EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2037

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

OJ L 244, 29.9.2000, p. 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 190 - 215
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 190 - 215
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 190 - 215
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 190 - 215
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 190 - 215
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 190 - 215
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 190 - 215
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 190 - 215
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 190 - 215
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 108 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 108 - 133

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Zrušeno 32009R1005 . Latest consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2037/oj

32000R2037Úřední věstník L 244 , 29/09/2000 S. 0001 - 0024


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000

ze dne 29. června 2000

o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3], s ohledem na společný návrh schválený dne 5. května 2000 dohodovacím výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Je zjištěno, že pokračující emise látek poškozujících ozon na stávající úrovni dále závažně poškozují ozonovou vrstvu. Poškození ozonové vrstvy na jižní polokouli dosáhlo v roce 1998 úrovně, která nemá obdoby. Ve třech ze čtyř posledních jarních období se v oblasti Arktidy objevilo vážné poškození ozonu. Zvýšená intenzita UV-B záření, která je důsledkem poškození ozonu, představuje vážné ohrožení zdraví a životní prostředí. Proto je nezbytné přijmout nová účinná opatření na ochranu lidského zdraví a životního prostředí proti škodlivým účinkům, které jsou následkem těchto emisí.

(2) S ohledem na svou odpovědnost v oblasti životního prostředí a obchodu se Společenství v souladu s rozhodnutím 88/540/EHS [4] stalo smluvní stranou Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy a Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, ve znění pozměněném smluvními stranami protokolu na jejich druhém zasedání v Londýně a na jejich čtvrtém zasedání v Kodani.

(3) Další opatření na ochranu ozonové vrstvy přijaly smluvní strany Montrealského protokolu na svém sedmém zasedání ve Vídni v prosinci 1995 a na svém devátém zasedání v Montrealu v září 1997, kterých se Společenství zúčastnilo.

(4) Dodržování závazků přijatých Společenstvím podle Vídeňské úmluvy a podle posledních dodatků a změn Montrealského protokolu vyžaduje, aby byla na úrovni Společenství přijata opatření, zejména zaměřená na postupné ukončení výroby a uvádění na trh methylbromidu uvnitř Společenství a aby byl zaveden systém udělování licencí jak pro dovoz, tak i pro vývoz látek, které poškozují ozonovou vrstvu.

(5) S ohledem na to, že jsou, dříve než se očekávalo, dostupné technologie umožňující nahrazení látek poškozujících ozonovou vrstvu, je vhodné v určitých případech stanovit přísnější kontrolní opatření, než jaká stanoví nařízení Rady (ES) č. 3093/94 ze dne 15. prosince 1994 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu [5], a než ta, která stanoví Montrealský protokol.

(6) Nařízení (ES) č. 3093/94 musí být zásadním způsobem pozměněno. Je v zájmu právní srozumitelnosti a průhlednosti toto nařízení zcela revidovat.

(7) V souladu s nařízením (ES) č. 3093/94 byla ukončena výroba chlorfluoruhlovodíků, jiných plně halogenovaných chlorfluoruhlovodíků, halonů, tetrachlormethanu, 1,1,1-trichlorethanu a hydrobromfluoruhlovodíků. Výroba těchto regulovaných látek je tedy zakázána, kromě případných výjimek pro základní použití a pro uspokojení základních vnitřních potřeb smluvních stran v souladu s článkem 5 Montrealského protokolu. Je tedy nyní vhodné postupně zakázat uvádění na trh a používání těchto látek, výrobků a zařízení, které tyto látky obsahují.

(8) Komise může za určitých podmínek udělit výjimky pro základní použití i po vyloučení regulovaných látek.

(9) Skutečnost, že existuje stále více výrobků nahrazujících methylbromid, by se měla odrazit v podstatnějším snížení jeho výroby a spotřeby ve srovnání s ustanoveními Montrealského protokolu. Výroba a spotřeba methylbromidu by měla být zcela ukončena s výhradou případných výjimek pro kritická použití stanovených na úrovni Společenství podle kriterií určených Montrealským protokolem. Rovněž by mělo být regulováno použití methylbromidu pro použití v karanténně a pro operace před odesláním. Toto použití by nemělo přesáhnout stávající úroveň a v konečné fázi by mělo být sníženo s ohledem na technický rozvoj a na vývoj dosažený na základě Montrealského protokolu.

(10) Nařízení (ES) č. 3093/94 stanoví omezení výroby všech ostatních látek, které poškozují ozonovou vrstvu, neomezuje však výrobu hydrochlorfluoruhlovodíků. Tato ustanovení by však měla být zavedena, aby se zajistilo, že hydrochlorfluoruhlovodíky nebudou nadále používány tam, kde existují náhradní látky, které nepoškozují ozonovou vrstvu. Všechny smluvní strany Montrealského protokolu by měly přijmout opatření pro regulaci výroby hydrochlorfluoruhlovodíků. Zmrazení výroby hydrochlorfluoruhlovodíků by odráželo tuto potřebu a také odhodlání Společenství zaujmout v tomto směru vedoucí roli. Objem výroby by měl být přizpůsoben předpokládaným snížením uvádění hydrochlorfluoruhlovodíků na trh Společenství a celosvětovému poklesu poptávky vyvolanému snížením spotřeby hydrochlorfluoruhlovodíků, které požaduje protokol.

(11) Montrealský protokol požaduje v článku 2F odst. 7, aby smluvní strany usilovaly o to, aby používání hydrochlorfluoruhlovodíků bylo omezeno na použití, kde neexistuje žádná jiná látka nebo technologie příznivější pro životní prostředí. Jsou-li dostupné náhradní nebo jiné technologie, lze dále omezit uvádění na trh a použití hydrochlorfluoruhlovodíků nebo výrobků hydrochlorfluoruhlovodíky obsahujících. Rozhodnutí VI/13 zasedání smluvních stran Montrealského protokolu stanoví, že při hodnocení náhradních látek za hydrochlorfluoruhlovodíky by měly být vzaty v úvahu takoví činitelé, jako je potenciál poškozování ozonu, energetická efektivnost, hořlavost, toxicita, globální oteplování a možné vlivy na efektivní používání a vyloučení chlorfluoruhlovodíků a halonů. Regulace hydrochlorfluoruhlovodíků podle Montrealského protokolu by měla být výrazně zpřísněna, aby byla chráněna ozonová vrstva a zohledněna dostupnost náhradních látek.

(12) Kvóty pro propuštění regulovaných látek do oběhu ve Společenství by měly být přidělovány pouze pro omezené použití těchto regulovaných látek. Regulované látky a výrobky obsahující regulované látky pocházející ze států, které nejsou smluvními stranami Montrealského protokolu, by neměly být dováženy.

(13) Systém licencí pro regulované látky by měl být rozšířen na případy vývozu těchto látek, aby bylo možné dohlížet na obchod s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu, a aby byla umožněna výměna informací mezi smluvními stranami.

(14) Měla by být přijata opatření pro regeneraci použitých regulovaných látek a pro předcházení únikům regulovaných látek.

(15) Montrealský protokol ukládá povinnost oznamovat údaje o obchodu s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu. Proto by mělo být výrobcům, dovozcům a vývozcům regulovaných látek uloženo podávat jednou ročně zprávy o činnosti.

(16) Měla by být přijata opatření nezbytná pro provádění tohoto nařízení v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6].

(17) Rozhodnutí X/8 desátého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu povzbuzuje smluvní strany, aby neprodleně přijaly opatření směřující k odrazování od výroby a uvádění na trh nových látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a zejména bromchlormethanu. Za tím účelem by měl být vytvořen mechanismus, který by umožňoval, že do tohoto nařízení budou zahrnuty nové látky. Výroba, dovoz, uvádění na trh a používání bromchlormethanu by měly být zakázány.

(18) Přechod na nové technologie nebo na náhradní látky v důsledku předpokládaného ukončení výroby a používání regulovaných látek, by mohl vyvolávat problémy, zejména pro malé a střední podniky. Proto by členské státy měly zvážit vhodné formy pomoci, zvláště aby malým a středním podnikům umožnily provést nutné změny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na výrobu, dovoz, vývoz, uvádění na trh, použití, znovuzískání, recyklaci, regeneraci a zneškodňování chlorfluoruhlovodíků, jiných plně halogenovaných chlorfluoruhlovodíků, halonů, tetrachlormethanu, 1,1,1,-trichlorethanu, methylbromidu, hydrobromfluoruhlovodíků a hydrochlorfluoruhlovodíků, na podávání informací o těchto látkách a na dovoz, vývoz, uvádění na trh a použití výrobků nebo zařízení, které obsahují tyto látky.

