EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0166

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006 , kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Text s významem pro EHP)

OJ L 33, 4.2.2006, p. 1–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 212 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 212 - 228

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/166/oj

4.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 166/2006

ze dne 18. ledna 2006,

kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Šestý akční program Společenství pro životní prostředí přijatý rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES (3) požaduje podpořit snazší přístup občanů k informacím o stavu životního prostředí a jeho vývoji v souvislosti s vývojovými směry v hospodářské, sociální a zdravotní oblasti a všeobecně zvyšovat environmentální uvědomění.

(2)

Úmluva EHK OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (dále jen „Aarhuská úmluva“), kterou Evropské společenství podepsalo dne 25. června 1998, uznává, že zvýšený přístup veřejnosti k informacím z oblasti životního prostředí a šíření těchto informací přispívá k většímu environmentálnímu uvědomění, svobodné výměně názorů, účinnější účasti veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí a v konečném důsledku k lepšímu životnímu prostředí.

(3)

Registry úniků a přenosů znečišťujících látek (dále jen „PRTR“) jsou nákladově efektivním nástrojem, který podporuje šetrnější chování k životnímu prostředí, zajišťuje přístup veřejnosti k informacím o únicích znečišťujících látek a přenosech znečišťujících látek a odpadů mimo lokalitu a slouží při sledování vývoje, prokazování pokroku při snižování znečištění, monitorování souladu s určitými mezinárodními dohodami, stanovování priorit a hodnocení pokroku dosaženého na základě politik a programů Společenství a jednotlivých států v oblasti životního prostředí.

(4)

Integrovaný a soudržný PRTR poskytne veřejnosti, průmyslovému odvětví, vědcům, pojišťovacím společnostem, místním orgánům, nevládním organizacím a jiným subjektům v rozhodovacím procesu spolehlivou databázi pro srovnávání a budoucí rozhodování v záležitostech životního prostředí.

(5)

Evropské společenství podepsalo dne 21. května 2003 Protokol EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (dále jen „protokol“). Právní předpisy Společenství by měly být v souladu s tímto protokolem s ohledem na jeho uzavření Společenstvím.

(6)

Evropský registr emisí znečišťujících látek (dále jen „EPER“) byl zřízen rozhodnutím Komise 2000/479/ES (4). Protokol je založen na stejných zásadách jako EPER, ale má širší dosah, protože zahrnuje ohlašování většího počtu znečišťujících látek, většího počtu činností, úniků do půdy, úniků z rozptýlených zdrojů a přenosů mimo lokalitu.

(7)

Úkoly a cíle sledované evropským PRTR mohou být dosaženy pouze v případě, že budou údaje spolehlivé a porovnatelné. Z toho důvodu je nutné odpovídající sladění systému shromažďování a předávání údajů, aby byla zajištěna jejich kvalita a porovnatelnost. V souladu s protokolem by měl být evropský PRTR navržen tak, aby k němu měla veřejnost co nejsnadnější přístup prostřednictvím internetu. Úniky a přenosy by měly být snadno identifikovatelné v různých agregovaných a neagregovaných podobách, aby bylo možné získat v přiměřeném čase maximální množství informací.

(8)

Za účelem dalšího prosazování cíle podporovat snazší přístup občanů k informacím o stavu životního prostředí a jeho vývoji a rovněž všeobecně zvyšovat environmentální uvědomění by měl evropský PRTR obsahovat odkazy na jiné podobné databáze v členských státech, nečlenských státech a mezinárodních organizacích.

(9)

V souladu s protokolem by měl evropský PRTR také obsahovat informace o specifických způsobech odstraňování odpadů, které mají být ohlašovány jako úniky do půdy; způsoby využití, jako je zapravování kalů a chlévské mrvy, se v této kategorii neohlašují.

(10)

Za účelem dosažení cíle evropského PRTR, kterým je poskytovat spolehlivé informace veřejnosti a umožnit přijímaní rozhodnutí na základě znalosti věci, je nezbytné stanovit přiměřené, avšak přísné časové rámce pro shromažďování údajů a ohlašování; to platí zejména pro ohlašování Komisi ze strany členských států.

(11)

Ohlašování úniků z průmyslových provozoven, ačkoliv není dosud vždy konzistentní, úplné a porovnatelné, je v mnoha členských státech dobře zavedeným postupem. Ohlašování úniků z rozptýlených zdrojů by mělo být případně zdokonaleno, aby umožnilo subjektům podílejícím se na rozhodovacím procesu vidět tyto úniky v širších souvislostech a zvolit pro snížení znečištění nejúčinnější řešení.

(12)

Údaje ohlašované členskými státy by měly být vysoce kvalitní, zejména pokud jde o jejich úplnost, konzistentnost a důvěryhodnost. Je velmi důležité koordinovat budoucí úsilí provozovatelů a členských států zaměřené na zvýšení kvality ohlašovaných údajů. Komise proto společně se členskými státy zahájí práci na zajištění kvality.

(13)

V souladu s Aarhuskou úmluvou by veřejnost měla bez nutnosti prokazování svého zájmu získat přístup k informacím obsaženým v evropském PRTR, a to především zajištěním přímého elektronického přístupu k evropskému PRTR prostřednictvím internetu.

