EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0242

Nařízení Komise (EU) č. 242/2010 ze dne 19. března 2010 , kterým se vytváří Katalog pro krmné suroviny (Text s významem pro EHP)

OJ L 77, 24.3.2010, p. 17–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/07/2011; Zrušeno 32011R0575

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/242/oj

24.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 242/2010

ze dne 19. března 2010,

kterým se vytváří Katalog pro krmné suroviny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (1), a zejména na čl. 24 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci se Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 24 nařízení (ES) č. 767/2009 se stanoví vytvoření Katalogu pro krmné suroviny.

(2)

Měla by proto být vytvořena první verze katalogu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vytváří se Katalog pro krmné suroviny uvedený v článku 24 nařízení (ES) č. 767/2009, jak je stanoveno v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

KATALOG PRO KRMNÉ SUROVINY

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝKLADU POJMŮ

Následující pojmy se týkají hlavních postupů výroby krmných surovin uvedených v této příloze. Obsahují-li názvy těchto krmných surovin obecný název nebo pojem z tohoto výkladu pojmů, musí použitý technologický postup odpovídat uvedené definici.

 

Technologický postup

Definice

Obecný název/pojem

(1)

(2)

(3)

(4)

1

zahušťování (koncentrace) (1)

zvyšování určitých obsažených složek odstraňováním vody nebo jiných látek

koncentrát

2

loupání (2)

úplné nebo částečné odstranění obalových částí zrn, semen, plodů, ořechů apod.

loupaný, částečně loupaný

3

sušení

dehydratace umělým nebo přirozeným způsobem

sušený (přirozeně nebo uměle)

4

extrakce

odstraňování tuků nebo olejů z určitých materiálů pomocí organických rozpouštědel nebo odstraňování cukru nebo jiných ve vodě rozpustných složek vodní extrakcí; při použití organického rozpouštědla musí být výsledný produkt technicky prost tohoto rozpouštědla

extrahovaný (u olejnatých materiálů), melasa, pulpa, řízky (u materiálů obsahujících cukr nebo jiné ve vodě rozpustné složky)

5

extruze

protlačování materiálů za vysokého tlaku (viz též želatinizace)

extrudovaný

6

vločkování

válcování vlhkého tepelně upraveného materiálu

vločky

7

mletí mouky

fyzikální proces u zrn za účelem zmenšení velikosti částic a snadnější separace jednotlivých frakcí (především mouky, otrub a krupičných otrub)

mouka, otruby, krupičné otruby (3), krmná mouka

8

zahřátí

obecné označení pro řadu způsobů tepelné úpravy, které se provádějí za určitých podmínek za účelem změny výživové hodnoty nebo struktury materiálu

toastovaný, vařený, tepelně upravený

9

hydrogenace

transformace nenasycených glyceridů na nasycené glyceridy (olejů a tuků)

ztužený, částečně ztužený

10

hydrolýza

rozklad na jednodušší chemické složky vhodným působením vody a případně enzymů nebo kyselin/zásad

hydrolyzovaný

11

lisování (4)

odstraňování tuku nebo oleje z olejnatých materiálů nebo šťávy z plodů nebo jiných rostlinných produktů mechanickou extrakcí (šnekovými nebo jinými lisy), případně s mírným nízkým záhřevem

expelery (5) (u olejnatých materiálů), pulpa, výlisky (u ovoce atd.), řízky (u cukrovky)

12

granulování

speciální tvarování protlačováním otvory

granule, granulovaný

13

předželatinizace

přeměna škrobu za účelem podstatného zvýšení bobtnavosti ve studené vodě

předželatinizovaný (6), expandovaný

14

rafinace

celkové nebo částečné odstraňování balastních částic z cukru, olejů, tuků a jiných přírodních materiálů chemickou nebo fyzikální úpravou

rafinovaný, částečně rafinovaný

15

mokré mletí

mechanické oddělení jednotlivých částic jader a zrn po zvlhčení vodou za nebo bez přidání oxidu siřičitého za účelem získání škrobu

klíčky, lepek (gluten), škrob

16

šrotování

mechanické zpracování zrna nebo jiných krmných surovin za účelem zmenšení velikosti částic

šrotovaný, šrot

17

odcukření

celkové nebo částečné odstranění monosacharidů nebo disacharidů z melasy a jiných materiálů obsahujících cukr, chemickým nebo fyzikálním způsobem

odcukřený, částečně odcukřený

Nevýlučný seznam hlavních krmných surovin

1.   ZRNA OBILOVIN, PRODUKTY A VEDLEJŠÍ PRODUKTY Z NICH

Číslo

Název

Popis

Povinné prohlášení

(1)

(2)

(3)

(4)

1.01

oves setý

zrna Avena sativa L. a jiných kultivarů ovsa

 

1.02

ovesné vločky

produkt vzniklý napařováním a válcováním loupaného ovsa; může obsahovat malé množství ovesných slupek

škrob

1.03

ovesné krupičné otruby

vedlejší produkt vzniklý při zpracování čištěného a loupaného ovsa na kroupy a mouku; sestává zejména z ovesných otrub a částí endospermu

hrubá vláknina

1.04

ovesné slupky a otruby

vedlejší produkt vzniklý při zpracování čištěného a loupaného ovsa na ovesné kroupy; sestává zejména z ovesných slupek a otrub

hrubá vláknina

1.05

ječmen setý

zrna Hordeum vulgare L.

