EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0585

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 585/2011 ze dne 17. června 2011 , kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro odvětví ovoce a zeleniny

OJ L 160, 18.6.2011, p. 71–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 03/08/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/585/oj

18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/71


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 585/2011

ze dne 17. června 2011,

kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro odvětví ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 191 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unijní trh se zeleninou a ovocem prochází bezprecedentní krizí v důsledku smrtelné nákazy způsobené enterohemoragickou Escherichií coli (E.coli), která vypukla v Německu a je spojována s konzumací určitých druhů čerstvého ovoce a zeleniny. Krize začala 26. května 2011, kdy se v tisku objevily domněnky, že zdrojem nákazy jsou okurky.

(2)

Několik členských států a třetích zemí přijalo preventivní opatření a náhlá ztráta důvěry spotřebitelů kvůli vnímaným rizikům pro lidské zdraví způsobuje velmi významné narušení unijního trhu s ovocem a zeleninou, zejména co se týče salátových okurek, rajčat, paprik, cuket a určitých produktů skupiny salátů a endivií vyprodukovaných v Unii.

(3)

Vzhledem k současné a očekávané situaci na trhu a s ohledem na skutečnost, že nařízení (ES) č. 1234/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), které má být od 22. června 2011 nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 s ohledem na odvětví ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny (3), konkrétně nestanoví nástroje pro jednotlivá odvětví, které by odpovídajícím způsobem řešily praktické problémy odvětví ovoce a zeleniny, je nutné naléhavě na omezenou dobu přijmout mimořádná opatření.

(4)

Krize týkající se ovoce a zeleniny postihla především salátové okurky, rajčata, papriky, cukety a určité produkty skupiny salátů a endivií, proto je vhodné omezit rozsah mimořádných opatření na tyto produkty.

(5)

Vzhledem ke specifické povaze odvětví ovoce a zeleniny jsou pro podporu uznaných organizací producentů ovoce a zeleniny nejvhodnější opatření pro řešení krizí a podporu trhu uvedená v čl. 103c odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

(6)

Unie by měla udělit dodatečnou podporu za stahování z trhu, nesklízení a sklízení nezralých salátových okurek, rajčat, paprik, cuket a určitých produktů skupiny salátů a endivií určených ke spotřebě v čerstvém stavu. S ohledem na významné narušení trhu s ovocem a zeleninou a poměrně omezené členství v organizacích producentů v některých členských státech je rovněž nezbytné udělit podporu Unie za tato opatření producentům ovoce a zeleniny, kteří nejsou členy uznané organizace producentů a kteří podepsali s uznanou organizací producentů dohodu o stažení salátových okurek, rajčat, paprik, cuket a určitých produktů skupiny salátů a endivií z trhu.

(7)

Za účelem jednotnosti a s cílem předejít nadměrným náhradám by měly být na úrovni Unie stanoveny maximální úrovně dodatečné podpory Unie za stahování z trhu, sklízení nezralých produktů a nesklízení. Aby byla zohledněna specifická povaha nesklízení a sklízení nezralých produktů, měly by členské státy přejít od přístupu založeného na kg u stahování z trhu k přístupu založenému na hektarech na základě výnosů.

(8)

Organizace producentů jsou hlavními subjekty v odvětví ovoce a zeleniny, a jsou tedy nejvhodnější k zajištění výplaty podpory Unie producentům, kteří nejsou členy uznané organizace producentů. Vyplacení podpory Unie producentům, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, by měly zajistit prostřednictvím uzavření dohody. Jelikož stupeň organizace nabídky na trhu s ovocem a zeleninou není ve všech členských státech stejný, je vhodné povolit příslušným orgánům členských států, aby v odůvodněných případech vyplatily podporu Unie přímo producentům.

(9)

Aby byla dodržena rozpočtová disciplína, je nutné stanovit strop výdajů, které mají být hrazeny z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF), a zřídit systém oznamování a sledování, v jehož rámci budou členské státy informovat Komisi o stahování z trhu, sklízení nezralých produktů a nesklízení.

(10)

Za účelem omezení dopadu škod způsobených odvětví ovoce a zeleniny by se toto nařízení mělo vztahovat na období začínající dnem 26. května 2011. Z důvodu naléhavosti by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení.