Toto nařízení se rovněž vztahuje na výrobu, dovoz, uvádění na trh a použití látek vyjmenovaných v příloze II.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

- "protokolem" Montrealský protokol z roku 1987 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v posledním znění,

- "smluvní stranou" kterákoli smluvní strana protokolu,

- "státem, který není smluvní stranou protokolu" každý stát nebo organizace pro regionální hospodářskou integraci, které pro určitou regulovanou látku nesouhlasily s tím, že budou vázány ustanoveními protokolu, která se vztahují na tuto látku,

- "regulovanými látkami" chlorfluoruhlovodíky, jiné plně halogenované chlorfluoruhlovodíky, halony, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, methylbromid, hydrobromfluoruhlovodíky a hydrochlorfluoruhlovodíky, vyskytující se samostatně nebo ve směsi, bez ohledu na to, zda jsou nově vyrobené, znovuzískané, recyklované nebo regenerované. Tato definice se nevztahuje ani na regulované látky, které jsou obsaženy ve výrobku jiném, než je nádoba používaná pro přepravu nebo skladování této látky, ani na zanedbatelná množství kterékoli regulované látky, která vznikla náhodně nebo jako vedlejší produkt při výrobě z nezreagovaných vstupních surovin nebo která vznikla při použití jako technologické činidlo, které je součástí chemických látek jako stopové znečištění, anebo regulované látky které jsou emitovány při výrobě nebo manipulaci s výrobkem,

- "chlorfluoruhlovodíky" (CFC) regulované látky vyjmenované ve skupině I přílohy I včetně jejich izomerů,

- "jinými plně halogenovanými chlorfluoruhlovodíky" regulované látky vyjmenované ve skupině II přílohy I včetně jejich izomerů,

- "halony" regulované látky vyjmenované ve skupině III přílohy I včetně jejich izomerů,

- "tetrachlormethanem" regulovaná látka uvedená ve skupině IV přílohy I,

- "1,1,1-trichlorethanem" regulovaná látka uvedená ve skupině V přílohy I,

- "methylbromidem" regulovaná látka uvedená ve skupině VI přílohy I,

- "hydrobromfluoruhlovodíky" regulované látky vyjmenované ve skupině VII přílohy I včetně jejich izomerů,

- "hydrochlorfluoruhlovodíky" (HCFC) regulované látky vyjmenované ve skupině VII přílohy I včetně jejich izomerů,

- "novými látkami" látky vyjmenované na seznamu v příloze II. Tato definice se vztahuje na látky, samotné nebo ve směsi, a bez ohledu to, zda jsou nově vyrobené, znovuzískané, recyklované nebo regenerované. Tato definice se nevztahuje na látky obsažené ve výrobku, jiném než je nádoba používaná pro přepravu nebo skladování této látky, ani na zanedbatelná množství kterékoli nové látky, která vznikla náhodně nebo jako vedlejší produkt při výrobě nebo z nezreagovaných vstupních surovin,

- "vstupní surovinou" každá regulovaná látka nebo nová látka, jež je předmětem chemické transformace v procesu, při kterém je zcela změněna proti svému původnímu složení, a jejíž emise jsou zanedbatelné,

- "technologickým činidlem" každá regulovaná látka použitá jako chemické činidlo pro použití, která jsou uvedena v příloze VI, v zařízeních, jež existují k 1. září 1997 a jejichž emise jsou zanedbatelné. S ohledem na tato kriteria a postupem podle čl. 18 odst. 2 vypracuje Komise seznam podniků oprávněných k používání regulovaných látek jako technologických činidel a pro každý z dotčených podniků stanoví maximální úrovně emisí. Postupem podle čl. 18 odst. 2 může pozměnit přílohu VI, jakož i seznam zmíněných podniků s ohledem na nové informace nebo technický rozvoj, a zejména na přezkoumání uvedené v rozhodnutí X/14 zasedání smluvních stran protokolu,

- "výrobcem" každá fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí regulované látky ve Společenství,

- "výrobou" množství vyrobených regulovaných látek po odečtení množství, které bylo zneškodněno technologiemi postupy schválenými smluvními stranami, a po odečtení množství, které bylo zcela použito jako vstupní surovina nebo jako technologické činidlo při výrobě jiných chemických látek. Za "výrobu" se nepovažuje znovuzískané, recyklované nebo regenerované množství,

- "potenciálem poškozování ozonu" číselný údaj uvedený ve třetím sloupci přílohy I a představující míru vlivu každé regulované látky na ozonovou vrstvu,

- "vypočtenou úrovní" množství stanovené vynásobením množství každé regulované látky jejím potenciálem poškozování ozonu a sečtením výsledků násobení samostatně pro každou skupinu regulovaných látek uvedenou v příloze I,

- "průmyslovou racionalizací" převod buď mezi smluvními stranami protokolu, nebo uvnitř členského státu celé vypočtené úrovně výroby nebo její části z jednoho výrobce na druhého za účelem optimalizace hospodářské efektivnosti nebo jako odpověď na předpokládané nedostatky v dodávkách v důsledku uzavírání závodů,

- "uváděním na trh" dodání či poskytnutí regulovaných látek nebo výrobků obsahujících regulované látky, na které se vztahuje toto nařízení, třetím osobám, za úplatu nebo bezplatně,

- "použitím" použití regulovaných látek při výrobě nebo údržbě, zvláště při opětovném plnění výrobků nebo zařízení nebo v jiných procesech, kde nejsou použity jako vstupní suroviny nebo jako technologická činidla,

- "reverzním systémem klimatizace/tepelným čerpadlem" kombinace součástí obsahujících chladivo propojených, aby tvořily jeden uzavřený okruh chlazení, v němž chladivo obíhá za účelem odnímání a předávaní tepla (např. chlazení, topení), procesy, které jsou zvratné v tom smyslu, že výparníky a kondenzátory jsou navrženy tak, aby byly ve své funkci zaměnitelné,

- "aktivním zušlechťovacím stykem" postup stanovený v čl. 114 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [7],

- "znovuzískáním" sběr a skladování regulovaných látek, pocházejících např. ze strojů, zařízení nebo ze zásobníků, při jejich údržbě nebo před jejich likvidací,

- "recyklací" opakované použití regulovaných znovuzískaných látek po základním přečištění, jako je filtrace a sušení. U chladiv zahrnuje recyklace obvykle opětovné plnění zařízení, které je často prováděno na místě,

- "regenerací" přepracování a zušlechtění znovuzískaných regulovaných látek postupy jako jsou filtrace, sušení, destilace a chemická úprava, za účelem obnovení vlastností látek, aby vyhovovaly určité normě jakosti, což často předpokládá zpracování v centrálním zařízení mimo místa použití,

- "podnikem" každá fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí, recykluje za účelem uvedení na trh nebo používá regulované látky pro průmyslové nebo obchodní účely ve Společenství nebo která propouští tyto dovážené látky do oběhu ve Společenství nebo která tyto látky vyváží ze Společenství pro průmyslové nebo obchodní účely.

KAPITOLA II

HARMONOGRAM VYLOUČENÍ

Článek 3

Omezení výroby regulovaných látek

1. S výhradou odstavců 5 až 10 je zakázána výroba:

a) chlorfluoruhlovodíků;

b) jiných zcela halogenovaných chlorfluoruhlovodíků;

c) halonů;

d) tetrachlormethanu;

e) 1,1,1-trichlorethanu;

f) hydrobromfluoruhlovodíků

S ohledem na návrhy členských států uplatňuje Komise postupem podle čl. 18 odst. 2 kriteria stanovená v rozhodnutí IV/25 smluvních stran přijatém, aby každoročně stanovily základní použití, pro která může být ve Společenství povolena výroba a dovoz regulovaných látek uvedených v prvním pododstavci, a aby určily uživatele, kteří mohou tato základní použití uplatňovat. Výroba a dovoz jsou povoleny, pouze pokud nejsou u žádné smluvní strany k dispozici vhodné náhradní látky nebo recyklované nebo regenerované regulované látky uvedené v prvním pododstavci.

2. i) S výhradou odstavců 5 až 10 každý výrobce zajistí, že:

a) vypočtená úroveň jeho výroby methylbromidu v období od l. ledna do 31. prosince 1999 a v každém následujícím dvanáctiměsíčním období nepřesáhne 75 % vypočtené úrovně jeho výroby methylbromidu v roce 1991;

b) vypočtená úroveň jeho výroby methylbromidu v období od 1. ledna do 31. prosince 2001 a v každém následujícím dvanáctiměsíčním období nepřesáhne 40 % vypočtené úrovně jeho výroby methylbromidu v roce 1991;

c) vypočtená úroveň jeho výroby methylbromidu v období od 1. ledna do 31. prosince 2003 a v každém následujícím dvanáctiměsíčním období nepřesáhne 25 % vypočtené úrovně jeho výroby methylbromidu v roce 1991;

d) po 31. prosinci 2004 nevyrobí žádný methylbromid.

Vypočtené úrovně uvedené v písmenech a), b), c) a d) nezahrnují množství methylbromidu vyrobené pro karanténní a předzásilkové aplikace.

ii) S ohledem na návrhy členských států uplatňuje Komise postupem podle čl. 18 odst. 2 kriteria vymezená v rozhodnutí smluvních stran IX/6, jakož i relevantní kriteria vymezená společnou dohodou smluvních stran, aby každý rok určily kritická použití, pro která může být ve Společenství povolena výroba, dovoz a použití methylbromidu po 31. prosinci 2004, jakož i množství a použití, která mají být povolena, a uživatele, kteří mohou využívat výjimky pro kritické použití. Výroba a dovoz jsou povoleny, pouze pokud nejsou u žádné smluvní strany k dispozici vhodné náhradní látky nebo recyklovaný nebo regenerovaný methylbromid.

V naléhavém případě vyžaduje-li to neočekávaný výskyt určitých škůdců nebo nemoci, může Komise na žádost příslušného orgánu členského státu povolit dočasné použití methylbromidu. Toto povolení nesmí platit déle než 120 dní a pro množství nepřesahující 20 tun.

3. S výhradou odstavců 8, 9 a 10 zajistí každý výrobce, že:

a) vypočtená úroveň jeho výroby hydrochlorfluoruhlovodíků v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2000 a v každém následujícím dvanáctiměsíčním období nepřesáhne vypočtenou úroveň jeho výroby hydrochlorfluoruhlovodíků v roce 1997;

b) vypočtená úroveň jeho výroby hydrochlorfluoruhlovodíků v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 a v každém následujícím dvanáctiměsíčním období nepřesáhne 35 % vypočtené úrovně jeho výroby hydrochlorfluoruhlovodíků v roce 1997;

c) vypočtená úroveň jeho výroby hydrochlorfluoruhlovodíků v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 a v každém následujícím dvanáctiměsíčním období nepřesáhne 20 % vypočtené úrovně jeho výroby hydrochlorfluoruhlovodíků v roce 1997;

d) vypočtená úroveň jeho výroby hydrochlorfluoruhlovodíků v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 a v každém následujícím dvanáctiměsíčním období nepřesáhne 15 % vypočtené úrovně jeho výroby hydrochlorfluoruhlovodíků v roce 1997;

e) po 31. prosinci 2025 nevyrobí žádné hydrochlorfluoruhlovodíky.

