EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1040

Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek

OJ L 151, 19.6.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 202 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 202 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 168 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1040/oj

32003R1040Úřední věstník L 151 , 19/06/2003 S. 0021 - 0023


Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003

ze dne 11. června 2003,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/628/EHS ze dne 19. listopadu 1991 o ochraně zvířat během přepravy a o změně směrnic 90/425/EHS a 91/496/EHS [1], a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle směrnice 91/628/ES je při přepravě hospodářských zvířat třeba, aby zvířata byla v předepsaných intervalech vyložena, byl jim poskytnut odpočinek a byla napojena a nakrmena.

(2) V nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kriteriích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS [3] jsou stanovena veterinární opatření s cílem předejít možnému přenosu chorob. Též je v něm stanovena povinnost zaznamenávat přesuny zvířat.

(3) Některá ohniska slintavky a kulhavky ohlášená ve Společenství v roce 2001 byla spojena se vzájemným kontaktem zvířat v místě zastávky. Ohledání těchto ohnisek ukázalo, že byla zanedbána veterinární opatření a povinnost zaznamenávat přesuny zvířat.

(4) Rozhodnutí Komise 2001/327/ES [4] dočasně pozastavilo používání míst zastávek, aby se předešlo možnému rozšíření epizootie slintavky a kulhavky uvnitř Společenství. Jelikož má toto opatření dočasnou povahu, je nezbytné nahradit je vhodnými trvalými opatřeními.

(5) Používání míst zastávek může představovat riziko pro zdraví zvířat, zejména tam, kde místa nejsou z veterinárního hlediska řádně provozována. V důsledku toho je třeba zpřísnit veterinární předpisy pro místa zastávek, zejména pokud jde o čištění a dezinfekci.

(6) Na základě získaných zkušeností se též jeví nezbytným zajistit, aby místy zastávky procházela pouze zvířata, která vyhovují veterinárním požadavkům Společenství pro druhy, pro které jsou místa zastávky schválena, a která po skončení povinného pobytu v jednom hospodářství prošla pouze jedním schváleným sběrným střediskem.

(7) V souladu se zásadou proporcionality je nezbytné a vhodné pro dosažení základního cíle ochrany nákazového statusu ve Společenství stanovit pravidla pro používání míst zastávky. Toto nařízení nepřekračuje to, co je nezbytné k dosažení cílů prosazovaných v souladu s čl. 5 odst. 3 Smlouvy.

(8) Vývoj veterinární situace ve Společenství si může vyžádat přizpůsobení podmínek, za kterých jsou používána místa zastávky. Je vhodné stanovit postup, kterým je možné přizpůsobit technická ustanovení v nařízení (ES) č. 1255/97 tak, aby se zohlednila veterinární situace ve Společenství.

(9) Opatření nezbytná k provádění nařízení (ES) č. 1255/97 je třeba upravit v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5].

(10) Je třeba, aby členské státy stanovily pravidla pro sankce použitelné při porušení ustanovení nařízení (ES) č. 1255/97 a zajistily jejich provádění. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(11) Je tudíž třeba odpovídajícím způsobem pozměnit nařízení (ES) č. 1255/97,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1255/97 se mění takto:

1. v článku 3 se odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. Příslušný orgán vydá pro každé místo zastávky číslo schválení. Toto schválení může být omezeno na některé druhy nebo na některé kategorie zvířat a nákazového statusu.

Členské státy sdělí Komisi seznam schválených míst zastávek a případné aktualizace.

Členské státy Komisi též oznámí opatření pro uplatňování ustanovení v čl. 4 odst. 2, zejména období používání jako míst zastávek a dvojí využívání schválených prostor. Komise předloží tyto informace členským státům v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat."

2. článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

1. Místa zastávky se smějí používat výhradně pro příjem, nakrmení, napojení, odpočinek, ustájení, ošetření a odeslání zvířat, které jsou tudy přepravována.

2. Odchylně od odstavce 1 mohou však členské státy též schválit jako místa zastávky veškeré prostory sběrných středisek definovaných v čl. 2 písm. o) směrnice 64/432/EHS a v čl. 2b odst. 3 směrnice 91/68/EHS, pokud vyhovují odstavci 3 tohoto článku a bodu A.4 přílohy I tohoto nařízení po celé období jejich fungování jako míst zastávky.

3. Zvířata smějí být v tutéž dobu přítomna na místě zastávky pouze tehdy:

a) mají-li osvědčení o stejný potvrzený nákazový status včetně – v případě potřeby – doplňkové záruky poskytnuté v souladu s právními předpisy Společenství; a

b) jejich nákazový status byl osvědčen:

i) buď podle požadavků použitelných na kategorii zvířat dotyčných druhů stanovených ve veterinárních předpisech Společenství uvedených v příloze A směrnice 90/425/EHS.

Pokud není odpovídajícími veterinárními ustanoveními stanoveno jinak, musí doplňkové osvědčení zaručovat, že zvířata setrvávala po dobu alespoň 21 dnů v jednom hospodářství nebo – jsou-li zvířata mladší 21 dnů – byla od narození držena v hospodářství původu před jejich odesláním z tohoto hospodářství buď přímo nebo přes jedno schválené sběrné středisko a že – v případě ovcí a koz – vyhovují požadavkům čl. 4b odst. 4 směrnice 91/68/EHS; nebo

ii) v případě skotu a prasat určených na vývoz do třetí země při použití čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 93/444/EHS; [6]

c) náleží do kategorie zvířat, pro kterou je místo zastávky schváleno."

3. článek 5 se mění takto:

a) písmeno b) se zrušuje;

b) písmeno h) se nahrazuje tímto:

"h) oznámit příslušnému orgánu do jednoho pracovního dne po odvozu zásilky údaje stanovené v bodě C.7 přílohy I, vést evidenci nebo databázi s těmito údaji, ukládat je a uchovávat je alespoň tři roky k dispozici příslušnému orgánu;"

4. vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 6a

Všechny změny přílohy I tohoto nařízení, které jsou nezbytné k přizpůsobení přílohy veterinární situaci, se přijímají postupem podle článku 17 směrnice 91/628/EHS.

Článek 6b

Členské státy použijí za účelem sankce u každého porušení ustanovení tohoto nařízení ustanovení článku 18 směrnice 91/628/EHS a přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich provádění. Členské státy oznámí tato opatření Komisi nejpozději do 1. května 2004 a oznámí jí neprodleně každou jejich následnou změnu."

5. v oddílu A přílohy I se doplňuje nový odstavec, který zní:

"5. Před přijetím zvířat musí místa zastávky:

a) do 24 hodin po odvozu všech zvířat, která tam byla předtím ustájena, zahájit očistu a dezinfekci podle ustanovení čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení;

b) zůstat bez zvířat do té doby, než bude dokončena očista a dezinfekce ke spokojenosti úředního veterinárního lékaře."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 11. června 2003.

Za Radu

předseda

G. Drys

[1] Úř. věst. L 340, 11.12.1991, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

[2] Úř. věst. C 291, 26.11.2002, s. 179.

[3] Úř. věst. L 174, 2.7.1997, s. 1.

[4] Úř. věst. L 115, 25.4.2001, s. 12. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2002/1004/ES (Úř. věst. L 349, 24.12.2002, s. 108).

[5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Úř. věst. L 208, 19.8.1993, s. 34.

--------------------------------------------------

Top