(14)

Přístup k informacím poskytnutým evropským PRTR by měl být neomezený a výjimky z tohoto pravidla by měly být možné pouze v případech, kdy jsou výslovně přiznány stávajícími právními předpisy Společenství.

(15)

V souladu s Aarhuskou úmluvou by měla být zajištěna účast veřejnosti na dalším vývoji evropského PRTR, a to tak, že jí bude poskytnuta včasná a účinná příležitost předložit připomínky, informace, analýzy nebo důležitá stanoviska k procesu rozhodování. Žadatelé by měli mít možnost domáhat se správního nebo soudního přezkoumání aktů nebo nečinnosti orgánu veřejné správy v souvislosti s žádostí.

(16)

Za účelem zvýšení užitečnosti a dopadu evropského PRTR by měly Komise a členské státy spolupracovat při vypracování příručky pro podporu provádění evropského PRTR, při podpoře uvědomění veřejnosti a při poskytování odpovídající a včasné technické pomoci.

(17)

Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(18)

Jelikož cíle opatření, která mají být přijata, totiž zvýšit přístup veřejnosti k informacím z oblasti životního prostředí prostřednictvím zřízení integrované, ucelené elektronické databáze pro celé Společenství, nemůže být uspokojivým způsobem dosaženo na úrovni členských států, protože potřeba porovnatelnosti údajů ve všech členských státech vyžaduje vysokou úroveň sladění, a může být proto z důvodu rozsahu nebo účinků lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je pro dosažení uvedeného cíle nezbytné.

(19)

Za účelem zjednodušení a zefektivnění ohlašovací povinnosti by měly být změněny směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech (6) a směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (7).

(20)

Evropský PRTR si klade mimo jiné za cíl informovat veřejnost o podstatných emisích znečišťujících látek způsobených zejména činnostmi uvedenými ve směrnici 96/61/ES. To znamená, že na základě tohoto nařízení by veřejnost měla být informována o emisích ze zařízení uvedených v příloze I uvedené směrnice.

(21)

Za účelem omezení dvojího ohlašování lze v souladu s protokolem do maximální proveditelné míry sjednotit systémy registru úniků a přenosů znečišťujících látek a s existujícími zdroji informací, jako jsou například ohlašovací mechanismy na základě licencí či povolení pro provoz. V souladu s protokolem by ustanovení tohoto nařízení neměla ovlivnit právo členských států zachovat nebo zavést obsáhlejší či veřejnosti přístupnější registr úniků a přenosů znečišťujících látek, než jaký požaduje protokol,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení zřizuje integrovaný registr úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Společenství (dále jen „evropský PRTR“) ve formě veřejně přístupné elektronické databáze a stanoví pravidla pro jeho fungování, aby se provedl Protokol EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (dále jen „protokol“), usnadnila se účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí a přispělo se k prevenci a omezování znečištění životního prostředí.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„veřejností“ jedna nebo více fyzických nebo právnických osob a jejich sdružení, organizace nebo skupiny v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi;

2)

„příslušným orgánem“ vnitrostátní orgán nebo orgány nebo jakýkoliv jiný příslušný subjekt nebo subjekty, které jsou určeny členskými státy;

3)

„zařízením“ stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a mohly by ovlivnit emise a znečištění;

4)

„provozovnou“ jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba;

5)

„lokalitou“ zeměpisné umístění provozovny;

6)

„provozovatelem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která provozovnu provozuje nebo řídí, nebo v případech, kdy tak stanoví vnitrostátní právní předpisy, osoba, na kterou byly převedeny rozhodující ekonomické pravomoci nad technickým fungováním provozovny;

7)

„ohlašovacím rokem“ kalendářní rok, za který musí být shromážděny údaje o únicích znečišťujících látek a přenosech mimo lokalitu;

8)

„látkou“ jakýkoli chemický prvek a jeho sloučeniny, s výjimkou radioaktivních látek;

9)

„znečišťující látkou“ látka nebo skupina látek, které mohou být škodlivé pro životní prostředí nebo lidské zdraví z důvodu svých vlastností a zavedení do životního prostředí;

10)

„únikem“ jakékoli zavedení znečišťujících látek do životního prostředí v důsledku jakékoli lidské činnosti, ať už úmyslné nebo havarijní, pravidelné nebo nepravidelné, včetně rozlití, emitování, vypuštění, injektáže, odstraňování nebo skládkování, nebo prostřednictvím kanalizačních systémů bez konečného čištění odpadních vod;

11)

„přenosem mimo lokalitu“ přesun odpadů určených k využití nebo odstranění a znečišťujících látek v odpadních vodách určených k vyčištění mimo hranice provozovny;

12)

„rozptýlenými zdroji“ mnoho menších nebo roztroušených zdrojů, ze kterých mohou unikat znečišťující látky do půdy, ovzduší nebo vody, jejichž společný dopad na tyto složky může být významný a u kterých není praktické shromažďovat hlášení z každého jednotlivého zdroje zvlášť;

13)

„odpadem“ jakákoliv látka nebo předmět podle definice v čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech (8);

14)

„nebezpečným odpadem“ jakákoliv látka nebo předmět podle definice v čl. 1 odst. 4 směrnice 91/689/EHS;

15)

„odpadními vodami“ městské odpadní vody, splašky a průmyslové odpadní vody podle definice v čl. 2 bodech 1, 2 a 3 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (9) a jakékoliv jiné použité vody podléhající z důvodu obsažených látek nebo předmětů regulaci na základě právních předpisů Společenství;

16)

„odstraňováním“ kterýkoliv ze způsobů uvedených v příloze II A směrnice 75/442/EHS;

17)

„využitím“ kterýkoliv ze způsobů uvedených v příloze II B směrnice 75/442/EHS.

