EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0466

2008/466/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. června 2008 o finančním příspěvku Společenství na rok 2008 na pilotní projekty a přípravné akce v oblasti dobrých životních podmínek zvířat

OJ L 161, 20.6.2008, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/466/oj

20.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/41


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. června 2008

o finančním příspěvku Společenství na rok 2008 na pilotní projekty a přípravné akce v oblasti dobrých životních podmínek zvířat

(2008/466/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (1), a zejména na čl. 49 odst. 6 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2), a zejména na článek 90 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Toto rozhodnutí představuje rozhodnutí o financování ve smyslu článku 75 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 a článku 90 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002.

(2)

Akční plán Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat 2006–2010 uvádí jako jednu oblast akcí zlepšení stávajících minimálních norem týkajících se dobrých životních podmínek a ochrany zvířat v souladu s novými vědeckými poznatky a sociálně-ekonomickými hodnoceními a také zabezpečení účinného vymáhání těchto požadavků (3).

(3)

Evropský parlament přidělil 4 miliony Eur z rozpočtu Společenství na rok 2008 na přípravnou akci budování kontrolních stanovišť (stanovišť pro odpočinek). Současná síť kontrolních stanovišť neodpovídá skutečným potřebám přepravců, protože stanoviště na určitých místech chybějí a některá ze stávajících kontrolních stanovišť mají navzdory úředním kontrolám nedostatečnou kvalitu.

(4)

Je třeba prostřednictvím konzultací se zúčastněnými stranami a technických odborných posudků určit kritéria kvality pro kontrolní stanoviště, vymezené platnými právními předpisy Společenství, a rozhodnout, jaké postupy by měly být v Evropském měřítku vyvinuty, aby mohli přepravci stanovišť lépe využívat. Zahájí se přípravná akce zahrnující výstavbu nebo renovaci vysoce kvalitních kontrolních stanovišť nejméně ve třech členských státech, které se vyznačují významnými dopravními toky zvířat.

(5)

Evropský parlament přidělil 1 milion EUR z rozpočtu Společenství na rok 2008 na zahájení pilotního projektu za účelem vyvinutí lepších metod živočišné výroby a nalezení alternativ ke kastraci prasat a odrohování skotu.

(6)

V případě kastrace prasat by tento pilotní projekt měl doplnit probíhající výzkum kastrace a zaměřit se na její praktické důsledky s pomocí vyvinutí programu, který by vytvořil evropskou harmonizovanou metodu pro detekci pohlavního pachu na jateční lince za obchodních podmínek, a na hodnocení obchodních hledisek uvádění masa z nekastrovaných zvířat na trh. Vývoj takových metod povzbudí zemědělce k chování nekastrovaných zvířat a vytvoří spolehlivý a souvislý soubor údajů pro další vývoj různých alternativ chirurgické kastrace (zvláště imunokastrace). Druhá část studie prozkoumá do hloubky alternativy k odrohování skotu.

(7)

Předpokládá se jeden projekt pro provedení přípravné akce a jedna akce na pilotní projekt. Financování těchto akcí by mělo podléhat jedinému rozhodnutí.

(8)

Tyto akce mají tvořit součást budoucího vývoje právních předpisů Společenství, které se týkají dobrých životních podmínek zvířat, a podpoří rovněž činnosti uvedené v akčním plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat 2006–2010 (4),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Přípravná akce uvedená v příloze se schvaluje a bude financována v rámci rozpočtové linie 17 04 03 03 rozpočtu Evropských společenství na rok 2008 do maximální výše 4 000 000 EUR.

Článek 2

Pilotní projekt uvedený v příloze se schvaluje a bude financován v rámci rozpočtové linie 17 01 04 06 rozpočtu Evropských společenství na rok 2008 do maximální výše 1 000 000 EUR.

V Bruselu dne 19. června 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).

(2)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 478/2007 (Úř. věst. L 111, 28.4.2007, s. 13).

(3)  http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/com_action_plan230106_en.pdf

(4)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat 2006–2010, KOM(2006) 13 v konečném znění.


PŘÍLOHA

Oblast: Bezpečnost potravin, zdraví zvířat, dobré životní podmínky zvířat a zootechnika.

