společného vstupního dokladu mohou vepsat orgány určeného místa vstupu. Ve druhé, resp. třetí kolonce uveďte název, resp. číslo určeného místa dovozu.

Kolonka I.3.

Příjemce: uveďte jméno/název a úplnou adresu fyzické nebo právnické osoby (provozovatele krmivářského a potravinářského podniku), pro kterou je zásilka určena. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.4.

Osoba odpovědná za zásilku: (také zástupce, deklarant nebo provozovatel krmivářského a potravinářského podniku) uveďte jméno a úplnou adresu osoby odpovědné za zásilku deklarovanou v určeném místě vstupu, která jménem dovozce činí potřebná prohlášení u příslušných orgánů. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.5.

Země původu: uveďte zemi, ze které zboží pochází, kde bylo vypěstováno, sklizeno nebo vyrobeno.

Kolonka I.6.

Země odeslání: uveďte zemi, kde byla zásilka naložena na dopravní prostředek za účelem konečné přepravy do Unie.

Kolonka I.7.

Dovozce: uveďte jméno/název a úplnou adresu. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.8.

Místo určení: uveďte adresu dodání v Unii. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.9.

Příchod na určené místo vstupu (předpokládané datum): uveďte předpokládané datum příchodu zásilky na určené místo vstupu.

Kolonka I.10.

Doklady: uveďte případně datum vydání a počet úředních dokladů, které zásilku doprovázejí.

Kolonka I.11.

Dopravní prostředek: označte kolonku použitého dopravního prostředku.

Identifikace: uveďte veškeré údaje o dopravním prostředku. V případě letadla uveďte číslo letu. V případě plavidla uveďte název lodi. V případě silničního vozidla: uveďte poznávací značku, případně poznávací značku přívěsu. V případě železnice: uveďte totožnost vlaku a číslo vagonu.

Odkaz na dokument: číslo leteckého nákladního listu, nákladního listu nebo obchodní číslo (u železnice nebo nákladního vozidla).

Kolonka I.12.

Popis zboží: podrobně popište zboží s použitím pojmů z článku 1.

Kolonka I.13.

Kód zboží: použijte kód označující zboží, jak je uvedeno v příloze I (případně včetně třídění TARIC).

Kolonka I.14.

Hrubá hmotnost: uveďte celkovou hmotnost v kg nebo tunách. Tím se rozumí souhrnná hmotnost produktů v bezprostředním balení se všemi obaly, avšak kromě přepravních kontejnerů a jiných přepravních zařízení.

Čistá hmotnost: uveďte hmotnost vlastního produktu bez obalu v kg nebo tunách. Tím se rozumí hmotnost samotných produktů bez bezprostředních balení nebo jiných obalů.

Kolonka I.15.

Počet balení: uveďte počet balení v jedné zásilce.

Kolonka I.16.

Teplota: označte odpovídající přepravní/skladovací teplotu.

Kolonka I.17.

Druh balení: uveďte druh balení produktů.

Kolonka I.18.

Zboží osvědčené pro: označte odpovídající kolonku podle toho, zda je zboží určeno k lidské spotřebě bez předchozího třídění nebo jiného fyzického ošetření (v tomto případě označte „Lidská spotřeba“), nebo zda je určeno k lidské spotřebě až po takovém ošetření (v tomto případě označte „Další zpracování“), nebo zda je určeno k použití jako „krmivo“ (v tomto případě označte „Krmivo“).

Kolonka I.19.

Číslo pečeti a kontejneru: uveďte případně všechna identifikační čísla plomb a kontejnerů.

Kolonka I.20.

Pro přesun do kontrolního místa: pokud je zásilka určena pro dovoz (viz kolonka I.22) a provozovatel podniku nechává provádět kontrolu totožnosti a fyzickou kontrolu v konkrétním určeném místě dovozu, označte příslušnou kolonku a uveďte podrobnosti týkající se určeného místa dovozu.

Kolonka I.21.

Nepoužije se.

Kolonka I.22.

Pro dovoz: označte kolonku v případě, že je zásilka určena pro dovoz.

Kolonka I.23.

Nepoužije se.

Kolonka I.24.

Dopravní prostředek použitý pro přepravu na kontrolní místo: označte příslušný dopravní prostředek použitý k přesunu do určeného místa dovozu.

Část II

Tento oddíl vyplní příslušný orgán.

Obecně

Kolonku II.1 vyplní příslušný orgán v určeném místě dovozu. Kolonky II.2 až II.9 s výjimkou kolonky II.4 vyplní celní orgány nebo orgány příslušné pro kontrolu dokladů. Kolonky II.10 až II.21 vyplní příslušné orgány v určeném místě dovozu.

Kolonka II.1.

Referenční číslo společného vstupního dokladu: uveďte totéž referenční číslo jako v kolonce I.2.

Kolonka II.2.

Odkaz na celní doklad: pro celní orgány v případě potřeby.

Kolonka II.3.

Kontrola dokladů: vyplní se pro všechny zásilky.

Kolonka II.4.

Zásilka vybraná pro fyzické kontroly: nepoužije se v rámci tohoto nařízení.

Kolonka II.5.

VYHOVUJÍCÍ pro přesun: v případě, že zásilka vyhovuje pro přesun na určené místo dovozu po uspokojivé kontrole dokladů, příslušný orgán v místě určeného místa vstupu zaškrtne kolonku a označí, do kterého určeného místa dovozu bude zásilka přesunuta k možné fyzické kontrole (podle informací uvedených v kolonce I.20).

Další přeprava se nepoužije pro účely tohoto nařízení.

Kolonka II.6.