Článek 3

Obsah evropského PRTR

Evropský PRTR obsahuje informace o:

a)

únicích znečišťujících látek uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a), které musí provozovatelé provozoven provádějících činnosti uvedené v příloze I ohlašovat;

b)

přenosech odpadů uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. b) a znečišťujících látek v odpadních vodách uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. c) mimo lokalitu, které musí provozovatelé provozoven provádějících činnosti uvedené v příloze I ohlašovat;

c)

únicích znečišťujících látek z rozptýlených zdrojů uvedených v čl. 8 odst. 1, pokud jsou takové informace k dispozici.

Článek 4

Návrh a struktura

1.   Komise zveřejní evropský PRTR s údaji v agregované i neagregované podobě, aby mohly být úniky a přenosy vyhledávány a identifikovány podle:

a)

provozovny, případně její mateřské společnosti, a jejího zeměpisného umístění včetně povodí;

b)

činnosti;

c)

výskytu na úrovni členského státu nebo Společenství;

d)

znečišťující látky, případně odpadu;

e)

každé složky životního prostředí (ovzduší, vody, půdy), do které znečišťující látka unikne;

f)

přenosů odpadů mimo lokalitu a případně jejich místa určení;

g)

přenosů znečišťujících látek v odpadních vodách mimo lokalitu;

h)

rozptýlených zdrojů;

i)

majitele nebo provozovatele provozovny.

2.   Evropský PRTR je navržen tak, aby k němu měla veřejnost co nejsnadnější přístup a aby byly informace za běžných provozních podmínek nepřetržitě a snadno přístupné prostřednictvím internetu a jiných elektronických prostředků. Jeho návrh zohlední možnost jeho budoucího rozšíření a zahrne všechny údaje ohlášené za předchozí ohlašovací roky, a to alespoň za posledních deset ohlašovacích let.

3.   Evropský PRTR obsahuje odkazy na:

a)

vnitrostátní PRTR členských států;

b)

další příslušné stávající veřejně přístupné databáze o záležitostech souvisejících s PRTR, včetně vnitrostátních PRTR ostatních stran protokolu, a je-li to proveditelné, PRTR jiných zemí;

c)

webové stránky provozoven, pokud existují a pokud jsou odkazy provozovnami poskytovány dobrovolně.

Článek 5

Ohlašování provozovateli

1.   Provozovatel každé provozovny, která vykonává jednu nebo více činností uvedených v příloze I nad příslušné prahové hodnoty pro kapacitu stanovené v uvedené příloze, ohlásí svému příslušnému orgánu každoročně množství následujících úniků a přenosů spolu s uvedením, zda se jedná o informace založené na měření, výpočtu či odhadu:

a)

úniky jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze II do ovzduší, vody a půdy, u které byla překročena příslušná prahová hodnota stanovená v příloze II;

b)

přenosy nebezpečných odpadů překračující 2 tuny za rok nebo nikoliv nebezpečných odpadů překračující 2 000 tun za rok mimo lokalitu, a to pro jakýkoli způsob využití nebo odstranění s výjimkou odstranění úpravou půdními procesy a hlubinnou injektáží, jak je uvedeno v článku 6, s uvedením „R“ nebo „D“ podle toho, zda je odpad určen k využití nebo k odstranění, a v případě přeshraničního pohybu nebezpečných odpadů s uvedením názvu a adresy subjektu provádějícího využití nebo odstranění tohoto odpadu a lokality skutečného využití nebo odstranění;

c)

přenosy jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze II a obsažené v odpadních vodách určených k čištění mimo lokalitu, u které byla překročena prahová hodnota stanovená v příloze II, sloupci 1b.

Provozovatel každé provozovny, která vykonává jednu nebo více činností uvedených v příloze I nad příslušné prahové hodnoty pro kapacitu stanovené v uvedené příloze, oznámí svému příslušnému orgánu informace k určení provozovny v souladu s přílohou III, pokud příslušný orgán nemá tyto informace již k dispozici.

V případě údajů, u nichž je uvedeno, že jsou založeny na měření či výpočtu, se ohlásí analytická metoda nebo metoda výpočtu.

Úniky uvedené v příloze II, které se ohlašují podle písmene a) tohoto odstavce, zahrnují veškeré úniky ze všech zdrojů uvedených v příloze I v lokalitě provozovny.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 zahrnují celkové informace o únicích a přenosech v důsledku všech úmyslných, havarijních, pravidelných a nepravidelných činností.

Při poskytování těchto informací uvedou provozovatelé veškeré údaje související s náhodnými úniky, jsou-li takové údaje k dispozici.

3.   Provozovatel každé provozovny shromažďuje s odpovídající četností informace potřebné ke stanovení, na které z úniků a přenosů mimo lokalitu z dané provozovny se podle odstavce 1 vztahuje ohlašovací povinnost.