 

1.06

ječné krupičné otruby

vedlejší produkt vzniklý při zpracování čistého loupaného ječmene na krupky, krupici nebo mouku

hrubá vláknina

1.07

ječný lepek

sušený vedlejší produkt při výrobě škrobu z ječmene; sestává zejména z proteinu získaného při oddělování škrobu

dusíkaté látky

škrob

1.08

rýže zlomková

vedlejší produkt při výrobě leštěné nebo hlazené rýže Oryza sativa L.; sestává zejména z malých zrn nebo zlomků zrn

škrob

1.09

rýžové otruby (hnědé)

vedlejší produkt prvního leštění loupané rýže; sestává zejména z částic aleuronové vrstvy, endospermu a klíčků

hrubá vláknina

1.10

rýžové otruby (bílé)

vedlejší produkt leštění loupané rýže; sestává zejména z částic aleuronové vrstvy, endospermu a klíčků

hrubá vláknina

1.11

rýžové otruby s uhličitanem vápenatým

vedlejší produkt leštění loupané rýže; sestává zejména z částic aleuronové vrstvy, endospermu a klíčků; obsahuje různá množství uhličitanu vápenatého pocházejícího z leštění

hrubá vláknina

uhličitan vápenatý

1.12

krmná mouka z předvařené rýže

vedlejší produkt leštění loupané předvařené rýže; sestává zejména ze stříbřitých obalových částic, částic aleuronové vrstvy, endospermu a klíčků; obsahuje různá množství uhličitanu vápenatého pocházejícího z leštění

hrubá vláknina

uhličitan vápenatý

1.13

mletá krmná rýže

produkt získávaný mletím krmné rýže, který sestává buď ze zelených, křídových nebo nedozrálých zrn odstraněných během mletí neloupané rýže, nebo z běžné loupané rýže, která je žlutá nebo skvrnitá

škrob

1.14

expelery z rýžových klíčků

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním rýžových klíčků, na kterých ulpívají ještě částice endospermu a osemení

dusíkaté látky

hrubá vláknina

hrubý tuk

1.15

rýžové klíčky extrahované

vedlejší produkt při výrobě oleje extrakcí rýžových klíčků, na kterých ulpívají ještě částice endospermu a osemení

dusíkaté látky

1.16

rýžový škrob

technicky čistý rýžový škrob

škrob

1.17

proso seté

zrna Panicum miliaceum L.

 

1.18

žito seté

zrna Secale cereale L.

 

1.19

žitné krupičné otruby (7)

vedlejší produkt při výrobě mouky z přečištěného žita; sestává zejména z částic endospermu, jemných částí vnějších obalů a některých odpadních částí zrna

škrob

1.20

žitná mouka krmná

vedlejší produkt při výrobě mouky z přečištěného žita; sestává zejména z částic vnějších obalů a z částí zrn, které nejsou zbaveny endospermu tak dokonale jako u žitných otrub

škrob

1.21

žitné otruby

vedlejší produkt při výrobě mouky z přečištěného žita; sestává zejména z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna většina endospermu

hrubá vláknina

1.22

čirok zrnový

zrna Sorghum bicolor L. Moench s. l.

 

1.23

pšenice

zrna Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a jiných variet pšenice

 

1.24

pšeničné krupičné otruby (8)

vedlejší produkt při výrobě mouky z přečištěné pšenice nebo loupané špaldy; sestává zejména z částic endospermu, jemných vnějších obalů a některých odpadních částí zrna

škrob

1.25

pšeničná mouka krmná

vedlejší produkt při výrobě mouky z přečištěné pšenice nebo loupané špaldy; sestává zejména z částic vnějších obalů a z částí zrn, které nejsou zbaveny endospermu tak dokonale jako u pšeničných otrub

hrubá vláknina

1.26

pšeničné otruby (9)

vedlejší produkt při výrobě mouky z přečištěné pšenice nebo loupané špaldy; sestává zejména z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna většina endospermu

hrubá vláknina

1.27

pšeničné klíčky

vedlejší produkt při mletí mouky sestávající zejména z mačkaných nebo nemačkaných pšeničných klíčků, na nichž mohou ulpívat částice endospermu a vnějších obalů

dusíkaté látky

hrubý tuk

1.28

pšeničný lepek

sušený vedlejší produkt při výrobě pšeničného škrobu; sestává zejména z lepku získaného při oddělování škrobu

dusíkaté látky

1.29

pšeničný lepek krmný

vedlejší produkt při výrobě pšeničného škrobu a lepku; skládá se z otrub, ze kterých mohly být též částečně odstraněny klíčky, a z lepku, ke kterému mohou být přidána velmi malá množství zlomků čištěných zrn a velmi malá množství zbytků z procesu hydrolýzy škrobu

dusíkaté látky

škrob

1.30

pšeničný škrob

technicky čistý škrob získaný z pšenice

škrob

1.31

pšeničný škrob předželatinizovaný

produkt sestávající z pšeničného škrobu, který tepelnou úpravou dokonale zmazovatí

škrob

1.32

špalda

zrna Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum

 

1.33

tritikale

zrna Triticum X Secale hybrid

 

1.34

kukuřice

zrna Zea mays L.

