EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0027

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014 , kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

OJ L 65, 5.3.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/27/oj

5.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/1


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/27/EU

ze dne 26. února 2014,

kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 153 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 153 Smlouvy mohou Evropský parlament a Rada směrnicemi stanovit minimální požadavky na podporu zlepšování především pracovního prostředí a k zabezpečení vyšší úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. Tyto směrnice by neměly bránit zakládání a rozvoji malých a středních podniků a jejich potenciálu vytvářet pracovní místa. Řádné zdravotní a bezpečnostní normy by neměly být považovány za omezení, neboť představují základní práva a mají se uplatňovat bez výjimky ve všech odvětvích trhu práce a ve všech typech podniků bez ohledu na jejich velikost.

(2)

Ustanovení čl. 31 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie stanoví, že každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost.

(3)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) byl zaveden nový systém klasifikace a označování látek a směsí uvnitř Unie na základě globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS) na mezinárodní úrovni v rámci Hospodářské komise pro Evropu Organizace spojených národů.

(4)

Směrnice Rady 92/58/EHS (4), 92/85/EHS (5), 94/33/ES (6) a 98/24/ES (7) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES (8) obsahují odkazy na předchozí systém klasifikace a označování. Uvedené směrnice by se proto měly změnit, aby byly uvedeny do souladu s novým systémem stanoveným v nařízení (ES) č. 1272/2008.

(5)

Tyto změny jsou nezbytné k zajištění trvalé účinnosti uvedených směrnic. Cílem této směrnice není změnit oblast působnosti uvedených směrnic. Tato směrnice usiluje o zachování, nikoli snížení, úrovně ochrany pracovníků, jak je poskytována uvedenými směrnicemi. Vzhledem k neustálému technologickému pokroku by však uvedené směrnice měly být pravidelně přezkoumávány v souladu s článkem 17a směrnice Rady 89/391/EHS (9), aby se zajistily soudržné právní předpisy a odpovídající úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti v případě, že jsou v pracovním prostředí přítomny nebezpečné chemické látky a směsi. Zvláštní pozornost by měla být věnována zaměstnancům v profesích, v nichž jsou v častém kontaktu s nebezpečnými látkami a směsmi.

(6)

Změny směrnice 92/85/EHS se netýkají nebezpečných látek a směsí, které mohou mít nepříznivé účinky na plodnost těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, neboť účelem této směrnice je pouze aktualizovat odkazy a terminologii uvedené směrnice. S ohledem na vývoj vědeckých poznatků v této oblasti a stále komplexnější klasifikaci těchto účinků by však Komise měla zvážit nejvhodnější prostředky pro jejich řešení.

(7)

Změnami směrnic 92/85/EHS a 94/33/ES by se měl uvést do souladu přístup obsažený v uvedených směrnicích se zněním přijatým již v rámci směrnice 98/24/ES, a to tím způsobem, že slova „látky označené“ v oddílu A bodě 3 písm. a) přílohy I směrnice 92/85/EHS a „látky a přípravky klasifikovány“ v oddílu I bodě 3 písm. a) přílohy směrnice 94/33/ES se nahrazují slovy „látky a směsi, které splňují kritéria pro klasifikaci“. Tato směrnice neukládá zaměstnavatelům žádné povinnosti, pokud jde o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 1272/2008. Bez ohledu na to, zda jsou či nejsou látky či směsi uváděny na trh, má zaměstnavatel v souladu se směrnicí 98/24/ES provést hodnocení rizika všech nebezpečných chemických činitelů.

(8)

Oddíl I bod 2 a oddíl II bod 1 přílohy směrnice 94/33/ES obsahují odkazy na zrušené směrnice Rady 90/679/EHS (10) a 90/394/EHS (11). Tyto odkazy by proto měly být nahrazeny odkazy na příslušná ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES (12) a směrnice 2004/37/ES.

(9)

V souladu s článkem 154 Smlouvy konzultovala Komise se sociálními partnery otázku možného zaměření akce Unie v této oblasti a sociální partneři uvedli, že je vhodné poskytnout zejména malým a středním podnikům vysvětlující pokyny.

(10)

Po této konzultaci považovala Komise akci Unie za účelnou a v souladu s článkem 154 Smlouvy opět konzultovala se sociálními partnery obsah zamýšleného návrhu.

(11)

Po této druhé fázi konzultací si sociální partneři nepřáli zahájit postup, který by mohl vést k uzavření dohody podle článku 155 Smlouvy,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 92/58/EHS

Směrnice 92/58/EHS se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Tato směrnice se nevztahuje na ustanovení o uvádění nebezpečných látek a směsí, výrobků nebo vybavení na trh, pokud se na ně konkrétně neodvolávají jiné předpisy Unie.“

2)

V příloze I se bod 12 nahrazuje tímto:

12.   Prostranství, místnosti nebo uzavřené prostory používané pro skladování velkého množství nebezpečných látek nebo směsí musí být označeny vhodnou výstražnou značkou zvolenou podle bodu 3.2 přílohy II, nebo musí být označeny v souladu s bodem 1 přílohy III, pokud pro tento účel není dostatečné značení na jednotlivých obalech nebo nádobách.