4.   Při přípravě hlášení použije dotčený provozovatel nejlepší dostupné informace, které mohou zahrnovat údaje získané na základě monitorování, emisní faktory, rovnice hmotnostních bilancí, nepřímé monitorování nebo jiné výpočty, technické úsudky a jiné metody v souladu s čl. 9 odst. 1 a podle mezinárodně schválených metodik, pokud jsou k dispozici.

5.   Provozovatel každé dotčené provozovny uchovává pro příslušné orgány členského státu k dispozici evidenci údajů, ze kterých byly ohlášené informace získány, a to po dobu pěti let od konce daného ohlašovacího roku. Tato evidence rovněž obsahuje popis metodiky použité ke shromáždění údajů.

Článek 6

Úniky do půdy

Odpad, který je odstraňován „úpravou půdními procesy“ nebo „hlubinnou injektáží“ ve smyslu přílohy IIA směrnice 75/442/EHS, ohlašuje jako únik do půdy pouze provozovatel provozovny, z níž odpad pochází.

Článek 7

Ohlašování členskými státy

1.   S ohledem na požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3 tohoto článku určí členské státy datum, do kterého provozovatelé poskytnou příslušnému orgánu všechny údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2 a informace uvedené v čl. 5 odst. 3, 4 a 5.

2.   Členské státy poskytnou Komisi všechny údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2 elektronickou cestou ve formátu uvedeném v příloze III a podle tohoto časového plánu:

a)

za první ohlašovací rok do 18 měsíců od konce ohlašovacího roku;

b)

za všechny následující ohlašovací roky do 15 měsíců od konce ohlašovacího roku.

Prvním ohlašovacím rokem je rok 2007.

3.   Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, začlení informace ohlášené členskými státy do evropského PRTR podle tohoto časového plánu:

a)

za první ohlašovací rok do 21 měsíců od konce ohlašovacího roku;

b)

za všechny následující ohlašovací roky do 16 měsíců od konce ohlašovacího roku.

Článek 8

Úniky z rozptýlených zdrojů

1.   Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, zařadí do evropského PRTR informace o únicích z rozptýlených zdrojů, pokud takové informace existují a byly již ohlášeny členskými státy.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se uspořádají tak, aby umožnily uživatelům vyhledávat a identifikovat úniky znečišťujících látek z rozptýlených zdrojů podle odpovídajícího územního členění, a obsahují informace o typu metodiky použité k získání informací.

3.   Pokud Komise shledá, že o únicích z rozptýlených zdrojů neexistují žádné údaje, přijme postupem podle čl. 19 odst. 2 opatření pro zahájení ohlašování úniků příslušných znečišťujících látek z jednoho nebo více rozptýlených zdrojů, a to případně za použití mezinárodně uznávané metodiky.

Článek 9

Zajištění a posuzování kvality

1.   Provozovatel každé provozovny podléhající ohlašovací povinnosti podle článku 5 zajistí kvalitu informací, které ohlašuje.

2.   Příslušné orgány posoudí kvalitu údajů poskytnutých provozovateli provozoven uvedených v odstavci 1, zejména pokud jde o jejich úplnost, konzistentnost a důvěryhodnost.

3.   Komise koordinuje práci na zajištění a posouzení kvality na základě konzultací s výborem uvedeným v čl. 19 odst. 1.

4.   Komise může přijmout pokyny pro monitorování a ohlašování emisí v souladu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2. Tyto pokyny odpovídají případně mezinárodně uznaných metodikám a jsou v souladu s jinými právními předpisy Společenství.

Článek 10

Přístup k informacím

1.   Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, zpřístupní evropský PRTR pro veřejnost bezplatně na internetu podle časového rámce stanoveného v čl. 7 odst. 3.

2.   Pokud informace obsažené v evropském PRTR nejsou snadno veřejně dostupné přímými elektronickými prostředky, usnadní dotyčný členský stát a Komise elektronický přístup k evropskému PRTR na veřejně přístupných místech.

Článek 11

Důvěrnost

Kdykoliv je členským státem s určitou informací zacházeno jako s důvěrnou v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí (10), uvede členský stát ve své zprávě podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení za každý ohlašovací rok samostatně u každé provozovny, která uplatňuje nárok na důvěrnost, jaký druh informací byl zadržen a z jakého důvodu.

Článek 12

Účast veřejnosti

1.   Komise poskytne veřejnosti včasnou a účinnou příležitost zúčastnit se dalšího vývoje evropského PRTR, včetně budování kapacit a přípravy změn tohoto nařízení.

2.   Veřejnosti se poskytne příležitost předložit v přiměřeném časovém rámci příslušné připomínky, informace, analýzy nebo stanoviska.

3.   Komise tyto příspěvky vezme náležitým způsobem v úvahu a uvědomí veřejnost o výsledku účasti veřejnosti.

Článek 13

Přístup k právní ochraně

Přístup k právní ochraně v souvislosti s přístupem veřejnosti k informacím z oblasti životního prostředí se zajistí podle článku 6 směrnice 2003/4/ES, a pokud jsou dotčeny orgány Společenství, podle článků 6, 7 a 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (11).