(11)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Organizacím producentů uvedeným v čl. 122 písm. a) bodu iii) nařízení (ES) č. 1234/2007 a producentům, kteří nejsou členy takových organizací, se na období ode dne 26. května 2011 do dne 30. června 2011 uděluje mimořádná podpora na níže uvedené produkty odvětví ovoce a zeleniny určené ke spotřebě v čerstvém stavu:

a)

rajčata kódu KN 0702 00 00,

b)

salát kódů KN 0705 11 00 a 0705 19 00 a endivii kadeřavou letní a endivii zimní kódu KN 0705 29 00,

c)

okurky salátové kódu KN 0707 00 05,

d)

sladké papriky kódu KN 0709 60 10,

e)

cukety kódu KN 0709 90 70.

2.   Opatření přijatá tímto nařízením se považují za intervenční opatření zaměřená na regulaci zemědělských trhů ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (4).

Článek 2

Maximální výše podpory

Celkové výdaje Unie pro účely tohoto nařízení nepřekročí 210 000 000 EUR. Jsou hrazeny z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a použity výhradně pro účely financování opatření stanovených tímto nařízením.

Článek 3

Použitelné předpisy

Pokud toto nařízení výslovně nestanoví jinak, použijí se na organizace producentů a jejich členy a obdobně na producenty uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 1234/2007, nařízení (ES) č. 1580/2007 a prováděcí nařízení (ES) č. 543/2011.

Článek 4

Organizace producentů

1.   Jsou-li produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 stahovány z trhu v období uvedeném v témže článku, nevztahuje se na ně 5% strop podle čl. 80 odst. 2 nařízení (ES) č. 1580/2007 a čl. 79 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.

2.   Nesklízení ve smyslu čl. 85 odst. 2 nařízení (ES) č. 1580/2007 a čl. 84 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 může v případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení během období uvedeného tamtéž nastat i tehdy, když z dotyčné produkční oblasti byla během normálního produkčního cyklu již sklizena produkce k obchodním účelům. V takových případech jsou vyrovnávací platby podle čl. 86 odst. 4 nařízení (ES) č. 1580/2007 a čl. 85 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 úměrně sníženy podle již sklizené produkce, jejíž objem se zjišťuje z účetnictví a/nebo daňové evidence příslušných organizací producentů.

3.   V případě stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením nepřesáhne příspěvek Unie k maximálním částkám stanoveným členskými státy v souladu s článkem 80 nařízení (ES) č. 1580/2007 nebo článkem 79 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 částky stanovené v části A přílohy I tohoto nařízení. V případě bezplatného rozdělení se tyto částky zdvojnásobí.

4.   Na výdaje na opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 tohoto článku během období uvedeného v čl. 1 odst. 1 se nevztahuje strop ve výši jedné třetiny výdajů uvedený v čl. 103c odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1234/2007 ani 25 % maximální strop pro zvýšení provozního fondu uvedený v čl. 67 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1580/2007 a v čl. 66 odst. 3 písm. c) prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.

5.   Na stažení z trhu, nesklízení a sklízení nezralých produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 v období uvedeném tamtéž se uděluje dodatečná podpora Unie. Podpora za sklízení nezralých produktů se týká pouze produktů, které se fyzicky nacházejí na pěstebních plochách a jsou skutečně sklízeny nezralé.

Dodatečná podpora Unie se nezahrnuje do operačních programů organizací producentů a nezohledňuje se při výpočtu stropů 4,1 % a 4,6 % uvedených v čl. 103d odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Částky dodatečné podpory Unie za stažení z trhu jsou stanoveny v části B přílohy I tohoto nařízení.

Pokud jde o nesklízení a sklízení nezralých produktů, stanoví členské státy částky dodatečné podpory Unie na hektar ve výši, která činí maximálně 90 % částek stanovených pro stažení z trhu uvedených v části B přílohy I tohoto nařízení.

Dodatečná podpora Unie se uděluje i v případě, že organizace producentů uvedené operace nemají zahrnuty do svých operačních programů.

6.   Výdaje uskutečněné podle tohoto článku jsou součástí provozního fondu organizací producentů. Na dodatečnou podporu Unie uvedenou v odstavci 5 tohoto článku se nevztahuje čl. 103b odst. 2 a čl. 103d odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 5

Producenti, kteří nejsou členy organizace producentů

1.   Producentům ovoce a zeleniny, kteří nejsou členy uznané organizace producentů (dále jen „producenti-nečlenové“), se uděluje podpora Unie na stažení z trhu, nesklízení a sklízení nezralých produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 v období uvedeném tamtéž. Při pozastavení uznání organizace producentů podle čl. 116 odst. 2 nařízení (ES) č. 1580/2007 nebo čl. 114 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 se její členové pro účely tohoto nařízení považují za producenty-nečleny.