Před 31. prosincem 2002 přezkoumá Komise úroveň výroby hydrochlorfluoruhlovodíků, aby určila, zda je vhodné navrhnout:

- snížení výroby před rokem 2008 a/nebo

- změnu úrovní výroby, která je stanovena v písmenech b), c) a d).

Toto přezkoumání vezme v úvahu celosvětový vývoj spotřeby hydrochlorfluoruhlovodíků, vývoz hydrochlorfluoruhlovodíků ze Společenství a z ostatních zemí OECD a technickou a hospodářskou dostupnost náhradních látek nebo technologií, jakož i mezinárodní vývoj v této oblasti na základě protokolu.

4. Komise uděluje licence uživatelům určeným v souladu s odst. 1 druhým pododstavcem a s odst. 2 podbodem ii) a oznámí jim použití, pro něž je jim uděleno povolení a množství látek, které jsou oprávněni použít.

5. Výrobci může příslušný orgán členského státu, v němž se nachází jeho příslušná výroba, povolit, aby vyráběl regulované látky uvedené v odstavcích 1 a 2 a splnil tak žádosti, pro něž byla licence v souladu s odstavcem 4 udělena. Příslušný orgán dotčeného členského státu uvědomí předem Komisi o svém úmyslu udělit takové povolení.

6. Příslušný orgán členského státu, v němž se nachází dotčená výroba, může výrobci povolit překročení vypočtených úrovní výroby stanovených v odstavcích 1 a 2, aby tak uspokojil základní vnitřní potřeby smluvních stran podle článku 5 protokolu za podmínky, že dodatečné vypočtené úrovně výroby členského státu nepřesáhnou ty, které jsou pro tyto účely povoleny články 2A až 2E a 2H protokolu pro dotčená období. Příslušný orgán dotčeného členského státu uvědomí předem Komisi o svém záměru udělit takové povolení.

7. Umožňuje-li to protokol, může příslušný orgán členského státu, v němž se nachází dotčená výroba povolit výrobci, aby překročil vypočtenou úroveň výroby stanovenou v odstavcích 1 a 2 a uspokojil tak případné základní nebo kritické použití smluvních stran na jejich žádost. Příslušný orgán dotčeného členského státu uvědomí předem Komisi o svém záměru udělit takové povolení.

8. Umožňuje-li to protokol, může příslušný orgán členského státu, v němž se nachází dotčená výroba, povolit výrobci, aby překročil vypočtenou úroveň výroby stanovenou v odstavcích 1 až 7, přičemž vypočtené úrovně výroby členského státu nepřesáhnou součet vypočtených úrovní výroby jeho domácích výrobců stanovených v odstavcích 1 až 7 pro daná období. Příslušný orgán členského státu uvědomí předem Komisi o svém záměru udělit takové povolení.

9. Umožňuje-li to protokol, může Komise po dohodě s příslušným orgánem členského státu, v němž je umístěna dotčená výroba, povolit výrobci, aby překročil vypočtenou úroveň výroby stanovenou v odstavcích 1 až 8, přičemž vypočtené úrovně výroby členského státu nepřesáhnou součet vypočtených úrovní výroby jeho domácích výrobců stanovených v odstavcích 1 až 8 pro daná období. Vyžaduje se rovněž dohoda s příslušným orgánem členského státu, v níž je stanoveno snížení výroby.

10. Umožňuje-li to protokol, může Komise po dohodě s příslušným orgánem členského státu, v němž je umístěna dotčená výroba, a s vládou dotčené třetí země povolit výrobci, aby spojil vypočtené úrovně výroby stanovené v odstavcích 1 až 9 s vypočtenými úrovněmi výroby povolenými výrobci třetí země na základě protokolu a vnitrostátních právních předpisů zmíněného výrobce, přičemž spojené vypočtené úrovně výroby obou výrobců nepřesáhnou součet vypočtených úrovní výroby povolené výrobcům Společenství stanoveným v odstavcích 1 až 9 a vypočtené úrovně výroby povolené výrobci třetí země na základě protokolu a příslušných vnitrostátních právních předpisů.

Článek 4

Omezení uvádění na trh a používání regulovaných látek

1. S výhradou odstavců 4 a 5 je zakázáno uvádět na trh a používat tyto regulované látky:

a) chlorfluoruhlovodíky;

b) jiné plně halogenované chlorfluoruhlovodíky;

c) halony;

d) tetrachlormethan;

e) 1,1,1-trichlorethan a

f) hydrobromfluoruhlovodíky.

Komise může na žádost příslušného orgánu některého členského státu a postupem podle čl. 18 odst. 2 dočasně povolit výjimku pro použití chlorfluoruhlovodíků do 31. prosince 2004 v dávkovacích mechanismech pro hermeticky uzavřené přístroje určené k implantaci do lidského těla k podávání odměřených dávek léčiv a do 31. prosince 2008 pro stávající vojenská použití, je-li prokázáno, že pro určité použití nejsou k dispozici technicky a ekonomicky dostupné náhradní látky nebo je nelze použít.

2. i) S výhradou odstavců 4 a 5 zajistí každý výrobce a dovozce, že:

a) vypočtená úroveň methylbromidu, který uvádí na trh nebo používá pro vlastní potřebu v období od 1. ledna 1999 do 31. prosince 1999 a v každém následujícím dvanáctiměsíčním období, nepřesáhne 75 % vypočtené úrovně methylbromidu, který uvedl na trh nebo použil na svůj účet v roce 1991;

b) vypočtená úroveň methylbromidu, který uvádí na trh nebo používá pro vlastní potřebu v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001 a v každém následujícím dvanáctiměsíčním období, nepřesáhne 40 % vypočtené úrovně methylbromidu, který uvedl na trh nebo použil pro vlastní potřebu v roce 1991;

c) vypočtenou úroveň methylbromidu, který uvádí na trh nebo používá pro vlastní potřebu v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003 a v každém následujícím dvanáctiměsíčním období, nepřesáhne 25 % vypočtené úrovně methylbromidu, který uvedl na trh nebo použil pro vlastní potřebu v roce 1991;

d) po 31. prosinci 2004 neuvede na trh ani nepoužije pro vlastní potřebu žádný methylbromid.

Umožňuje-li to protokol, přizpůsobí Komise na žádost příslušného orgánu členského státu a postupem podle čl. 18 odst. 2 vypočtenou úroveň methylbromidu uvedenou v čl. 3 odst. 2 podbodu i) písm. c) a v písmenu c) uvedeném výše, prokáže-li se, že je to nezbytné pro uspokojení potřeb tohoto členského státu, neboť nejsou k dispozici nebo nelze použít žádné náhradní produkty nebo látky technicky a ekonomicky dostupné a přijatelné z hlediska životního prostředí a zdraví.

Komise po konzultaci členských států podporuje co možná nejdříve vývoj, zejména prostřednictvím výzkumu, látek nahrazujících methylbromid a jejich použití.

ii) S výhradou odstavce 4 je uvádění na trh a používání methylbromidu po 31. prosinci 2005 jinými podniky než výrobci a dovozci zakázáno.

iii) Vypočtené úrovně uvedené v pododbodu i) písm. a), b), c) a d) a v podbodu ii) nezahrnují množství methylbromidu vyrobené nebo dovezené pro karanténní nebo předzásilkové aplikace. Pro období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001 a pro každé následující dvanáctiměsíční období zajistí každý výrobce a dovozce, že vypočtená úroveň methylbromidu, který uvádí na trh nebo používá pro vlastní potřebu pro karanténní a předzásilkové aplikace, nepřesáhne průměr vypočtené úrovně methylbromidu, který uvedl na trh nebo použil pro vlastní potřebu pro karanténní a předzásilkové aplikace v letech 1996, 1997 a 1998.

Členské státy podávají Komisi každoročně zprávu o množstvích methylbromidu, která jsou povolena a používána pro karanténní a předzásilkové aplikace na jejich území, o důvodech použití methylbromidu a o pokroku dosaženém při hodnocení a použití náhradních produktů.

Komise přijme postupem podle čl. 18 odst. 2 opatření pro snížení vypočtené úrovně methylbromidu, který výrobci a dovozci mohou uvést na trh nebo použít pro vlastní potřebu pro karanténní a předzásilkové aplikace vzhledem k technické a ekonomické dostupnosti náhradních látek nebo technologií a k mezinárodnímu vývoji v této oblasti na základě protokolu.

iv) Limity celkového množství methylbromidu, který mohou výrobci a dovozci uvést na trh nebo jej použít pro vlastní potřebu jsou stanoveny v příloze III.