Článek 14

Příručka

1.   Co nejdříve, avšak nejpozději čtyři měsíce před začátkem prvního ohlašovacího roku vypracuje Komise po konzultacích s výborem uvedeným v čl. 19 odst. 1 příručku na podporu provádění evropského PRTR.

2.   Příručka pro provádění evropského PRTR bude upravovat zejména:

a)

postupy ohlašování;

b)

ohlašované údaje;

c)

zajištění a posuzování kvality;

d)

v případě důvěrných údajů označení druhu zadržovaných údajů a důvody, proč bylo jejich poskytnutí odmítnuto;

e)

odkazy na mezinárodně uznávané metody pro zjišťování a analýzu úniků, metody odběru vzorků;

f)

uvádění mateřských společností;

g)

kódování činností podle přílohy I tohoto nařízení a směrnice 96/61/ES.

Článek 15

Zvyšování informovanosti

Komise a členské státy podpoří informovanost veřejnosti o evropském PRTR a zajistí poskytnutí pomoci při přístupu k evropskému PRTR a při pochopení a použití informací v něm obsažených.

Článek 16

Další informace, které mají členské státy ohlašovat

1.   V jedné zprávě založené na informacích z posledních tří ohlašovacích let, podávané každé tři roky spolu s údaji sdělovanými podle článku 7, informují členské státy Komisi o postupu a opatřeních přijatých s ohledem na:

a)

požadavky podle článku 5;

b)

zajištění a posuzování kvality podle článku 9;

c)

přístup k informacím podle čl. 10 odst. 2;

d)

opatření pro zvyšování informovanosti podle článku 15;

e)

důvěrnost informací podle článku 11;

f)

sankce stanovené podle článku 20 a zkušenosti s jejich uplatňováním.

2.   S cílem usnadnit členským státům podávání zpráv stanovených v odstavci 1 předloží Komise návrh dotazníku, který se přijme postupem podle čl. 19 odst. 2.

Článek 17

Přezkum prováděný Komisí

1.   Komise přezkoumá informace poskytnuté členskými státy podle článku 7 a po konzultaci s členskými státy zveřejní každé tři roky zprávu založenou na dostupných informacích z posledních tří ohlašovacích let, a to do šesti měsíců od zveřejnění těchto informací na internetu.

2.   Tato zpráva se předkládá Evropskému parlamentu a Radě spolu s hodnocením fungování evropského PRTR.

Článek 18

Změny příloh

Jakékoli změny nezbytné pro přizpůsobení:

a)

přílohy II nebo III tohoto nařízení vědeckému a technickému pokroku

nebo

b)

přílohy II nebo III tohoto nařízení v důsledku jakýchkoli změn příloh protokolu přijatých na zasedání stran protokolu

se přijímají v souladu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2.

Článek 19

Postup ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 20

Sankce

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné při porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby byla prováděna. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy sdělí tato ustanovení Komisi nejpozději do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost a neprodleně ji uvědomí o všech následných změnách, které se jich týkají.

Článek 21

Změny směrnic 91/689/EHS a 96/61/ES

1.   Ve směrnici 91/689/EHS se v článku 8 zrušuje odstavec 3.

2.   Ve směrnici 96/61/ES se v článku 15 zrušuje odstavec 3.

Článek 22

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 18. ledna 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

H. WINKLER


(1)  Stanovisko ze dne 6. dubna 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 6. července 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2005.

(3)  Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 192, 28.7.2000, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice ve znění směrnice 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).

(7)  Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003.

(9)  Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003.

(10)  Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.

(11)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.


PŘÍLOHA I

Činnosti

Č.

Činnost

Prahová hodnota pro kapacitu

1.

Odvětví energetiky

 

a)

Rafinerie minerálních olejů a plynu

* (1)

b)

Zařízení na zplyňování a zkapalňování

*

c)

Tepelné elektrárny a další spalovací zařízení

o tepelném příkonu 50 megawattů (MW)

d)

Koksovací pece

*

e)

Rotační mlýny na uhlí

o kapacitě 1 tuna za hodinu

f)

Zařízení na výrobu uhelných výrobků a pevného bezdýmného paliva

*

2.

Výroba a zpracování kovů

 

a)

Zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy (včetně sirníkové rudy)

*

b)

Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli (primární nebo sekundární tavení), včetně kontinuálního lití

o kapacitě 2,5 tuny za hodinu

c)

Zařízení na zpracování železných kovů:

 

i)

válcovny za tepla

o kapacitě 20 tun surové oceli za hodinu

ii)

kovárny s buchary

o energii 50 kJ na jeden buchar, kde je tepelný výkon větší než 20 MW

iii)

nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů

se zpracovávaným množstvím 2 tuny surové oceli za hodinu

d)

Slévárny železných kovů

o výrobní kapacitě 20 tun denně

e)

Zařízení:

 

i)

na výrobu surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy

*

ii)

na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných výrobků (rafinace, výroba odlitků atd.)

o kapacitě tavení 4 tuny denně u olova a kadmia nebo 20 tun denně u všech ostatních kovů

f)

Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů

je-li objem lázní 30 m3

3.