 

1.35

kukuřičné krupičné otruby (10)

vedlejší produkt při výrobě kukuřičné mouky nebo krupice; sestává zejména z částic vnějších obalů a z částí zrn, které nejsou zbaveny endospermu tak dokonale jako u kukuřičných otrub

hrubá vláknina

1.36

kukuřičné otruby

vedlejší produkt při výrobě kukuřičné mouky nebo krupice; sestává zejména z vnějších obalů a zlomků kukuřičných klíčků s částicemi endospermu

hrubá vláknina

1.37

expelery z kukuřičných klíčků

vedlejší produkt při výrobě oleje, který se získává lisováním kukuřičných klíčků zpracovaných suchou nebo mokrou cestou, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a osemení

dusíkaté látky

hrubý tuk

1.38

kukuřičné klíčky extrahované

vedlejší produkt při výrobě oleje, který se získává extrakcí kukuřičných klíčků zpracovaných suchou nebo mokrou cestou, na nichž ještě ulpívají částice endospermu a osemení

dusíkaté látky

1.39

kukuřičný lepek krmný (11)

vedlejší produkt při výrobě kukuřičného škrobu mokrou cestou; je složen z otrub a lepku, k nimž mohou být přidávány až do obsahu 15 % zlomky kukuřice vzniklé při třídění a/nebo zbytky výluhů používaných pro výrobu alkoholu nebo jiných derivátů škrobu; může také obsahovat zbytky po extrakci oleje z kukuřičných klíčků získaných rovněž mokrou cestou

dusíkaté látky

škrob

hrubý tuk, pokud > 4,5 %

1.40

kukuřičný lepek

sušený vedlejší produkt při výrobě kukuřičného škrobu; skládá se zejména z lepku získaného během oddělování škrobu

dusíkaté látky

1.41

kukuřičný škrob

technicky čistý škrob získávaný z kukuřice

škrob

1.42

kukuřičný škrob předželatinizovaný (12)

produkt z kukuřičného škrobu, který tepelnou úpravou dokonale zmazovatí

škrob

1.43

sladový květ

vedlejší produkt ze sladování, který je složen ze sušených kořínků naklíčeného obilí

dusíkaté látky

1.44

pivovarské mláto sušené

vedlejší pivovarský produkt, který se získává sušením zbytků sladu a nesladovaného obilí a jiných produktů obsahujících škrob

dusíkaté látky

1.45

lihovarské výpalky sušené (13)

vedlejší produkt destilace alkoholu, který se získává sušením pevných zbytků fermentovaného obilí

dusíkaté látky

1.46

lihovarské výpalky tmavé (14)

vedlejší produkt destilace alkoholu, který se získává sušením pevných zbytků fermentovaného obilí a kterému byl přidán výpalkový sirup nebo zahuštěný vyčerpaný rmut

dusíkaté látky


2.   OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY, PRODUKTY A VEDLEJŠÍ PRODUKTY Z NICH

Číslo

Název

Popis

Povinné prohlášení

(1)

(2)

(3)

(4)

2.01

podzemnicové expelery, částečně loupané

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním částečně loupané podzemnice olejné Arachis hypogea L. a dalších druhů Arachis (maximální obsah vlákniny v sušině je 16 %)

dusíkaté látky

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.02

extrahovaný podzemnicový šrot, částečně loupaný

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí částečně loupané podzemnice olejné (maximální obsah vlákniny v sušině je 16 %)

dusíkaté látky

hrubá vláknina

2.03

podzemnicové expelery, loupané

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním loupané podzemnice olejné

dusíkaté látky

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.04

extrahovaný podzemnicový šrot, loupaný

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí loupané podzemnice olejné

dusíkaté látky

hrubá vláknina

2.05

řepkové semeno (15)

semena řepky Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., indického sarsonu Brassica napus L. var. Glauca (Roxb.) O.E. Schulz a řepky Brassica napa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (minimální botanická čistota je 94 %)

 

2.06

řepkové expelery (15)

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním řepkového semene (minimální botanická čistota je 94 %)

dusíkaté látky

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.07

extrahovaný šrot řepkový (15)

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí řepkového semene (minimální botanická čistota je 94 %)

dusíkaté látky

2.08

řepkové slupky

vedlejší produkt získaný při odstraňování slupek z řepkového semene

hrubá vláknina

2.09

extrahovaný šrot saflorový, částečně loupaný

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí částečně loupaných saflorových semen Carthamus tinctorius L.

dusíkaté látky

hrubá vláknina

2.10

kokosové expelery

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním sušených jader (endospermu) a vnější slupky (tegument) plodu kokosové palmy Cocos nucifera L.

dusíkaté látky

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.11

extrahovaný šrot kokosový

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí sušených jader (endospermu) a vnější slupky (tegument) plodu kokosové palmy

dusíkaté látky

2.12

palmojádrové expelery

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním palmových jader Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), u nichž byla maximálně odstraněna tvrdá skořápka

dusíkaté látky

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.13

extrahovaný šrot palmojádrový

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí palmových jader, u nichž byla maximálně odstraněna tvrdá skořápka

dusíkaté látky

hrubá vláknina

2.14

sojové boby toastované

sojové boby (Glycine max. L. Merr.), které byly vhodně tepelně upraveny (aktivita ureázy max. 0,4 mg N/g × min)

 