3. i) S výhradou odstavců 4 a 5 a čl. 5 odst. 5:

a) nepřesahuje vypočtená úroveň hydrochlorfluoruhlovodíků, které výrobci a dovozci uvedou na trh nebo použijí pro vlastní potřebu v období od 1. ledna 1999 do 31. prosince 1999 a v každém následujícím dvanáctiměsíčním období součet:

- 2,6 % vypočtené úrovně chlorfluoruhlovodíků, které výrobci a dovozci uvedli na trh nebo použili pro vlastní potřebu v roce 1989 a

- vypočtené úrovně hydrochlorfluoruhlovodíků, které výrobci a dovozci uvedli na trh nebo použili pro vlastní potřebu v roce 1989;

b) nepřesahuje vypočtená úroveň hydrochlorfluoruhlovodíků, které výrobci a dovozci uvedou na trh nebo použijí pro vlastní potřebu v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001, součet:

- 2,0 % vypočtené úrovně chlorfluoruhlovodíků, které výrobci a dovozci uvedou na trh nebo použijí pro vlastní potřebu v roce 1989 a

- vypočtené úrovně hydrochlorfluoruhlovodíků, které výrobci a dovozci uvedou na trh nebo použijí pro vlastní potřebu v roce 1989;

c) nepřesáhne vypočtená úroveň hydrochlorfluoruhlovodíků, které výrobci a dovozci uvedou na trh nebo použijí pro vlastní potřebu v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2002, 85 % úrovně vypočtené podle písmene b);

d) nepřesáhne vypočtená úroveň hydrochlorfluoruhlovodíků, které výrobci a dovozci uvedou na trh nebo použijí pro vlastní potřebu v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003, 45 % úrovně vypočtené podle písmene b);

e) nepřesáhne vypočtená úroveň hydrochlorfluoruhlovodíků, které výrobci a dovozci uvedou na trh nebo použijí pro vlastní potřebu v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 a v každém následujícím dvanáctiměsíčním období, 30 % úrovně vypočtené podle písmene b);

f) nepřesáhne vypočtená úroveň hydrochlorfluoruhlovodíků, které výrobci a dovozci uvedou na trh nebo použijí pro vlastní potřebu v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 a v každém následujícím dvanáctiměsíčním období, 25 % úrovně vypočtené podle písmene b);

g) žádný výrobce ani dovozce neuvede na trh hydrochlorfluoruhlovodíky ani je nepoužije pro vlastní potřebu po 31. prosinci 2009;

h) každý výrobce a dovozce zajistí, že vypočtená úroveň hydrochlorfluoruhlovodíků, které uvedou na trh nebo použijí pro vlastní potřebu v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001 a v každém následujícím dvanáctiměsíčním období, nepřesáhne, vyjádřená v procentech z vypočtené úrovně uvedené v písmenech a) až c), svůj podíl na trhu v roce 1996.

ii) Před 1. lednem 2001 určí Komise postupem podle čl. 18 odst. 2 mechanismus pro přidělování kvót každému výrobci a dovozci z vypočtených úrovní stanovených v písmenech d) až f) platných pro období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003 a pro každé následující dvanáctiměsíční období.

iii) Pokud jde o výrobce, uplatňují se množství uvedená v tomto odstavci pro nově vyrobené hydrochlorfluoruhlovodíky, které uvedou na trh nebo použijí pro vlastní potřebu ve Společenství a které byly ve Společenství vyrobeny.

iv) Limity celkového množství hydrochlorfluoruhlovodíků, které mohou výrobci a dovozci uvést na trh nebo použít pro vlastní potřebu, jsou uvedeny v příloze III.

4. i) a) Odstavce 1, 2 a 3 se neuplatní pro uvádění regulovaných látek na trh za účelem zneškodnění uvnitř Společenství pomocí technologií schválených smluvními stranami;

b) Odstavce 1, 2 a 3 se neuplatní pro uvádění regulovaných látek na trh ani na použití regulovaných látek, pokud:

- jsou používány jako vstupní suroviny nebo jako technologická činidla;

- jsou používány, aby byly splněny žádosti o licenci pro základní použití podané uživateli určenými podle čl. 3 odst. 1 a žádosti o licenci pro kritické použití podané uživateli určenými v souladu s čl. 3 odst. 2 nebo žádosti o licenci pro dočasné použití v případě nouze v souladu s čl. 3 odst. 2 podbodem ii).

ii) Odstavec 1 se neuplatní, jsou-li regulované látky uváděny na trh pro účely údržby nebo obsluhy chladicího nebo klimatizačního zařízení do 31. prosince 1999 jinými podniky než výrobci.

iii) Odstavec 1 se neuplatní do 31. prosince 2000 pro použití regulovaných látek pro účely údržby nebo obsluhy chladicích a klimatizačních zařízení nebo při snímání otisků prstů.

iv) Odst. 1 písm. c) se neuplatní pro uvádění na trh ani pro použití halonů znovuzískaných, recyklovaných nebo regenerovaných v systémech požární ochrany existujících do 31. prosince 2002 ani pro dodávání na trh a použití halonů pro kritická použití v souladu s přílohou VII. Příslušné orgány členských států oznámí každý rok Komisi množství halonů použitých pro kritická použití a opatření přijatá pro snížení jejich emisí a jejich odhad a rovněž probíhající činnosti pro zjišťování a používání vhodných náhradních látek. Komise každý rok přezkoumá kritická použití vyjmenovaná v příloze VII, a bude-li to nezbytné, přijme změny postupem podle čl. 18 odst. 2.

v) S výjimkou použití vyjmenovaných v příloze VII jsou systémy požární ochrany a hasicí přístroje s obsahem halonů vyřazeny z provozu před 31. prosincem 2003 a halony jsou znovuzískány v souladu s článkem 16.

5. Každý výrobce nebo dovozce, který je oprávněn uvádět regulované látky uvedené v tomto článku na trh nebo je používat pro vlastní potřebu, může toto právo stanovené v souladu se zmíněným článkem převést pro celé množství této skupiny látek nebo pro jeho část na jakéhokoli jiného výrobce nebo dovozce této skupiny látek ve Společenství. Každý převod je předem oznámen Komisi. Převod práva na uvádění na trh nebo na použití není spojen s dodatečným právem na výrobu nebo na dovoz.

6. Dovoz a uvádění na trh výrobků a zařízení obsahujících chlorfluoruhlovodíky, jiné plně halogenované chlorfluoruhlovodíky, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan a hydrochlorfluoruhlovodíky je zakázán s výjimkou výrobků a zařízení, pro které bylo použití regulovaných látek povoleno v souladu s čl. 3 odst. 1 druhým pododstavcem nebo je uvedeno v příloze VII. Na výrobky a zařízení vyrobené před vstupem tohoto nařízení v platnost se tento zákaz nevztahuje.

Článek 5

Omezení používání hydrochlorfluoruhlovodíků

1. S výhradou následujících podmínek je používání hydrochlorfluoruhlovodíků zakázáno:

a) v aerosolech;

b) jako rozpouštědla:

i) při použití v neuzavřeném prostoru včetně nezakrytých čisticích strojů a odvodňovacích a vysoušecích systémů bez chladících částí, v lepidlech a v činidlech pro uvolňování výlisků, nejsou-li používány v uzavřených zařízeních, pro čištění potrubí, nedochází-li k regeneraci hydrochlorfluoruhlovodíků;

ii) od 1. ledna 2002 ve všech případech použití jako rozpouštědla s výjimkou jemného čištění elektrických a jiných součástek v letecké a kosmické technice, kde zákaz vstoupí v platnost dne 31. prosince 2008;

c) jako chladivo;

i) v zařízeních vyrobených po 31. prosinci 1995 určených pro tato použití:

- v neuzavřených systémech s přímým vypařováním,

- v chladničkách a mrazničkách pro domácnost,

- v klimatizačním zařízení motorových vozidel, traktorů a terénních vozidlech nebo přívěsů bez ohledu na použitý zdroj energie s výjimkou vojenského užití, pro které zákaz vstoupí v platnost dne 31. prosince 2008,

- v klimatizačním zařízení veřejné silniční dopravy;

ii) v zařízeních pro klimatizační systémy v železniční dopravě vyrobených po 31. prosinci 1997;

iii) od 1. ledna 2000 v zařízeních vyrobených po 31. prosinci 1999 a určených k použití:

- ve veřejných a distribučních chladírnách a skladech,

- pro zařízení o vstupním příkonu na hřídeli 150 kW a vyšším;

iv) od 1. ledna 2001 ve všech ostatních zařízeních pro chlazení a klimatizaci vyrobených po 31. prosinci 2000 s výjimkou pevných klimatizačních zařízení s kapacitou chlazení nižší než 100 kW, ve kterých je používání hydrochlorfluoruhlovodíků zakázáno od 1. července 2002 v zařízeních vyrobených po 30. červnu 2002 a v reverzních systémech klimatizace/tepelných čerpadlech, pro které je používání hydrochlorfluoruhlovodíků zakázáno od 1. ledna 2004 pro všechna zařízení vyrobená po 31. prosinci 2003;

v) od 1. ledna 2010 je zakázáno používání nově vyrobených hydrochlorfluoruhlovodíků při údržbě a obsluze chladicích a klimatizačních zařízení, které k tomuto dni existují; veškeré hydrochlorfluoruhlovodíky jsou zakázány od 1. ledna 2015.

Před 31. prosincem 2008 posoudí Komise technickou a ekonomickou dostupnost náhradních látek za recyklované hydrochlorfluoruhlovodíky.

Při posouzení se přihlédne k dostupnosti technicky a ekonomicky dostupných náhradních látek za hydrochlorfluoruhlovodíky ve stávajících chladicích zařízeních s cílem vyhnout se jejich neodůvodněnému vyřazování.

Předpokládané náhradní látky by měly mít výrazně nižší škodlivé účinky pro životní prostředí než hydrochlorfluoruhlovodíky.

