EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0546

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

OJ L 167, 29.6.2009, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 190 - 193

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušeno 32013R1309

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/546/oj

29.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 167/26


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 546/2009

ze dne 18. června 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 159 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 (4) byl zřízen Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci („EFG“) umožňující Společenství projevit solidaritu s pracovníky postiženými propouštěním v důsledku velkých změn ve struktuře světového obchodu, které byly způsobeny globalizací, a poskytnout těmto pracovníkům podporu.

(2)

Ve sdělení ze dne 2. července 2008 předložila Komise Evropskému parlamentu a Radě v souladu s článkem 16 nařízení (ES) č. 1927/2006 první výroční zprávu. Komise dospěla k závěru, že by bylo vhodné posílit vliv EFG na tvorbu pracovních míst a příležitosti pro odbornou přípravu pro evropské pracovníky.

(3)

Dohoda o společných zásadách flexikurity potvrzená Evropskou radou dne 14. prosince 2007 a sdělení Komise nazvané „Nové dovednosti pro nová pracovní místa: Předvídání a zohledňování potřeb trhu práce a potřebných kvalifikací“ zdůrazňují cíl podporující stálou přizpůsobivost a zaměstnatelnost pracovníků díky lepším příležitostem k učení na všech úrovních a díky strategiím rozvoje dovedností reagujících na potřeby hospodářství, včetně například dovedností potřebných pro přechod k nízkouhlíkové a znalostní ekonomice.

(4)

Dne 26. listopadu 2008 přijala Komise sdělení o plánu evropské hospodářské obnovy, jehož hlavními zásadami jsou solidarita a sociální spravedlnost. Pravidla EFG je třeba v rámci jeho reakce na krizi přepracovat a stanovit odchylku s cílem dočasně rozšířit působnost EFG a umožnit mu účinněji reagovat. Členské státy žádající na základě této odchylky o příspěvek z EFG musí prokázat přímou souvislost mezi propouštěním a finanční a hospodářskou krizí.

(5)

Pro zajištění transparentního uplatňování kritérií pro pomoc by měla být zavedena definice události s účinkem propuštění. Pro poskytnutí větší pružnosti členským státům při podávání žádostí a v zájmu lepšího plnění cíle solidarity by měl být snížen minimální počet propuštěných zaměstnanců.

(6)

V souladu s cílem spravedlivého a nediskriminačního zacházení by měli být všichni pracovníci, jejichž propuštění má jasnou spojitost se stejnou událostí, oprávněni využít balíku individualizovaných služeb, pro nějž se žádá příspěvek z EFG.

(7)

Technická pomoc z podnětu Komise by měla být využívána k usnadnění provádění EFG.

(8)

Míra spolufinancování by měla být dočasně zvýšena, aby byla zajištěna dodatečná podpora z EFG v době finanční a hospodářské krize.

(9)

Období pro provedení způsobilých akcí by mělo být prodlouženo a upřesněno, aby tyto akce byly kvalitnější a byla poskytnuta dostatečně dlouhá doba pro účinnost opatření k opětovnému profesnímu začlenění nejzranitelnějších pracovníků.

(10)

Je vhodné přezkoumat fungování EFG, včetně přechodné odchylky v zájmu podpory pracovníků propuštěných v důsledku světové finanční a hospodářské krize.

(11)

Nařízení (ES) č. 1927/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1927/2006 se mění takto:

1.

V článku 1 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.   Odchylně od odstavce 1 poskytuje EFG podporu rovněž pracovníkům propuštěným bezprostředně v důsledku světové finanční a hospodářské krize, jsou-li splněna kritéria stanovená v čl. 2 prvním pododstavci písm. a), b) nebo c). Členské státy žádající na základě této odchylky o příspěvek z EFG prokáží přímou souvislost mezi propuštěním a finanční a hospodářskou krizí.

Tato odchylka se použije na všechny žádosti podané před 31. prosincem 2011.“

2.

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Kritéria pro pomoc

EFG poskytne finanční příspěvek, pokud velké změny ve struktuře světového obchodu vedou k vážnému narušení hospodářství, zejména ke značnému nárůstu dovozu do Evropské unie, k rychlému poklesu podílu Unie na trhu v daném odvětví nebo k přemístění do třetích zemí, majícímu za následek

a)

propuštění během doby čtyř měsíců nejméně 500 zaměstnanců jednoho podniku v členském státě, včetně pracovníků propuštěných dodavateli nebo výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku; nebo

b)

propuštění během doby devíti měsíců nejméně 500 zaměstnanců, zejména z malých a středních podniků, v odvětví NACE 2 v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS 2.

c)

V případě malých pracovních trhů nebo za mimořádných okolností, řádně odůvodněných příslušným členským státem, je možné žádost o příspěvek z EFG přijmout i přesto, že kritéria pro pomoc uvedená v písmenu a) nebo b) nejsou zcela splněna, pokud má propuštění značný dopad na zaměstnanost a na místní hospodářství. Členský stát uvede, že jeho žádost nesplňuje zcela kritéria pro pomoc stanovená v písmenu a) nebo b). Celkový objem příspěvků přidělených za mimořádných okolností nesmí přesáhnout 15 % roční maximální částky rozpočtu EFG.