2.15

extrahovaný šrot sojový, toastovaný

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný z loupaných sojových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě (aktivita ureázy max. 0,4 mg N/g × min)

dusíkaté látky

hrubá vláknina, pokud > 8 %

2.16

extrahovaný šrot sojový, loupaný, toastovaný

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný z loupaných sojových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě (maximální obsah vlákniny v sušině je 8 %) (aktivita ureázy max. 0,5 mg N/g × min)

dusíkaté látky

2.17

sojoproteinový koncentrát

produkt získaný z loupaných, extrahovaných sojových bobů, které byly podrobeny druhé extrakci za účelem snížení obsahu rozpustných bezdusíkatých složek

dusíkaté látky

2.18

rostlinný olej (16)

olej získaný z rostlin

vlhkost, pokud > 1 %

2.19

slupky ze sojových bobů

vedlejší produkt při odstraňování slupek ze sojových bobů

hrubá vláknina

2.20

bavlníkové semeno

semena bavlníku Gossypium ssp. zbavená vláken

dusíkaté látky

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.21

extrahovaný šrot bavlníkový, částečně loupaný

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí bavlníkových semen zbavených vláken a částečně loupaných (maximální obsah vlákniny v sušině je 22,5 %)

dusíkaté látky

hrubá vláknina

2.22

bavlníkové expelery

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním bavlníkových semen zbavených vláken

dusíkaté látky

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.23

nigerové expelery

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním semen nigeru Guizotia abyssinica (Lf) Cass. (maximální podíl nerozpustného popela v HCl je 3,4 %)

dusíkaté látky

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.24

slunečnicové semeno

semena slunečnice Helianthus annuus L.

 

2.25

extrahovaný šrot slunečnicový

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí slunečnicových semen

dusíkaté látky

2.26

extrahovaný šrot slunečnicový, částečně loupaný

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí slunečnicových semen, ze kterých byla odstraněna část slupek (maximální obsah vlákniny v sušině je 27,5 %)

dusíkaté látky

hrubá vláknina

2.27

lněné semeno

semena lnu setého Linum usitatissimum L. (minimální botanická čistota je 93 %)

 

2.28

lněné expelery

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním lněných semen (minimální botanická čistota je 93 %)

dusíkaté látky

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.29

extrahovaný šrot lněný

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí lněných semen (minimální botanická čistota je 93 %)

dusíkaté látky

2.30

olivová pulpa

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí lisovaných oliv Olea europea L. maximálně zbavených částí jader

dusíkaté látky

hrubá vláknina

2.31

sezamové expelery

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním semen sezamu indického Sesamum indicum L. (maximální podíl nerozpustného popela v HCl je 5 %)

dusíkaté látky

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.32

extrahovaný šrot kakaový, částečně loupaný

vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí sušených a pražených kakaových bobů Theobroma cacao L., u kterých byla odstraněna část slupek

dusíkaté látky

hrubá vláknina

2.33

kakaové slupky

slupky sušených a pražených bobů Theobroma cacao L.

hrubá vláknina


3.   SEMENA LUSKOVIN, PRODUKTY A VEDLEJŠÍ PRODUKTY Z NICH

Číslo

Název

Popis

Povinné prohlášení

(1)

(2)

(3)

(4)

3.01

cizrna

semena Cicer arietinum L.

 

3.02

extrahovaná guarová mouka

vedlejší produkt získaný po extrakci rostlinného slizu semen Cyanopsis tetragonoloba (L.) Taub.

dusíkaté látky

3.03

ervil

semena Ervum ervilia L.

 

3.04

hrachor setý (17)

semena Lathyrus sativus L., která byla vhodně tepelně upravena

 

3.05

čočka

Semena Lens culinaris a. o. Medik

 

3.06

lupina sladká

semena Lupinus ssp. s nízkým obsahem hořkých semen

 

3.07

boby, toastované

semena Phasoleus nebo Vigna ssp., která byla vhodně tepelně upravena za účelem zničení toxických lektinů

 

3.08

hrachy

semena Pisum ssp.

 

3.09

hrachové krupičné otruby

vedlejší produkt při výrobě hrachové mouky; sestává zejména z částic děloh a slupky obsahuje jen v malém množství

dusíkaté látky

hrubá vláknina

3.10

hrachové otruby

vedlejší produkt při výrobě hrachové mouky; je složen zejména ze slupek odstraněných při loupání a čištění

hrubá vláknina

3.11

bob koňský

semena Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. a var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.12

vikev monantka

semena Vicia monanthos Desf.

 

3.13

vikve

semena Vicia sativa L. var. sativa a dalších variet

 


4.   HLÍZY, KOŘENY, PRODUKTY A VEDLEJŠÍ PRODUKTY Z NICH

Číslo

Název

Popis

Povinné prohlášení

(1)

(2)

(3)

(4)

4.01

cukrovkové řízky

vedlejší produkt při výrobě cukru z cukrové řepy Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell. sestávající z vyslazených a sušených řízků (maximální podíl popela nerozpustného v HCl v sušině je 4,5 %)

podíl popela nerozpustného v HCl, pokud > 3,5 % v sušině veškeré cukry vyjádřené jako sacharóza, pokud > 10,5 %

4.02

řepná melasa

vedlejší produkt sestávající ze zbytků sirupu, který vzniká při získávání nebo rafinaci cukru z cukrové řepy

veškeré cukry vyjádřené jako sacharóza

vlhkost, pokud > 28 %

4.03

cukrovkové řízky melasové

vedlejší produkt při výrobě cukru sestávající ze sušených vyslazených cukrovkových řízků, ke kterým byla přidána melasa (maximální podíl popela nerozpustného v HCl v sušině je 4,5 %)

veškeré cukry vyjádřené jako sacharóza

podíl popela nerozpustného v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.04

výpalky cukrovkové (vinasa)

vedlejší produkt, který vzniká po fermentaci řepné melasy při výrobě alkoholu, kvasnic, kyseliny citronové a jiných organických látek

dusíkaté látky

vlhkost, pokud > 35 %

4.05

řepný cukr (18)

cukr z cukrové řepy

sacharóza

4.06

batáty

hlízy Ipomoea batatas (L.) Poir., bez ohledu na způsob úpravy

škrob

4.07

maniok (19)

kořeny Manihot esculenta Crantz, bez ohledu na způsob úpravy (maximální podíl popela nerozpustného v HCl v sušině je 4,5 %)

škrob

podíl popela nerozpustného v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.08

maniokový škrob (20) expandovaný

škrob z maniokových kořenů, který vhodnou tepelnou úpravou silně zmazovatí

škrob

4.09

bramborová dřeň

vedlejší produkt při výrobě škrobu z brambor Solanum tuberosum L.