Komise předloží výsledky tohoto posouzení Evropskému parlamentu a Radě. Případně přijme postupem podle čl. 18 odst. 2 rozhodnutí o změně data na 1. leden 2015;

d) pro výrobu pěnových hmot:

i) pro výrobu všech pěnových hmot s výjimkou tvrdých pěnových hmot používaných pro bezpečnostní použití a izolačních pěn s hladkým povrchem;

ii) od 1. října 2000 pro výrobu pěn s hladkým povrchem pro bezpečnostní použití a polyetylénových tvrdých izolačních pěn;

iii) od 1. ledna 2002 pro výrobu extrudovaných polystyrénových tvrdých izolačních pěn, s výjimkou použití pro izolaci v dopravě;

iv) od 1. ledna 2003 pro výrobu polyuretanových pěnových hmot pro spotřebiče, polyuretanových laminovaných pěnových hmot s pružným povrchem a polyuretanových sendvičových panelů, ledaže jsou poslední dvě jmenované hmoty používány pro izolaci v dopravě;

v) od 1. ledna 2004 pro výrobu všech pěnových hmot včetně polyuretanových pěn ve sprejích a v blocích;

e) jako nosný plyn sterilizačních látek v uzavřených systémech v zařízeních vyrobených po 31. prosinci 1997;

f) pro všechna ostatní použití.

2. Odchylně od odstavce 1 je použití hydrochlorfluoruhlovodíků povoleno:

a) pro laboratorní použití, zejména pro výzkum a vývoj;

b) jako vstupní suroviny;

c) jako technologická činidla.

3. Odchylně od odstavce 1 lze povolit použití hydrochlorfluoruhlovodíků jako hasících prostředků ve stávajících systémech protipožární ochrany jako náhrady za halony pro použití vyjmenovaná v příloze VII za těchto podmínek:

- halony obsažené v systémech požární ochrany jsou zcela nahrazeny,

- odstraněné halony jsou zneškodněny,

- 70 % výdajů na zneškodnění nese dodavatel hydrochlorfluoruhlovodíků,

- členské státy, které využijí tohoto ustanovení, oznámí každý rok Komisi počet zařízení a množství halonů, kterých se to týká.

4. Dovoz a uvádění na trh výrobků a zařízení obsahujících hydrochlorfluoruhlovodíky, které jsou předmětem omezení použití podle tohoto článku, jsou zakázány ode dne, kdy toto omezení vstoupí v platnost. Na výrobky a zařízení prokazatelně vyrobené přede dnem vstupu v platnost omezení používání se tento zákaz nevztahuje.

5. Do 31. prosince 2009 se omezení používání uvedené v tomto článku nevztahují na používání hydrochlorfluoruhlovodíků při výrobě výrobků určených pro vývoz do zemí, kde je používání hydrochlorfluoruhlovodíků v těchto výrobcích dosud povoleno.

6. Komise může postupem podle čl. 18 odst. 2 a s ohledem na zkušenosti získané při provádění tohoto nařízení a na technický pokrok upravit seznam a data stanovená v odstavci 1, avšak v žádném případě nelze prodloužit v něm stanovené lhůty, aniž jsou dotčeny výjimky stanovené v odstavci 7.

7. Komise může na žádost příslušného orgánu členského státu a postupem podle čl. 18 odst. 2 povolit dočasnou výjimku z odstavce 1 a z čl. 4 odst. 3 a umožnit uvádění na trh a použití hydrochlorfluoruhlovodíků, prokáže-li se, že pro určité použití neexistují technicky a ekonomicky dostupné vhodné náhradní látky nebo technologie nebo je nelze použít. Komise neprodleně uvědomí členské státy o povolených výjimkách.

KAPITOLA III

OBCHOD

Článek 6

Licence pro dovoz ze třetích zemí

1. Propouštění regulovaných látek do oběhu ve Společenství nebo do aktivního zušlechťovacího styku podléhá předložení dovozní licence. Tyto licence uděluje Komise po ověření, že byly splněny články 6, 7, 8 a 13. Komise zasílá kopii licence příslušnému orgánu členského státu, do kterého mají být tyto látky dovezeny. Každý členský stát určí pro tento účel příslušný orgán. Regulované látky vyjmenované ve skupinách I, II, III, IV a V v příloze I nejsou dováženy k aktivnímu zušlechťovacímu styku.

2. Licence, vztahuje-li se na aktivní zušlechťovací styk, je vydána, pouze pokud mají být regulované látky používány na celním území Společenství na základě podmíněného systému uvedeného v čl. 114 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 2913/92 a za podmínky, že kompenzační výrobky budou zpětně vyvezeny do státu, ve kterém výroba, spotřeba a dovoz dotčených regulovaných látek nejsou zakázány. Licence bude vydána pouze se souhlasem příslušného orgánu toho členského státu, kde má dojít k aktivnímu zušlechťovacímu styku.

3. Žádost o licenci obsahuje:

a) jméno a adresu dovozce a vývozce;

b) země vývozu;

c) země konečného určení, mají-li být regulované látky použity na celním území Společenství v režimu aktivního zušlechťovacího styku za podmínek stanovených v odstavci 2;

d) popis každé regulované látky včetně:

- obchodního označení,

- popisu a kódu KN, jak je uvedeno v příloze IV,

- povahy látky (nově vyrobená, znovuzískaná nebo regenerovaná),

- množství látky v kilogramech;

e) účel plánovaného dovozu;

f) jsou-li známy, místo a datum plánovaného dovozu a případně změny těchto údajů.

4. Komise může požadovat osvědčení potvrzující povahu látky, která má být dovezena.

5. Komise postupem podle čl. 18 odst. 2 může změnit seznam uvedený v odstavci 3 a v příloze IV.

Článek 7

Dovoz regulovaných látek ze třetích zemí

Propuštění regulovaných látek dovezených ze třetích zemí do oběhu ve Společenství podléhá množstevním limitům. Tyto limity jsou stanoveny a odpovídající množství přiděleno podnikům na období od 1. ledna do 31. prosince 1999 a na každé následující období dvanácti měsíců postupem podle čl. 18 odst. 2. Tyto limity jsou přiděleny pouze pro:

a) regulované látky skupin VI a VIII uvedené v příloze I;

b) regulované látky používané pro uspokojení základního nebo kritického použití pro karanténní a předzásilkové aplikace;

c) regulované látky používané jako vstupní suroviny nebo jako technologická činidla nebo;

d) podniky, které mají zařízení pro zneškodňování znovuzískaných regulovaných látek, jsou-li regulované látky určeny ke zneškodnění ve Společenství pomocí technologií schválených smluvními stranami.

Článek 8

Dovoz regulovaných látek ze státu, který není smluvní stranou protokolu

Propuštění regulovaných látek dovezených z jakéhokoli státu, který není smluvní stranou protokolu, do volného oběhu ve Společenství nebo do aktivního zušlechťovacího styku je zakázáno.

Článek 9

Dovoz výrobků s obsahem regulovaných látek ze států, které nejsou smluvní stranou protokolu

1. Propuštění výrobků a zařízení obsahujících regulované látky dovezených z jakéhokoli státu, který není smluvní stranou protokolu, do volného oběhu ve Společenství je zakázáno.

2. Seznam výrobků obsahujících regulované látky a kódů KN je uveden v příloze V pro celní orgány členských států. Komise může postupem podle čl. 18 odst 2 přidat, vypustit nebo pozměnit položky tohoto seznamu na základě seznamů vypracovaných smluvními stranami.

Článek 10

Dovoz výrobků vyrobených za použití regulovaných látek ze států, které nejsou smluvními stranami protokolu

Pro výrobky dovážené z jakéhokoli státu, který není smluvní stranou protokolu, vyrobené za použití regulovaných látek, avšak neobsahující látky, které lze jednoznačně označit za regulované látky, přijme Rada na základě rozhodnutí smluvních stran a na návrh Komise pravidla pro propouštění těchto výrobků do oběhu uvnitř Společenství. Identifikace těchto výrobků se provádí podle technických stanovisek pravidelně poskytovaných smluvním stranám. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Článek 11

Vývoz regulovaných látek nebo výrobků obsahujících regulované látky

1. Vývoz chlorfluoruhlovodíků, jiných plně halogenovaných chlorfluoruhlovodíků, halonů, tetrachlormethanu, 1,1 1-trichlorethanu a hydrobromfluoruhlovodíků nebo výrobků a zařízení jiných než pro osobní účely, jež obsahují tyto látky nebo jejichž trvalá funkčnost závisí na dodávkách těchto látek, ze Společenství je zakázán. Tento zákaz se nevztahuje na vývoz:

a) regulovaných látek vyrobených podle čl. 3 odst. 6 pro uspokojení základních vnitřních potřeb smluvních stran v souladu s článkem 5 protokolu;

b) regulovaných látek vyrobených podle čl. 3 odst. 7 pro uspokojení základních nebo kritických použití smluvních stran;

c) výrobků a zařízení obsahujících regulované látky vyrobené podle čl. 3 odst. 5 nebo dovezené podle čl. 7 písm. b);

d) výrobků a zařízení obsahujících halony pro kritická použití uvedená v příloze VII;

e) regulovaných látek, které se používají jako vstupní suroviny nebo jako technologická činidla.

2. Vývozy methylbromidu ze Společenství do jakéhokoli státu, který není smluvní stranou protokolu, jsou zakázány.

3. Od 1. ledna 2004 jsou zakázány vývozy hydrochlorfluoruhlovodíků ze Společenství do jakéhokoli státu, který není smluvní stranou protokolu. Komise přezkoumá postupem podle čl. 18 odst. 2 toto datum s ohledem na mezinárodní vývoj situace na základě protokolu a případně jej pozmění.

Článek 12

Vývozní povolení

1. Vývoz regulovaných látek ze Společenství podléhá vydání povolení. Vývozní povolení vydává Komise podnikům na období od 1. ledna do 31. prosince 2001 a pro každé následující dvanáctiměsíční období, po ověření souladu s článkem 11. Komise předá kopii každého vývozního povolení příslušnému orgánu dotčeného členského státu.