Zpracování nerostů

 

a)

Podpovrchová těžba a související činnosti

*

b)

Povrchová těžba a těžba v lomech

je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, 25 hektarů

c)

Zařízení na výrobu:

 

i)

cementářského slínku v rotačních pecích

o výrobní kapacitě 500 tun denně

ii)

vápna v rotačních pecích

o výrobní kapacitě 50 tun denně

iii)

cementářského slínku nebo vápna v jiných pecích

o výrobní kapacitě 50 tun denně

d)

Zařízení na výrobu azbestu a výrobků na bázi azbestu

*

e)

Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken

o kapacitě tavení 20 tun denně

f)

Zařízení na tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních vláken

o kapacitě tavení 20 tun denně

g)

Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu

o výrobní kapacitě 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí 4 m3 a hustotě vsázky na pec 300 kg/m3

4.

Chemický průmysl

 

a)

Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek v průmyslovém měřítku, jako jsou:

i)

jednoduché uhlovodíky (lineární nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené, alifatické nebo aromatické)

ii)

kyslíkaté deriváty uhlovodíků, jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, ethery, peroxidy, epoxidové pryskyřice

iii)

organické sloučeniny síry

iv)

organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, isokyanatany

v)

organické sloučeniny fosforu

vi)

halogenderiváty uhlovodíků

vii)

organokovové sloučeniny

viii)

základní plastické hmoty (polymery, syntetická vlákna, vlákna na bázi celulózy)

ix)

syntetické kaučuky

x)

barviva a pigmenty

xi)

povrchově aktivní látky a tenzidy

*

b)

Chemická zařízení na výrobu základních anorganických chemických látek v průmyslovém měřítku, jako jsou:

i)

plyny, jako čpavek, chlor nebo chlorovodík, fluor nebo fluorovodík, oxidy uhlíku, sloučeniny síry, oxidy dusíku, vodík, oxid siřičitý, karbonylchlorid

ii)

kyseliny, jako kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, kyselina siřičitá

iii)

zásady, jako hydroxid amonný, hydroxid draselný, hydroxid sodný

iv)

soli, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, perboritan, dusičnan stříbrný

v)

nekovy, oxidy kovů či jiné anorganické sloučeniny jako karbid vápníku, křemík, karbid křemíku

*

c)

Chemická zařízení na výrobu hnojiv na bázi fosforu, dusíku a draslíku (jednoduchých nebo směsných) v průmyslovém měřítku

*

d)

Chemická zařízení na výrobu základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů v průmyslovém měřítku

*

e)

Zařízení využívající chemické nebo biologické procesy k výrobě základních farmaceutických výrobků v průmyslovém měřítku

*

f)

Zařízení na výrobu výbušnin a pyrotechnických výrobků v průmyslovém měřítku

*

5.

Nakládání s odpady a odpadními vodami

 

a)

Zařízení na využívání nebo odstraňování nebezpečných odpadů

s příjmem 10 tun denně

b)

Zařízení na spalování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné, které jsou v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů (2)

o kapacitě 3 tuny za hodinu

c)

Zařízení na odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné

o kapacitě 50 tun denně

d)

Skládky (s výjimkou skládek inertního odpadu a skládek, které byly definitivně uzavřeny před 16. červencem 2001 nebo u kterých uplynula lhůta následné péče o skládku požadovaná příslušnými orgány podle článku 13 směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (3))

s příjmem 10 tun denně nebo o celkové kapacitě 25 000 tun

e)

Zařízení na využívání nebo odstraňování mrtvých těl zvířat a odpadu živočišného původu

o kapacitě zpracování 10 tun denně

f)

Čistírny městských odpadních vod

o kapacitě 100 000 ekvivalentních obyvatel

g)

Samostatně provozované čistírny průmyslových odpadních vod, které slouží pro jednu nebo více činností uvedených v této příloze

o kapacitě 10 000 m3 denně (4)

6.

Výroba a zpracování papíru a dřeva

 

a)

Průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů

*

b)

Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenky a jiných primárních výrobků ze dřeva (jako je dřevotříska, dřevovláknité desky a překližka)

o výrobní kapacitě 20 tun denně

c)

Průmyslové závody na konzervaci dřeva a výrobků ze dřeva chemikáliemi

o výrobní kapacitě 50 m3 denně

7.

Intenzivní živočišná výroba a akvakultura

 

a)

Zařízení pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat s prostorem pro

i)

40 000 kusů drůbeže

ii)

2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg)

iii)

750 kusů prasnic

b)

Intenzivní akvakultura

o výrobní kapacitě 1 000 tun ryb nebo měkkýšů za rok

8.

Živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů

 

a)

Jatky

o kapacitě porážky 50 tun denně

b)

Úprava a zpracování za účelem výroby potravin a nápojů:

 

i)

ze surovin živočišného původu (jiných než mléka)

o výrobní kapacitě 75 tun hotových produktů denně

ii)

ze surovin rostlinného původu

o výrobní kapacitě 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

c)

Úprava a zpracování mléka

s množstvím odebíraného mléka 200 tun denně (v průměru za rok)

9.

Ostatní činnosti

 

a)

Závody na předúpravu (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií

o kapacitě zpracování 10 tun denně

b)

Závody na vydělávání kůží a kožešin

o kapacitě zpracování 12 tun hotových výrobků denně

c)

Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků, používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci

o spotřebě rozpouštědel 150 kg za hodinu nebo 200 tun za rok

d)

Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitizací

*

e)

Zařízení na stavbu a nátěr lodí nebo odstraňování nátěru z lodí

o kapacitě pro lodě délky 100 m


(1)  Hvězdička (*) označuje, že se nepoužije žádná prahová hodnota pro kapacitu (všechny provozovny podléhají ohlašování).