 

4.10

bramborový škrob

technicky čistý bramborový škrob

škrob

4.11

bramborová bílkovina

sušený vedlejší produkt při výrobě škrobu, který sestává zejména z bílkovinných složek získaných při oddělování škrobu

dusíkaté látky

4.12

bramborové vločky

produkt získaný při válcovém sušení očištěných, loupaných nebo neloupaných pařených brambor

škrob

hrubá vláknina

4.13

zahuštěné plodové vody z brambor

vedlejší produkt při výrobě bramborového škrobu, ze kterého byl částečně odstraněn protein a voda

dusíkaté látky

hrubý popel

4.14

bramborový škrob, expandovaný

produkt sestávající z bramborového škrobu, který tepelnou úpravou silně zmazovatí

škrob


5.   OSTATNÍ SEMENA A PLODY, PRODUKTY A VEDLEJŠÍ PRODUKTY Z NICH

Číslo

Název

Popis

Povinné prohlášení

(1)

(2)

(3)

(4)

5.01

lusky z rohovníku

produkt, který se získává šrotováním sušených plodů (lusků) rohovníku obecného Ceratonia seliqua L. zbavených semen

hrubá vláknina

5.02

citrusová dřeň

vedlejší produkt, který vzniká při získávání šťávy lisováním plodů citrusů Citrus ssp.

hrubá vláknina

5.03

ovocná dřeň (21)

vedlejší produkt, který vzniká při získávání šťávy lisováním malvic nebo peckovic

hrubá vláknina

5.04

rajčatová dřeň

vedlejší produkt, který vzniká při získávání rajčatové šťávy lisováním rajčat Solanum lycopersicum Karst.

hrubá vláknina

5.05

extrahovaný šrot hroznový

vedlejší produkt při extrakci oleje z hroznových jadérek

hrubá vláknina, pokud > 45 %

5.06

hroznová dřeň

hroznová dřeň po extrakci alkoholu rychle sušená, ze které bylo odstraněno pokud možno co nejvíce stopek a jadérek

hrubá vláknina, pokud > 25 %

5.07

hroznová jádra

jádérka získaná z hroznové dřeně, ze kterých nebyl odstraněn olej

hrubý tuk hrubá vláknina, pokud > 45 %


6.   PÍCNINY A OBJEMNÁ KRMIVA

Číslo

Název

Popis

Povinné prohlášení

(1)

(2)

(3)

(4)

6.01

vojtěšková moučka (22)

produkt, který se získává sušením a mletím mladé vojtěšky Medicago sativa L. a Medicago var. Martyn; obsah mladého jetele nebo jiných pícnin, které byly sušeny a mlety ve stejné době jako vojtěška, může být až do 20 %

dusíkaté látky

hrubá vláknina

podíl popela nerozpustného v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.02

vojtěškové výlisky

vedlejší produkt upravený sušením, který vzniká při lisování šťávy z vojtěšky

dusíkaté látky

6.03

vojtěškový proteinový koncentrát

produkt, který vzniká při umělém sušení frakcí šťávy vylisované z vojtěšky, která byla pro vysrážení bílkovin odstředěna a tepelně upravena

karoten

dusíkaté látky

6.04

jetelová moučka (22)

produkt, který se získává sušením a mletím mladého jetele Trifolium ssp; může obsahovat do 20 % mladé vojtěšky nebo jiných pícnin, které byly sušeny a mlety ve stejné době jako jetel

dusíkaté látky

hrubá vláknina

podíl popela nerozpustného v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.05

travní moučka (22)  (23)

produkt, který se získává sušením a mletím mladých pícnin

dusíkaté látky

hrubá vláknina

podíl popela nerozpustného v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.06

obilní sláma (24)

sláma z obilovin

 

6.07

obilní sláma ošetřená (25)

produkt, který vzniká vhodným ošetřením obilní slámy

sodík, pokud byl produkt ošetřen NaOH


7.   OSTATNÍ ROSTLINY, PRODUKTY A VEDLEJŠÍ PRODUKTY Z NICH

Číslo

Název

Popis

Povinné prohlášení

(1)

(2)

(3)

(4)

7.01

třtinová melasa

vedlejší produkt sestávající ze zbytků sirupů, který vzniká při výrobě nebo rafinaci cukru z cukrové třtiny Saccharum officinarum L.

veškeré cukry vyjádřené jako sacharóza

vlhkost, pokud > 30 %

7.02

třtinové výpalky (vinasa)

vedlejší produkt, který vzniká po fermentaci třtinové melasy při výrobě alkoholu, kvasnic, kyseliny citronové a jiných organických látek

dusíkaté látky

vlhkost, pokud > 35 %

7.03

třtinový cukr (26)

cukr z cukrové třtiny

sacharóza

7.04

moučka z mořských řas

produkt, který vzniká sušením a drcením mořských řas, a to zejména řas hnědých; produkt lze pro snížení obsahu jódu upravit promytím

hrubý popel


8.   MLÉČNÉ VÝROBKY

Číslo

Název

Popis

Povinné prohlášení

(1)