2. Žádost o vývozní povolení obsahuje:

a) jméno a adresu vývozce a výrobce, nejsou-li totožní;

b) popis regulované látky/regulovaných látek, které mají být vyvezeny včetně:

- obchodního označení,

- popisu a kódu KN, jak je uveden v příloze IV,

- povahy látky (nově vyrobená, znovuzískaná nebo regenerovaná);

c) celkové množství každé látky určené k vývozu;

d) země konečného určení regulované látky/regulovaných látek;

e) účel vývozu.

3. Každý vývozce oznámí Komisi jakoukoli změnu, k níž došlo během doby platnosti povolení, pokud jde o údaje uvedené v odstavci 2. Každý vývozce sdělí Komisi informace uvedené v článku 19.

Článek 13

Výjimečné povolení pro obchod se státy, které nejsou smluvní stranou protokolu

Odchylně od článků 8, čl. 9 odst. 1, článku 10 a čl. 11 odst. 2 a 3 může Komise povolit obchodování se státem, který není smluvní stranou protokolu, s regulovanými látkami a s výrobky vyrobenými z jedné nebo několika regulovaných látek nebo je obsahujícími, bude-li na zasedání smluvních stran uznáno, že tento stát, který není smluvní stranou protokolu zcela splňuje požadavky protokolu a poskytnul za tím účelem údaje uvedené v článku 7 protokolu. Komise přijme rozhodnutí postupem podle čl. 18 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 14

Obchod s územím, na které se nevztahuje protokol

1. S výhradou jakéhokoli rozhodnutí přijatého podle odstavce 2 se články 8 a 9, čl. 11 odst. 2 a 3 vztahují na každé území, na které se nevztahuje protokol, jakož i na každý stát, který není smluvní stranou protokolu.

2. Pokud orgány na území, na které se protokol nevztahuje, zcela dodržují protokol a poskytnou pro tento účel údaje uvedené v článku 7 protokolu, může Komise rozhodnout, že články 8, 9, a 11 tohoto nařízení se zcela nebo zčásti nevztahují na toto území.

Komise rozhoduje postupem podle čl. 18 odst. 2.

Článek 15

Informace členským státům

Komise neprodleně uvědomí členské státy o všech opatřeních, která přijme v souladu s články 6, 7, 9, 12, 13 a 14.

KAPITOLA IV

REGULACE EMISÍ

Článek 16

Znovuzískávání použitých regulovaných látek

1. Regulované látky obsažené v:

- chladicích zařízeních, v klimatizačních zařízeních a v tepelných čerpadlech, s výjimkou chladniček a mrazniček pro domácnost,

- zařízeních s obsahem rozpouštědel,

- systémech protipožární ochrany a v hasicích přístrojích,

jsou znouzískávány za účelem zneškodnění pomocí technologií schválených smluvními stranami nebo jakékoli jiné technologie zneškodnění přijatelné pro životní prostředí nebo za účelem recyklace nebo regenerace během obsluhy a údržby zařízení nebo před demontáží nebo likvidací zařízení.

2. Po 31. prosinci 2001 musí být regulované látky obsažené v chladničkách a mrazničkách pro domácnost znovuzískány a zpracovávány způsobem uvedeným v odstavci 1.

3. Regulované látky obsažené ve výrobcích, vybavení a zařízeních jiných než, které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, musí být, pokud možno, znovuzískány a zpracovávány podle odstavce 1.

4. Regulované látky nejsou uváděny na trh v obalech na jedno použití s výjimkou uvádění pro základní použití.

5. Členské státy přijmou opatření na podporu znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodňování regulovaných látek a uloží uživatelům, chladírenským technikům nebo jiným příslušným subjektům odpovědnost za zabezpečení toho, aby byl dodržován odstavec 1. Členské státy vymezí minimální kvalifikační požadavky požadované od dotčeného personálu. Nejpozději do 31. prosince 2001 podají členské státy Komisi zprávu o programech, které se vztahují na výše zmíněnou úroveň kvalifikace. Komise zhodnotí opatření přijatá členskými státy. Na základě tohoto hodnocení a technických a jiných relevantních informací Komise případně navrhne opatření týkající se úrovně minimální požadované kvalifikace.

6. Členské státy podají Komisi zprávu do 31. prosince 2001 o systémech zřízených pro účely sběru použitých regulovaných látek včetně údajů o dostupných zařízeních a o množství znovuzískaných, recyklovaných, regenerovaných nebo zneškodněných regulovaných látek.

7. Tento článek se nedotýká uplatňování směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [8] ani opatření přijatých k provedení čl. 2 odst. 2 zmíněné směrnice.

Článek 17

Úniky regulovaných látek

1. Pro odstranění a minimalizaci úniků regulovaných látek jsou přijata veškerá použitelná preventivní opatření. Zejména jsou jednou za rok kontrolována pevně instalovaná zařízení s náplní chladicí kapaliny větší než 3 kg, zda na nich nedochází k únikům. Členské státy vymezí minimální úroveň kvalifikace požadované pro dotčený personál. Nejpozději do 31. prosince 2001 podají členské státy Komisi zprávu o programech, které se vztahují na výše zmíněnou úroveň požadované kvalifikace. Komise zhodnotí opatření přijatá členskými státy. Na základě tohoto hodnocení a technických a jiných relevantních informací Komise případně navrhne opatření týkající se úrovně minimální požadované kvalifikace.

Komise podporuje vypracování evropských norem týkajících se kontroly úniků a zachycování látek unikajících z obchodních a průmyslových klimatizačních a chladicích zařízení, ze systémů protipožární ochrany a ze zařízení obsahujících rozpouštědla a případně norem týkajících se technických požadavků na těsnost chladicích systémů.

2. Pro odstranění a minimalizaci úniků methylbromidu z fumigačních zařízení a při operacích, ve kterých se methylbromid používá, jsou přijata veškerá použitelná preventivní opatření. Kdykoli je methylbromid použit při fumigaci půd, je povinné používat po dostatečně dlouhou dobu prakticky nepropustné fólie nebo jiné techniky zajišťující nejméně stejnou úroveň ochrany životního prostředí. Členské státy vymezí úroveň minimální požadované kvalifikace pro dotčený personál.

3. Pro odstranění a minimalizaci úniků regulovaných látek používaných jako vstupní surovina nebo jako technologické činidlo jsou přijata veškerá použitelná preventivní opatření.

4. Pro odstranění a minimalizaci jakýchkoli úniků regulovaných látek vzniklých nechtěně při výrobě jiných chemických látek jsou přijata veškerá použitelná preventivní opatření.

5. Komise případně vypracuje poznámky popisující nejlepší dostupné technologie a nejlepší environmentální praxi týkající se prevence a minimalizace úniků a emisí regulovaných látek a zajistí jejich šíření.

KAPITOLA V

VÝBOR, PODÁVÁNÍ ZPRÁV, INSPEKCE A SANKCE

Článek 18

Výbor

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 19

Podávání zpráv

1. Každý rok před 31. březnem sdělí každý výrobce, dovozce a vývozce regulovaných látek Komisi údaje upřesněné níže pro každou regulovanou látku za období od 1. ledna do 31. prosince předchozího roku a současně předá kopii tohoto sdělení příslušnému orgánu dotčeného členského státu.

Forma této zprávy je vytvořena postupem podle v čl. 18 odst. 2.

a) Každý výrobce sdělí:

- svou celkovou výrobu každé regulované látky,

- každou výrobu uvedenou na trh nebo použitou pro vlastní potřebu výrobce uvnitř Společenství a odděleně označí výrobu, která má být použita jako vstupní surovina, technologické činidlo, pro karanténní a předzásilkové aplikace a další použití,

- každou výrobu určenou pro splnění základních nebo kritických použití ve Společenství povolenou v souladu čl. 3 odst. 4,

- každou výrobu povolenou podle čl. 3 odst. 6 pro uspokojení základních vnitřních potřeb smluvních stran podle článku 5 protokolu,

- každou výrobu povolenou podle čl. 3 odst. 7 pro uspokojení základních nebo kritických použití smluvních stran protokolu,

- každé zvýšení výroby povolené podle čl. 3 odst. 8, 9 a 10 ve spojení s racionalizací průmyslu,

- veškerá recyklovaná, regenerovaná nebo zneškodněná množství,

- veškeré zásoby.

b) Každý dovozce včetně výrobců, kteří rovněž dovážejí látky, sdělí:

- veškerá množství propuštěná do oběhu ve Společenství se samostatným uvedením dovozů, které slouží jako vstupní suroviny a jako technologická činidla, určených pro základní nebo kritická použití povolená v souladu s čl. 3 odst. 4, pro karanténní a předzásilkové aplikace a pro zneškodnění,

- veškerá množství regulovaných látek dovezená do Společenství v režimu aktivního zušlechťovacího styku,

- veškerá množství regulovaných látek dovezená za účelem jejich recyklace nebo regenerace,

- veškeré zásoby.

c) Každý vývozce včetně výrobců, kteří rovněž vyvážejí látky, sdělí:

- veškerá množství regulovaných látek vyvezených ze Společenství včetně látek, které jsou zpětně vyvezeny v režimu aktivního zušlechťovacího styku, se samostatným uvedením množství vyvezeného do každé země určení a množství vyvezeného za účelem jeho využití jako vstupní suroviny nebo technologického činidla nebo za účelem základního nebo kritického použití nebo pro karanténní a předzásilkové aplikace, k zajištění základních vnitřních potřeb smluvních stran v souladu s článkem 5 protokolu nebo za účelem zneškodnění,

- veškerá množství regulovaných látek vyvážených za účelem recyklace nebo regenerace,

- veškeré zásoby.

