EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0010

Rozhodnutí Komise ze dne 5. listopadu 2003 o zřízení Evropského bankovního výboruText s významem pro EHP.

OJ L 3, 7.1.2004, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 57 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 57 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 67 - 68

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/10(1)/oj

32004D0010Úřední věstník L 003 , 07/01/2004 S. 0036 - 0037


Rozhodnutí Komise

ze dne 5. listopadu 2003

o zřízení Evropského bankovního výboru

(Text s významem pro EHP)

(2004/10/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V červnu roku 2001 přijala Komise rozhodnutí 2001/527/ES [1] a 2001/528/ES [2] o zřízení Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry a o zřízení Evropského výboru pro cenné papíry.

(2) Ve svých usneseních ze dne 5. února a 21. listopadu 2002 podpořil Evropský parlament čtyřstupňový přístup navržený v závěrečné zprávě Výboru moudrých o regulaci evropských trhů s cennými papíry a vyzval, aby některé aspekty tohoto přístupu byly rozšířeny na sektory bankovnictví a pojišťovnictví s výhradou, že se Rada jasně zaváže provést reformy k zajištění přiměřené institucionální rovnováhy.

(3) Dne 3. prosince 2002 vyzvala Rada Komisi, aby zavedla podobná opatření v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví a v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění a aby co nejdříve zřídila nové výbory s poradní funkcí pro tyto oblasti.

(4) Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu [3] byl založen Poradní výbor pro bankovnictví, jehož úkolem je radit Komisi při přípravě právních předpisů v oblasti bankovnictví a podporovat ji při výkonu jejích prováděcích pravomocí.

(5) Komise navrhla směrnici, kterou se mimo jiné mění směrnice 2000/12/ES, směrnice Rady 93/6/EHS ze dne 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí [4], směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů [5] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES [6] za účelem zrušení poradních funkcí Poradního výboru pro bankovnictví.

(6) Tato změna vyžaduje odpovídající a současné vytvoření nové poradní skupiny, která radí Komisi v otázkách vývoje bankovních právních předpisů Společenství (dále "Evropský bankovní výbor").

(7) Aby se zabránilo duplicitě, vstupuje toto rozhodnutí v platnost současně s případnou směrnicí, kterou se zrušují čistě poradenské funkce Poradního výboru pro bankovnictví.

(8) Jestliže Evropský bankovní výbor zaujímá stanovisko k předpisů, která se týkají jak úvěrových institucí, tak investičních podniků, měl by mít takové složení, které zajistí zohlednění stanovisek investičních podniků.

(9) Zřízení Evropského bankovního výboru by nemělo vylučovat jiné formy spolupráce mezi různými orgány, které se zabývají regulací a dohledem nad úvěrovými institucemi, jako například v rámci Výboru evropských orgánů bankovního dohledu, který byl zřízen rozhodnutím Komise 2004/5/ES [7],

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Zřizuje se poradní skupina pro bankovní sektor ve Společenství, která se nazývá Evropský bankovní výbor (dále jen "výbor").

Článek 2

Úkolem výboru je poskytovat Komisi na její žádost poradenství v politických otázkách týkajících se bankovnictví, jakož i k návrhům Komise v této oblasti.

Článek 3

Výbor se skládá z vysokých zástupců členských států. Výboru předsedá zástupce Komise.

Předseda Evropského výboru orgánů bankovního dohledu, který byl zřízen rozhodnutím Komise 2004/5/ES, se účastní schůzí výboru jako pozorovatel. Evropská centrální banka je zastoupena jako pozorovatel.

Komise může přizvat k účasti na schůzích odborníky a pozorovatele.

Sekretariát výboru zajišťuje Komise.

Článek 4

Výbor přijme svůj jednací řád. Výbor se schází v pravidelných odstupech a vždy tehdy, vyžaduje-li to situace. Komise může svolat naléhavou schůzi, jestliže to vzhledem k situaci považuje za nutné.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost stejným dnem jako případná směrnice, kterou se ruší čistě poradní funkce Poradního výboru pro bankovnictví.

V Bruselu dne 5. listopadu 2003.

Za Komisi

Frederik Bolkestein

člen Komise

[1] Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 43.

[2] Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 45.

[3] Úř. věst. L 126, 26.5.2000, s. 1.

[4] Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 1.

[5] Úř. věst. L 135, 31.5.1994, s. 5.

[6] Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1.

[7] Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 28.

--------------------------------------------------

Top