Podpora za sklízení nezralých produktů se týká pouze produktů, které se fyzicky nacházejí na pěstebních plochách a jsou skutečně sklízeny nezralé.

2.   Pro účely stahování z trhu podepíší producenti-nečlenové dohodu s uznanou organizací producentů.

Podpora Unie bude těmto producentům vyplacena organizací producentů, s níž tuto dohodu podepíší. Ustanovení čl. 4 odst. 5 druhého a pátého pododstavce a čl. 4 odst. 6 se použijí obdobně.

3.   Částky podpory, která má být udělena podle odstavce 1 v případě podle odstavce 2, se určí jako částky stanovené v části B přílohy I minus částky odpovídající skutečným nákladům organizace producentů na stažení příslušných produktů z trhu, které si organizace producentů ponechá. Tyto náklady jsou doloženy fakturami. Pro účely tohoto nařízení akceptují organizace producentů všechny přiměřené žádosti producentů, kteří nejsou členy organizace producentů.

4.   V řádně odůvodněných případech, jako je omezený stupeň organizovanosti producentů v daném členském státě, a podle zásady nediskriminace mohou členské státy povolit, aby producent-nečlen místo uzavření dohody uvedené v odstavci 2 podal oznámení příslušnému orgánu členského státu. Na toto oznámení se obdobně použije článek 79 nařízení (ES) č. 1580/2007 nebo článek 78 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.

V těchto případech vyplácí příslušný orgán členského státu podporu Unie přímo dotyčnému producentovi v souladu s vnitrostátními předpisy. Částky podpory jsou částky stanovené v části B přílohy I.

5.   Pro účely nesklízení a sklízení nezralých produktů podají producenti-nečlenové odpovídající oznámení příslušnému orgánu členského státu v souladu s prováděcími předpisy přijatými členským státem podle čl. 86 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1580/2007 nebo čl. 85 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.

Částky podpory Unie za nesklízení a sklízení nezralých produktů jsou částky stanovené podle čl. 4 odst. 5 čtvrtého pododstavce.

Článek 6

Kontroly stahování z trhu, nesklízení a sklízení nezralých produktů

1.   Stahování z trhu podle článků 4 a 5 podléhá kontrolám prvního stupně v souladu s článkem 110 nařízení (ES) č. 1580/2007 a článkem 108 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011. Tyto kontroly jsou však omezeny na 10 % množství produktů stažených z trhu.

U stahování z trhu v případech uvedených v čl. 5 odst. 4 se kontroly prvního stupně týkají 100 % množství stažených produktů.

2.   Nesklízení a sklízení nezralých produktů podle článků 4 a 5 podléhá kontrolám a podmínkám stanoveným v článku 112 nařízení (ES) č. 1580/2007 a článku 110 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 s výjimkou požadavku, aby nebyla provedena žádná částečná sklizeň. Kontroly jsou omezeny na 10 % produkčních oblastí uvedených v čl. 4 odst. 2.

U nesklízení a sklízení nezralých produktů v případech uvedených v čl. 5 odst. 5 se kontroly týkají 100 % produkčních oblastí.

Článek 7

Oznamování

1.   Členské státy podávají Komisi každou středu (před 12:00 hodin bruselského času) po vstupu tohoto nařízení v platnost informace o oznámeních obdržených v předchozím týdnu od organizací producentů a producentů-nečlenů. Tyto informace se týkají opatření, která mají být uskutečněna pro účely tohoto nařízení, pokud jde o množství, plochu a maximální výdaje Unie na každý z produktů uvedených v čl. 1 odst. 1.

Členské státy k tomu použijí tabulky uvedené v příloze II.

Členské státy dne 22. června 2011 oznámí Komisi za použití tabulek uvedených v příloze II informace uvedené v prvním pododstavci týkající se stažení z trhu nesklízení a sklízení nezralých produktů, k nimž došlo mezi 26. květnem 2011 a dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.   Do 18. července 2011 oznámí členské státy Komisi informace o celkovém množství staženém z trhu a celkové ploše, jíž se týkalo nesklízení a sklízení nezralých produktů, a žádostech o celkovou podporu Unie za odpovídající stažení z trhu a nesklízení.

Členské státy k tomu použijí tabulky uvedené v příloze III.

Podpora Unie nebude udělena za stažení z trhu, nesklízení a sklízení nezralých produktů, které nebylo oznámeno Komisi v souladu s tímto odstavcem.