Pokud v bodě 3.2 přílohy II není uvedena odpovídající výstražná značka upozorňující na nebezpečné chemické látky nebo směsi, musí být použit příslušný výstražný symbol nebezpečnosti podle přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (13).

3)

V příloze II se bod 3.2 mění takto:

a)

výstražná značka „Škodlivé nebo dráždivé látky“ se vypouští.

b)

K výstražné značce „Všeobecné nebezpečí“ se doplňuje tato poznámka pod čarou:

„***

Tato výstražná značka nesmí být používána k varování před nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi kromě případů, kdy je v souladu s druhým pododstavcem bodu 5 přílohy III použita k označení skladů většího počtu nebezpečných látek nebo směsí.“

4)

Příloha III se mění takto:

a)

Bod 1 se nahrazuje tímto zněním:

„1.

Nádoby používané při práci s chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako nebezpečné pro kteroukoli třídu fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a nádoby užívané pro skladování takových nebezpečných látek nebo směsí, spolu s viditelným potrubím obsahujícím nebo přepravujícím tyto nebezpečné látky a směsi, musí být označeny příslušnými výstražnými symboly nebezpečnosti v souladu s uvedeným nařízením.

První pododstavec se nevztahuje na nádoby používané při práci po velmi krátkou dobu ani na nádoby, jejichž obsah se často mění, za předpokladu, že jsou přijata jiná vhodná opatření, zejména zajištění informací nebo školení, která zaručí stejnou úroveň ochrany.

Štítky uvedené v prvním pododstavci mohou být:

nahrazeny výstražnými značkami stanovenými v příloze II s užitím stejných symbolů nebo piktogramů. Pokud v bodě 3.2 přílohy II není uvedena odpovídající výstražná značka, musí být použit příslušný výstražný symbol nebezpečnosti stanovený v příloze V nařízení (ES) č. 1272/2008,

doplněny dalšími informacemi, jako jsou název nebo vzorec nebezpečné látky nebo směsi a podrobnosti rizika,

při přepravě nádob na pracovišti doplněny nebo nahrazeny značkami používanými v Unii pro přepravu nebezpečných látek nebo směsí.“;

b)

V prvním a druhém pododstavci bodu 5 se slova „nebezpečných látek nebo přípravků“ nahrazují slovy „nebezpečných látek nebo směsí“.

Článek 2

Změny směrnice 92/85/EHS

Příloha I směrnice 92/85/EHS se mění takto:

1)

oddíl A se mění takto:

a)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Biologické činitele

Biologické činitele rizikových skupin 2, 3 a 4 ve smyslu článku 2 druhého pododstavce bodů 2, 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES (14), pokud je známo, že tyto činitele nebo léčebná opatření vynucená v důsledku těchto činitelů ohrožují zdraví těhotných žen a nenarozeného dítěte, a pokud dosud nejsou uvedeny v příloze II.

b)

bod 3 se mění takto:

i)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

látky a směsi, které splňují kritéria podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (15) pro zařazení do jedné nebo více z následujících tříd nebezpečnosti a kategorií nebezpečnosti, označené jednou nebo více z následujících standardních vět o nebezpečnosti, pokud dosud nejsou uvedeny v příloze II;

mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1A, 1B nebo 2 (H340, H341),

karcinogenita, kategorie 1A, 1B nebo 2 (H350, H350i, H351),

toxicita pro reprodukci, kategorie 1A, 1B nebo 2 či patřící do dodatečné kategorie pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici, kategorie 1 nebo 2 (H370, H371).

ii)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

chemické činitele uvedené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES (16);

2)

Oddíl B se nahrazuje tímto:

„B.   Postupy

Průmyslové postupy uvedené v příloze I směrnice 2004/37/ES.“

Článek 3

Změny směrnice 94/33/ES

Příloha směrnice 94/33/ES se mění takto:

1)

Oddíl I se mění takto:

a)

v bodě 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Biologické činitele rizikových skupin 3 a 4 ve smyslu čl. 2 druhého pododstavce bodů 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES (17).

b)

bod 3 se mění takto:

i)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Látky a směsi, které splňují kritéria podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (18) pro zařazení do jedné nebo více z následujících tříd nebezpečnosti a kategorií nebezpečnosti, označené jednou nebo více z následujících standardních vět o nebezpečnosti:

akutní toxicita, kategorie 1, 2 nebo 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);

