EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0268

Nařízení Komise (EU) č. 268/2010 ze dne 29. března 2010 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek

OJ L 83, 30.3.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 146 - 147

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/268/oj

30.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 268/2010

ze dne 29. března 2010,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (1), a zejména na čl. 17 odst. 8 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2007/2/ES členské státy poskytují orgánům a subjektům Společenství přístup k sadám prostorových dat a službám prostorových dat v souladu s harmonizovanými podmínkami.

(2)

Toto nařízení by mělo určit minimální soubor podmínek, které je třeba dodržovat pro zajištění soudržného postupu při poskytování přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat.

(3)

Ustanovení čl. 17 odst. 7 směrnice 2007/2/ES umožňuje výjimky ze sdílení dat. I v případech, kdy členské státy tyto výjimky uplatní, by měly členské státy mít možnost uvést opatření, jako například bezpečnostní opatření, která orgány a subjekty Společenství musí přijmout, aby mohly získat přístup k těmto sadám prostorových dat a službám prostorových dat.

(4)

Veškeré dohody, včetně licenčních dohod, smlouvy a výměny emailových zpráv nebo jakékoli jiné ujednání, které se týkají přístupu orgánů a subjektů Společenství k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států a jejich orgánů veřejné správy, by v souladu s tímto nařízením měly používat terminologii vymezenou v článku 3 směrnice 2007/2/ES.

(5)

Aby orgány a subjekty Společenství mohly plnit veřejné úkoly a přispívat k provádění evropských politik v oblasti životního prostředí, měly by mít možnost zpřístupnit smluvním stranám, které jednají jejich jménem, sady prostorových dat a služby prostorových dat.

(6)

Jako obecný požadavek by dohody měly být v souladu s tímto nařízením do osmnácti měsíců od jeho vstupu v platnost. Vzhledem k tomu, že dříve stanovené dohody mohou být stále v platnosti, je nezbytné přechodné ustanovení. Dohody, které jsou v den vstupu tohoto nařízení v platnost již zavedené, proto musí být uvedeny do souladu s tímto nařízením v den obnovení či ukončení platnosti těchto dohod, nejpozději však tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 22 směrnice 2007/2/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví harmonizované podmínky přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat v souladu s článkem 17 směrnice 2007/2/ES.

Článek 2

Omezení přístupu

Členské státy na žádost orgánu či subjektu Společenství uvedou důvody pro jakékoli omezení sdílení dat podle čl. 17 odst. 7 směrnice 2007/2/ES.

Členské státy mohou stanovit podmínky, za jakých může být umožněn přístup omezený podle čl. 17 odst. 7.

Článek 3

Dohody

1.   Veškeré dohody, které se týkají přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat, musí být plně v souladu s požadavky tohoto nařízení.

2.   Definice stanovené v článku 3 směrnice 2007/2/ES se použijí ve všech dohodách týkajících se přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat.

Článek 4

Použití sad prostorových dat a služeb prostorových dat

1.   Orgány nebo subjekty Společenství mohou zpřístupnit sady prostorových dat nebo služby prostorových dat smluvním stranám, které jednají jejich jménem.

2.   Jsou-li sady prostorových dat a služby prostorových dat zpřístupněny v souladu s odstavcem 1, orgány a subjekty Společenství vynaloží veškeré úsilí, aby zamezily nepovolenému používání sad prostorových dat a služeb prostorových dat.

3.   Pokud byla sada prostorových dat nebo služba prostorových dat zpřístupněny podle odstavce 1, nesmí strana, která je obdržela, tuto sadu prostorových dat nebo službu prostorových dat zpřístupnit žádné další straně bez písemného souhlasu původního poskytovatele dat nebo služby.

Článek 5

Metadata

Podmínky vztahující se na orgány a subjekty Společenství v souladu s tímto nařízením jsou vyjádřeny v prvku metadat 8.1, který je uveden v části B přílohy nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 (2).

Článek 6

Transparentnost

1.   Požádá-li orgán či subjekt Společenství o poskytnutí přístupu k sadě prostorových dat či službě prostorových dat, členské státy zpřístupní na žádost také informace pro hodnocení a užívání sad prostorových dat a služeb prostorových dat, o mechanismech sběru, zpracování, vytváření, kontrole kvality a získání přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat tam, kde tyto další informace jsou dostupné a je možné je extrahovat a doručit.

2.   Nabídky členských států na zajištění přístupu orgánů a subjektů Společenství k sadám prostorových dat a službám prostorových dat obsahují základní poplatky a zohledněné faktory.

Článek 7

Lhůty pro odpověď

Členské státy poskytnou přístup k sadám prostorových dat a službám prostorových dat neprodleně, ale nejpozději do 20 dnů od obdržení písemné žádosti, není-li dohodnuto jinak v rámci vzájemné dohody mezi členským státem a orgánem či subjektem Společenství.

Článek 8

Přechodná ustanovení

Členské státy zajistí, aby ujednání byla v souladu s tímto nařízením do osmnácti měsíců od jeho vstupu v platnost.

Jsou-li ujednání týkající se poskytování sad prostorových dat a služeb prostorových dat již zavedena v den vstupu tohoto nařízení v platnost, členské státy zajistí, že tato ujednání budou v souladu s tímto nařízením v den obnovení či ukončení platnosti těchto ujednání, nejpozději však tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. března 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 326, 4.12.2008, s. 12.


Top