(2)

(3)

(4)

8.01

sušené odtučněné mléko

produkt, který se získává sušením mléka, z něhož byla odstraněna většina tuku

dusíkaté látky

vlhkost, pokud > 5 %

8.02

sušené podmáslí

produkt, který se získává sušením tekutiny zbývající po výrobě másla

dusíkaté látky

hrubý tuk

laktóza

vlhkost, pokud > 6 %

8.03

sušená syrovátka

produkt, který se získává sušením tekutiny, která zbývá po výrobě sýrů, tvarohu, kaseinu nebo podobným výrobním postupem

dusíkaté látky

laktóza

vlhkost, pokud > 8 %

surový popel

8.04

syrovátka sušená, delaktozovaná

produkt, který se získává sušením syrovátky, která byla zbavena části laktózy

dusíkaté látky

laktóza

vlhkost, pokud > 8 %

surový popel

8.05

syrovátková bílkovina sušená (27)

produkt, který vzniká sušením bílkovinných složek, které se získávají ze syrovátky nebo mléka chemickou nebo fyzikální úpravou

dusíkaté látky

vlhkost, pokud > 8 %

8.06

kasein sušený

produkt, který se získává sušením kaseinu vysráženého z odstředěného mléka nebo podmáslí okyselením nebo syřidlem

dusíkaté látky

vlhkost, pokud > 10 %

8.07

laktóza sušená

cukr izolovaný z mléka nebo syrovátky čištěním a sušením

laktóza

vlhkost, pokud > 5 %


9.   PRODUKTY Z TĚL SUCHOZEMSKÝCH ZVÍŘAT

Číslo

Název

Popis

Povinné prohlášení

(1)

(2)

(3)

(4)

9.01

masová moučka (28)

produkt, který se získává tepelnou úpravou, sušením a mletím těl nebo částí těl teplokrevných suchozemských živočichů, ze kterého lze tuk částečně extrahovat nebo fyzikálně odstranit; nesmí obsahovat rohovinu, štětiny, chlupy a peří, jakož i obsah žaludků a střev (minimální obsah dusíkatých látek v sušině je 50 %) (maximální obsah fosforu je 8 %)

dusíkaté látky

hrubý tuk

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

9.02

masokostní moučka (28)

produkt, který se získává tepelnou úpravou, sušením a mletím těl nebo částí těl teplokrevných suchozemských živočichů, ze kterého lze tuk částečně extrahovat nebo fyzikálně odstranit; nesmí obsahovat rohovinu, štětiny, chlupy a peří, jakož i obsah žaludků a střev

dusíkaté látky

hrubý tuk

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

9.03

kostní moučka

produkt, který se získává tepelnou úpravou, sušením a jemným drcením kostí teplokrevných suchozemských živočichů, ze kterého byla většina tuku extrahována nebo fyzikálně odstraněna; nesmí obsahovat rohovinu, štětiny, chlupy a peří, jakož i obsah žaludků a střev

dusíkaté látky

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

9.04

škvarky

zbytkový produkt, který vzniká při výrobě loje, sádla nebo jiných extrahovaných nebo fyzikálně získávaných živočišných tuků

dusíkaté látky

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 8 %

9.05

drůbeží moučka (28)

produkt, který se získává tepelnou úpravou, sušením a mletím odpadů z jatečné drůbeže, nesmí obsahovat peří

dusíkaté látky

hrubý tuk

hrubý popel

rozdíl popela nerozpustného v HCl, pokud > 3,3 % v sušině vlhkost,

pokud > 8 %

9.06

péřová moučka hydrolyzovaná

produkt, který se získává hydrolýzou, sušením a mletím peří drůbeže

dusíkaté látky

podíl popela nerozpustného v HCl, pokud > 3,4 % vlhkost,

pokud > 8 %

9.07

krevní moučka

produkt, který se získává sušením krve jatečných teplokrevných zvířat; nesmí obsahovat cizorodé příměsi

dusíkaté látky

vlhkost, pokud > 8 %

9.08

živočišný tuk (29)

produkt složený z tuku teplokrevných suchozemských živočichů

vlhkost, pokud > 1 %


10.   RYBY, OSTATNÍ MOŘŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ, PRODUKTY A VEDLEJŠÍ PRODUKTY Z NICH

Číslo

Název

Popis

Povinné prohlášení

(1)

(2)

(3)

(4)

10.01

rybí moučka (30)

produkt, který vzniká při zpracování celých ryb nebo částí ryb, kterému byl částečně odebrán tuk a ke kterému může být znovu přidán rybí vývar

dusíkaté látky

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 % vlhkost,

pokud > 8 %

10.02

rybí vývar, zahuštěný

produkt, který vzniká při výrobě rybí moučky, který byl separován a stabilizován okyselením nebo sušením

dusíkaté látky

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 5 %

10.03

rybí tuk

tuk získávaný z ryb nebo částí ryb

vlhkost, pokud > 1 %

10.04

rybí tuk rafinovaný ztužený

tuk získávaný z ryb nebo částí ryb, který se rafinuje a hydrogenuje

jodové číslo

vlhkost, pokud > 1 %


11.   MINERÁLNÍ LÁTKY

Číslo

Název

Popis

Povinné prohlášení

(1)