(2)  Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 91.

(3)  Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.

(4)  Prahová hodnota pro kapacitu se nejpozději do roku 2010 přezkoumá ve světle výsledků prvního ohlašovacího kola.


PŘÍLOHA II

Znečišťující látky (1)

Č.

Číslo CAS

Znečišťující látka (2)

Prahová hodnota pro úniky

(sloupec 1)

do ovzduší

(sloupec 1a)

kg/rok

do vody

(sloupec 1b)

kg/rok

do půdy

(sloupec 1c)

kg/rok

1

74-82-8

Methan (CH4)

100 000

 (3)

2

630-08-0

Oxid uhelnatý (CO)

500 000

3

124-38-9

Oxid uhličitý (CO2)

100 milionů

4

 

Fluorované uhlovodíky (HFC) (4)

100

5

10024-97-2

Oxid dusný (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Amoniak (NH3)

10 000

7

 

Nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC)

100 000

8

 

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluorouhlovodíky (PFC) (5)

100

10

2551-62-4

Fluorid sírový (SF6)

50

11

 

Oxidy síry (SOx/SO2)

150 000

12

 

Celkový dusík

50 000

50 000

13

 

Celkový fosfor

5 000

5 000

14

 

Hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) (6)

1

15

 

Chlorofluorouhlovodíky (CFC) (7)

1

16

 

Halony (8)

1

17

 

Arsen a sloučeniny (jako As) (9)

20

5

5

18

 

Kadmium a sloučeniny (jako Cd) (9)

10

5

5

19

 

Chrom a sloučeniny (jako Cr) (9)

100

50

50

20

 

Měď a sloučeniny (jako Cu) (9)

100

50

50

21

 

Rtuť a sloučeniny (jako Hg) (9)

10

1

1

22

 

Nikl a sloučeniny (jako Ni) (9)

50

20

20

23

 

Olovo a sloučeniny (jako Pb) (9)

200

20

20

24

 

Zinek a sloučeniny (jako Zn) (9)

200

100

100

25

15972-60-8

Alachlor

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazin

1

1

28

57-74-9

Chlordan

1

1

1

29

143-50-0

Chlordecon

1

1

1

30

470-90-6

Chlorfenvinfos

1

1

31

85535-84-8

Chloroalkany, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Chlorpyrifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dichlorethan (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Dichloromethan (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

1

1

38

115-29-7

Endosíran

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

40

 

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) (10)

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptachlor

1

1

1

42

118-74-1

Hexachlorbenzen (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Hexachlorbutadien (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindan

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

 

PCDD+PCDF (dioxiny+ furany) (jako Teq) (11)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentachlorbenzen

1

1

1

49

87-86-5

Pentachlorfenol (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Polychlorované bifenyly (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazin

1

1

52

127-18-4

Tetrachlorethylen (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Tetrachlormethan (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Trichlorbenzeny (TCB) (všechny izomery)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-trichlorethan

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrachlorethan

50

57

79-01-6

Trichloroethylen

2 000

10

58

67-66-3

Trichlormethan

500

10

59

8001-35-2

Toxafen

1

1

1

60

75-01-4

Vinylchlorid

1 000

10

10

61

120-12-7

Anthracen

50

1

1

62

71-43-2

Benzen

1 000

200

(jako BTEX) (12)

200

(jako BTEX) (12)

63

 

Bromované difenylethery (PBDE) (13)

1

1

64

 

Nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE)

1

1

65

100-41-4

Ethylbenzen

200

(jako BTEX) (12)

200

(jako BTEX) (12)

66

75-21-8

Ethylenoxid

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

1

1

68

91-20-3

Naftalen

100

10

10

69

 

Sloučeniny organocínu (jako celkové Sn)

50

50

70

117-81-7

Di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Fenoly (jako celkové C) (14)

20

20

72

 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) (15)

50

5

5

73

108-88-3

Toluen

200

(jako BTEX) (12)

200

(jako BTEX) (12)

74

 

Tributylcín a sloučeniny (16)

1

1

75

 

Trifenylcín a sloučeniny (17)

1

1

76

 

Celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralin

1

1

78

1330-20-7

Xyleny (18)

200

(jako BTEX) (12)

200

(jako BTEX) (12)

79

 

Chloridy (jako celkové Cl)

2 miliony

2 miliony

80

 

Chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl)

10 000

81

1332-21-4

Azbest

1

1

1

82

 

Kyanidy (jako celkové CN)

50

50

83

 

Fluoridy (jako celkové F)

2 000

2 000

84

 

Fluor a anorganické sloučeniny (jako HF)

5 000

85

74-90-8

Kyanovodík (HCN)

200

86

 

Polétavý prach (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Oktylfenoly a oktylfenol ethoxyláty

1

88

206-44-0

Fluoranthen

1

89

465-73-6

Isodrin

1

90

36355-1-8

Hexabromobifenyl

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g,h,i)perylen

 

1

 


(1)  Úniky znečišťujících látek náležejících do několika kategorií znečišťujících látek se ohlašují za každou kategorii.