Pro účely stanovení počtu propuštěných zaměstnanců ve smyslu prvního pododstavce písm. a), b) a c) se propuštění počítá ode

dne jednotlivé výpovědi z pracovního poměru, kterou zaměstnavatel propouští pracovníka nebo ukončuje jeho pracovní poměr,

dne skutečného skončení pracovního poměru před uplynutím sjednané doby jeho trvání, nebo

dne, kdy zaměstnavatel v souladu s čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění (5) písemně oznámí příslušnému orgánu veřejné moci plánované hromadné propouštění; v tomto případě poskytne žádající členský stát nebo členské státy Komisi před ukončením posouzení stanoveného v článku 10 tohoto nařízení dodatečné informace o skutečném počtu zaměstnanců propuštěných podle prvního pododstavce písm. a), b) nebo c) a odhadnuté náklady koordinovaného balíku individualizovaných služeb.

U každého dotčeného podniku uvede členský stát nebo členské státy v žádosti způsob stanovení počtu propouštěných zaměstnanců.

3.

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3a

Oprávněné osoby

Členské státy mohou poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG dotčeným pracovníkům, mezi něž mohou patřit

a)

pracovníci propuštění v období stanoveném v čl. 2 prvním pododstavci písm. a), b) nebo c) a

b)

pracovníci propuštění před obdobím stanoveným v čl. 2 prvním pododstavci písm. a) nebo písm. c) nebo po tomto období v případě, že se žádost podle čl. 2 prvního pododstavce písm. c) odchyluje od kritérií stanovených v čl. 2 prvním pododstavci písm. a), došlo-li k těmto propuštěním po všeobecném oznámení propouštění a lze-li prokázat jednoznačnou příčinnou souvislost s událostí, jež vedla k propouštění během referenčního období.“

4.

V čl. 5 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

odůvodněnou analýzu vztahu mezi propouštěními a velkými změnami ve struktuře světového obchodu nebo finanční a hospodářskou krizí, doložený počet propouštěných osob, jakož i vysvětlení nepředvídatelnosti těchto propouštění;“

5.

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Technická pomoc z podnětu Komise

1.

EFG může z podnětu Komise v mezích horního limitu 0,35 % z roční maximální částky EFG financovat činnosti zahrnující přípravu, monitorování, informace a vytváření vědomostní základny pro provádění EFG. Může rovněž financovat administrativní a technickou podporu, jakož i audit, kontrolu a hodnocení nezbytné k provádění tohoto nařízení.

2.

Rozpočtový orgán na základě návrhu Komise poskytne na počátku každého roku částku na technickou pomoc v mezích horního limitu stanoveného v odstavci 1.

3.

Úkoly stanovené v odstavci 1 jsou prováděny v souladu s finančním nařízením a prováděcími pravidly k němu použitelnými na tento způsob plnění rozpočtu.

4.

Technická pomoc Komise zahrnuje poskytování informací a poradenství členským státům při využívání, monitorování a hodnocení EFG. Komise může informace o využívání EFG poskytovat rovněž evropským a vnitrostátním sociálním partnerům.“

6.

V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Na základě posouzení provedeného v souladu s čl. 5 odst. 5 a s ohledem zejména na počet pracovníků, kteří mají být podpořeni, navržená opatření a odhadnuté náklady Komise co nejdříve vyhodnotí a navrhne výši případného finančního příspěvku, který může být poskytnut v mezích dostupných zdrojů. Tato částka nesmí přesáhnout 50 % celkové výše odhadnutých nákladů uvedených v čl. 5 odst. 2 písm. d). U žádostí podaných přede dnem uvedeným v čl. 1 odst. 1a nesmí tato částka přesáhnout 65 %.“

7.

V článku 11 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„2. V případě grantů lze na paušálně vykazované nepřímé náklady poskytnout příspěvek z EFG až do výše 20 % přímých nákladů na operaci za předpokladu, že nepřímé náklady byly vynaloženy v souladu s vnitrostátními předpisy, včetně účetních předpisů.“

8.

V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členský stát nebo členské státy provedou všechny způsobilé činnosti zahrnuté do koordinovaného balíku individualizovaných služeb co nejdříve, avšak nejpozději 24 měsíců po dni podání žádosti podle článku 5 nebo po dni zahájení provádění těchto opatření, stane-li se tak do tří měsíců ode dne podání žádosti.“

9.

V článku 20 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Na základě návrhu Komise mohou Evropský parlament a Rada přezkoumat toto nařízení, včetně dočasné odchylky stanovené v čl. 1 odst. 1a.“

Článek 2

Přechodná ustanovení

Toto nařízení se použije na všechny žádosti o pomoc z EFG doručené od 1. května 2009. Na žádosti doručené před tímto dnem se po celou dobu trvání pomoci z EFG nadále použijí pravidla platná v den podání žádosti.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu 18. června 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

Š. FÜLE


(1)  Stanovisko ze dne 24. března 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 22. dubna 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 11. června 2009.

(4)  Úř. věst. L 48, 22.2.2008, s. 82.

(5)  Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 16.“


Top