I.   Přípravná akce v rámci rozpočtové linie 17 04 03 03

Právní základ: čl. 49 odst. 6 písm. b) nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002

1.   Kritéria pro žadatele

Žádosti budou omezeny na následující cílové organizace: partnerské konsorcium sestávající z nejméně

jednoho příslušného orgánu členského státu EU zodpovědného za povolení kontrolních stanovišť podle nařízení (ES) č. 1255/1997,

jedné výzkumné skupiny specializované přinejmenším na aplikované vědy z oblasti dobrých životních podmínek hospodářských užitkových zvířat a

jedné mezinárodně činné nevládní organizace zaměřené na dobré životní podmínky zvířat přinejmenším na úrovni EU.

2.   Kritéria výběru

Finanční způsobilost žadatele

Žadatelé musí prokázat, že jsou finančně způsobilí k provedení akce, která má být financována.

Žadatelé musí poskytnout důkaz dostupnosti potřebných vlastních zdrojů jako doplněk požadovaného spolufinancování Společenství.

Technická a profesní způsobilost žadatele

Žadatelé musí být technicky a profesionálně způsobilí k provedení akce, která má být financována. Musí poskytnout důkaz svých znalostí a zkušeností v oblasti infrastruktury související se zvířaty a činností při přepravě zvířat. Měli by poskytnout certifikaci a popis projektů a činností, podniknutých v posledních třech letech, a zaměřit se zvláště na projekty, které se týkají příslušné oblasti. Musí poskytnout podrobný životopis všech členů týmu a předvést řídící schopnosti ředitele a vedoucího projektu, včetně informací o jeho nebo jejím vzdělání, titulech a diplomech, profesních zkušenostech, výzkumných pracích a publikacích.

Žadatelé musí prokázat, že příslušné vnitrostátní orgány členských států a organizace, které o akci žádají, usilují o dosažení cílů projektu, a že podporují zásadu zavedení systému certifikace kontrolních stanovišť, která bude v rámci akce provedena. Musí poskytnout důkaz o kontaktních osobách a mezinárodních zúčastněných stranách, s nimiž hodlají konzultovat, obzvláště pokud jde o certifikaci, a z jejichž zdrojů hodlají při vykonávání přípravné akce čerpat.

3.   Kritéria pro poskytnutí

Použijí se následující obecná kritéria pro poskytnutí:

spolehlivost přístupu (20 %),

organizace práce a stupeň zapojení příslušných orgánů/organizací ve členských státech, které akce zahrnuje (30 %),

zájem projektu na evropské úrovni a multiplikační efekt (30 %),

efektivnost nákladů na projekt (20 %).

Pokrytí více než tří členských států ve druhé fázi akce bude pokládáno za přínos.

4.   Úroveň spolufinancování

Přípravná činnost bude rozdělena do dvou fází:

první fáze bude zahrnovat studii proveditelnosti, doporučení a specifikace pro vytvoření systému certifikace kontrolních stanovišť při maximální poskytnuté výši 300 000 EUR, což pokryje maximálně 90 % způsobilých nákladů,

druhá fáze bude zahrnovat výstavbu či renovaci pilotních kontrolních stanovišť a potvrzení pokusného systému certifikace kontrolních stanovišť, který by měl být sladěn s požadavky EU, při maximální poskytnuté výši 3 700 000 EUR, což pokryje maximálně 70 % způsobilých nákladů na operaci. Tato činnost bude zahrnovat nejméně tři členské státy a bude záviset na schválení studie proveditelnosti první fáze.

5.   Harmonogram

Přípravná akce se uskuteční formou jediné výzvy k předkládání návrhů. Očekává se, že tato výzva bude vyhlášena v červnu 2008 a bude otevřená po dobu tří měsíců. Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku je očekáváno v roce 2008 nebo na počátku roku 2009.

Prostředky přidělené z rozpočtu na rok 2008:

17 04 03 03 — Kontrolní stanoviště (stanoviště pro odpočinek) týkající se přepravy zvířat: 4 000 000 EUR

Počet předpokládaných konkrétních aktivit: jedna výzva k předkládání návrhů.

Akce se řídí podle pravidel stanovených v první části hlavě VI nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, a v první části hlavě VI nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

II.   Pilotní projekt v rámci rozpočtové linie 17 01 04 06

Právní základ: čl. 49 odst. 6 písm. a) nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002

Prostředky přidělené z rozpočtu na rok 2008:

17 01 04 06 – pilotní projekt: zlepšené postupy pro živočišnou výrobu ohleduplné vůči zvířatům: 1 000 000 EUR

Počet předpokládaných konkrétních aktivit: Předpokládá se, že veřejné výběrové řízení na služby bude zahájeno v červnu 2008. Smlouva bude podepsána do konce roku.

Akce se řídí podle pravidel stanovených v první části hlavě V nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, a v první části hlavě V nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.


Top