NEPŘIJATELNÉ: v případě, že je zásilka nepřijatelná pro přesun na určené místo dovozu po neuspokojivém výsledku kontroly dokladů, příslušný orgán v místě určeného místa vstupu zaškrtne kolonku a jasně označí opatření, jež má být provedeno v případě odmítnutí zásilky. Adresa zařízení určení v případě „Vrácení“, „Zničení“, „Přeměny“ a „Použití pro jiný účel“ by měla být uvedena v kolonce II.7.

Kolonka II.7.

Údaje o kontrolovaných místech určení (II.6): uveďte případně číslo schválení a adresu (nebo název lodi a přístav) pro všechna místa, kde je požadována další kontrola zásilky, například pro kolonku II.6 v případě „Vrácení“, „Zničení“, „Přeměny“ a „Použití pro jiný účel“.

Kolonka II.8.

Úplná identifikace určeného místa vstupu a úřední razítko: uveďte zde plnou identifikaci určeného místa vstupu a úřední razítko příslušného orgánu v tomto místě.

Kolonka II.9.

Úřední inspektor: podpis odpovědného úředníka příslušného orgánu v určeném místě vstupu.

Kolonka II.10.

Nepoužije se.

Kolonka II.11.

Kontrola totožnosti: označte kolonky podle toho, zda se uskutečnila kontrola totožnosti, a s jakým výsledkem.

Kolonka II.12.

Fyzická kontrola: zde uveďte výsledek fyzické kontroly v případě, že se taková kontrola uskutečnila.

Kolonka II.13.

Laboratorní zkoušky: označte kolonku podle toho, zda byla zásilka vybrána pro odběr vzorků a analýzu.

Vyšetřeno na: uveďte, na které látky (aflatoxin B1 a/nebo celkový obsah aflatoxinů) a prostřednictvím které laboratorní metody byla zkouška provedena.

Výsledky: uveďte výsledky laboratorní zkoušky a zaškrtněte odpovídající kolonku.

Kolonka II.14.

VYHOVUJÍCÍ pro propuštění do volného oběhu: zaškrtněte kolonku v případě, že zásilka má být propuštěna do volného oběhu do Unie.

Uveďte další použití zaškrtnutím jednoho z políček („Lidská spotřeba“, „Další zpracování“, „Krmivo“ nebo „Jiné“).

Kolonka II.15.

Nepoužije se.

Kolonka II.16.

NEPŘIJATELNÉ: zaškrtněte kolonku v případě odmítnutí zásilky z důvodu neuspokojivého výsledku kontroly totožnosti nebo fyzické kontroly.

Uveďte jasně opatření, jež má být v takovém případě provedeno, zaškrtnutím jedné z kolonek („Vrácení“, „Zničení“, „Přeměna“ nebo „Použití pro jiný účel“). Adresa zařízení určení se uvede v kolonce II.18.

Kolonka II.17.

Důvody zamítnutí: zaškrtněte příslušnou kolonku. Použijte v případě potřeby k uvedení příslušných informací.

Kolonka II.18.

Údaje o kontrolovaných místech určení (II.16): uveďte případně číslo schválení a adresu (nebo název plavidla a přístav) pro všechna místa, kde je požadována další kontrola zásilky podle informací uvedených v kolonce II.16.

Kolonka II.19.

Zásilka opakovaně pečetěna: tato kolonka se použije tehdy, je-li při otevření kontejneru zničena původní plomba připojená k zásilce. Je třeba vést souhrnný seznam všech plomb použitých k tomuto účelu.

Kolonka II.20.

Úplná identifikace určeného místa vstupu/kontrolního místa a úřední razítko: uveďte zde plnou identifikaci určeného místa dovozu a úřední razítko příslušného orgánu v určeném místě dovozu.

Kolonka II.21.

Úřední inspektor: uveďte jméno (hůlkovým písmem), datum vystavení a podpis odpovědného úředníka příslušného orgánu v určeném místě dovozu.

Část III

Tento oddíl vyplní příslušný orgán.

Kolonka III.1.

Údaje související s vrácením: příslušný orgán v určeném místě vstupu nebo v určeném místě dovozu uvede použité přepravní prostředky, jejich totožnost, zemi určení a datum vrácení, jakmile jsou tyto údaje k dispozici.

Kolonka III.2.

Další postup: uveďte případně místní jednotku příslušného orgánu odpovědnou za dohled v případech „Zničení“ zásilky, její „Přeměny“ nebo „Použití pro jiný účel“. Tento příslušný orgán zde oznámí, zda zásilka přišla a zda je v souladu.

Kolonka III.3.

Úřední inspektor: podpis odpovědného úředníka příslušného orgánu v určeném místě dovozu v případě „Vrácení“. Podpis odpovědného úředníka místního příslušného orgánu v případech „Zničení“ zásilky, její „Přeměny“ nebo „Použití pro jiný účel“.


PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka podle článku 15

Nařízení (ES) č. 1152/2009

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1 a příloha I

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 a 2

Čl. 4 odst. 2

Čl. 5 odst. 3

Čl. 4 odst. 3

Čl. 5 odst. 4

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 5

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Čl. 7 odst. 1

Čl. 9 odst. 1

Čl. 7 odst. 2

Čl. 9 odst. 2 a 3

Čl. 7 odst. 3

Čl. 9 odst. 4

Čl. 7 odst. 4

Čl. 9 odst. 5

Čl. 7 odst. 5

Příloha I

Čl. 7 odst. 6

Čl. 9 odst. 6

Čl. 7 odst. 7

Čl. 9 odst. 7

Čl. 7 odst. 8

Článek 11

Čl. 7 odst. 9

Článek 13

Článek 8

Článek 10

Článek 9

Článek 10

Článek 14

Článek 11

Článek 15

Článek 12

Článek 13

Článek 16

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III


Top