(2)  Pokud není uvedeno jinak, ohlašuje se každá znečišťující látka uvedená v příloze II jako celkové množství této znečišťující látky, nebo v případě, že je znečišťující látka skupinou látek, jako celkové množství skupiny.

(3)  Pomlčka (—) označuje, že pro dotyčný parametr a danou složku nevzniká ohlašovací povinnost.

(4)  Celkové množství fluorovaných uhlovodíků: souhrn HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(5)  Celkové množství perfluoruhlovodíků: souhrn CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(6)  Celkové množství látek, včetně jejich izomerů, uvedených ve skupině VIII přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1). Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1804/2003 (Úř. věst. L 265, 16.10.2003, s. 1).

(7)  Celkové množství látek, včetně jejich izomerů, uvedených ve skupině I a II přílohy I nařízení (ES) č. 2037/2000.

(8)  Celkové množství látek, včetně jejich izomerů, uvedených ve skupině III a VI přílohy I nařízení (ES) č. 2037/2000.

(9)  Všechny kovy se ohlašují jako celkové množství prvku ve všech chemických formách přítomných při úniku.

(10)  Halogenované organické sloučeniny, které mohou být absorbovány do aktivovaného uhlíku vyjádřeného jako chlorid.

(11)  Vyjádřený jako I-TEQ.

(12)  Jednotlivé znečišťující látky se ohlašují v případě, že dojde k překročení prahové hodnoty pro BTEX (souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethyl benzen, xyleny).

(13)  Celkové množství následujících bromovaných difenyletherů: penta-BDE, okta-BDE a deka-BDE.

(14)  Celkové množství fenolu a jednoduchých substituovaných fenolů vyjádřených jako celkový uhlík.

(15)  Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) se pro účely ohlášení úniků do ovzduší měří jako benzo(a)pyren (50-32-8), benzo(b)fluoranthen (205-99-2), benzo(k)fluoranthen (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5) (odvozeno z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 229, 29.6.2004, s. 5)).

(16)  Celkové množství tributylcínu a sloučenin, vyjádřené jako tributylcín celkem.

(17)  Celkové množství trifenylcínu a sloučenin, vyjádřené jako trifenylcín celkem.

(18)  Celkové množství xylenů (ortho-xylen, meta-xylen, para-xylen).


PŘÍLOHA III

Formát pro ohlašování údajů o únicích a přenosech členskými státy komisi

Referenční rok

 

Identifikační údaje provozovny

 

Název mateřské společnosti

Název provozovny

Identifikační číslo provozovny

Ulice

Město/obec

Poštovní směrovací číslo

Země

Zeměpisné souřadnice

Oblast povodí (1)

Kód NACE (čtyřmístný)

Hlavní hospodářská činnost

Objem výroby (nepovinné)

Počet zařízení (nepovinné)

Počet provozních hodin za rok (nepovinné)

Počet zaměstnanců (nepovinné)

Textové pole pro textové informace nebo adresu webové stránky dodané provozovnou nebo mateřskou společností (nepovinné)

 

Všechny činnosti provozovny uvedené v příloze I (podle kódovacího systému uvedeného v příloze I a kódu IPPC, pokud je k dispozici)

 

Činnost 1 (hlavní činnost podle přílohy I)

Činnost 2

Činnost N

 

Údaje o únicích do ovzduší pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu (podle přílohy II)

Úniky do ovzduší

Znečišťující látka 1

Znečišťující látka 2

Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

T: Celkem

v kg/rok

A: Havarijní

v kg/rok

Údaje o únicích do vody pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu (podle přílohy II)

Úniky do vody

Znečišťující látka 1

Znečišťující látka 2

Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

T: Celkem

v kg/rok

A: Havarijní

v kg/rok

Údaje o únicích do půdy pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu (podle přílohy II)

Úniky do půdy

Znečišťující látka 1

Znečišťující látka 2

Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

T: Celkem

v kg/rok

A: Havarijní

v kg/rok

Přenos jednotlivých znečišťujících látek v odpadních vodách určených k čištění mimo lokalitu v množství překračujícím prahovou hodnotu (podle přílohy II)

 

Znečišťující látka 1

Znečišťující látka 2

Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

v kg/rok

Přenosy nebezpečného odpadu mimo lokalitu překračující prahovou hodnotu (podle článku 5)

V rámci země:

K využití (R)

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

v tunách/rok

V rámci země:

K odstranění (D)

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

v tunách/rok

Do jiných zemí:

K využití (R)

Název subjektu provádějícího využití

Adresa subjektu provádějícího využití

Adresa lokality využití, která přenos přijme

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

v tunách/rok

Do jiných zemí:

K odstranění (D)

Název subjektu provádějícího odstranění

Adresa subjektu provádějícího odstranění

Adresa lokality odstranění, která přenos přijme

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

v tunách/rok

Přenos nikoliv nebezpečného odpadu mimo lokalitu překračující prahovou hodnotu (podle článku 5)

K využití (R)

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

v tunách/rok

K odstranění (D)

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

v tunách/rok

Příslušný orgán pro dotazy veřejnosti:

Název

Ulice

Město/obec

Telefon

Fax

E-mailová adresa

 


(1)  Podle čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1). Směrnice ve znění rozhodnutí č. 2455/2001/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 1).


Top