3.   Pokud žádosti o podporu Unie oznámené podle odstavce 2 převyšují maximální výši podpory uvedenou v článku 2, stanoví Komise, bez zapojení výboru podle čl. 195 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007, přídělový koeficient pro rozdělení celkové dostupné částky podpory Unie na základě obdržených žádostí. Pokud žádosti o podporu nepřekročí maximální výši podpory, činí přídělový koeficient 100 %.

Členské státy použijí přídělový koeficient na všechny žádosti uvedené v článku 8.

Článek 8

Žádost o podporu Unie a její výplata

1.   Organizace producentů žádají o výplatu podpory Unie uvedené v čl. 4 odst. 5 a čl. 5 odst. 2 do 11. července 2011.

2.   Odchylně od lhůt stanovených podle článku 73 nařízení (ES) č. 1580/2007 a článku 72 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 žádají organizace producentů o výplatu celkové podpory Unie uvedené v čl. 4 odst. 1 až 4 tohoto nařízení v souladu s postupem uvedeným v článku 73 nařízení (ES) č. 1580/2007 a článku 72 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 do 11. července 2011.

Strop ve výši 80 % původně schválené výše podpory na operační program stanovený v čl. 73 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1580/2007 a článku 72 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 se nepoužije.

3.   Producenti-nečlenové žádají v případech uvedených v čl. 5 odst. 4 a 5 o výplatu podpory Unie samostatně příslušné orgány členských států do 11. července 2011. Členské státy určí příslušné orgány do 30. června 2011.

4.   K žádostem o podporu Unie podle odstavců 1, 2 a 3 se přikládají podpůrné dokumenty dokládající výši požadované podpory Unie a písemné prohlášení, že žadatel v souvislosti s činnostmi, na jejichž základě může žádat o podporu Unie podle tohoto nařízení, neobdržel jiné finanční prostředky z unijního nebo vnitrostátního zdroje ani náhradu na základě pojistné smlouvy.

5.   Příslušné orgány členských států provedou úhradu plateb až po stanovení přídělového koeficientu uvedeného v čl. 7 odst. 3. Zajistí, aby všechny platby uskutečňované pro účely tohoto nařízení byly uhrazeny do 15. října 2011.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Maximální částky příspěvku unie na podporu za stažení z trhu podle čl. 4 odst. 3

Produkt podle čl. 1 odst. 1

Maximální podpora (EUR/100 kg)

Salát a endivie kadeřavá letní a endivie zimní

15,5

Okurky salátové

9,6

Papriky

17,8

Cukety

11,8


ČÁST B

Maximální částky dodatečné podpory unie za stažení z trhu podle čl. 4 odst. 5

Produkt podle čl. 1 odst. 1

Maximální podpora (EUR/100 kg)

Rajčata

33,2

Salát a endivie kadeřavá letní a endivie zimní

38,9

Okurky salátové

24,0

Papriky

44,4

Cukety

29,6


PŘÍLOHA II

Tabulky pro oznamování podle čl. 7 odst. 1

OZNÁMENÍ O STAŽENÍ Z TRHU

Země:

 

Datum  (1):

 

Produkt (2)

Organzace producentů

Producenti-nečlenové

Podpora EU celkem

(EUR)

Množství ke stažení z trhu

(t)

Dodatečná podpora EU

(EUR)

(čl. 4 odst. 5 tohoto nařízení)

Podpora EU na provozní fond

(EUR)

(čl. 80 odst. 1 nařízení č. 1580/2007 a čl. 79 odst. 1 nařízení č. 543/2011) (3)

Podpora EU celkem

(EUR)

Množství ke stažení z trhu

(t)

Dodatečná podpora EU

(EUR)

(čl. 5 odst. 3 a 4 tohoto nařízení)

Okurky

 

 

 

 

 

 

 

Rajčata

 

 

 

 

 

 

 

Salát a endivie

 

 

 

 

 

 

 

Papriky

 

 

 

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

První den při zahájení podávání oznámení je třeba vyplnit tuto tabulku:

Maximální částky podpory stanovené členským státem podle čl. 80 odst. 1 nařízení (ES) č. 1580/2007 a čl. 79 odst. 1 nařízení (EU) č. 543/2011:

 

Příspěvek Unie

(EUR/100 kg)

Příspěvek org. producentů

(EUR/100 kg)

Okurky

 

 

Salát a endivie

 

 

Papriky

 

 

Cukety

 

 

OZNÁMENÍ O SKLÍZENÍ NEZRALÝCH PRODUKTŮ/O NESKLÍZENÍ

Země:

 

Datum  (4):

 

Produkt (5)

Organizace producentů

Producenti-nečlenové

Podpora EU celkem

(EUR)

Plocha

(ha) (6)