žíravost pro kůži, kategorie 1A, 1B nebo 1C (H314);

hořlavý plyn, kategorie 1 nebo 2 (H220, H221);

hořlavé aerosoly, kategorie 1 (H222);

hořlavá kapalina, kategorie 1 nebo 2 (H224, H225);

výbušniny, kategorie „nestabilní výbušniny“ nebo výbušniny podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);

samovolně reagující látky a směsi, typ A, B, C nebo D (H240, H241, H242);

organické peroxidy, typ A nebo B (H240, H241);

toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici, kategorie 1 nebo 2 (H370, H371);

toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici, kategorie 1 nebo 2 (H372, H373);

senzibilizace dýchacích cest, kategorie 1, podkategorie 1A nebo 1B (H334);

senzibilizace kůže, kategorie 1, podkategorie 1A nebo 1B (H317);

karcinogenita, kategorie 1A, 1B nebo 2 (H350, H350i, H351);

mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1A, 1B nebo 2 (H340, H341);

toxicita pro reprodukci, kategorie 1A nebo 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

ii)

písmeno b) se zrušuje,

iii)

písmeno c) se zrušuje,

iv)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

Látky a směsi uvedené v čl. 2 písm. a) bodu ii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES (19);

2)

V oddílu II se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Pracovní postupy uvedené v příloze I směrnice 2004/37/ES.“

Článek 4

Změny směrnice 98/24/ES

Směrnice 98/24/ES se mění takto:

1)

V článku 2 se písmeno b) mění takto:

a)

bod i) se nahrazuje tímto:

„i)

každý chemický činitel, který splňuje kritéria pro zařazení jako nebezpečný do některé z tříd fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (20), bez ohledu na to, zda tento chemický činitel je či není klasifikován podle uvedeného nařízení;

b)

bod ii) se zrušuje;

c)

bod iii) se nahrazuje tímto:

„iii)

každý chemický činitel, který nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný v souladu s písm. b) bodem i) tohoto článku, ale který může z důvodu svých fyzikálně-chemických, chemických nebo toxických vlastností a způsobu, jakým je na pracovišti používán nebo přítomen, představovat riziko pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců, včetně všech chemických činitelů, jimž byla na základě článku 3 přidělena limitní hodnota expozice na pracovišti;“.

2)

V čl. 4 odst. 1 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„—

informacím o vlivu látek na bezpečnost a zdraví zaměstnanců, které poskytne dodavatel (například na příslušném bezpečnostním listu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (21),

3)

Článek 8 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se čtvrtá odrážka nahrazuje tímto:

„—

přístup ke všem bezpečnostním listům poskytnutých dodavatelem v souladu s článkem 31 nařízení (ES) č. 1907/2006;“

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Členské státy mohou přijmout opatření nezbytná k zajištění toho, aby zaměstnavatel mohl na žádost získat přednostně od výrobce nebo dodavatele všechny informace o nebezpečných chemických činitelích, které jsou nezbytné pro použití čl. 4 odst. 1 této směrnice, pokud povinnost poskytnout informace nestanoví nařízení (ES) č. 1907/2006 ani nařízení (ES) č. 1272/2008.“

Článek 5

Změny směrnice 2004/37/ES

Směrnice 2004/37/ES se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Pokud jde o azbest, o němž pojednává směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES (22), použijí se ustanovení této směrnice, kdykoli jsou výhodnější pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)   „karcinogenem“:

i)

látka nebo směs, která splňuje kritéria pro klasifikaci jako karcinogen kategorie 1A nebo 1B uvedená v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (23),

ii)

látka, směs nebo postup uvedený v příloze I této směrnice, jakož i látka nebo směs uvolňovaná postupem uvedeným ve zmíněné příloze;

b)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)   „mutagenem“: látka nebo směs, která splňuje kritéria pro klasifikaci jako mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B uvedená v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008;“

3)

V čl. 4 odst. 1 se slovo „přípravkem“ nahrazuje slovem „směsí“.

4)

V čl. 5 odst. 2 se slovo „přípravkem“ nahrazuje slovem „směsí“.

5)

V čl. 6 písm. b) se slovo „přípravků“ nahrazuje slovem „směsí“.

6)

V příloze I se v nadpise slovo „přípravků“ nahrazuje slovem „směsí“.

Článek 6

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. června 2015. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 26. února 2014.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

D. KOURKOULAS


(1)  Úř. věst. C 204, 9.8.2008, s. 47.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. února 2014.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti (devátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 23).

(5)  Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 1).

(6)  Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků (Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 12).

(7)  Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50).

(9)  Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1).

(10)  Směrnice Rady 90/679/EHS ze dne 26. listopadu 1990 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 374, 31.12.1990, s. 1).

(11)  Směrnice Rady 90/394/EHS ze dne 28. června 1990 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 196, 26.7.1990, s. 1).

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 21).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).“

(14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 21).“;

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).“,

(16)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS) (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50).“

(17)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 21).“;

(18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).“,

(19)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS) (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50).“

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).“;

(21)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).“

(22)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (Úř. věst. L 330, 16.12.2009, s. 28).“

(23)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).“;


Top