EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0065

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/65/ES ze dne 22. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 86/609/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účelyText s významem pro EHP.

OJ L 230, 16.9.2003, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 56 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 56 - 57
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 56 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 09/05/2013; Implicitně zrušeno 32010L0063

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/65/oj

32003L0065Úřední věstník L 230 , 16/09/2003 S. 0032 - 0033


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/65/ES

ze dne 22. července 2003,

kterou se mění směrnice Rady 86/609/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 23. března 1998 přijala Rada rozhodnutí 1999/575/ES o uzavření Evropské úmluvy o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely Společenstvím [4] (dále jen úmluva).

(2) Směrnice Rady 86/609/EHS [5] je prováděcím aktem úmluvy a její cíle jsou v souladu s cíli úmluvy.

(3) Příloha II směrnice 86/609/EHS obsahující pokyny pro umístění zvířat a péči o ně přejímá přílohu A úmluvy. Ustanovení přílohy A úmluvy a příloh uvedené směrnice jsou technického rázu.

(4) Je nutné zajistit soulad příloh směrnice 86/609/EHS s nejnovějším vědeckotechnickým vývojem a s výsledky výzkumu v oblastech, na něž se vztahuje. Změny příloh lze v současné době přijímat pouze zdlouhavým postupem spolurozhodování, následkem čehož obsah těchto změn zaostává za nejnovějším vývojem v dané oblasti.

(5) Opatření nezbytná k provedení této směrnice je třeba přijmout v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6].

(6) Směrnici 86/609/EHS je proto třeba odpovídajícím způsobem pozměnit,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Ve směrnici 86/609/EHS se vkládají nové články, které znějí:

"Článek 24a

Opatření nezbytná k provedení této směrnice, která se týkají následujících oblastí, se přijímají regulativním postupem podle čl. 24b odst. 2:

- přílohy této směrnice.

Článek 24b

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 16. září 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. července 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

G. Alemanno

[1] Úř. věst. C 25 E, 29.1.2002, s. 536.

[2] Úř. věst. C 94, 18.4.2002, s. 5.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 2. července 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 17. března 2003 (Úř. věst. C 113 E, 13.5.2003, s. 59) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. června 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 222, 24.8.1999, s. 29.

[5] Úř. věst. L 358, 18.12.1986, s. 1.

[6] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

Top