(2)

(3)

(4)

11.01

uhličitan vápenatý (31)

produkt, který se získává mletím zdrojů obsahujících uhličitan vápenatý, jako např. vápence, skořápek ústřic a mušlí, nebo vysrážením z kyselých roztoků

vápník

podíl popela nerozpustného v HCl, pokud > 5 %

11.02

uhličitan hořečnato-vápenatý

přirozená směs uhličitanu vápenatého a uhličitanu hořečnatého

vápník

hořčík

11.03

mořské řasy zvápenatělé (Maerl)

přirozeně se vyskytující produkt ze zvápenatělých řas, mletý nebo drcený

vápník

podíl popela nerozpustného v HCl, pokud > 5 %

11.04

oxid hořečnatý

technicky čistý oxid hořečnatý (MgO)

hořčík

11.05

síran hořečnatý

technicky čistý síran hořečnatý (MgSO4. 7H2O)

hořčík

síra

11.06

hydrogenfosforečnan vápenatý (32)

hydrogenfosforečnan vápenatý (monohydrát) (CaHPO4. H2O) získávaný z kostí nebo anorganických zdrojů srážením

vápník

celkový fosfor

11.07

hydrogenfosforečnan- dihydrogenfosforečnan vápenatý

produkt, který se získává chemicky a sestává ze stejných dílů hydrogenfosforečnanu a dihydrogenfosforečnanu vápenatého (CaHPO4 –Ca(H2PO4)2. H2O)

celkový fosfor

vápník

11.08

přírodní fosfát defluorizovaný

produkt, který se získává mletím čištěných a vhodným způsobem defluorizovaných přírodních fosfátů

celkový fosfor

vápník

11.09

kostní moučka vyklížená

kosti, mleté, odtučněné, zbavené klihu, sterilizované

celkový fosfor

vápník

11.10

dihydrogenfosforečnan vápenatý

technicky čistý dihydrogenfosforečnan vápenatý (Ca(H2PO4)2. H2O)

celkový fosfor

vápník

11.11

fosforečnan hořečnato-vápenatý

technicky čistý fosforečnan hořečnato-vápenatý

vápník

hořčík

celkový fosfor

11.12

dihydrogenfosforečnan amonný

technicky čistý dihydrogenfosforečnan amonný (NH4H2PO4)

celkový dusík

celkový fosfor

11.13

chlorid sodný (31)

technicky čistý chlorid sodný nebo produkt, který se získává mletím přírodních zdrojů obsahujících chlorid sodný, jako např. kamenná sůl nebo mořská sůl

sodík

11.14

propionát hořečnatý

technicky čistý propionát hořečnatý

hořčík

11.15

fosforečnan hořečnatý

produkt sestávající z technicky čistého fosforečnanu hořečnatého (MgHPO4. H2O)

celkový fosfor

hořčík

11.16

fosforečnan sodno-vápenato-hořečnatý

produkt sestávající z fosforečnanu sodno-vápenato-hořečnatého

celkový fosfor

hořčík

vápník

sodík

11.17

fosforečnan sodný

technicky čistý fosforečnan sodný (NaH2PO. H2O)

celkový fosfor

sodík

11.18

hydrogenuhličitan sodný

technicky čistý hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3)

sodík


12.   VARIA

Číslo

Název

Popis

Povinné prohlášení

(1)

(2)

(3)

(4)

12.01

pečivo a těstoviny a vedlejší produkty z nich (33)

produkty a vedlejší produkty, které vznikají při výrobě chleba, jemného pečiva, sušenek nebo těstovin

škrob

veškeré cukry vyjádřené jako sacharóza

12.02

cukrovinky a vedlejší produkty z nich (33)

produkty a vedlejší produkty, které vznikají při výrobě cukrovinek včetně čokolády

veškeré cukry vyjádřené jako sacharóza

12.03

produkty a vedlejší produkty při výrobě cukrářských výrobků a zmrzliny (33)

produkty a vedlejší produkty, které vznikají při výrobě cukrářských výrobků, dortů nebo zmrzliny

škrob

veškeré cukry vyjádřené jako sacharóza

hrubý tuk

12.04

mastné kyseliny

vedlejší produkt, který vzniká při odkyselení olejů a tuků neurčeného rostlinného a živočišného původu louhem nebo destilací

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

12.05

soli mastných kyselin (34)

vedlejší produkt, který vzniká při zmýdelňování mastných kyselin pomocí hydroxidu vápenatého, hydroxidu sodného nebo hydroxidu draselného

hrubý tuk

Ca (resp. Na nebo K)


13.   PRODUKTY A VEDLEJŠÍ PRODUKTY FERMENTAČNÍCH PROCESŮ A AMONNÉ SOLI

2

3

4

Název produktu

Popis fyziologicky účinné látky nebo identifikace mikroorganismu

Živinový substrát (případná specifikace)

1.1.1.1

bílkovinný produkt vzniklý fermentací Methylophilus methylotrophus na methanolu

Methylophilus methylotrophus kmen NCIB 10.515

methanol

1.1.2.1

bílkovinný produkt vzniklý fermentací Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevisBacillus firmus na přírodním plynu, a jehož buňky byly devitalizovány

Methylococcus capsulatus (Bath) kmen NCIMB 11132

Alcaligenes acidovorans kmen NCIMB 12387

Bacillus brevis kmen NCIMB 13288

Bacillus firmus kmen NCIMB 13280

přírodní plyn (přibližně 91 % methanu, 5 % ethanu, 2 % propanu, 0,5 % isobutanu, 0,5 % n-butanu, 1 % ostatní složky), čpavek, minerální soli

všechny kvasnice – získávané z mikroorganismů a substrátů uvedených ve sloupcích 3 a 4 –, jejichž buňky byly devitalizovány