2. Každý rok před 31. prosincem vrátí celní orgány členských států Komisi orazítkované doklady o licenci.

3. Každý rok před 31. březnem sdělí každý uživatel, který je oprávněn požívat výjimku ze základního použití podle čl. 3 odst. 1, pro každou regulovanou látku, pro kterou byla udělena licence, Komisi povahu jejího použití, množství použité během předchozího roku, množství zásob, každé recyklované nebo zneškodněné množství a množství výrobků obsahujících tyto látky, které uvedl na trh ve Společenství nebo je vyvezl a zároveň předá kopii příslušnému orgánu členského státu.

4. Každý rok před 31. březnem sdělí každý podnik, který získal povolení používat regulované látky jako technologické činidlo, Komisi množství použité během předchozího roku a odhad emisí, k nimž došlo v průběhu tohoto použití.

5. Komise přijme vhodná opatření pro ochranu důvěrné povahy sdělovaných informací.

6. Postupem podle čl. 18 odst. 2 může Komise pozměnit ustanovení týkající se poskytovaných informací uvedené v odstavcích 1 až 4, aby splnila závazky sjednané na základě protokolu nebo aby zlepšila praktické uplatňování těchto ustanovení.

Článek 20

Dohled

1. Při provádění úkolů, které jí ukládá toto nařízení, může Komise vyžadovat všechny nezbytné informace od vlád a příslušných orgánů členských států a od podniků.

2. Zároveň s žádostí o informace podanou podniku zašle Komise kopii žádosti příslušnému orgánu členského státu, na jehož území se nachází sídlo podniku, doplněnou prohlášením uvádějícím důvody, pro něž informace požaduje.

3. Příslušné orgány členských států provedou šetření, která Komise pro účely tohoto nařízení považuje za nezbytná. Členské státy rovněž provádějí namátkové kontroly dovozů regulovaných látek a oznamují Komisi jejich časové plány a výsledky.

4. S výhradou dohody Komise a příslušného orgánu členského státu, na jehož území má být provedeno šetření, pomáhají úředníci Komise úředníkům dotčeného orgánu při výkonu jejich funkcí.

5. Komise přijme vhodná opatření na podporu dostatečné výměny informací a na podporu spolupráce mezi vnitrostátními orgány a mezi těmito orgány a Komisí. Komise přijme vhodná opatření na ochranu důvěrné povahy informací získaných na základě tohoto článku.

Článek 21

Sankce

Členské státy stanoví nezbytné sankce, které se uplatní v případě porušení tohoto nařízení. Sankce jsou účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení týkajících se sankcí nejpozději do 31. prosince 2000 a co nejdříve také jakékoli následné změny těchto ustanovení.

KAPITOLA VI

NOVÉ LÁTKY

Článek 22

Nové látky

1. Výroba, propuštění do oběhu ve Společenství a aktivní zušlechťovací styk, uvádění na trh a používání nových látek vyjmenovaných v příloze II je zakázáno. Tento zákaz neplatí pro nové látky, jsou-li používány jako vstupní surovina.

2. Komise podle potřeby podá návrhy na zařazení látek, které nejsou regulované, avšak které skupina pro vědecká hodnocení zřízená protokolem považuje za významný potenciál poškozování ozonové vrstvy, do přílohy II, a zejména návrhy na možné výjimky z odstavce 1.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 23

Zrušení

Nařízení (ES) č. 3093/94 se zrušuje dnem 1. října 2000.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 24

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. října 2000.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 29. června 2000.

Za Evropský parlament

předsedkyně

N. Fontaine

Za Radu

předseda

M. Marques Da Costa

[1] Úř. věst. C 286, 15.9.1998, s. 6 aÚř. věst. C 83, 25.3.1999, s. 4.

[2] Úř. věst. C 40, 15.2.1999, s. 34.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 1998 (Úř. věst. C 98, 9.4.1999, s. 266.), potvrzené dne 16. září 1999, Společný postoj Rady ze dne 23. února 1999 (Úř. věst. C 123, 4.5.1999, s. 28.) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 1999 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. června 2000 a rozhodnutí Rady ze dne 16. června 2000.

[4] Úř. věst. L 297, 31.10.1988, s. 8.

[5] Úř. věst. L 333, 22.12.1994, s. 1.

[6] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 955/1999 (Úř. věst. L 119, 7.5.1999, s. 1.)

[8] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 96/350/ES (Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32.)

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Regulované látky, na které se vztahuje nařízení

Skupina | Látka | Potenciál poškozování ozonu |

| |

Skupina I | CFCl3 | (CFC-11) | 1,0 |

CF2Cl2 | (CFC-12) | 1,0 |

C2F3Cl3 | (CFC-113) | 0,8 |

C2F4Cl2 | (CFC-114) | 1,0 |

C2F5Cl | (CFC-115) | 0,6 |

Skupina II | CF3 Cl | (CFC-13) | 1,0 |

C2FCl5 | (CFC-111) | 1,0 |

C2F2Cl4 | (CFC-112) | 1,0 |

C3FCl7 | (CFC-211) | 1,0 |

C3F2Cl6 | (CFC-212) | 1,0 |

C3F3Cl5 | (CFC-213) | 1,0 |

C3F4Cl4 | (CFC-214) | 1,0 |

C3F5Cl3 | (CFC-215) | 1,0 |

C3F6Cl2 | (CFC-216) | 1,0 |

C3F7Cl | (CFC-217) | 1,0 |

Skupina III | CF2BrCl | (halon-1211) | 3,0 |

CF3Br | (halon-1301) | 10,0 |

C2F4Br2 | (halon-2402) | 6,0 |

Skupina IV | CCl4 | (tetrachlormethan) | 1,1 |

Skupina V | C2H3Cl3 | (1,1,1-trichlorethan) | 0,1 |

Skupina VI | CH3Br | (methylbromid) | 0,6 |

Skupina VII | CHFBr2 | | 1,00 |

CHF2Br | | 0,74 |

CH2FBr | | 0,73 |

C2HFBr4 | | 0,8 |

C2HF2Br3 | | 1,8 |

C2HF3Br2 | | 1,6 |

C2HF4Br | | 1,2 |

C2H2FBr3 | | 1,1 |

C2H2F2Br2 | | 1,5 |

C2H2F3Br | | 1,6 |

C2H3FBr2 | | 1,7 |

C2H3F2Br | | 1,1 |

C2H4FBr | | 0,1 |

C3HFBr6 | | 1,5 |

C3HF2Br5 | | 1,9 |

C3HF3Br4 | | 1,8 |

C3HF4Br3 | | 2,2 |

C3HF5Br2 | | 2,0 |

C3HF6Br | | 3,3 |

C3H2FBr5 | | 1,9 |

C3H2F2Br4 | | 2,1 |

C3H2F3Br3 | | 5,6 |

C3H2F4Br2 | | 7,5 |

C3H2F5Br | | 1,4 |

C3H3FBr4 | | 1,9 |

C3H3F2Br3 | | 3,1 |

C3H3F3Br2 | | 2,5 |

C3H3F4Br | | 4,4 |

C3H4FBr3 | | 0,3 |

C3H4F2Br2 | | 1,0 |

C3H4F3Br | | 0,8 |

C3H5FBr2 | | 0,4 |

C3H5F2Br | | 0,8 |

C3H6FBr | | 0,7 |

Skupina VIII | CHFCl2 | (HCFC-21) | 0,040 |

CHF2Cl | (HCFC-22) | 0,055 |

CH2FCl | (HCFC-31 | 0,020 |

C2HFCl4 | (HCFC-121) | 0,040 |

C2HF2Cl3 | (HCFC-122) | 0,080 |

C2HF3Cl2 | (HCFC-123) | 0,020 |

C2HF4Cl | (HCFC-124) | 0,022 |

C2H2FCl3 | (HCFC-131) | 0,050 |

C2H2F2Cl2 | (HCFC-132) | 0,050 |

C2H2F3Cl | (HCFC-133) | 0,060 |

C2H3FCl2 | (HCFC-141) | 0,070 |

CH3CFCl2 | (HCFC-141b) | 0,110 |

C2H3F2Cl | (HCFC-142) | 0,070 |

CH3CF2Cl | (HCFC-142b) | 0,065 |

C2H4FCl | (HCFC-151) | 0,005 |

C3HFCl6 | (HCFC-221) | 0,070 |

C3HF2Cl5 | (HCFC-222) | 0,090 |

C3HF3Cl4 | (HCFC-223) | 0,080 |

C3HF4Cl3 | (HCFC-224) | 0,090 |

C3HF5Cl2 | (HCFC-225) | 0,070 |

CF3CF2CHCl2 | (HCFC-225ca) | 0,025 |

CF2ClCF2CHClF | (HCFC-225cb) | 0,033 |

C3HF6Cl | (HCFC-226) | 0,100 |

C3H2FCl5 | (HCFC-231) | 0,090 |

C3H2F2Cl4 | (HCFC-232) | 0,100 |

C3H2F3Cl3 | (HCFC-233) | 0,230 |

C3H2F4Cl2 | (HCFC-234) | 0,280 |

C3H2F5Cl | (HCFC-235) | 0,520 |

C3H3FCl4 | (HCFC-241) | 0,090 |

C3H3F2Cl3 | (HCFC-242) | 0,130 |

C3H3F3Cl2 | (HCFC-243) | 0,120 |

C3H3F4Cl | (HCFC-244) | 0,140 |

C3H4FCl3 | (HCFC-251) | 0,010 |

C3H4F2Cl2 | (HCFC-252) | 0,040 |

C3H4F3Cl | (HCFC-253) | 0,030 |

C3H5FCl2 | (HCFC-261) | 0,020 |

C3H5F2Cl | (HCFC-262) | 0,020 |

C3H6FCl | (HCFC-271) | 0,030 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Nové látky