Podpora EU na provozní fond

(EUR)

(čl. 86 odst. 4 nař. č. 1580/2007 a čl. 85 odst. 4 nař. č. 543/2011) (7)

Dodatečná podpora EU

(EUR)

(čl. 4 odst. 5 tohoto nařízení)

Podpora EU celkem

(EUR)

Plocha

(ha) (6)

Podpora EU

(EUR)

(čl. 5 odst. 5 tohoto nařízení)

Okurky

 

 

 

 

 

 

 

Rajčata

 

 

 

 

 

 

 

Salát a endivie

 

 

 

 

 

 

 

Papriky

 

 

 

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

První den při zahájení podávání oznámení je třeba vyplnit tuto tabulku:

Maximální částky podpory stanovené členským státem podle čl. 86 odst. 4 nařízení (ES) č. 1580/2007 a čl. 85 odst. 4 nařízení (EU) č. 543/2011:

 

Venku

Ve skleníku

Příspěvek Unie

(EUR/100 kg)

Příspěvek org. producentů

(EUR/100 kg)

Příspěvek Unie

(EUR/100 kg)

Příspěvek org. producentů

(EUR/100 kg)

Rajčata

 

 

 

 

Okurky

 

 

 

 

Salát a endivie

 

 

 

 

Papriky

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 


(1)  Každý týden je potřeba vyplnit novou tabulku (členské státy, které již zahájily podávání oznámení, vyplňují tabulku i za týdny, kdy nebyly provedeny žádné činnosti a položky jsou nulové).

(2)  Produkt podle definice v čl. 1 odst. 1.

(3)  Pro výpočet se bere v úvahu pouze příspěvek Unie, např. pro rajčata 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  Každý týden je potřeba vyplnit novou tabulku (členské státy, které již zahájily podávání oznámení, vyplňují tabulku i za týdny, kdy nebyly provedeny žádné činnosti a položky jsou nulové).

(5)  Produkt podle definice v čl. 1 odst. 1.

(6)  Pokud již byla sklizena produkce k obchodním účelům, uvede se odhad ekvivalentní plochy s produkcí.

(7)  Pro výpočet se bere v úvahu pouze příspěvek Unie.


PŘÍLOHA III

Tabulky pro oznamování podle čl. 7 odst. 2

OZNÁMENÍ O STAŽENÍ Z TRHU

Země:

 

Datum:

26. května-30. června 2011

Produkt (1)

Organizace producentů

Producenti-nečlenové

Podpora EU celkem

EUR

Celkové stažené množství

(t)

Dodatečná podpora EU

EUR

(čl. 4 odst. 5 tohoto nařízení)

Podpora EU na provozní fond

EUR

(čl. 80 odst. 1 nař. č. 1580/2007 a čl. 79 odst. 1 nař. č. 543/2011) (2)

Podpora EU celkem

EUR

Celkové stažené množství

(t)

Dodatečná podpora EU

EUR

(čl. 5 odst. 3 a 4 tohoto nařízení)

Okurky

 

 

 

 

 

 

 

Rajčata

 

 

 

 

 

 

 

Salát a endivie

 

 

 

 

 

 

 

Papriky

 

 

 

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ O SKLÍZENÍ NEZRALÝCH PRODUKTŮ / O NESKLÍZENÍ

Země:

 

Datum:

26. května-30. června 2011

Produkt (3)

Organizace producentů

Producenti-nečlenové

Podpora EU celkem

EUR

Plocha

(ha) (4)

Podpora EU na provozní fond

EUR

(čl. 86 odst. 4 nař. č. 1580/2007 a čl. 85 odst. 4 nař. č. 543/2011) (5)

Dodatečná podpora EU

EUR

(čl. 4 odst. 5 tohoto nařízení)

Podpora EU celkem

EUR

Plocha

(ha) (4)

Podpora EU

EUR

(čl. 5 odst. 5 tohoto nařízení)

Okurky

 

 

 

 

 

 

 

Rajčata

 

 

 

 

 

 

 

Salát a endivie

 

 

 

 

 

 

 

Papriky

 

 

 

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Produkt podle definice v čl. 1 odst. 1.

(2)  Pro výpočet se bere v úvahu pouze příspěvek Unie, např. pro rajčata 3,6325 EUR/100 kg.

(3)  Produkt podle definice v čl. 1 odst. 1.

(4)  Pokud již byla sklizena produkce k obchodním účelům, uvede se odhad ekvivalentní plochy s produkcí.

(5)  Pro výpočet se bere v úvahu pouze příspěvek Unie.


Top