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

Kluyveromyces lactis

Kluyveromyces fragilis

Candida guilliermondii

melasa, lihovarnické výpalky, produkty z obilí a škrobu, ovocné šťávy, syrovátka, kyselina mléčná, hydrolyzáty rostlinných vláken

1.4.1.1

Mycelium, vlhký vedlejší produkt z výroby penicilinu, silážovaný pomocí Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoidesStreptococcus lactis pro inaktivaci penicilinu a tepelně ošetřený

dusíkatá sloučenina Penicillium chrysogenum kmen ATCC 48271

různé zdroje uhlohydrátů a jejich hydrolyzáty

2.2.1

mléčnan amonný, vyráběný fermentací prostřednictvím Lactobacillus bulgaricus

CH3CHOHCOONH4

syrovátka

2.2.2

octan amonný, vodný roztok

CH3COONH4

2.2.3

síran amonný ve vodném roztoku

(NH4)2SO4

2.3.1

tekuté, koncentrované vedlejší produkty výroby kyseliny L-glutamové fermentací pomocí Corynebacterium melassecola

amonné soli a jiné dusíkaté sloučeniny

sacharóza, melasa, škrobové produkty a jejich hydrolyzáty

2.3.2

tekuté, koncentrované vedlejší produkty výroby L-lysinu monohydrochloridu fermentací pomocí Brevibacterium lactofermentum

amonné soli a jiné dusíkaté sloučeniny

sacharóza, melasa, škrobové produkty a jejich hydrolyzáty


(1)  V němčině může být v případě potřeby výraz „Konzentrieren“ nahrazen výrazem „Eindicken“, v takovém případě je potom obvyklé označení „eingedickt“.

(2)  Výraz „loupání“ lze v případě potřeby nahradit výrazem „vylušťování“ nebo „odslupkování“. Obecný pojem by potom byl „vyluštěný“ nebo „odslupkovaný“.

(3)  Ve francouzštině se může použít označení „issues“.

(4)  Ve francouzštině může být v případě potřeby výraz „Pressage“ nahrazen výrazem „Extraction mécanique“.

(5)  V případě potřeby lze výraz „expeler“ nahradit výrazem „pokrutina“.

(6)  V němčině se může použít obvyklé označení „aufgeschlossen“ a pojem „Quellwasser“ (odkazující na škrob).

(7)  Produkty obsahující více než 40 % škrobu mohou být označeny jako „s vysokým obsahem škrobu“. V němčině mohou být označeny jako „Roggennachmehl“.

(8)  Produkty obsahující více než 40 % škrobu mohou být označeny jako „s vysokým obsahem škrobu“. V němčině mohou být označeny jako „Weizennachmehl“.

(9)  Pokud byla tato surovina umleta jemněji, může se k názvu připojit slovo „jemné“ nebo se název může nahradit odpovídajícím označením.

(10)  Produkty obsahující více než 40 % škrobu mohou být označeny jako „s vysokým obsahem škrobu“. V němčině mohou být označeny jako „Maisnachmehl“.

(11)  Tento název může být nahrazen názvem „kukuřičné glutenové krmivo“.

(12)  Tento název může být nahrazen názvem „extrudovaný kukuřičný škrob“.

(13)  Tento název může být doplněn druhem zrna.

(14)  Tento název může být nahrazen názvem „sušená zrna a výpalky z destilace“. Název může být doplněn druhem zrna.

(15)  V případě potřeby se připojí označení „s nízkým obsahem glukosinolátů“. Označení „s nízkým obsahem glukosinolátů“ odpovídá definici podle právních předpisů Evropské unie.

(16)  Tento název musí být doplněn druhem rostliny.

(17)  Tento název musí být doplněn označením způsobu provedené tepelné úpravy.

(18)  Tento název může být nahrazen označením „sacharóza“.

(19)  Tento název může být nahrazen označením „tapiok“.

(20)  Tento název může být nahrazen označením „tapiokový škrob“.

(21)  Název může být doplněn označením druhu ovoce.

(22)  Výraz „moučka“ lze nahradit výrazem „granule“. Způsob sušení může být připojen k názvu.

(23)  Tento název může být doplněn druhem pícniny.

(24)  Tento název musí být doplněn druhem obiloviny.

(25)  Tento název musí být doplněn označením druhu chemického ošetření.

(26)  Tento název může být nahrazen názvem „sacharóza“.

(27)  Tento název může být nahrazen názvem „albumin mléčný sušený“.

(28)  Produkty, které obsahují více než 13 % tuku v sušině, musí být označeny jako „s vysokým obsahem tuku“.

(29)  Tento název může být doplněn přesnějším popisem druhu živočišného tuku podle původu nebo výrobního procesu (lůj, vepřové sádlo, kostní tuk, atd.).

(30)  Produkty, které obsahují více než 75 % dusíkatých látek v sušině, lze označit jako „s vysokým obsahem bílkovin“.

(31)  Původ zdroje může být přidán k názvu nebo jej nahradit.

(32)  Druh výrobního postupu může být uveden v názvu.

(33)  Tento název může být změněn nebo doplněn upřesněním procesu, při kterém byla krmná surovina získána.

(34)  Tento název může být doplněn uvedením získané soli.


Top