Bromchlormethan

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Celkové množstevní limity pro uvádění regulovaných látek na trh výrobci a dovozci nebo pro jejich vlastní potřebu ve Společenství

(vypočtené úrovně vyjádřené v tunách potenciálu poškozování ozonu)

Látka Pro období 12 měsíců od 1. ledna do 31. prosince | Skupina I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V | Skupina VI Pro jiné použití než v karanténně a při operacích před odesláním | Skupina VI Pro použití v karanténně a při operacích před odesláním | Skupina VII | Skupina VIII |

1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8665 | | 0 | 8079 |

2000 | | | | | | 8665 | | | 8079 |

2001 | | | | | | 4621 | 607 | | 6678 |

2002 | | | | | | 4621 | 607 | | 5676 |

2003 | | | | | | 2888 | 607 | | 3005 |

2004 | | | | | | 2888 | 607 | | 2003 |

2005 | | | | | | 0 | 607 | | 2003 |

2006 | | | | | | | 607 | | 2003 |

2007 | | | | | | | 607 | | 2003 |

2008 | | | | | | | 607 | | 1669 |

2009 | | | | | | | 607 | | 1669 |

2010 | | | | | | | 607 | | 0 |

2011 | | | | | | | 607 | | 0 |

2012 | | | | | | | 607 | | 0 |

2013 | | | | | | | 607 | | 0 |

2014 | | | | | | | 607 | | 0 |

2015 | | | | | | | 607 | | 0 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Skupiny a kódy kombinované nomenklatury 1999 (KN 99) [1] a popis látek uvedených v přílohách I a III

Skupina | Kód CN 99 | Popis |

Skupina I | 29034100 | — — Trichlorfluormethan |

29034200 | — — Dichlordifluormethan |

29034300 | — — Trichlortrifluormethan |

29034410 | — — — Dichlortetrafluorethany |

29034490 | — — — Chlorpentafluorethan |

Skupina II | 29034510 | — — — Chlortrifluormethan |

29034515 | — — — Pentachlorfluorethan |

29034520 | — — — Tetrachlordifluorethany |

29034525 | — — — Heptachlorfluorpropany |

29034530 | — — — Hexachlordifluoropropany |

29034535 | — — — Pentachlortrifluoropropany |

29034540 | — — — Tetrachlortetrafluorpropany |

29034545 | — — — Trichlorpentafluorpropany |

29034550 | — — — Dichlorhexafluorpropany |

29034555 | — — — Chlorheptafluorpropany |

Skupina III | 29034610 | — — — Bromchlordifluormethan |

29034620 | — — — Bromtrifluormethan |

29034690 | — — — Dibromtetrafluorethany |

Skupina IV | 29031400 | — — Tetrachlormethan |

Skupina V | 29031910 | — — — 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform) |

Skupina VI | 29033033 | — — — Brommethan (methylbromid) |

Skupina VII | 29034930 | — — — — Hydrobromfluormethany, -ethany nebo -propany |

Skupina VIII | 29034910 | — — — — Hydrochlorfluormethany, -ethany nebo -propany |

ex38247100 | — — Směsi obsahující jednu či několik látek odpovídajících kódům 29034100 až 29034555 |

ex38247900 | — — Směsi obsahující jednu či několik látek odpovídajících kódům 29034610 až 29034690 |

ex38249095 | — — — — Směsi obsahující jednu či několik látek odpovídajících kódům 29031400, 29031910, 29033033, 29034910 nebo 29034930. |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

Kódy kombinované nomenklatury (KN) výrobků obsahujících regulované látky [1]

1. Automobily a nákladní automobily vybavené klimatizačním zařízením

Kódy KN

87012010 – 87019090

87021011 – 87029090

87031011 – 87039090

87041011 – 87049000

87051000 – 87059090

87060011 – 87060099

2. Chladicí a klimatizační zařízení/tepelná čerpadla pro domácnost a obchod

Chladicí zařízení:

Kódy KN

84181010 – 84182900

84185011 – 84185099

84186110 – 84186999

Mrazicí zařízení:

Kódy KN

84181010 – 84182900

84183010 – 84183099

84184010 – 84184099

84185011 – 84185099

84186110 – 84186190

84186910 – 84186999

Odvlhčovače:

Kódy KN

84151000 – 84158390

84796000

84798910

84798998

Chladiče vody a jednotky pro zkapalňování plynu:

Kódy KN

84196000

84198998

Výrobníky ledu:

Kódy KN

84181010 – 84182900

84183010 – 84183099

84184010 – 84184099

84185011 – 84185099

84186110 – 84186190

84186910 – 84186999

Klimatizační jednotky a tepelná čerpadla:

Kódy KN

84151000 – 84158390

84186110 – 84186190

84186910 – 84186999

84189910 – 84189990

3. Aerosolové výrobky vyjma zdravotnických aerosolů:

Potravinářské výrobky:

Kódy KN

04049021 – 04049089

15179010 – 15179099

21069092

21069098

Barvy a laky, připravené vodní pigmenty a barviva:

Kódy KN

32081010 – 32081090

32082010 – 32082090

32089011 – 32089099

32091000 – 32099000

32100010 – 32100090

32129090

Voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky

Kódy KN

33030010 – 33030090

33043000

33049900

33051000 – 33059090

33061000 – 33069000

33071000 – 33073000

33074900

33079000

Povrchově aktivní přípravky:

Kódy KN

34022010 – 34022090

Maziva:

Kódy KN

27100081

27100097

34031100

34031910 – 34031999

34039100

34039910 – 34039990

Čisticí přípravky:

Kódy KN

34051000

34052000

34053000

34054000

34059010 – 34059090

Výrobky z hořlavých materiálů:

Kódy KN

36061000

Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy atd.:

Kódy KN

38081010 – 38081090

38082010 – 38082080

38083011 – 38083090

38084010 – 38084090

38089010 – 38089090

Přípravky k úpravě povrchu, apretaci atd.:

Kódy KN

38091010 – 38091090

38099100 – 38099300

Přípravky a náplně pro hasicí přístroje, naplněné hasicí granáty:

Kódy KN

38130000

Složená organická rozpouštědla atd.:

Kódy KN

38140010 – 38140090

Upravené tekutiny k odmrazování:

Kódy KN

38200000

Produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví:

Kódy KN

38249010

38249035

38249040

38249045 – 38249095

Silikony v primární formě:

Kódy KN

39100000

Zbraně:

Kódy KN

93040000

4. Přenosné hasicí přístroje:

Kódy KN

84241010 – 84241099

5. Izolační desky, panely a kryty potrubí:

Kódy KN

39172110 – 39174090

39201023 – 39209990

39211100 – 39219090

39251000 – 39259080

39269010 – 39269099

6. Pre-polymery

Kódy KN

39011010 – 39119099

[1] Tyto celní kódy jsou uvedeny jako vodítko pro celní orgány členských států.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

Procesy, v nichž jsou regulované látky použity jako technologická činidla

- použití tetrachlormethanu k vyloučení trichloridu dusíku při výrobě chloridu sodného a kaustické sody,

- použití tetrachlormethanu ke zpětnému získávání chloru z výstupního plynu při výrobě chloru,

- použití tetrachlormethanu při výrobě chlorované pryže,

- použití tetrachlormethanu při výrobě isobutylacetophenonu (ibuprofen-analgetikum),

- použití tetrachlormethanu při výrobě polyphenylenterephtalamidu,

- použití CFC-11 ve výrobě jemných syntetických polyolefinových vláknitých folií,

- použití CFC-113 ve výrobě vinorelbinu (farmaceutický výrobek),

- použití CFC-12 při fotochemické syntéze perfluorpolyetherpolyperoxidových prekursorů Z-perfluorpolyetherů a difunkčních derivátů,

- použití CFC-113 při redukci meziproduktu perfluorpolyetherpolyperoxidu k výrobě diesterů perfluorpolyetheru,

- použití CFC-113 v přípravě vícefunkčních perfluorpolyetherových diolů,

- použití tetrachlormethanu při výrobě tralomethrinu (insekticid)

a použití HCFC ve výše vyjmenovaných procesech pro nahrazení CFC nebo tetrachlormethanu.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

Kritická použití halonu

Použití halonu 1301:

- v letadlech k ochraně prostorů posádky, v prostoru motorů, v nákladním prostoru a v suchých prostorách,

- ve vojenských pozemních vozidlech a námořních lodích k ochraně prostorů posádky a motorů,

- pro inertizaci obydlených prostorů, kde by se mohla vyskytnout hořlavá kapalina nebo plyn ve vojenském, plynárenském, olejářském a petrochemickém odvětví a na stávajících nákladních lodích,

- pro inertizaci stávajících komunikačních a velitelských středisek v armádě s posádkou nebo důležitých pro národní bezpečnost,

- pro inertizaci prostorů, kde je riziko rozptýlení radioaktivních částic,

- v tunelu pod Kanálem La Manche a v přidružených zařízeních a v železničním vozovém parku.

Použití halonu 1211:

- v přenosných hasících přístrojích a v pevně zabudovaných hasících zařízeních pro použití na motory na palubě letadel,

- v letadlech k ochraně prostorů posádky, v prostoru motorů, v nákladním prostoru a v suchých prostorách,

- v hasících přístrojích nutných pro bezpečnost hasičů pověřených počátečním hašením požárů,

- v hasících přístrojích vojenských a policejních pro použití na osoby.

--------------------------------------------------

Top